• 04 Nisan 2020, 02:30:24

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kiþisel Geliþime Dair Bir Takým Kurallar ...  (Okunma sayısı 516 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MaHru

  • Ziyaretçi
Kiþisel Geliþime Dair Bir Takým Kurallar ...
« : 04 Aralık 2009, 12:14:23 »
Kiþisel Geliþime Dair Bir Takým Kurallar

Kural 1: Asla kendinden þüphe etme.Sen ne hissediyorsan o her zaman doðrudur. Dünyadaki bütün insanlar toplansa ve sana aksini söylese bile senin hissettiklerin senin için doðrudur. Onlar farklý hissedebilir, farklý düþünebilir ama bu senin hissettiklerinin yanlýþ olduðunu göstermez, sadece onlardan farklý olduðunu gösterir. 

Kural 2: Asla farklý olduðun için utanma. 

Eðer çevrende senin gibi düþünen, seni anlayan insanlar yoksa o zaman çirkin ördek yavrusu hikâyesini hatýrla… Muhtemelen sen yanlýþ yerde, yanlýþ insanlarla birlikte olduðun için seni anlamýyorlardýr. O halde hedefin ait olduðun yeri bulmak olmalýdýr. Asla muhteþem bir kuðu olduðun gerçeðini unutma ve ördek olmak için uðraþma. 

Kural 3: Geçmiþte yaptýklarýn için piþmanlýk duyma.


 

Yasadýklarýnýn senin için önemli bir ders olduðunu kendine hatýrlat. Bu tecrübe ile aldýðýn bilgiyi özenle incele, olayda yaptýðýn hatalarý ve yeniden ayni durumda olsan nasýl davranacaðýný iyice duþun ve gelecek olaylar için kendini hazýrla. Kýrýlan vazo tamir edilemez ama gelecekte baþka vazolarýn kýrýlmasý önlenebilir. 

Kural 4: Mümkün olduðunca kimsenin senin adýna karar vermesine izin verme ama baþkalarýnýn hakli olabileceðini de unutma. 

Bu hayat senin ve istediðin gibi yasamaya hakkin var, fakat baþkalarýný dinle ve onlarýn bakýþ acýsýný anlamaya çalýþ. 

Kural 5: Ailen dýþýndaki insanlarla iliþkilerinde asla kendi ihtiyaçlarýný ikinci plana atma ve kendini hayallerle kandýrma.

 

Her zaman ama her zaman önce sen gelmelisin. Asla baþka insanlar üzülmesin diye kendini üzmeyi tercih etme. Sen kaldýrabiliyorsan, onlarda kaldýrabilir. Karsýndaki insan senin mutluluðunu düþünmüyorsa ve senin üzülmene yol acýyorsa, o zaman o insan sana deðer vermiyor demektir. Bu kiþileri deðiþtireceðini yâda sana zamanla önem vereceðini düþünme. Sana karþýlýksýz sevgi veren ve senin için her þeyi göze alabilecek tek insanlar ailendir. 

Kural 6: Asla kaybetmekten korkarak, sýrf inanmak istediðin için karsýndaki insanin sevgi sözcüklerine inanma.

 

Sevgi insanin kalbindedir, gözlerindedir, davranýþlarýndadýr, ses tonundadýr, sana verdiði önemde ve deðerdedir, senin için yaptýðý fedakârlýklardadýr. Ýnsanlar çok kýsa zamanda sevgi sözcüklerini umarsýzca daðýtmaya baþlarlar. Bunlarý dinle ama gerçek sevgiyi karsýndakinin davranýþlarýna bakarak bul. Ýnanmak istediðin için deðil gerçek olduðu için karsýndaki insanin sözlerine inan…
 

Kural 7: Her zaman ama her zaman, mutlaka kalbini dinle.


 

Hayatta senin için neyin doðru olduðunu bir tek içindeki ses söyleyebilir. Dolayýsýyla içindeki sesle konuþmayý öðren. Her gün kendinle kalmak için zaman ayýr ve kalbini dinle. Baþka þekilde hissetmek için ikna etmeye deðil, gerçekten ne hissettiðini bulabilmek için dinlemeye çalýþ. Bazen içindeki ses sana çok zor geleni yapmaný söyleyebilir yâda duymak istemediklerini söyleyebilir Korkma… Ve içindeki sesi dinlemeye devam et… 

Kural 8: Her zaman ama her zaman, mutlaka kendine iyi davran.

Kendini sev, þefkatle yaklaþ. Yanlýþ yaptýðýnda acýmasýzca kendini eleþtirip üzme… Aksine basýný oksa, kendini kucakla ve her þeyin geçeceðini söyle. Üzgün olduðunda, kýrýldýðýnda, acý çektiðinde, mutsuz hissettiðinde kendine özen göster, týpký hasta bakar gibi kendine bakim uygula. Yapmaktan hoþlandýðýn aktivitelerle meþgul ol ve bu durumdan çýkarak kimsenin seni incitmesine, üzmesine izin vermeyeceðini göster. 

Kural 9: Hayatta her þeyin bir bedeli olduðunu asla unutma ve bedel ödemekten istemediðin için kendini boþlukta býrakma.

 

Örneðin bir insani incitmiþsen, ödeyeceðin bedel o insanin güvenini yitirmektir. Eðer seni sevmeyen biriyle birlikteysen, yalnýz kalmaktan korkup iliþkide kalma, çünkü kalmanýn bedeli sevgisiz bir hapiste yasamaktýr. Eðer farklý olmaktan korkuyorsan ve baþka insanlarý taklit edip onlar gibi olmaya çalýþýyorsan, ödeyeceðin bedel kendine olan saygýný yitirmek olacaktýr. Diðer taraftan bazen kendin gibi olmanýn bedelinin de yalnýz kalmak olduðunu unutma. O halde yasamda her zaman bir bedel ödeyeceðini hatýrla. Bir adim atmadan önce mutlaka ödeyeceðin bedeli bil ve kazanacaklarýna deðip deðmediðine bakarak kararlarýný ver. 

Kural 10: Ýnsanlara karsý nazik ve sevecen ol.


 

Ne olursa olsun asla bir baþka insani kýrmak için konuþma, bilinçli olarak üzmeye çalýþma ve kendi acýný hafifletmek için bir baþkasýný yaralama. 

Kural 11: Hayatta en büyük dostun sen olabileceðin gibi hayattaki en büyük düþmanýn gene sen olabilirsin.

 

 

Seçimini yap ve kendin için dostu mu yoksa düþmaný mý olacaðýna karar ver. Yasamdaki tüm acýlarý atlatabilirsin, her þeye raðmen mutlu olmayý baþarabilirsin, istersen kotu alýþkanlýklarýný býrakabilir ve her zaman yeniden baþlayabilirsin. Ýstersen kendine yeni bir hayat kurabilirsin. Eðer kendinin dostu olabilirsen. 

 

Kural 12: Asla tecrübe kazanmaktan kaçma.
 

Ne kadar zor olursa olsun, yeniden ayaða kalk ve yola devam et. Hayati öðrenmek için o tecrübelere ihtiyacýn var. Kalbin ask acýsý ile yaralanmýþ ise, sonsuza kadar kendini aska kapatma. Ruhun insanlarýn acýmasýzlýðý ile incinmiþ ise, hayata kusup kendini karanlýk bir dünyada yasamaya zorlama. Bedenin çok büyük acýlar çekmiþse, kendini uyuþturup býrakma. Unutma bilge insan hayati yaþayandýr. Cesur insan korkusuzca devam edebilendir. Kahraman insan tüm acýlarýna raðmen yenilmeyendir.

 


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?