• 14 Temmuz 2020, 09:56:43

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hz. YÛSUF (a.s)  (Okunma sayısı 513 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Hz. YÛSUF (a.s)
« : 06 Aralık 2009, 16:05:43 »
Hz. YÛSUF (a.s)
    Kur'an'da ismi geçen Beni Ýsrail peygamberlerinden biri.
    Hz. Yusuf, Kuran'da adý geçen peygamberlerden birisi olup, Yakub Peygamber'in oðludur. Nesebi Hz. Ýbrahim'e kadar varýr (Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, IX, 139).
    Kur'an-ý Kerîm'de kendi adýný taþýyan bir sûre vardýr. Tamamý 111 ayet olan bu sürenin 98 ayeti (4-101) Hz. Yusuf'tan bahseder. Bu ayetlerde anlatýldýðýna göre Hz. Yusuf'un hayat hikayesi özetle þöyledir:
    Hz. Yusuf'un on bir tane erkek kardeþi vardý. Yusuf fevkalade güzel ve son derece zekî idi. Babalarý Hz. Yakub en çok Yusuf'u seviyordu. Bu sevgiyi aðabeyleri kýskanýyorlardý.
    Yusuf (a.s) bir gece rüyasýnda on bir yýldýzýn, güneþ ve ayýn kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyayý babasýna anlattý. Babasý rüyanýn, Hz. Yusuf'un büyük bir adam olacaðýna iþaret olduðunu anladý ve Yusuf'a rüyasýný aðabeylerine anlatmamasýný tembihledi. Ancak, aðabeyleri bundan haberdar oldular ve Yusuf'u öldürüp bir yere atmayý planladýlar. Babalarýndan izin alarak, gezip eðlenmek bahanesiyle Yusuf'u alýp kýrlara, götürdüler. Onu bir kuyuya attýlar, gömleðini da kana bulayarak, "Yusuf'u kurt kaptý" diye babalarýna yalan söylediler.
    Kuyunun yanýndan geçmekten olan bir kafile Yusuf'u buldu ve köle olarak satmak üzere alýp, Mýsýr'a götürdüler. Orada az bir fiyatla onu Azîz (maliye bakaný)'e sattýlar.
    Aziz'in hanýmý Yûsuf'a göz koydu. Onu kendisiyle beraber olmaya çaðýrdý. Yusuf (a.s) bunu kabul etmeyince, ona iftira edip kocasýna þikayet etti ve hapse attýrdý.
    Hz. Yusuf senelerce hapiste kaldý. Orada hükümdarýn þerbetçisi ve aþçýsý ile tanýþtý. Onlarýn gördükleri rüyalarýn yorumunu yaptý. Birisinin, kurtulup efendisinin hizmetine devam edeceðini, diðerinin ise öldürüleceðini söyledi. Sonunda dediði çýktý. Hz. Yusuf, kurtulana, kendisini efendisinin yanýnda anmasýný istedi.
    Hükümdar bir gece rüyasýnda yedi zayýf ineðin yedi semiz ineði yediðini ve yedi yeþil baþakla yedi kuru baþak gördü. Bu rüyanýn yorumunu yaptýrmak istedi. Hz. Yusuf'un rüya yorumu yaptýðýný öðrendi ve onu hapisten çýkarýp, rüyasýný anlattý. Hz. Yusuf, yedi sene bolluk olacaðýný, peþinden gelen yedi senenin ise kýtlýkla geçeceðini söyledi. Bunun üzerine hükümdar, Hz. Yusuf'u maliye bakanlýðýna getirdi. Yusuf (a.s) bolluk yýllarýnda bütün ambarlarý zahire ile doldurttu; kýtlýk yýllarý gelince bu zahireyi halka daðýtmaya baþladý. Ayný kýtlýk, Hz. Yusuf'un babasýnýn memleketi olan Ken'an diyarýnda da yaþandý.
    Yusuf (a.s)'un kardeþleri de zahire almak için iki kez Ken'an ilinden Mýsýr'a geldi. Sonunda Yusuf (a.s) kardeþlerine kendini tanýttý ve onlarý affettiðini belirterek, "Bugün azarlanacak deðilsiniz, ALLAH sizi baðýþlar, o merhametlilerin merhametlisidir" (Yusuf, 92) dedi. Yusuf (a.s), babasý, annesi ve kardeþlerinin tamamýný Mýsýr'a davet etti.
    Ailesi Mýsýr'a vardýðýnda Yusuf (a.s) anne ve babasýný tahta oturttu; diðer onbir kardeþi ise Hz. Yusuf'un önünde eðildiler. O zaman Yusuf (a.s); "Babacýðým, iþte bu vaktiyle gördüðüm rüyanýn çýkýþýdýr; Rabbim onu gerçekleþtirdi. Þeytan benimle kardeþlerimin arasýný bozduktan sonra, beni hapisten çýkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doðrusu Rabbim, dilediðine lütufkardýr, O þüphesiz, bilendir, hakimdir" (Yusuf, 100) dedi. Bu þekilde Ýsrail oðullarý, Filistin'den Mýsýr'a gelip yerleþmiþ oldu. Bir süre sonra Yakub (a.s) vefat etti. Yusuf (a.s), ALLAH Teala'ya þöyle münacatta bulundu: "Rabbim, bana hükümdarlýk verdin, rüyalarýn yorumunu öðrettin. Ey göklerin ve yerin yarataný! Dünya ve ahirette koruyaným sensin! Benim canýmý, Müslüman olarak al! Ve beni iyilere kat!" (Yusuf, 101). Yusuf (a.s)'un hayat hikayesi Kur'an-ý Kerîm'de "Ahsenü'l-Kasas, Kýssalarýn en güzeli" unvanýný aldý. Pek çok olaylarý içeren bu hayat hikayesi için ALLAH Teala þöyle buyurdu: Andolsun ki, Yusuf ve kardeþlerinin olayýnda, soranlara nice ibretler vardýr" (Yusuf, 7).
    Yusuf (a.s)'un defnedildiði yer, rivayetlere göre, Ýbrahim (a.s)'in medfun bulunduðu Kudüs yakýnlarýnda Halilü'r-Rahman kasabasýndadýr.

KAYNAK: HIZLI, Mefail; Þamil Ýslam Ansiklopedisi, Akit Gazetesi Yayýný, C.VIII, S.303-304

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?