• 11 Temmuz 2020, 08:48:07

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hz. EYYÛB (a.s.)  (Okunma sayısı 505 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Hz. EYYÛB (a.s.)
« : 06 Aralık 2009, 16:10:45 »
Hz. EYYÛB (a.s.)
    Hz. Ýbrahim soyundan gelen bir peygamber.
    Eyyûb (a.s.)'dan Kur'an'da dört yerde bahsedilir ve sabýr örneði olarak takdim edilir (en-Nisa, 4/163; el-En'am, 6/84; el-Enbiya, 21/83; Sâd, 38/41). Tevrat'ta da "Eyûb" adýyla müstakil bir kitap, Hz. Eyyûb'un kýssasýna tahsis edilmiþtir.
    Ýslam kaynaklarýna göre Havran bölgesinde yaþayan ve çok zengin olup, sayýsýz malý-mülkü, birçok oðlu kýzý bulunan Eyyûb (a.s.), kendi toplumuna peygamber olarak gönderilmiþtir. Sabah-akþam ümmeti ve ALLAH'a ibadetle meþgul olan Hz. Eyyûb, Rabbinin bir imtihanýna maruz kalmýþ, bütün servetini, çocuklarýný kaybettiði gibi þeytanýn kendisine musallat olmasý neticesinde kalbi ve dili hariç bütün vücudunda çýbanlar çýkmýþ, iltihaplý yaralar açýlmýþ, yaralarýna kurtlar dolmuþ ve vücudu bozulup kokmaya baþlamýþtý. Bu durumda kocasýna hizmete sebat eden eþi "Rahmet" hariç hiç kimse onun yanýna yanaþmadýðýndan cemiyetten çekilmek mecburiyetinde kalmýþ, fakat hiçbir zaman sabrýný ve Cenab-ý Hakk'a baðlýlýðýný kaybetmemiþtir. Farklý rivayetlere göre 3, 7, 13 veya 18 sene gibi epey uzun süren bu sýkýntýlý dönemden sonra sabrýyla imtihaný kazanan Eyyûb (a.s.) Cenab-ý Hakk'ýn lütfu ve emriyle ayaðýný yere vurmuþ, fýþkýran su kaynaðýndan yýkanýp içerek eski sýhhati ve güzelliðine kavuþmuþtur. Ayrýca kendisine yeniden birçok servet ve çocuk da ihsan edilmiþtir.
    Genellikle kabul edildiðine göre bu imtihana uðradýðý sýrada yetmiþ yaþýnda olan Hz. Eyyub, þifa bulduktan sonra yirmi yýl daha yaþamýþ, diðer bazý rivayetlere göre ise hastalýðýndan önceki kadar daha ömür sürmüþtür. Kendisinden sonra Biþr adýndaki bir oðlu, kavmine peygamberlik yapmýþtýr.


KAYNAK: ÖNKAL, Ahmet; Þamil Ýslam Ansiklopedisi, Akit Gazetesi Yayýný, C.II, S.299

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?