• 28 Şubat 2020, 12:54:51

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Amerikan dolarýndaki sýr perdesi  (Okunma sayısı 587 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Amerikan dolarýndaki sýr perdesi
« : 06 Aralık 2009, 16:23:43 »
Dünyadaki en güçlü silah paradýr.
Kur'an-ý Kerim'de en çok konu edilen Ýsrailoðullarý dünyaya ve paraya olan aþýrý
düþkünlüklerinden dolayý çok kazanmýþlar ve menfaatlerini engelleyen her þeyi
yine ellerindeki en güçlü silah olan parayý kullanarak yýkmýþ ve tahrip etmiþlerdir.
Dünya tarihine bir göz atarsak çaðlarýn en güçlü devletleri içinde daima
yuvalanmýþ ,etki ve yetkileri kuvvetli yahudi cemaatini görürüz.

Osmanlý'da ,Britanya Ýmparatorluðunda , Fransa'da, Sovyetler Birliðinde ve
Amerika Birleþik Devletlerinde hangi taþý kaldýrsak arkasýndan yahudi kulaklarý çýkar.
Yahudilerin 21. yüzyýlda en etkin olduðu devlet ABD'dir.
Sözün özü ; ABD Ýsrail'in sömürgesidir ve dünyamýz da ABD kontrolunda ve
yahudi güdümünde yönetilmektedir.
Siyonizmin en güçlü silahý da " dolar " isimli paradýr.BÜYÜK ÝSRAÝL KRALLIÐI’NI KURAN PARA BABALARI


Dünya insanlarýný goyim, kendilerini Efendi gören bu kabbalistik düþünürler,
güç ve mevki hýrsýnýn çok daha ilerisinde kendi tanrýlarýnýn sözde ilahi emrini
yerine getirmek için nesiller boyu gizli çalýþan bir grubun içerisinden çýkmýþtýr.
temsil etmektedir.

Gerçi belirgin olarak hiçbir ýrktan söz edilemez, fakat eðer edilebilseydi bu
hiç kuþkusuz sadece Hazar Türkleri olabilirdi. Çünkü bu grubun neredeyse
yüzde 90′ýný oluþturan ve bugün hâkimiyeti elinde tutan kesimin (Eþkenazilerin)
temelinde 650 yýlýndan 1016 yýlýna kadar büyük bir imparatorluk olan Hazar
Türkleri yatmaktadýr…

Þimdi hayali ýrk konusunu býrakýp zihniyete gelelim; Efendiler’in içinden çýktýðý
grup daha ilk zamanlardan itibaren ticari hayata, kýsaca paraya hakim olma
gereðini vazgeçilmez þart olarak kavramýþ ve kendi inandýklarý kutsal kitaplarýnda
vaaz etmiþlerdir. Böylece milletleri ’soymayý’, onlarýn’ sütlerini emmeyi’, milletlere
borç vermeyi, ama kendilerinin asla almamalarý gerektiðini, yüzlerce kez ilahi
öðreti olarak inanýrlarýnýn hafýzalarýna nakþetmiþlerdir. Son iki yüzyýla baktýðýmýzda
ilk göze çarpan isim Rothschild ailesidir (Eþkenazi)…” , Diðer Efendiler; Rockefeller,
Morgan, Warburg, Aldrich, Astor, Bundy, Collins, Dupont, Li, Onasis, Krupp,
Reynolds…


Uluslararasý Efendilerin’in gerçek kimliði bilinmediðinden ya da çok az kiþi
tarafýndan bilindiðinden, sömürücü, köleleþtirici güç olarak karþýmýzda A.B.D
görülmektedir. Oysa Efendiler (!), A.B.D.’ye de hakimdirler. A.B.D.’de adeta
iki hükümet var gibidir. Görüneni, Washington merkezli olanýdýr. Görünmeyen
ama asýl A.B.D.’yi yöneten ise New York baþkentli olan Efendiler’in görünmez
hükümetidir. Görünen A.B.D., yoksulu, iþsizi, evsizi, uyuþturucu baðýmlýsý,
düþük okuma oraný ve borçlarýyla, diðer ülkeler gibidir. A.B.D.’nin kendine
ait resmi bir Merkez Bankasý bile yoktur. “Federal Rezerv” adýyla, birkaç
Efendi bankerin oluþturduðu özel bir kuruluþ, Amerika ekonomisine hakim
olup, Merkez Bankasý gibi para piyasalarýna yön vermekte, istediði zaman
‘enflasyon’ ya da ‘deflasyon’ yaratabilmektedir. Dýþ iliþkilerde hükümetten
daha da etkilidir. Amerikalýlarýn altýnlarýna karþýlýk olarak verilen, “para”
olmayan sadece ödeme sözü olan (sonradan o da kaldýrýlan) “Federal
Rezerv Alýndýsý = Federal Rezerv Note)” bugün hala dolarlarýn üzerinde
bulunmaktadýr ve bu kaðýtlar, sahiplerinin hiçbir merciden hiçbir þey talep
edemeyecekleri hayali paralardýr. Birkaç Efendi bankerin bir araya gelerek
kurduðu özel banka olan Federal Rezerv, Kongreden geçirilen bir kanunla
A.B.D.’nin parasýný basma yetkisine sahiptir. Bu ayrýcalýk, A.B.D.’yi, diðer
devletler içinde en borçlu ülke durumuna getirmiþtir. Þu anki borcu 7 trilyon
dolar civarýndadýr. Paranýn sahibi olan Efendiler’in ekonomide ve siyasette
ipleri elinde bulundurabilmesinin en önemli aracý Federal Rezerv olduðu gibi,
tüm bunlarý yaparken gizli kalabilmesinin en önemli aracý da, zenginliðini
hem halktan hem de vergi memurlarýndan sakladýðý Vakýflarýdýr’

4 Haziran 1963′te Baþkan Kennedy, Hazine Bakanlýðý’na, gümüþ karþýlýðýnda
para basma yetkisi tanýmýþ ve üzerinde “United Dolar Note” yazýlý, 4 trilyon
dolara yakýn A.B.D. dolarý piyasaya sürülmüþtür. Fakat 22 Kasým 1963′te
Kennedy öldürülmüþ ve bastýrýlan dolarlar da piyasadan çekilmiþtir.
Böylece, gelecek yeni baþkanlara gereken uyarý da yapýlmýþtýr.

Kendini Tanrýnýn oðlu kabul eden Efendiler, kutsal saydýklarý kitaplarý
Tevrat / Kitabý Mukaddes’ten ilham alarak; dünyayý köleleþtirerek, tek
amacý olan Tek Dünya Devleti’ni kurma projesini adeta Bir Dolar’ýn üzerine
simgelerle þifrelemiþtir. (Bunlar ayný zamanda masonik simgelerdir) Çeþitli
belgelerden Bir Dolarý incelersek þunlarý görürüz: Dolarýn ön yüzünde, en
tepede Federal Rezerv Note yazmaktadýr. Federal Rezerv’in Senedi anlamýndadýr.
Yani, altýn ve gümüþ olarak karþýlýðý olmayan “sanal kaðýt” demektir. Bir Dolarýn
arka yüzünde ortadaki In God We Trust yazýsý, güvendikleri tanrýlarýnýn para
olduðunu göstermektedir. Solda görülen dairenin zemininde, amaçlarýný anlatan
dünya haritasý vardýr. Dairenin içinde, Yakup’un yani Ýsrail’in 12 oðlunu
(Ýsrail oðullarý, 12 Sýpt’ý) temsil eden 12 katlý piramit vardýr.

Piramidin tepesindeki ýþýklý üçgenin içindeki “Her þeyi gören göz”le
(yani Yehova/Yahve) birlikte 13 etmektedir.

Bu 12 oðul (Sýpt) ve babalarý Yakup’u temsil eder. 13 Kabalistik ebcet
hesabýna göre de sevginin birliði, Ýsrail’in Birliði demektir. Fakat daha Tek
Dünya Devletlerini kuramadýklarý için piramit bütün deðildir. 12 katlý piramit ile
göz kýsmýnýn arasý þimdilik açýktýr. Aþaðýya doðru geniþleyen piramit, yukarýdaki
seçilmiþ Elit azýnlýðýn, alttaki sürü çoðunluðu idare ettiðinin ifadesidir. Her þeyi
gören gözün üstündeki yazý: ANNUÝT COEPTÝS yani “Baþlanmýþýn Tamamlanmasý”
demektir. Bu þifre ile de Tevrat’ta baþlanan iþin tamamlanmasý anlatýlmaktadýr.
Bu da üç semavi dinin babasý saydýklarý “Ýbrahim ve zürriyetine” sözde dünyayý
miras olarak vermesi hikâyesidir. Efendilerin bu hedefini zaten anayasalarý gibi
olan “Siyonist liderlerin Protokolleri” adlý kitabýnda, diðer yapmak istedikleriyle
birlikte açýklamaktadýr. Bu kitabýn 98. sayfasýnda, bu tamamlanma þöyle anlatýlýr.

“Siyon yýlaný dünyayý çevreleyerek yutmuþtur. Yýlanýn baþý uluslarýn kalplerine
girecek ve onlarý çürütüp yok edecektir. Siyon’ dan yani Kudüs’ten harekete
baþlayan yýlan, zaferle zincirini tamamlayacak, sonra yine oraya dönecektir.
Baþladýðý yere dönmeden önceki son hedef de Ýstanbul’dur…”

Piramidin altýnda NOVÝS ORDO SECLORUM yazar. Anlamý, Çaðlarýn Yeni Düzeni
yani Yeni Dünya Düzeni yani Tek Dünya Devleti demektir. Bugün dünyada
uygulanan düzen, yüzyýl önce dolarýn üstüne þifrelenmiþtir. Piramidin en
altýndaki rakamlar (MDCCLXXVI) 1776 tarihini gösterir. Bu tarih “Ýlluminati”nin
kuruluþ tarihidir. Ýlluminati “Aydýnlanmýþlar” anlamýndadýr ve Efendiler denilen
süper zenginlerin yönettiði bir dünya komplosudur. (1772 yýlýnda Vilhelm-Bader
Kongresinde masonlar Ýlluminatlarla birleþtiklerinden, bu tarih masonlar için de önemlidir)

Bir dolarýn sað tarafýndaki daire içinde üst kýsýmda, simetrik olarak birbirine
geçmiþ iki eþkenar üçgenden oluþan 6 köþeli Davut Yýldýzý vardýr (Süleyman mührü diyenler de vardýr).

Bu yýldýzýn içindeki 13 yýldýz, 12 oðul ve babalarý Yakup’u yani Ýsrail’i simgeler.
(Hýristiyanlar da bunu kendilerine yontup, Ýsa ve 12 havarisi demektedirler).
Tevrat’tan biliniyor ki, Yakup (haþa) ALLAH’la güreþmiþ ve yeniþememeleri
üzerine adý Ýsrail olarak deðiþtirilmiþtir. Ýsrail kelimesinin gizli anlamý: ALLAH’ýn
yenemediði demektir.

Yahudi tasavvufuna yani Kabalasýna göre, israil’in ALLAHý Yakup’tur. Ýsa’nýn
“Göklerdeki baba ile ben birim” demesi, öldürülmesine neden olmuþtur. Ýsa’nýn
bu iddiasý, Yahudilerce, Yakup’u tahtan indirme olarak algýlanmýþtýr.

Davut Yýldýzýnýn altýndaki kartalýn sol elindeki dalda ayný 13′lü simge görülmektedir.
Kartalýn aðzýndaki E PLURIBUS UNUM yazýsý da “Birçoklarý arasýnda bir tane” demektir ki,
Tevrat’ta kullanýlan “Seçilmiþlik, ALLAHoðlu” ayrýcalýðýnýn simgelenmesidir. Kartalýn
gövdesindeki 7 dikey çizgi, “kutsal þamdaný” (7 kiliseyi: Efes, Ýzmir, Bergama,
Tiyatira, Sardes ve Leodikya)simgeler. Bilindiði gibi Elit’in kendisine mal ettiði
diðer ayrýcalýklar, kendilerinin “Tanrýoðlu, üstün ve görevlendirilmiþ” olduklarýný
sanmalarýdýr.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?