• 21 Şubat 2020, 05:38:17

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: EL-Vedûd  (Okunma sayısı 699 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

 • YöNeTiCi
 • UzMaN ÜYE
 • *****
 • İleti: 1122
 • Teþekkür 8
 • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
EL-Vedûd
« : 07 Aralık 2009, 08:57:26 »


“Seven ve sevilen” anlamýna gelen el-Vedüd ismi cemili Kur’aný kerimde iki defa geçmekte. “Rabbinize istiðfar edin. Sonra ona tevbe edin. Þüphesiz benim Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.” (Hud 90)

“O afvedendir, çok sevendir.” (Büruc 14)

Sevmeyi yaratan O, Sevdiklerimizi yaratan O. Öyle ise öküz gözü gibi her karpuz kabuðunun peþine düþmektense kimleri ne için seveceðimizi, sevgiyi yaratandan öðrenelim.

ALLAH’a ve Rasulüne karþý düþmanlýk yapan, onlara sýnýr çizen ve karþý kanunlar koyanlar, ALLAH’a ve ahirete iman edenlerin, babalarý, çocuklarý, kardeþleri ve akrabalarý dahi olsa sevemeyeceklerini bildirir. (Mücadele 22)

Domuza inci gerdanlýk takýlmadýðý gibi, gül küllüðe atýlmadýðý gibi Vedüd Rabbimizin bizlere lütfettiði sevgiyi de israf edip kafirler, zalimler ve soygunculara sevgi göstererek onlarý cesaretlendirmeyelim.

Ýman edip ameli Salih iþleyenlere sevgi vereceðini haber verir Rabbimiz (Meryem 96)

Ýleride iman ettiði takdirde sýcacýk dostumuz olacak olan düþmanlarýmýza dahi kötü söz söylemememiz istenir bizden. (Mümtehine 7)

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: EL-Vedûd
« Yanıtla #1 : 01 Şubat 2011, 00:47:24 »Bunun ne manaya geldiðini hiç düþündük mü?

ALLAH'ýn "Vedud" olmasý demek, onun hem çok seveceði, hem de onu çok seven birilerinin olacaðý demektir .
Yani Rabbimiz bizleri sevdiði gibi, bizim de onu sevmemizi istemektedir.Yada biz O'nu sever isek O'da bizi sevecektir.
 O esirgeyendir (Rahman), baðýþlayandýr (Rahim); fakat esirgenmeye, baðýþlanmaya muhtaç deðildir.
 Affeder (Gafur), affedilmez; hükmeder, hüküm olunmaz; doyurur (Rezzak), doyurulmaz…
Bu gibi sýfatlar hem fail hem de mef'ul için kullanýlamaz.
 Oysa kendisi için seçip beðendiði "VEDUD" isminin iþte bu açýlardan farklýlýðý vardýr. ALLAH sevgiyi kullarý ile paylaþmaktadýr; iþte ayet-i kerime:

 "O onlarý, onlarda Onu sevmekte " dir(MAÝDE 54)

Evet Rabbimiz bizleri sevmekte ve bizim de onu sevmemizi istemektedir.
Tabi ki sevmek basit anlamýyla dil ile ikrardan ibaret deðildir. Müminler yaratýlýþ gayelerine uygun yaþadýklarý takdirde ALLAH'ýn onlarý seveceði durumu söz konusu olur. Yoksa her gün ALLAH'a isyan etmek, sonra kalkýp her fýrsatta ALLAH'ý sevdiðini dil ile ikrar etmek, kendini kandýrmaktan baþka bir þey deðildir.
 Düþünün basit bir insana bile duyulan sevgi, eðer gerçekten pratikte deðil de yalnýzca söylem bazýnda ifade edilirse, bunun farkýna varan kiþi bu tavýr içinde olana karþý nasýl olur acaba ?

Eðer Rabbimize duyduðumuz AÞK, sevgi gerçek deðilse þunu iyi bileceðiz ki, Rabbimiz ile aramýzdaki bað o derece zayýf ve çürüktür.
Ve sevdiðini söyleyip sevmemek riyakarlýktýr

Düþünün, bunun farkýna varan bir insan bile hemen uzaklaþmakta, daha önce gösterdiði sevgiyi mahrum etmektedir. O halde ALLAH'ýn göstereceði tepki aklýmýzýn idrak edemeyeceði kadar sert ve büyük olabilir.
 Bizleri (müminleri) sevdiðini bildiðimiz Rabbimize karþý ne ölçüde sýmsýký baðlanýr yada seversek elbetteki o ölçüde O'da bizi sevecek, tanýyacak ve zalimlere karþý zafer ihsan edecektir

ALLAH'ý en çok sevenlerimiz þüphesiz peygamberler, peygamber içerisinde de Resulullah Efendimiz (sav)'dir diyebiliriz.
Efendimizin sevgisi öyle yüce bir sevgidir ki O'nu daha fazla seven Rabbimiz habibinin adýný kendi adýnýn yanýna yazdýrmýþtýr;
LA ÝLAHE ÝLLAALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH Bir kudsi hadiste ALLAH-u Teala þöyle buyurmaktadýr:
 "Ey habibim!
Eðer sen olmasaydýn þüphesiz ben bu kainatý yaratmazdým"

Ýþte sevginin en son derecesi, "VEDUD" sýfatýnýn ilk defa bu kadar yüce bir sevgiye yükseliþinden bahsedebiliriz.
 Ýþte sevgi, iþte muhabbet, baðlýlýk ve ALLAH'a kul olmak için dünya hayatýný hiçe sayýp zalimlerin karþýsýna dikilme, ya ben ya siz misali meydan okutan bir sevgi

ALLAH'ý ne kadar sever veya ALLAH'a ne kadar yaklaþýrsak; o derecede ALLAH'ýn düþmanlarýna buðz ederiz, nefretimiz son hadde ulaþýr ve kafirlerden bir o kadar uzak oluruz. Tabi uzak olmanýn manasý mekan bazýnda deðil, düþünce ve yaþam biçimi ölçüsündedir

Peki acaba ALLAH kimi sever?
Ýþte bu sorunun cevabýný gelin ayet-i kerimelerden öðrenelim
"ALLAH, tevbe edenleri sever"
(Bakara/ 222),

"ALLAH, muttakileri sever"
(Ali imran/76)
"ALLAH, dengeli olanlarý sever"
(Maide/ 42)
"ALLAH, yolunda kurþunla kaynatýlmýþ saðlam duvar gibi saf halinde savaþanlarý sever"
(Saff/ 4)

ALLAH için sevmek; bu uðurda yorulmayý, terlemeyi, bedel ödemeyi gerektirir. Sen böyle ALLAH'ý seversen ALLAH'ta seni alemlere bir halife, bir sevgili kýlar ki, bu herkese nasip olacak bir nimet deðildir.
 Akýl sahibi her mümin bu þuurla hareket ederek, o misyona layýk olma endiþesi göstermeli ve yaþamaya gayret etmelidir.

Ne mutlu "ALLAH o müminleri sever, onlarda ALLAH'ý severler" ayetinin muhatabý olan o müminlere..insan

 • Ziyaretçi
Ynt: EL-Vedûd
« Yanıtla #2 : 01 Şubat 2011, 00:57:21 »Muhabbet üzerine kurulmuþ olan kâinata "Vedûd" penceresinden bakmak gerekir diyerek, kalemimi, muhabbetle kâðýdýma götürüp yazmaya baþladým

O Vedûd’dur, seven ve sevilendir

O Vedûd’dur, mahlûkatýný sever

O Vedûd’dur, kendisine muhabbet edenleri sever

O Vedûd’dur, kendine teveccüh edene muhabbet ederRahmetinin güzel meyveleriyle insanlarý sevdiðini gösteren Rabb-i Rahim, kullarýnýn da kendisini sevmesini istemektedir.

Kul ise, güzel olaný sever, muhabbet eder.
 Âlemlerin yaratýcýsý nihayetsiz cemal ve kemal sahibi olmasý hasebiyle sevilmeye en lâyýktýr.
 
“Onun cemalini bir dakika görmek bütün Cennet lezzetlerinden üstündür” hadisi d“Mahbub-u Ezelinin bir zerre muhabbeti kâinata bedel olur, kâinat Onun muhabbetinin tecellisinin bir cüz’üne bedel olamaz”
e bunu en güzel þekilde belirtiyor .

Muhabbetini Ona hasrettiðin vakit, sâfi muhabbetini lâyýk olduðu mercie tevcih etmiþ olursun.
 Çünkü kâinattaki daðýnýk bütün muhabbetlerin, Mahbub-u Ezelinin esma ve sýfatýna karþý verilmiþ bir muhabbet olduðunu hatýrdan çýkartmamak gerekir.
 
Þayet sen o muhabbeti yerinde sarf etmez su-i istimal edersen senin hakkýn merhametsiz bir muhabbettir.

Çünkü kâinattaki hüsün ve cemallere nefis hesabýyla baksan nefis seni yaralar, seni tanýmaz, muhabbetin için seni tahkir eder.
 Çünkü "Samed" aynasý olan bâtýn-ý kalp, sanem misal dünyevî mahbuplarý istemez reddeder.
 
Lâkin Cenab-ý Hak hesabýna bakarsan fânilerin arkasýndaki bekayý görürsün.

 Çünkü Onun muhabbeti hiç bir þeyle kýyaslanamaz.


 Bir muhabbet fedaisi olan Bediüzzaman Hazretleri bu hususta þöyle der:

“Mahbub-u Ezelinin bir zerre muhabbeti kâinata bedel olur, kâinat Onun muhabbetinin tecellisinin bir cüz’üne bedel olamaz”

Muhabbet ihtiyarî deðildir, lâkin insan kendi iradesiyle ve tercihiyle o muhabbetin yüzünü birinden diðerine tercih edebilir.

 Meselâ bir sevgilinin çirkinliðini görmekle asýl muhabbete lâyýk olana yüzünü çevirebilir. Bu þekilde yüzünü mecazi mahbuptan hakikî mahbuba çevirmiþ olur.

Muhabbetin Cenab-ý Hak hesabýna ve onun namýna olmalý ki, huzur bulasýn.
Çünkü ALLAH hesabýna olmayan muhabbetin meþakkati çok, sefalarý, lezzetleri, rahatlarý pek azdýr.
 
Meselâ Leylâ ile Mecnun, Ferhat ile Þirin, Kerem ile Aslý, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber dünyevî sevginin destanlaþmýþ öyküleridir Fâninin arkasýndaki bâkiyi bulmanýn imtihanýdýr.
 Mecnun çölde Leylâ’sýný ararken Mevlâ’sýný bulmuþtu.
 Önemli olan Leylâ’nýn ardýndaki Mevlâ’ya ulaþmaktýr.

Zahirde medeniyet, özde esaret olan fâni sevgililerin sillesinden ancak seni kurtaracak olan
daire-i terbiye-i Ýslâmiyedir.
 
Zaten insanýn kalbine derç edilen muhabbet, umur-u uhrevîyeyi kazanmak ve ALLAH’ýn zatýný, isimlerini, sýfatlarýný sevmek için verilmiþtir.

 
alýntý

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: EL-Vedûd
« Yanıtla #3 : 01 Şubat 2011, 01:06:07 »


Bir gün Rabia el-Adeviyye’nin (ks) karþýna bir meczup çýktý ve þöyle bir nara attý:

“Ey haným! Bütün varlýðýmla sana baðlýyým! Seni seviyorum!”

Rabia Hatun gayet sakin ve vakur bir þekilde,
 “Doðrudur! Ben de seni seviyorum!” dedi

Bu cevap meczubun hoþuna gitti. Rabia Hatun eliyle geriye iþaret ederek, þöyle devam etti:
“Ancak benim bir kýz kardeþim var O benden daha güzel, geriden geliyor!” dedi

Meczup dönüp geriye baktýðýnda, Rabia Hatun onun yüzüne þiddetli bir tokat vurdu ve þöyle dedi:

"Benden uzak ol! Seni yalancý, vefasýz, sahte kahraman! Be¬ni sevdiðini iddia ediyorsun, ama dönüp baþkasýna bakýyor¬sun! Beni güzel bulduðunu söylüyorsun, baþka güzel peþinde¬sin! Sen nerede, sevmek nerede, güzelin kýymetini bilmek ne¬rede? Defol git! Konuþunca seni irfan sahibi, dürüst, vefalý, âþýk biri san¬dým Aþktaki ciddiyetini denedim, yalancý olduðunu anladým! Sende ne âriflerin temizliði var, ne de onlardan bir iþaret ve mürüvvet! Hele âþýklarýn yolu, senin gittiðin yoldan hiç geçmez…“

Bunun üzerine meczup, deli gibi baðýrmaya ve baþýna toprak saçmaya baþladý
Þöyle diyordu:

 "Yazýk bana! Ben bir kulu sevdiðimi iddia ettim! Ondan yüz çevirince tokat yedim! Korkuyorum; Hakký sevdiðimi iddia eder de, Ondan baþkasýna bakarsam hâlim ne olacak? Yiyeceðim tokadýn þiddeti nasýl olacak?"


(Madem ki, gerçek muhabbet baki-i hakikîye yöneltilen muhabbettir, öyle ise bütün muhabbetleri topla hakikî sahibine verip fâninin sillesinden kurtul .!)

ALLAH’ým!
Bizi dünyada Senin sevgin ve bizi Sana ve Senin emrettiðin gibi istikametli olmaya yaklaþtýracak þeylerin sevgisiyle, ahirette ise rahmetin ve cemalini bize göstermekle rýzýklandýr.
Muhabbetullaha müþtak bir muhabbet fedaisi olmayý nasip eyle.
Amin YaRAB..


alýntý

Çevrimdışı Bezm-i Elest

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 18
 • Teþekkür 0
 • Bezm-i Elest
Ynt: EL-Vedûd
« Yanıtla #4 : 02 Mart 2011, 22:25:48 »
ALLAH’ým!
Bizi dünyada Senin sevgin ve bizi Sana ve Senin emrettiðin gibi istikametli olmaya yaklaþtýracak þeylerin sevgisiyle, ahirette ise rahmetin ve cemalini bize göstermekle rýzýklandýr.
Muhabbetullaha müþtak bir muhabbet fedaisi olmayý nasip eyle.
Amin YaRAB..
aminnn

gönlüne bereket sevgili Tefekkür..fussilletten sonra burada da karþýlaþmak çok güzel.. :cicek1:BENÝ BENDE DEMEN BEN BENDE DEÐÝLEM..
BÝR BEN VARDIR BENDE BENDEN ÝÇERÜ

Çevrimdışı Tefekkür

 • YöNeTiCi
 • UzMaN ÜYE
 • *****
 • İleti: 1122
 • Teþekkür 8
 • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: EL-Vedûd
« Yanıtla #5 : 02 Mart 2011, 23:55:46 »
Bu güzel duaya yürekten Amin,amin,amin.....

Hoþgeldin sefalar getirdin Deðerli Kardeþim.... :Senin_icin:

Edep denizindeki incilere kavuþma vakti o halde...MEVLAM O kýymetli gönlünün kapýlarýný Ýnþiraha açtý...

Daim olsun , baki muhabbet ile dolsun inþaALLAH... :gul: :gul: :gul:

Yollarýmýzý buluþturan RABBÝM'e sonsuz hamd ve senalar olsun...

Çevrimdışı Bezm-i Elest

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 18
 • Teþekkür 0
 • Bezm-i Elest
Ynt: EL-Vedûd
« Yanıtla #6 : 03 Mart 2011, 22:54:01 »
gönül olusu amin bu güzel duana sevgili Tefekkür...

sevgi ekip Aþk çiçeði saçan gönlüne bereket :gul:
BENÝ BENDE DEMEN BEN BENDE DEÐÝLEM..
BÝR BEN VARDIR BENDE BENDEN ÝÇERÜ