• 22 Şubat 2020, 10:01:05

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hat Resimleri  (Okunma sayısı 609 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Hat Resimleri
« : 09 Aralık 2009, 15:09:43 »

...

  • Ziyaretçi
Ynt: Hat Resimleri
« Yanıtla #1 : 09 Aralık 2009, 15:10:54 »

 
 
TÜRK HAT SANATI
[JUSTIFY]Türk hat sanatýný yaratanlar, inançlarýný, derin ve renkli kiþiliklerini, yazýya getirdikleri yeniliklerle bütünleþtiren sanatçýlardý. Ayný zamanda yaþadýklarý çaðý özümsemiþ, engin kültüre sahip alçak gönüllü ve bilge kiþilerdi. Örneðin Aklam-ý Sitte (Altý Kalem’in) yaratýcýsý Yakut, Ýslâm hukuku uzmaný, þair ve yazardý. Yazýda o gün için ilk olan okunaklý ve hoþ kompozisyonlar oluþturarak kaligrafi tarihine geçti. Yazýya estetik, akýcý ve canlý bir yapý kazandýrarak yazýnýn temellerini de oturtmuþ oldu. Yakut, Osmanlý hattatlarýný etkiledi ve kendine özgü bir ekol yarattý. Yazý sanatýnda “sülüs” ve “nesih” yazýlarýnýn estetik kurallarýný ise Þeyh Hamdullah’a borçluyuz. Yazý onunla sanat düzeyine yükseldi, yalýn, güzel ve estetik bir bütünlüðe ulaþtý.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Yazýda bir diðer önemli kaligraf da Ahmet Karahisarî’dir. Karahisarî’nin ekolü ise bugünlere dek uzanmýþtýr. Aklam-ý Sitte’nin ikinci þeyhi ise Hafýz Osman’dýr. Olgunluk döneminde yazdýðý nesihlerdeki güç ve etki onlara kývýlcýmlý nesih denilmesine neden olmuþtur. II. Mahmut’un hocasý olan Mustafa Rakým Efendi güzel sanatlarýn diðer dallarýnda da yetenekli olan, “celi” ve “sülüs” stiline ve tuðraya en uyumlu ve mükemmel formunu veren yenilikçi bir kaligraftýr. Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda hat sanatý alanýnda eser veren ve adý anýlmaya deðer III. Þeyh ise Mahmud Celalüddin Efendi’dir. Sanatçý olaðanüstü yaratýcýlýðýný ve ustalýðýný yansýtan pek çok yapýt ortaya koymuþtur.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Görkemli tarihimiz, uzun geçmiþimizde yalnýz baþ yapýtlarýn yaratýlmasýna tanýk olmadý kuþkusuz. Devletimizin uzun süren savaþ yýllarýnda, geçirdiði dramatik dönemlerde kimi kopukluklar olmasýna karþýn gelenek etkisini yine de sürdürmüþtür. Bu iklimde yaratýlmýþ pek çok seçkin ürünün dünyanýn pek çok yerine daðýlmýþ gibi görünmesine karþýn yine de en büyük hazine Topkapý sarayýnda yaþamakta ve aðýrbaþlýlýkla günümüz kültür ve sanatýný beslemeye devam etmektedir. Çaðdaþ grafik tasarýma baktýðýmýzda Ebüzziya Tevfik ve Emin Barýn gibi güçlü köprülerin atýldýðýný ve Ýhap Hulusi Görey, Sait Maden, Mürþide Ýçmeli, Mengü Ertel, Aydýn Erkmen, Savaþ Çekiç gibi kimi grafik tasarýmcýlarýnýn daha sonraki bölümlerde göreceðimiz gibi geçmiþ kültürümüzden kopmadýklarý, bilinçli arayýþ ve seçimlerle bu köprüyü kurduklarý anlaþýlacaktýr.[/JUSTIFY]

...

  • Ziyaretçi
Ynt: Hat Resimleri
« Yanıtla #2 : 09 Aralık 2009, 15:12:46 »
      

   


 
...

  • Ziyaretçi
Ynt: Hat Resimleri
« Yanıtla #3 : 09 Aralık 2009, 15:13:22 »