• 15 Temmuz 2020, 05:49:57

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarihi  (Okunma sayısı 549 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarihi
« : 09 Aralık 2009, 15:31:00 »


Ýngiltere himayesinde ki Kýbrýs adasýna baðýmsýzlýk verilmesi gündeme gelince Türkiye, Yunanistan, Ýngiltere ve Kýbrýs'da yaþayan Türk ve Rum toplum liderlerinin katýlýmlarýyla gerçekleþen görüþmeler neticesinde imzalanan antlaþmalarla kulunan Kýbrýs Cumhuriyeti'nde Kýbrýslý Türkler ile Kýbrýslý Rumlar birlikte yaþýyorlardý . 1963'e dek bu böyle devam ederken dönemin Kýbrýs Cumhuriyeti cumhurbaþkaný Makarios'un tek taraflý olarak anayasayý deðiþtirme teþebbüsüne Kýbrýslý Türkler, Türkiye ve uluslararasý toplum karþý çýkmýþtý. Fakat Makarios Kýbrýs Türkleri'nin kazanýlmýþ birçok hakkýný ellerinden alan bu anayasa deðiþikliðine gitti ve ülkenin kuruluþ antlaþmalarýný tek taraflý olarak fessetti. Böylece 1960 Antlaþmalarý olarakta bilinen Zürih ve Londra antlaþmalarýna istinaden kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti fiilen ve hukuken ortadan kalktý . 1963'den 1974'e dek ada da devletsiz olarak yaþayan Kýbrýs Türkleri'ne yönelik bir çok saldýrý ve taciz yapýldý . 1974'e cunta yönetimi tarafýndan yapýlan darbe sonucunda Enosis çalýþmalarýnýn tekrar baþlamasý üzerine Türkiye 20 Temmuz 1974'de 1960 Antlaþmalarý'nda ki garantörlük sýfatýna istinaden adaya müdahale etti. Tarihe Kýbrýs Barýþ Harekâtý olarak gerçekleþen bu olaydan sonra Kýbrýs Türkleri'nin mal ve canlarý koruma altýna alýndý. 1974’te kurulan ve Cenevre Deklerasyonu’nda varlýðý teyid edilen Otonon Kýbrýs Türk Yönetimi'nin Kýbrýs Türkleri'nin ihtiyaçlarýný karþýlamamasý üzerine 13 Þubat 1975'de Kýbrýs Türk Federe Devleti kuruldu. 1976'da 1983'e dek yapýlan birçok çözüm teklifi Rumlar tarafýndan reddi, Kýbrýs Türkleri'ne yönelik izolasyonlarýn aðýrlaþmasý gibi nedenlerle Self-determinasyon hakkýný kullanan Kýbrýs Türk Federe Devleti meclisi, 15 Kasým 1983'de oybirliði ile aldýðý bir kararla, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettiðini dünyaya duyurdu . Kuruluþunda bugüne Rumlarla yapýlan birçok görüþme sonuç vermedi ve hâlâ Kýbrýs Sorunu kavramý dünya litaratüründe durmaya devam ediyor.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?