• 14 Temmuz 2020, 09:37:59

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Büyük Hun Ýmparatorluðu  (Okunma sayısı 2359 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Büyük Hun Ýmparatorluðu
« : 12 Aralık 2009, 18:34:17 »
Büyük Hun Ýmparatorluðu
Kuruluþ Tarihi - M.Ö. 220
Yýkýlýþ Tarihi - M.Ö. 58
Kurucusu - Teoman
Baþkenti - Ötüken
Dili - Hun Türkçesi
Devlet Baþkaný - Tanhu


          Orta Asya Türk göçleri sýrasýnda göçe katýlmayýp Orta Asya’da kalarak Orta Asya’nýn doðusunda, Orhun ve Selenga ýrmaklarý çevresinde toplanan ve Hun adý verilen bu Türkler, Çin’in kuzeyine doðru yayýlmýþlardý. Çinlilerin Hiung-Nu (fiiyung-Nu) dedikleri Hunlar tarafýndan Orta Asya’da ilk Türk hâkimiyeti gerçekleþtirilmiþtir. Ýnsan, halk anlamýna gelen Hun adýný taþýyan bu Türklerin, Orta Asya’da Büyük Hun, Orta Avrupa’da Avrupa Hunlarý, Kuzey Hindistan’da da Ak Hunlar adýyla üç ayrý yer ve zamanda siyasi devletler meydana getirdikleri görülmektedir.

          Tarihte bilinen ilk büyük Türk devleti Büyük Hun Ýmparatorluðu'dur. MÖ 7. yüzyýlda yapýlan Türk göçlerine katýlmayan Türk topluluklarýnca kurulan Büyük Hun Ýmparatorluðu, ilk dönemlerde Orhun ve Selenga ýrmaklarý ile Ötüken ve Ordos bölgesinde yaþamýþlardýr. Büyük Hun Ýmparatorluðu hakkýnda ilk bilgiler, MÖ 318 yýlýna ait Çin ile yapýlan ve Çince yazýlmýþ bir antlaþma metnidir. Nitekim Hun Türklerinin akýnlarýndan korunabilmek amacýyla Çin Seddi’nin 3. yüzyýlýn sonlarýnda tamamlandýðý bilinmektedir. Bu antlaþma ayrýca, Orta Asya tarihinde bilinen ilk yazýlý antlaþmadýr. Ýmparator Shih-Huang-ti (MÖ 247-210) Hun akýnlarýný durdurmak amacýyla, kuzey sýnýrýnda inþa edilmiþ olan kale ve kuleleri bir duvarla birleþtirerek ünlü Çin Seddi’ni meydana getirmiþtir (MÖ 214).
Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Büyük Hun Ýmparatorluðu
« Yanıtla #1 : 12 Aralık 2009, 18:35:56 »
1) Teoman Dönemi (MÖ 220-209)

          Hunlarýn bilinen ilk hükümdarý olan Teoman’dan, Çin kaynaklarý Tuman olarak bahseder. Þanyü veya Tanhu unvanlarý ile de anýlan Teoman, birbirinden ayrý yaþayan Türk boylarýný birleþtirerek tarihte ilk Türk birliðini saðlamýþtýr. 11 yýl hükümdarlýk yapan Teoman Þanyü dönemindeki Türklerin askerî üstünlüklerinde, süvarilerin önemli bir yeri vardýr. Çin’e karþý yapýlan akýnlarda önemli topraklar kazanan Türk süvarileri, Çinlileri zor durumda býrakmakla kalmamýþ, onlarý ünlü Çin Seddi bile durduramamýþtýr.

          Teoman’ýn en büyük oðlu ve veliahdý Mete idi. Fakat Teoman’ýn baþka bir eþinden bir oðlu daha vardý. Mete’nin üvey annesi onun yerine tahta kendi oðlunun geçmesini istediðinden Teoman’ý oðlu Mete’ye karþý kýþkýrtmýþtý. Teoman, Yüeçilerin kuvvetli olduðu bu dönemde karýsýnýn da etkisinde kalarak Mete’yi Yüeçilere rehin olarak verdi. Ardýndan da Yüeçilere savaþ açtý.          O tarihlerde Hunlarýn en güçlü komþularý Tung-hular (Moðol-Tunguz kabilelerinin oluþturduðu birlik) ile Yüeçilerdi. Mete’nin Yüeçilerin elinde ne kadar süre rehin kaldýðýna dair bir bilgi yoktur. Bir fýrsatýný bulunca Mete, Yüeçilerin elinden kurtulmayý baþardý. Geri dönmesine sevinen ve takdir eden babasý, onun emrine 10.000 kiþilik atlý bir kuvvet verdi. Mete çok disiplinli bir þekilde ordusunu yetiþtirdi. Babasýný, üvey annesini ve kardeþini kendisine baðlý askerleriyle öldürüp, Hun tahtýný ele geçirdi. Baþka bir rivayete göre ise Mete, bir av sýrasýnda babasýný öldürerek Hun tahtýna geçmiþtir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Büyük Hun Ýmparatorluðu
« Yanıtla #2 : 12 Aralık 2009, 18:37:24 »
1) Teoman Dönemi (MÖ 220-209)

          Hunlarýn bilinen ilk hükümdarý olan Teoman’dan, Çin kaynaklarý Tuman olarak bahseder. Þanyü veya Tanhu unvanlarý ile de anýlan Teoman, birbirinden ayrý yaþayan Türk boylarýný birleþtirerek tarihte ilk Türk birliðini saðlamýþtýr. 11 yýl hükümdarlýk yapan Teoman Þanyü dönemindeki Türklerin askerî üstünlüklerinde, süvarilerin önemli bir yeri vardýr. Çin’e karþý yapýlan akýnlarda önemli topraklar kazanan Türk süvarileri, Çinlileri zor durumda býrakmakla kalmamýþ, onlarý ünlü Çin Seddi bile durduramamýþtýr.


2) Mete Dönemi (MÖ 209-174)

          MÖ 209 yýlýnda Mete, Þanyü unvanýyla Hun tahtýna çýktý. Çin kaynaklarýnda Mao-tun olarak geçen bu hükümdara Türk tarihçileri Mete demiþtir. Dünyanýn en disiplinli ordusunu kuran Mete, ülke içindeki karýþýklýklarý önledi. Bu tarihlerde komþularý güneyde Çin Ýmparatorluðu, güneybatýda Yüeçiler, doðuda ise Tung-hular'dý .

          Mete Han, ilk askerî zaferini kendisinden sürekli toprak isteyen Moðol kökenli Tung-hular üzerine yaptý. Onlarý aðýr bir yenilgiye uðratarak topraklarýný ele geçirdi. Ýkinci seferi için Mete, yönünü batýya, Ýpek Yolu’na hâkim olan Yüeçiler üzerine çevirdi. Onlarý da yenen Mete, Ýpek Yolu’nu kontrolü altýna aldý (MÖ 203).


Hun-Çin Ýliþkileri

          Mete, Yüeçilerden sonra Çin’e seferlere baþladý. Bu sýrada Çin’e Han sülalesi hâkimdi. Çinliler, Teoman zamanýnda, Çin’in kuzeyindeki otlaklarý Hunlardan almýþlardý. Bu topraklarý tekrar almak isteyen Mete, Çin’e karþý ilk seferine çýktý. Yapýlan bu ilk seferin sonunda Çin sýnýrýndaki Hun otlaklarý geri alýndý (MÖ 201).

          MÖ 197’de Çin imparatoru Kao-Ti bunun üzerine ordusuyla Mete’nin üzerine yürüdü. Ordusunu savaþa hazýrlayan Mete bu arada bazý Çin beylerini de kendi yanýna çekmeyi baþardý. Öncü Hun birlikleriyle mücadele etmekten yorulan Kao-Tinin 320 bin kiþilik ordusunu Mete, pusuya düþürmeyi baþardý ve onlarý yendi. Kaçan imparator Kao-Ti, Pai-teng yaylasýndaki bir kaleye sýðýnmak zorunda kaldý. Ýmparatoru takip eden Mete onu kalede kuþattý. Daha sonra barýþ ve dostluk antlaþmasý imzalandý (MÖ 197). Bu antlaþmaya göre Çin, Sarý Irmak’ýn güney taraflarýný Hunlara terk etti. Ayrýca Çin; yiyecek ve ipek vermeyi, yýllýk vergi ödemeyi de kabul etti. Bu antlaþma Doðu Asya tarihinde iki büyük devlet arasýnda imzalanmýþ ilk uluslararasý antlaþmadýr.

          Mete Han, bütün Çin ülkesini egemenliði altýna alabilecek güce sahip olduðu halde, bunu yapmadý. Mete’nin böyle davranmasýnda Çin topraklarýnýn geniþ bir alana yayýlmýþ olmasý ile Çin nüfusunun çok oluþu etkili olmuþtur. Mete, Çin’in fethiyle buralara yerleþecek olan Türklerin Çin kültüründen etkilenerek benliklerini yitirip yok olacaklarýný düþünüyordu. Bu nedenle sadece Çin’i baský altýnda tutup, vergiye baðlamakla yetindi.

          Büyük Hun Hükümdarý Mete, MÖ 174 yýlýnda öldüðünde devletin sýnýrlarý; doðuda Kore’ye, batýda Aral Gölü’ne, kuzeyde Sibirya’ya, güneyde ise Çin Seddi ve Tibet yaylasý ile Karakurum daðlarýna kadar uzanýyordu. Büyük Hun Ýmparatorluðu’nun askerî ve idari teþkilatý, ekonomik ve sosyal yapýsý, hukuk ve sanatý kendisinden sonraki Türk devletlerince de örnek alýnmýþtýr.« Son Düzenleme: 12 Aralık 2009, 18:39:27 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Büyük Hun Ýmparatorluðu
« Yanıtla #3 : 12 Aralık 2009, 18:40:58 »
3) Ki-ok Dönemi (MÖ 174-160)

          Mete Han’ýn ölümünden sonra yerine oðlu Ki-ok geçti. Ki-ok, babasýnýn ölümüyle ayaklanan Yüeçilerin üzerine yürüdü ve onlarý batýya sürdü. Hunlar karþýsýnda tutunamayan Yüeçiler batýya göç ederek MS I.yüzyýlda bugünkü Afganistan, Pakistan ve Kuzeybatý Hindistan’da Kuþhan Devleti’ni kurdular.          Ki-ok, MÖ 166 yýlýnda Çin’e sefer düzenleyerek baþkentteki imparatorluk sarayýný yaktý. Bu seferden sonra Çin ile olan ekonomik ve siyasi iliþkileri geliþtirmek için, babasý gibi Çinli bir prensesle evlendi. Siyasi amaçla yapýlan bu tür evlilikler, genellikle Türk devletleri için istenmeyen sonuçlar doðurmuþtur. Kalabalýk bir heyetle gelen Çinli prenseslerin ekibinde casuslar da yer aldýðýndan, bu casuslar Türk boylarý ve Türk beylerini birbirine düþürmekten geri durmuyorlardý.


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Büyük Hun Ýmparatorluðu
« Yanıtla #4 : 12 Aralık 2009, 18:45:56 »
4) Kün-Çin (Cün-Çin) Dönemi (MÖ 160-126)

          Ki-ok’tan sonra Hun tahtýna oðlu Kün-Çin geçti. Çin bu dönemde ekonomik açýdan çok güçlenmiþti. Çin’in en büyük amacý Büyük Hun Ýmparatorluðu’nu ortadan kaldýrarak Ýpek Yolu’na tek baþýna hâkim olabilmekti. Bunun için çok sinsi bir politika izleyen Çin, Çinli prenseslerin ekibinde yer alan casuslar sayesinde Hun beyleri ile Büyük Hun Ýmparatorluðu baðlý diðer Türk boylarý arasýna nifak sokarak iç karýþýklýklarýn ve isyanlarýn çýkmasýna ortam hazýrladý. Ayrýca Türk ülkesine ticaret yoluyla ipek ve lüks eþyalar sokarak halký rahata ve lükse alýþtýrdý. Zamanla ülke içinde huzursuzluklar ve kargaþalýklar çýktý. Bazý Hun beylerinin de Çin Ýmparatoruna sýðýnmasý Hun-Çin savaþlarýnýn çýkmasýna zemin hazýrladý.

          Kün-Çin döneminde uzun süren Çin savaþlarý, Büyük Hun Ýmparatorluðu’nu temelden sarsarak yýkýma doðru giden bir sürece soktu. Kün-Çin’in ölümü sonrasýnda bu süreç hýzlanarak, isyanlar ve taht kavgalarýnýn baþlamasýna neden olmuþtur.
Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Büyük Hun Ýmparatorluðu
« Yanıtla #5 : 12 Aralık 2009, 18:46:57 »
Büyük Hun Ýmparatorluðu’nun Parçalanýþý ve Yýkýlýþý

          Büyük Hun Ýmparatorluðu’nun Çinliler karþýsýndaki üstünlüðünün sona ermesi, Çinlilerin ödedikleri vergiyi ve ipeði kesmesine neden oldu. Bu durum Büyük Hun Ýmparatorluðu'nu ekonomik açýdan zor durumda býraktý. Hunlarýn tekrar güç toplayýp Çin’e karþý baþlattýklarý baþarýlý savaþlar sonucu kazanýlan zaferler de kalýcý olamadý. Bu olumsuz geliþmeleri deðerlendirmek isteyen Çinliler, Hunlara karþý akýnlarýný artýrdýlar. Bu akýnlarýn sonucunda Ýpek Yolu’nun hâkimiyeti MÖ 60’da Çinlilere geçmiþtir. Bu durum karþýsýnda Hun hakaný Ho-Han-Yeh (MÖ 58-31), Çin himayesine girmekten baþka çare olmadýðýný düþündü. Bu düþünceye kardeþi Çiçi karþý çýktý. Bu düþünceyi utanç verici bulan Çiçi, Ho-Han-Yeh’in hükümdarlýðýný tanýmadý ve devletin siyasî birliði parçalandý, Doðu Hunlarý ve Batý Hunlarý olarak ikiye bölündü (MÖ 58).


Hunlardan kalan bir kemer tokasý


          Batý Hunlarýnýn baþýna geçen Çiçi, Çu ve Talas ýrmaklarý arasýndaki bölgeye yerleþerek ülkesini kurdu. Çiçi bu bölgede çevresi surlarla çevrili bir baþkent inþa etti ve Çinlilerle mücadeleye baþladý. MÖ 36 yýlýnda Çiçi’nin baþkentini kuþatan Çinliler, Çiçi’ye teslim ol çaðrýsý yaptýlarsa da Çiçi kahramanca savaþarak ölmeyi tercih etti. Çin hâkimiyetine giren Doðu Hunlarý ise, hükümdarlarý Ho-Han-Yeh’in ölümü ile Çinlilere karþý tekrar mücadeleye giriþtiler. Hükümdarlarý Yu-Tanhu (MÖ 18-46) zamanýnda tekrar baðýmsýzlýklarýna kavuþarak, kuzeye doðru topraklarýný geniþletmiþlerse de Yu-Tanhu’nun ölümü ile iç karýþýklýklar tekrar baþladý. Bu olumsuzluklarýn yanýnda birde Yu-Tanhu’nun oðullarý arasýnda baþlayan taht kavgalarý, devletin tekrar Kuzey ve Güney Hunlarý diye ikiye ayrýlmasýna neden olmuþtur (48).

          Kuzey Hunlarý Çungarya’dan Orhun’a kadar olan bölgeyi, Güney Hunlarý ise Çin Seddi’nin kuzeyindeki topraklara sahip oldular. Kuzey ve Güney Hunlarý arasýndaki en önemli fark, Güney Hunlarýnýn Çin’e tabi olmasýna karþýlýk, Kuzey Hunlarýnýn baðýmsýzlýklarýný korumak için mücadele etmeleridir. Çin ordularýnýn ve doðudan da Siyenpiler’in saldýrýlarý Kuzey Hunlarýný iyice zayýflattý ve 156 yýlýnda Siyenpiler tarafýndan yýkýldýlar.


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Büyük Hun Ýmparatorluðu
« Yanıtla #6 : 12 Aralık 2009, 18:48:53 »
Hunlarda Devlet Yönetimi

          Mete'nin oluþturduðu kavimler federasyonu, ilk göçebe Türk Ýmparatorluðu olarak Asya topraklarýnda kurulmuþtur. Devlet, soyluluk derecesine göre hiyerarþi içine girmiþ boy ve budun topluluðuna dayanýrdý. Ýmparatora Büyük Tanhu adý verilir ve Tanhu'ya baðlý bir hassa birliði bulunur, bu birlik aracýlýðýyla tüm ülke yönetilirdi. Tanhu ve ailesi ülkenin en iyi sürülerine sahip olup, bu sürüler gene ülkenin en iyi otlaklarýnda beslenirdi. Tanhu'nun karargâhýnda bir merkez bürokrasisi geliþmiþti ve saray bürokrasisinde okumuþ Çinliler kullanýlmýþtý. Askeri yönetimde, Çin'e karþý savaþýrken bile Çin'i bilen Çinliler danýþman olarak çalýþtýrýlmýþtý. Hun Ýmparatorluðu, Türkler arasýnda ilk kez devlet niteliði gösteren bir birlik oluþturmuþtu.

          Bozkýrda, pek uzak köþelere daðýlmýþ boylarýn yönetimi için boylar sol ve sað olarak bölünürlerdi. Askeri örgütlenmede de sol ve sað ayýrýmý uygulanýr, sol genellikle saða üstün tutulurdu; çünkü güneþi yücelten Türklerde yüz güneye çevrilince sol güneþin doðduðu yerdir. Hunlarda bu durum sol bilge elig ve sað bilge elig olarak adlandýrýlýrdý.

          Bunlar sol ve sað kanat krallarýydý. Sol bilge elig Büyük Tanhu soyundandý ve veliahttý. Ayný zamanda sol ve sað ordularýn komutaný da sayýlan bu iki elig sað ve sol boylarýn yönetimi ile ilgiliydi. Bunlar genellikle Tanhu'nun kardeþ ve oðullarýydý. Çoðu düþman olan zorla baðýmlý kýlýnmýþ bulunan boy ve budunlarý yönetebilmek için sað ve sol eliglerin küçük oranda da olsa doðrudan kendilerine baðlý bir askeri güce ve büyük sürülerini otlatacak insanlara gereksinmeleri vardý. Bunu, onlara ayrýlmýþ boy ya da budun yerine getirirdi. Göçebe sistemde toprak deðil, boy ve budun paylaþýlýr, toprak ikinci planda kalýrdý. Yerleþik feodal sistemde ise paylaþýlan topraktý. Eligler bu çekirdek ordu ve boya dayanarak öteki özerk boylarý yönetirlerdi. Onlarýn hemen altýnda sað ve sol doðru krallarý vardý ki, Hunlar bunlara dört köþe adýný verirlerdi. Daha alt köþede de altý köþe adýný alýrlardý.

          Hunlar'da Tanhu'nun boyundan baþka ayrýcalýklý ve soylu sayýlan dört boy daha bulunurdu. Çin kaynaklarýna göre bu boylarýn ikisi saðda-batýda, ikisi de solda-doðudaydý. Bu soylu boylarýn, Doðu'ya ve Batý'ya doðru göç etmeleri, onlarýn da beylerinin önderliðinde baðýmlý boylarýn yönetimine katýldýklarýný gösterir. Bu soylu boylardan hepsinin Tanhu soyuna akraba olduklarý belirtilir.

          Ordu yalnýzca soylu boylarýn ve köle olmayan özerk boylarýn saðlayacaðý askerlere dayanmazdý. Savaþta yenilen ve köleleþtirilen boylar da ayný biçimde asker saðlamakla yükümlüydü. Bu nedenle Mete Han bozkýrda yüzyýllar boyu kullanýlacak ve Cengiz Han zamanýnda geliþtirilecek olan onlu düzenleme sistemini geliþtirmiþti. Ordu, her birinin baþlarýnda þefleri bulunan 10,100,1000 kiþilik bölümlere ayrýlmýþtý. Onbaþý, yüzbaþý, binbaþý, tümenbaþý deyimleri bu düzenlemeden ileri gelmekteydi. Bu birlikler boylar çerçevesinde gerçekleþtirilirdi. Büyük aile 10, boy 100, budun ise 1000 asker saðlamakla yükümlüydü. Bazen bu rakamlar boylarýn ve budunlarýn durumlarýna göre deðiþmeler gösterebiliyordu. Bu türlü birimler Tanhu'nun, ili 24 changa ayýrmasýyla bütünleþebilirdi. Tepede sol ve sað eligler ve her iki kanatta da onbirer askeri þef vardý. Toplam sayýlarý iki elig ile birlikte 24'tü. Bu 24 þef içinde kaðan soyundan gelen prensler ile büyük askeri þeflerin karmaþýk bir hiyerarþisi bulunmaktaydý. Þefler derecelerine göre az çok kalabalýk bir askeri birliðin komutaný olurlardý.

          Diðer yandan, askeri sistem mülki yönetimin de temelini oluþturmaktaydý. Bu sistem akrabalýða dayalý sistemi yýkarak merkeziyetçi bir yönetim getirmiþti. Hun devletinde boylar merkeziyetçi bir yapýda yaþamýþlardý. Askeri þef, genellikle komuta ettiði askerlerin beyi idi. Bazen, kavim kökünden kopmuþ askeri þefler kullanýlmýþsa da, yöresel beyler yönetimindeki boy örgütlenmesi ve boy dayanýþmasý eskisi gibi olurdu. Barýþ zamanýnda bir boyun askerleri geleneksel beyinin yanýnda çobanlýk yapardý. Hem beylerine, hem de beylerinin aracýlýðýyla Hun devletine vergi öderdi. Boylar sistemi ile Hun devletinin yönetim düzeni geniþ ölçüde birbirine girmiþ ve özdeþleþmiþti. Hun devlet örgüsü kavim sisteminin üzerine akýllýca örtülmüþ bir örtüydü. Düzenli toplanan bir kurum olmamakla beraber boy ve budunlarýn iþleriyle imparatorluðun politikasý arasýnda eþgüdümü saðlamak için zaman zaman toplanan kurultay kaðan ailesini, büyük askeri þefleri, boy ve budun beylerini bir araya getirirdi. Ekonomik iþler ve askeri seferler iyi gittiði sürece Tanhu ve devlet güçlü görünürdü. Çin ve Türkistan yiyecek göndermeyince devletin ve imparatorun durumu sarsýlýr ve bu durumda, baðýmlý yaþayan boy ve budunlarýn merkeze karþý ayaklandýklarý sýk sýk görülürdü. Eldeki bilgilere göre Hun devleti, vergi ve asker saðlamakla yetinen ve baðýmlý boy ve budunlarýn iç düzenlerine pek az dokunan, ince bir bürokrasiye ve hiyerarþik biçimde sýralanmýþ boy ve budunlara dayanýrdý. Köle durumundaki boylar bile vergi ve hizmet yükümlülükleri dýþýnda özerkliklerini korurlar ve kendi ekonomik uðraþlarýný sürdürürler, kendi hayvan sürülerini yetiþtirebilirlerdi. Bozkýrda bir süre sonra boylardan birisi büyüyerek diðerlerine egemen olurdu. Efendi-köle ve boy iliþkisi bir sömürü düzeninin varlýðýna karþýn geçici bir durumdu. Boylar içindeki geliþmeler, soylular ve karabudun iliþkisi önemli ve anlamlýydý. Nitekim, Tunguzlar örneðinin gösterdiði üzere, köle boylarýn beyleri ve ileri gelenleri de, Hun beyleri ve askeri þefleri arasýnda yer alýrdý.
Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Büyük Hun Ýmparatorluðu
« Yanıtla #7 : 12 Aralık 2009, 18:49:50 »
Büyük Hun Ýmparatorluðu Hükümdarlarý

            1) Teoman Yabgu (M.Ö. 220 - M.Ö. 209)
            2) Mete Han (M.Ö. 209 - Ö. 174)
            3) Ki - Ok Yabgu (M.Ö. 174 - 161)
            4) Kün - Çin Yabgu (Cün-Çin) (161 - 126)
            5) Ý-Çin-Hsien (Ýçihise) Yabgu (M.Ö.126 -114)
            6) Wu-Weri (Uvey) Yabgu (M.Ö. 114 - 105)
            7) Wu-Þih-Lu-Erh (U-Su-Liu-Usilu) Yabgu (M.Ö. 105 - 102)
            8) Çü-Li-Hu (Hiü-Li-Hu-Güylihu) Yabgu (M.Ö. 102 - 101)
            9) Çü-Ti-Hu (Tsie-Ti-Heu-Tsüydiheu) Yabgu (M.Ö. 101 - 96)
          10) Hu-Lu-Ku-(Hu-Lo-Ku = Hulugu) Yabgu (M.Ö. 96 - 85)
          11) Khuandi Yabgu (M.Ö. 85 - 68)
          12) Khuyluy Yabgu (M.Ö. 68 - 60)
          13) Uven-Güydi Yabgu (M.Ö. 56 - 58)Büyük Hun Ýmparatorluðu Haritasý

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!