• 14 Temmuz 2020, 09:06:32

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Babür Ýmparatorluðu  (Okunma sayısı 1146 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Babür Ýmparatorluðu
« : 12 Aralık 2009, 19:49:55 »
Babür ÝmparatorluðuKuruluþ Tarihi - 1526
Yýkýlýþ Tarihi - 1858
Kurucusu - Babür Þah
Baþkenti - Agra
Dili - Farsça, Çaðatay Türkçesi, Urduca
Devlet Baþkaný - Þah


Babür’ün Ortaya Çýkýþý ve Babür Ýmparatorluðu’nun Kurulmasý

          Büyük Timur Ýmparatorluðu’nun zayýflayýp yýkýlmasýndan sonra Türkistan’da Þeybanîler, Ýran’da Safeviler, Hindistan’da da Delhi Türk Sultanlýðý gibi devletler kurulmuþtu. Babür Devleti de, Delhi Türk Sultanlýðý’ndan sonra Hindistan’da kurulan ikinci Türk devletidir.

          Babür Ýmparatorluðu’nun kurucusu olan Zahîrüddin Muhammed Babür, baba tarafýndan Timur’un torunudur. Annesi ise Çaðatay hükümdarý Yunus Han’ýn kýzýdýr. Babür’ün babasý Ömer Þeyh Mirza, Timurlularýn Fergana valisi idi. Babasýnýn 1494 yýlýnda ölümü üzerine onbir yaþýnda onun yerine geçerek Fergana valisi oldu. Babür, saltanatýnýn ilk yýllarýnda Timuroðullarýndan diðer beylerle mücadele etmiþtir. Babür, iç karýþýklýklar ve Özbek hücumlarý sonucunda 1501 yýlýnda tahtýný kaybederek, kendine baðlý az bir kuvvetle Horasan’dan güneye doðru gitmek zorunda kalmýþtýr. Ancak mücadeleden vazgeçmeyen Babür, Timur Devleti’ni yeniden canlandýrmak istiyordu. 1504 yýlýnda Kabil’i Afgan beylerinin elinden almayý baþaran Babür, ele geçirdiði topraklarý kendisini yalnýz býrakmayan mirzalara ve beylere daðýtarak küçük bir devlet kurmuþtur.

          1509–1511 yýllarýnda Türk dünyasýna egemen olmak isteyen üç büyük devlet vardý. Bunlar Özbek Hanlýðý, Osmanlý Devleti ve Ýran Safevî Devleti idi. Babür, kendi gücüyle Türkistan’a egemen olamayacaðýný anlayarak Safevî hükümdarý Þah Ýsmail’den yardým istedi. Þah Ýsmail’de Türkistan’da etkili olabilmek için bu isteði kabul etti. Babür Þah, Ýsmail’den aldýðý yardýmla Buhara, Semerkant, Taþkent ve Fergana’yý Özbeklerden almayý baþararak topraklarýný geniþletti ve Timur’un tahtýna oturdu (1511). Þah Ýsmail de böylece Babür’ün sayesinde Türkistan’a egemen olmuþtu. Ancak Türkistan Türkleri, Babür’ün Þah Ýsmail’in etkisinde kalmasýndan rahatsýzlýk duyduklarýndan Babür’e karþý cephe aldýlar. Bu durumdan yararlanmak isteyen Özbekler de Babür’e karþý harekete geçtiler. Þah Ýsmail’in yardýmýna raðmen mücadeleyi kaybeden Babür, Türkistan’dan çýkmak zorunda kalmýþtýr. Bunun üzerine Babür, Timur ülkesini ele geçirme ümidini kaybedince yönünü Hindistan’a çevirmiþtir.

          Babür, Delhi Sultanlýðýna karþý yardým isteyen Afgan beylerinin daveti üzerine 1517 yýlýnda Hindistan’a gelmiþti. Uzun mücadelelerden sonra Kandehar ve Pencap þehirlerini ele geçirmeyi baþaran Babür (1524), Panipat’da 1526 yýlýnda Delhi Sultaný Ýbrahim Ludi ile yaptýðý savaþý kazanarak Delhi ve Agra þehirlerini ele geçirmiþtir. Böylece kendisini hükümdar ilan eden Babür, Hindistan’da kendi adýný taþýyan devletini kurdu.(1526)


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Babür Ýmparatorluðu
« Yanıtla #1 : 12 Aralık 2009, 19:50:14 »
Babür Ýmparatorluðu’nun Geliþmesi

          Kýsa sürede Afgan emirlerini ve Hindu prenslerini yenerek Kuzey Hindistan’ýn fethini tamamlayan Babür, 1530 yýlýnda Agra’da öldü. Babür’ün yerine vasiyeti gereði oðlu Hümayun (1530–1556) geçmiþtir. Hümayun döneminde Gücerat hükümdarý yenilgiye uðratýlarak topraklarý ele geçirilmiþtir. Hümayun’un karþýlaþtýðý en büyük tehlike Bihar Sultaný’nýn atabeyi olan Þir Han’la yaptýðý mücadeledir. Þir Han, 1539 yýlýnda bir gece baskýnýyla Hümayun’u aðýr bir yenilgiye uðratarak sultanlýðý ele geçirmiþti. Daha sonra Þir Han’la mücadele eden Hümayun ve kardeþleri baþarýlý olamayarak Ýran’a sýðýnmak zorunda kalmýþlardýr. 15 yýl süre ile tahtýný kaybeden Hümayun, Safevîlerden aldýðý yardýmla tekrar tahtýna sahip olmuþ ve kardeþlerini de etkisiz hale getirmeyi baþarmýþtýr (1555). Hümayun, tahtýna sahip olduktan kýsa bir süre sonra da ölmüþtür (1556).

          Hümayun’dan sonra 13 yaþýndaki oðlu Ekber (1556–1605) Babür tahýna geçmiþtir. Sultan Hümayun’un tecrübeli komutanlarýndan olan Bayram Han da Ekber’in atabeyi olmuþtur. Sultan Ekber, hâkimiyetini saðlamlaþtýrmak için, ülkeyi yeniden ele geçirmek ve fetihlerde bulunmak zorunda kalmýþtýr. Gücerat, Ganj Vadisi, Bengal, Kâbil, Keþmir ve Kandahar’ý alarak topraklarýný geniþleten Sultan Ekber, ülkesinde birlik ve düzeni saðlamýþ, halkýna da dinî hoþgörü göstermiþtir. Ekonomik alanda da yeni düzenlemeler yapan Sultan Ekber, Safevîler, Özbekler, Osmanlýlar ve Portekizlilerle ticari iliþkiler kurmuþtur.

          Sultan Ekber’den sonra oðlu Selim “Cihangir” unvaný ile tahta oturmuþtur (1605–1627). Cihangir, babasý Ekber’in aksine zayýf karakterli ve eðlenceye düþkün bir hükümdardý. Onun zamanýnda Ýngilizler, Hindistan ticaretine el atmýþlardýr (1613). Cihangir’den sonra oðlu Þah Cihan hükümdar olmuþtur (1628–1658). Bu dönemde Tibetlilerle yapýlan mücadeleler sonucunda baþarýlý olunarak sýnýrlar geniþletilmiþtir. Þah Cihan zamanýnda devlet, özellikle sanat ve mimarlýk alanlarýnda geliþme göstermiþtir. Dünyanýn en güzel ve gösteriþli anýtlarýndan biri olan Tac Mahal’i Þah Cihan, ölen karýsý Mümtaz Mahal (Ercümend Banu Begüm) için yaptýrmýþtýr. Tac Mahal’ýn yapýmý yaklaþýk 22 yýl sürmüþtür. Anýtýn mimarý Mimar Sinan’ýn öðrencilerinden olan Ýstanbullu Mehmet Ýsa Efendi’dir. Yapýda tamamen ak mermer kullanýlmýþtýr. Anýtýn yine ak mermerden dört minaresi vardýr. Kubbenin mimarý ise Ýstanbul’dan gelmiþ olan Ýsmail Efendi’dir. Mermer duvarlara yüz binlerce akik, sedef, firuze gömülmüþtür. Ayrýca bunlarýn içinde 42 zümrüt, 142 yakut, 625 pýrlanta, 50 tane de çok büyük inci vardýr. Þah Cihan’da 1666’da yine bu anýta gömülmüþtür.


þah cihan

 I. Alemgir (1658–1707), babasý Þâh Cihan’ýn ölümünden sonra kardeþleri ile yaptýðý mücadeleyi kazanarak tahta çýkmýþtýr. I. Alemgir döneminde, Ýngilizlerden sonra Hollandalýlar da Gücerat limanlarýnda ticari imtiyaz elde etmiþlerdir. I. Alemgir, buradaki yabancý þirketlerin sömürücü tutumlarýný önlemeye çalýþmýþ, gümrük vergilerini artýrmýþtýr. Halkýn Hindulaþmamasý için de büyük çaba harcamýþtýr.


« Son Düzenleme: 13 Aralık 2009, 00:07:39 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Babür Ýmparatorluðu
« Yanıtla #2 : 12 Aralık 2009, 19:50:40 »
Babür Devleti’nin Zayýflamasý ve Yýkýlýþý

          I. Alemgir’in 1707’de ölmesiyle Babür Devleti gerilemeye baþlamýþtýr. Devlette taht kavgalarý ve dinî nitelikli büyük ayaklanmalar çýkmýþtýr. Bu mücadeleler sonucunda Afganlýlar, baðýmsýzlýklarýný kazanmýþlardýr. Böylece Babür Devleti, 1723 yýlýnda Delhi ve Haydarabat devletleri olmak üzere ikiye bölünmüþtür. Bu durumdan yararlanmak isteyen Safevî hükümdarý Nadirþah, 1738 yýlýnda Kandahar’ý ertesi yýl da Delhi’yi ele geçirmiþtir. Nadirþah, Ýndus’un batýsýndaki topraklarýn Ýran’a býrakýlmasý ve devlet hazinesinin de kendisine verilmesi þartýyla, Babür hükümdarý Muhammet Þah’ý tahtýnda býrakmýþtýr. 1766 yýlýnda Ýngilizler, Babür hükümdarý Þah Alem ile ALLAHabat Antlaþmasý’ný imzalayarak, Hindistan’daki iktisadi hâkimiyeti ele geçirmiþlerdir. 1857 yýlýnda Ýngilizlere karþý çýkarýlan Sipahi Ýsyaný Babür Ýmparatorluðu’nun sonunu getirmiþtir. Sipahi isyanýnýn temel nedenleri þunlardýr:

          - Ekonomik durumun bozuk oluþu,
          - Þehirlerdeki iþsizlik oranýnýn çoðalmasý,
          - Hindularýn misyoner faaliyetleri sonucunda, ülkenin yarým yüzyýl sonrasýnda Hýristiyanlaþtýrýlacaðýna inanýlmasý,
          - Müslümanlarýn ülkedeki egemenliðin Ýngilizlere kaptýrýlmýþ olmalarýndan dolayý duyduklarý rahatsýzlýk,
          - Müslümanlarýn Hýristiyan misyonerlerine karþý duyduklarý tepkiler,
          - Ýngilizlere karþý düþmanlýk duygularýnýn geliþmesi, halkýn II. Bahadýr Þah etrafýnda toplanmasýna sebep olmuþtur.


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Babür Ýmparatorluðu
« Yanıtla #3 : 12 Aralık 2009, 19:51:17 »
Babür Ýmparatorluðu’nda Kültür ve Uygarlýk

Devlet Yönetimi

          Babür Ýmparatorluðu’nun baþýnda bulunan hükümdar için padiþah, þehinþah, þah ve hakan unvanlarý kullanýlmýþtýr. Babür hükümdarlarý Delhi ve Agra’daki saraylarda otururlardý. Bu saraylar duvarlarla çevrili olup, askerler tarafýndan da korunurdu. Þehzadelerin devlet yönetim tecrübesi kazanmalarý ve yetiþmeleri için büyük illerde ve ordularýn baþýnda görevler verilirdi. Devlet yönetiminde hükümdardan sonra en yetkili kiþi vekil-i mutlak denilen hükümdar vekili idi. O, bütün sivil ve askeri iþlerde hükümdarýn vekili durumundaydý. Fakat güçlü hükümdarlar döneminde bu makama görevli atanmamýþ, hükümdar devleti kendisi yönetmiþtir. Devletin mali iþlerine bakan kiþi ise vezir idi. Vezir ayný zamanda en büyük divan olan Divan-ý Âla’nýn da baþkaný idi. Bu divanýn baþlýca görevleri, devletin giderlerini denetlemek, devletin bütün gelir ve gider defterinin tutulmasýný saðlamak ve hükümdarlarý mali iþler konusunda aydýnlatmaktý.

          Babür Ýmparatorluðu’nda ülke, yönetim bakýmýndan vilayetlere (þube) ayrýlmýþtýr. Bu vilayetlerin baþýnda hem vali hem de komutan olan þubedar bulunurdu. Þubelerdeki güvenlik iþlerinden kutval sorumlu idi. Babürlülerde þubeler kazalara (serkar), kazalar da kasabalara (nahiye=pergene) ayrýlmýþtý.

          Babür Ýmparatorluðu’nda saray ve devlet iþlerinde çalýþan, yönetimde etkili diðer görevliler de þunlardýr:

          Mühürdar: Hükümdarýn mührünü taþýyan görevlidir.
          Mir bahþi: Ordunun yönetiminden ve mali iþlerden sorumlu kiþidir.
          Mir bahr: Deniz, ýrmak ve liman iþlerinin baþýdýr.
          Bar beyi: Sarayýn baþ teþrifatçýsýdýr. Ayrýca dilekçeleri alan ve saraya gelen kiþileri hükümdara takdim eden görevlidir.
          Hansalar: Sofracý baþýdýr.
          Ahta Beyi: Ahýr beyidir ve hükümdarýn atlarýndan sorumludur.
          Kur Beyi: Hükümdarlýk alâmetlerini muhafaza eden görevlidir.
          Münþi: Hükümdarýn baþkâtibidir.
          Kadý-ül-kuzzat: Adalet iþlerinin baþýdýr.
Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Babür Ýmparatorluðu
« Yanıtla #4 : 12 Aralık 2009, 19:51:42 »
Ordu

          Babür Ordusunun büyük bir kýsmý tuyul (ikta) sahibi kiþilerin beslediði askerlerden oluþuyordu. Devlet, bir beye toprak veya para verir, beyde bunun karþýlýðýnda belirli sayýda asker besleyerek savaþa hazýrlardý. Ayrýca hükümdarlarýn güvendiði kiþilerden oluþan hassa askerleri de vardý. Ordunun idari ve mali iþlerinin sorumlusu mir bahþi denilen görevli idi. Babür ordusu atlý ve yaya askerlerinden oluþuyordu. Ýlk zamanlar ordu da filler de yer almýþ, fakat topun kullanýlmasý ile ordudaki fillerin sayýsý gittikçe azaltýlmýþtýr.


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Babür Ýmparatorluðu
« Yanıtla #5 : 12 Aralık 2009, 19:52:04 »
Toprak Yönetimi ve Maliye

          Babür Ýmparatorluðu’nda topraklar iki bölüme ayrýlmýþtý. Birincisi doðrudan doðruya hükümdara veya hazineye ait topraklardý. Bunlara halise topraklar denirdi. Ýkincisi de hizmetleri karþýlýðýnda çeþitli idarecilere ikta olarak verilen topraklardý ki bunlara da tuyul topraklar adý verilmiþtir. Halise ve Tuyul topraklar dýþýnda süyûrgal ve altamga topraklar da vardý. Süyûrgallar; âlimlere, dünyadan elini eteðini çekmiþ þeyhlere ve yoksullara verilen topraklardý. Geçici hizmet karþýlýðý daimî olarak verilen topraklara da altamga denirdi.

          Babür Ýmparatorluðu’nun baþlýca gelir kaynaklarý; deniz taþýmacýlýðýndan elde edilen gelirler, tuzlalarýn ve gümrüklerin gelirleri, toprak ve toprak ürünlerinden alýnan vergiler, cizye, hükümdara sunulan hediyeler ile yarý baðýmsýz devletlerin ödedikleri vergilerdi.

          Babür Ýmparatorluðu’nun para birimi de rupi denilen gümüþ para idi. Ayrýca alýþveriþte gümüþ paranýn yaný sýra altýn ve bakýr paralar da kullanýlýrdý.
Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Babür Ýmparatorluðu
« Yanıtla #6 : 12 Aralık 2009, 19:52:30 »
Din, Ýnanýþ ve Hukuk

          Babür hükümdarlarý Hindistan’da Ýslamiyetin yayýlmasý için çok çalýþmýþlardýr. Hükümdarlar din adamlarýna büyük saygý duymuþlar ve din adamlarýnýn çok iyi yetiþmeleri için de gayret göstermiþlerdir. Dinî konularda hoþgörülü olan Babür hükümdarlarý, ülkelerinde þeri hukukun yanýnda örfi hukuku da kullanmýþlardýr. Babür Devleti’nde din iþlerine Sadr denilen din adamlarý bakardý. Sadrlarýn baþýndaki görevliye de Sadrü’s südûr denilirdi. Devlet merkezinde adalet iþlerinin baþýndaki görevliye de kadý-ül-kuzzat denilmiþtir. Her vilayet merkezinde ve kazalarda kadýlar bulunurdu. Kadýlar davalarý þeriata göre sonuçlandýrýrlardý. Hükümdarlar da belli günlerde davalara bakarlar ve yanlarýndaki kadýlara danýþarak hüküm verirlerdi.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Babür Ýmparatorluðu
« Yanıtla #7 : 12 Aralık 2009, 19:53:32 »
Bilim, Dil ve Edebiyat

          Babür hükümdarlarý bilime, bilim adamlarýna, þair ve sanatçýlara büyük önem verip onlarý korumuþlardýr. Özellikle Ekber Þah döneminde eðitime büyük önem verilmiþ ve onun zamanýnda birçok medrese açýlmýþtýr. Medreselerde ahlak, matematik, astronomi, tarým, ölçme bilgisi, ev idaresi, siyaset ve idarecilik, mantýk, týp, tarih ve dinî bilimlerle ilgili dersler okutulmuþtur.

          Babür Ýmparatorluðu’nun resmî dili Farsça idi. Saray ve orduda ise Türkçe konuþulurdu. Ekber Þah döneminde pek çok eser Farsçaya tercüme edilmiþtir. Tarihçi Ebul Fadl Allâmî, Ekber Þah adýna Ekbernâme ve Ayin-i Ekberî adlarýnda iki deðerli eser yazmýþtýr. Hoca Nizamüddin Ahmet’in yazdýðý Tabakat-ý Ekber adlý kitabý da, Hindistan tarihini anlatan önemli eserlerden birisidir.

          Sultan Babür, yoðun iþleri arasýnda bilim ve sanatla da uðraþmýþtýr. Babür, iyi saz çalmýþ ve besteler yapmýþtýr. O ayný zamanda çok iyi bir hattattý. Hatt-ý Bâburî adýyla bir yazý da icat etmiþtir. Babür’ün Çaðatay Türkçesi ile yazdýðý eserlerden bazýlarý; Babür name, Aruz Risalesi, Mübeyyen, Risale-i Validiye Tercümesi ile þiirlerini topladýðý bir de Divan’ý vardýr. Sultan Babür’ün seyahat ve hatýra kitabý olarak yazdýðý Vekayi adlý eseri, genelde Babürname olarak bilinir. Eser sade ve açýk bir Türkçe ile yazýlmýþtýr. Babür eserinde idari, ahlaki, fikrî ve edebî hayatýný anlatmýþtýr. Ayrýca gezip gördüðü yerlerin sosyal ve kültürel özelliklerine de deðinmiþtir.

          Sultan Hümayun’un kýz kardeþi Gülbeden Begim, Hümayun name adýnda Farsça bir tarih kitabý yazmýþtýr. Sultan Cihangir tarafýndan yazýlan Tüzük-i Cihangiri adlý hatýrat da önemli bir eserdir. Sultan Þah Cihan döneminin en ünlü tarihçisi de Abdülhamit Lahverî’dir.Yazdýðý eserinin adý Padiþahname’dir. Sultan Alemgir devrinin ünlü þairi ise Mirza Abdülkadir Bedil’dir. Sultan Alemgir, döneminin olaylarýnýn yazýlmasýný bilinmeyen bir nedenle yasaklamýþtýr. Onun tarihçisi olan Münþi Muhammed Kazým’ýn kaleme aldýðý Alemgirnâme’si bu nedenle onuncu yýlda kesilmiþtir. Özellikle Sultan Ekber ve Cihangir devrinde Hindulara büyük kolaylýklar gösterilmesi nedeniyle, Hindular tarafýndan çok güzel edebî ürünler ortaya konulmuþtur.


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Babür Ýmparatorluðu
« Yanıtla #8 : 12 Aralık 2009, 19:53:54 »
Ekonomi

          Babürlüler, Hindistan’ý bayýndýr hale getirmek, ticareti canlandýrmak ve tarým üretimini artýrmak için tedbirler almýþlardýr. Topraklar iþlenmiþ, sulama kanallarýnýn yardýmýyla tarýmsal üretim artýrýlmýþtýr. Babür Devleti’nde üretilen baþlýca tarým ürünleri buðday, pirinç, pamuk ve darýdýr. Avrupa’ya ihraç ettikleri tarým ürünleri ise afyon, çivit, biber ve çeþitli baharatlardýr. Babür Devleti’nde pamuklu dokuma, gemi yapýmý, þeker ve yað sanayisi ile kuyumculuk, altýn, gümüþ, fildiþi ve oymacýlýk gibi el sanatlarý da geliþmiþti.

          Babür Ýmparatorluðu güçlü bir ihracat potansiyeline sahip bir ülke idi. Barut yapýmýnda kullanýlan güherçile, ihraç edilen mallarýn baþýnda geliyordu. Altýn ve gümüþ gibi deðerli madenler Hindistan’da az olmasýndan dolayý dýþarýdan temin edilmiþtir. Ordunun ihtiyacýný karþýlamak için Türkistan, Ýran ve özellikle de Arabistan’dan çok sayýda at getirilmiþtir.

          Babür Ýmparatorluðu’nda kara ticareti Türkistan, Horasan ve Ýran ile Lahor, Kabil, Kandahar üzerinden kervanlarla yapýlýrdý. Coðrafi keþifler sonucu Ümit Burnu yoluyla Hindistan’a ulaþýlýnca, bu kervan yolu eski önemini yitirmiþtir. Daha sonralarý Avrupalý tüccarlar Hindistan ticaretinde etkili olmuþlardýr. Özellikle Ýngilizler, tüccarlarý için Faktory (Fektori) denilen bölgeler elde ederek, buralarda yerli tüccarlardan aldýklarý mallarý depoluyorlar, ticari gemileri gelir gelmez de bu mallarý gemilerine yüklüyorlardý. Önceleri ticari amaçla Hindistan’a yerleþen Ýngilizler, daha sonralarda ise Hindistan’ý Ýngiliz Sömürge Ýmparatorluðu’nun bir parçasý durumuna getirmiþlerdir.
Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Babür Ýmparatorluðu
« Yanıtla #9 : 12 Aralık 2009, 19:54:33 »
Sanat

          Babür Ýmparatorluðu’nda mimari, resim ve süsleme sanatlarý geliþmiþtir. Hindistan’da yapýlan eserlerde yontulmamýþ kýrmýzý kum taþý ve ak mermer bolca kullanýlmýþtýr. Sultan Babür, Hindistan’da beþ yýl gibi kýsa bir süre bulunmasýna raðmen, yine de birçok eser yaptýrmýþtýr. Panîpat zaferini ebedileþtiren Kâbil þah Camii, Sambhal Camii ile Agra Camisi bunlardan bazýlarýdýr. Sultan Hümayun devrinde birçok eser yaptýrýlmýþsa da, bugün bunlardan çok azý ayakta kalabilmiþtir. Sultan Hümayun, Agra’da yýkýk bir cami ile Fethâbât Camisi’ni inþa ettirmiþtir. Sultan Ekber, uzun süren saltanatý sýrasýnda pek çok mimari eser yaptýrmýþtýr. Bu eserlerin baþlýcalarý, Hümayun Türbesi, Þemseddin Eteke Han Türbesi, Agra Kalesi, Lahor Kalesi, Givalyor’da Muhammed Gavs Türbesi, Cavnpur Köprüsü ve Agra’nýn batýsýnda yaptýrdýðý Fetihpur Sikri Þehri’dir. Fetihpur Sikri, her türlü ihtiyacýn karþýlandýðý bir þehir olup, içinde camiler, türbeler, hanedan hanýmlarý için saraylar yapýlmýþtýr.                                                                                       


HümayunTürbesi

          Sultan Cihangir’in mimarlýk alanýndaki çalýþmalarý, diðerlerine göre azdýr. Onun döneminde yapýlan eserler arasýnda Lahor’da Motî Mescid (Ýnci Cami) ile tamamýna yakýný beyaz mermerden inþa edilmiþ olan, kayýnpederi Ýtimâd ed-Devle için Agra’da yaptýrdýðý türbesidir.

          Þah Cihan devrinde Babürlü mimarisi en parlak devrini yaþamýþtýr. Bu devirde yapýlan eserlerin en önemlisi Tac Mahal’dir. Þah Cihan, ölen karýsý Mümtaz Mahal (Ercümend Banu Begüm) için yaptýrmýþtýr. Tac Mahal’in çok güzel bir bahçesi ve yakýnýnda da bir camisi vardýr. Þah Cihan devrinin en önemli eserlerinden birisi de Delhi Kalesi (Kýmýzý Kale)'dir. Ýstanbul’daki Topkapý Saraylar topluluðunun bir benzeridir. Sultan Alemgir devrinde mimari yönden bir çöküþ baþlamýþ olsa da buna raðmen yine de bazý eserler yaptýrýlmýþtýr. Bunlar Lahor’daki Padiþahî Cami’si ve Delhi kalesindeki Motî Mescit’idir.

Delhi Kalesi

          Babür Ýmparatorluðu’nda süsleme sanatlarý içerisinde özellikle kakmacýlýk çok geliþmiþtir. Ýnþa edilen mimari eserlerin iç ve dýþ yüzeyleri, genellikle mermere kakýlan renkli deðerli taþlarla çeþitli þekiller meydana getirilerek süslenmiþtir. Ayrýca Babürlerde minyatür sanatý da çok geliþmiþtir.Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Babür Ýmparatorluðu
« Yanıtla #10 : 12 Aralık 2009, 19:55:37 »
Babür Ýmparatorluðu Hükümdarlarý

            1) Babür Þah (1483 - 1530)
            2) Nasireddin Muhammed Hümayun Þah (1530 - 1540)
            3) Ekber Mirza Þahý (1556 - 1605)
            4) Cihangir Þah (1605 - 1627)
            5) Þah-i Cihan I (1627 - 1658)
            6) Alemgir Þah I (1658 - 1707)
            7) Bahadýr Þah I (1707 - 1712)
            8) Cihahgir Þah (1712 - 1713)
            9) Ferruh - Siyer Þah (1713 - 1719)
          10) Refiudderecat Þah (1719)
          11) Þah-i Cihan II (1719)
          12) Muhammed Þah (1719 - 1748)
          13) Ahmet Þah (1748 - 1754)
          14) Alemgir Þah II (1754 - 1759)
          15) Þah-ý Alem (1759 - 1806)
          16) Ekber Þah (1806 - 1837)
          17) Bahadýr Þah II (1837 - 1858)
Babür Ýmparatorluðu Haritasý

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!