• 15 Temmuz 2020, 01:09:04

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Osmanlý Ýmparatorluðu  (Okunma sayısı 4504 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #15 : 13 Aralık 2009, 01:24:32 »
Sultan II.Osman (1618-1622)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/3188.jpg[/img]


1618 I. Mustafa'nýn hal'i (3 ay tahtta kalmýþtýr) ve II. Osman'ýn tahta geçiþi
1618 Sikke tashihi
1618 Ýran ile Serav Antlaþmasý
1621 II. Osman'ýn Lehistan seferine çýkýþý (Hotin seferi)

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #16 : 13 Aralık 2009, 01:25:41 »
Sultan I.Mustafa (1622-1623)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/3199.jpg[/img]


1622 II.Osman'ýn katli ve I. Mustafa'nýn yeniden tahta çýkýþý
1622 Ýran ile savaþýn yeniden baþlamasý

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #17 : 13 Aralık 2009, 01:26:17 »
Sultan IV.Murad (1623-1640)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/3219.jpg[/img]


1623 I. Mustafa'nýn tahttan indirilip IV. Murad'ýn tahta çýkýþý
1624 Sikke tashihi
1634 Ýlk Þeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
1635 IV. Murad'ýn Revan seferine çýkýþý
1638 Baðdat Seferi ve Baðdat'ýn alýnýþý
1639 Osmanlý-Ýran sulhü: Kasr-ý Þirin Antlaþmasý


[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #18 : 13 Aralık 2009, 01:26:48 »
Sultan Ýbrahim (1640-1648)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/3235.jpg[/img]


1640 IV. Murad'ýn ölümü, I. Ýbrahim'in tahta çýkýþý, sikke tashihi
1645 Girit seferinin açýlýþý, Hanya'nýn alýnýþý


[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #19 : 13 Aralık 2009, 01:27:37 »
Sultan IV.Mehmed (Avcý) (1648-1687)


[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/3289.jpg[/img]


1648 I. Ýbrahim'in hal'i, IV. Mehmed'in tahta çýkýþý
1648 Kandiye kuþatmasý
1656 Çanakkale Boðazý'nýn Venedik ablukasý altýna alýnmasý
1656 Çýnar Vak'asý
1656 Köprülüler devrinin baþlamasý
1660 Varad Kalesi'nin alýnýþý
1663 Uyvar Kalesi'nin fethi
1664 St. Gotthard Savaþý ve Vasvar Antlaþmasý
1669 Kandiye'nin alýnýþý, Girit'in tamamýyla Osmanlý hakimiyetine giriþi
1672 Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alýnýþý
1672 Bucaþ Antlaþmasý
1673 Fransýz tüccarýnýn ödediði gümrük resminin %3'e indirilmesi
1676 Osmanlý-Lehistan sulhü: Zorawna Antlaþmasý
1678 Ukrayna'da Çehrin seferi
1682 Osmanlý-Rus Antlaþmasý
1683 II. Viyana Kuþatmasý, peþinden Ciðerdelen Savaþý ve Osmanlý-Kutsal Ýttifak Savaþlarý

II.Viyana Kuþatmasý

          II. Viyana Kuþatmasý, 1683 yýlýnda IV. Mehmet devrinde Osmanlý Devleti'nin Viyana'yý kuþatmasý ile gerçekleþti. 17. yüzyýlda Osmanlý Devleti ile Avusturya arasýnda yapýlan savaþlarýn en uzun süreni bu kuþatma ile baþladý.

          Avusturya, yönetimi altýndaki Macarlara iyi davranmýyor, onlarý aðýr vergilerle eziyordu. Ayrýca mezhep hürriyeti de tanýmýyordu. Macarlar, baskýlara daha fazla dayanamayýnca Tökeli Ýmre'nin baþkanlýðýnda ayaklandýlar. Kendi güçleriyle baþarýlý olamayacaklarýný anladýklarýndan Osmanlýlardan yardým istediler. Politik nedenlerden dolayý Osmanlý Ýmparatorluðu uzun yýllardýr Macaristan'da ve Avusturya'da Katolik olmayan azýnlýða yardýmda bulunuyordu.Osmanlýlar zaten Tökeli Ýmre'yi yukarý Macaristan'ýn kralý olarak tanýyorlardý. Henüz kuþatmadan önce Osmanlý Ýmparatorluðu ve Habsburg arasýnda Vasvar Barýþý'nýn bir sonucu olarak yirmi yýllýk bir sözleþmesi vardý.

          1681 ve 1682'de Tökeli Ýmre ile Habsburg'lar arasýndaki sýnýr çatýþmasý þiddetini artýrdý.Habsburg kuvvetlerinin merkezi Macaristan içlerine tecavüz etmeleri, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paþa'ya Osmanlý ordusunu sefere çýkarmak için IV.Mehmet ve divanýný ikna etmek için önemli bir gerekçe oldu. IV.Mehmet, Kara Mustafa Paþa'yý Yanýkkale'ye olduðu kadar ve Komaran kalelerine (ikisi de Kuzeybatý Macaristan'da) operasyon yapmaya ve onlarý kuþatmaya izin verdi.Osmanlý ordusu 21 Ocak 1682 de seferber edildi ve 6 Aðustos 1682 de savaþ ilan edildi.

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/3304.jpg[/img]
          Viyana, Doðu Akdeniz-Almanya ticaret yolu üzerinde oluþu, Tuna üzerinde iç
kontrol noktasý olmasý gibi nedenler yüzünden Osmanlý Ýmparatorluðu'nun stratejik hedeflerinin tam ortasýndaydý. Kuþatma için büyük hazýrlýklar yapýldý; Avusturya 'ya ve lojistik merkezlere giden yollar tamir edildi ve yenileri inþa edildi.Cephane, mühimmat, top ve diðer kaynaklar imparatorluðun her yanýndan bu lojistik merkezlere ve Balkanlar'ýn içlerine göderilmesi yapýldý.

          Lojistik zamaný, Aðustos ve Eylül 1682 de bir istilaya baþlamanýn mümkün olmadýðýný ifade ediyordu. Üç aylýk bir seferde Osmanlýlar kýþýn Viyana'da olacaklardý. Ama seferin baþlamasý ve hazýrlanmasý için gereken 15 aylýk bir sürede de Habsburglar hazýrlancak ve diðer Avrupa krallýklarýna yardým için baþvuracaklardý. Nitekim kýþ süresinde Habsgurg'lular ve Lehistan bir antlaþma imzaladýlar. Antlaþmaya göre Osmanlýlar Krakow'a saldýrýrlarsa Habsburg kuvvetleri Polonya'ya yardýma gelecekti, karþýlýk olarak da Leh ordusu Viyana'ya bir saldýrý olursa yardýma gelecekti.

          Ýlkbaharda Mayýs'ýn erken zamanýnda Osmanlý ordusu Belgrad' a ulaþtý.Daha sonra Viyana þehrine doðru hareket etti. 7 Temmuz'da 40.000 Tatar kuvveti Viyana'nýn 40 km doðusuna vardý. Kuþatma süresince Habsburg imparatoru I. Leopold 80 bin Viyanalý ile þehirden kaçtý ve Linz'e yerleþti. Lehistan kralý Sobieski de 1683 yazýnda antlaþmadaki yükümlülüðünü yerine getirmek için bir yardým sevkiyatý hazýrlýyordu.

          Osmanlý ordusu 14 Temmuz'da Viyana'yý kuþattý.Artakalan 11.000 askerin, 5.000 sivil ve gönüllünün lideri Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg teslim olmayý reddediyordu. Viyanalý'lar þehrin etrafýndaki evleri ve duvarlarý tahrip ettiler,yýkýntýlarý temizlediler ve boþ bir alan býraktýlar.Kara Mustafa Paþa bu problemi kuvvetlerine þehre doðruca giden hendek kazmalarýný emrederek çözdü.

          Temel çökertmede Osmanlýlar barutu kullanmada usta idiler. Laðýmcýlar þehir duvarlarý altýnda tüneller kazýp, surlarýn altýna dinamit yerleþtirerek korunaklarý çökertiyordu. Osmanlýlar zamaný hesaba almadýlar, mamafih zaman onlarýn tarafýnda deðildi.Bu noktadaki gevþeklikleri,savaþýn ilanýndan sonra ordularýný kombine edip ilerlememeleri; yardým kuvvetlerinin ulaþmasýna izin verdi.Tarihçiler Kara Mustafa Paþa'nýn þehri zenginlikleri ve bozulmamýþ haliyle ele geçirmek istediðini söylerler.

          Viyana'ya ise her anlamda yiyecek desteði kesilmiþti. Garnizon ve sivil gönüllüler aþýrý kayýplara katlanýyordu. Kýþla hizmeti öyle bir problem haline geldi ki Graf Ernst Rudiger von Starhamberg herhangi bir asker nöbette uykuda bulunursa öldürüleceði emrini verdi.Ümitsizlik gittikçe artýyordu.Bu sýrada Lorraine dükü V. Charles komutasý altýnda olan imparatorluk kuvvetleri, Macar Tökeli Ýmre ile Viyana'nýn 5 km kuzeydoðusunda, Bisamberg'de çarpýþýyorlardý.

          Viyana bozgununun sorumluluðunu taþýyan Merzifonlu Kara Mustafa Paþa Belgrad'da idam edildi. Padiþah daha sonra düþünüp yapmýþ olduðu baþarýlý hizmetlerden dolayý Kara Mustafa Paþa'nýn baþýnýn kesilmesini geri almak istemiþ ve ikinci bir emirle affedilmesini emretmiþtir. Fakat ikinci emir ulaþana kadar görev verilen ulaklar paþayý idam etmiþlerdi. Kesilip gömülen baþýnýn üzerine seng-i ibret (ibret taþý) konuldu.

          Osmanlýnýn bu hezimeti Avrupa'da büyük sevinçle karþýlandý. Artýk Osmanlýlarýn yenilmez olmadýklarýný gören Avrupa, karþý hücuma kalkmaya baþladý. Psikolojik savaþ olarak ta Osmanlý üzerinde büyük bir kayýp, Avrupalýlarda ise büyük bir kazanç olarak deðerlendirildi. Bu savaþ sonucunda Osmanlýnýn gerileme devrine girdiði kabul edilmektedir. Kuþatma sonrasý kurulan Kutsal Ýttifak Osmanlý-Kutsal Ýttifak Savaþlarý'na neden oldu.


[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/3315.jpg[/img]
Türklerin Viyana'dan Dönüþünün 300.yýlý Yazýsý Avusturya

1685 Uyvar'ýn elden çýkýþý
1685 Saraydaki altýn ve gümüþten sikke basýmý
1686 Budin'in düþüþü.

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #20 : 13 Aralık 2009, 01:28:40 »
Sultan II.Süleyman (1687-1691)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4627.jpg[/img]


1687 IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ýn tahta çýkýþý
1687 Eðri Kalesi'nin düþüþü
1687 Ýkinci Mohaç Savaþý
1687 Bir akçe itibarý deðerli "mankur" un piyasaya çýkarýlmasý
1688 Belgrad'ýn elden çýkýþý
1690 Kanije Kalesi'nin düþüþü
1690 Belgrad'ýn geri alýnýþý
1690 Fransýzlarýn Mýsýr'da ödediði gümrük resminin %3 olarak tesbiti


[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #21 : 13 Aralık 2009, 01:32:59 »
Sultan II.Ahmed (1691-1695)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4668.jpg[/img]


1691 II. Ahmed'in tahta çýkýþý
1691 Salankamen Savaþý

Salankamen Savaþý

          Salankamen Savaþý Osmanlý ordusu ile Habsburg Ordusu arasýnda 19 Aðustos 1691 günü meydana gelen ve Kutsal Ýttifak Savaþlarý'nýn parçasý olan bir savaþtýr.

          Fazýl Mustafa Paþa komutasýndaki Osmanlý ordusu Tisza ýrmaðýnýn Tuna ile karýþtýðý yerde Avusturya ordusu ile karþýlaþtý. Avusturya ordusu ateþ gücü yüksek piyade ve sahra toplarýna sahipken Osmanlý ordusu sayý bakýmýndan üstündü. Bu arada Kýrým Haný'nýn ordusu da Osmanlý ordusunun yanýnda savaþmak için ilerliyordu.

          Fazýl Mustafa Paþa üst düzey komutanlarýnýn da sözünü dinleyerek Kýrým Tatar ordusunu ve yardýmcý kuvvetleri beklemeden saldýrýya geçti.
Salankamen Savaþý'nýn anýsýna savaþ yerine dikilmiþ anýt.

          Çok yoðun çarpýþmalar sonucu Avusturya ordusunda ilk daðýlmalar baþladý. Osmanlý kuvvetleri Tuna'da ele geçirdikleri 800 kayýk dolusu düþman erzaðýný yakmýþtý. Avusturya ordusu son büyük taarruza geçmeye kalktý ve 30 bin askerle Osmanlý ana hattýna saldýrdý.

          Bu çatýþma denge halinde devam ederken Köprülü Fazýl Mustafa Paþa'nýn alnýna bir kurþunun isabet edip Paþa'nýn þehit olmasý Osmanlý hatlarýnýn çözülmesine yol açtý. Osmanlý ordusunun bocaladýðýný gören Habsburg kuvvetleri tam taarruza geçtiler. Kýrým Haný savaþ yerine geldiðinde daðýlmýþ Osmanlý ordusuyla karþýlaþtý.

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #22 : 13 Aralık 2009, 01:34:54 »
Sultan II.Mustafa (1695-1703)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4692.jpg[/img]


1695 II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nýn tahta çýkýþý
1697 Zenta Savaþý

Zenta Savaþý

          Zenta Savaþý Osmanlý Devleti ile Avusturya ordularý arasýnda, 11 Eylül 1697’de, Tisa Irmaðý kýyýsýndaki Zenta’da yapýlan ve Osmanlýlarýn büyük yenilgisiyle sonuçlanan savaþtýr. Osmanlý-Kutsal Ýttifak Savaþlarý'nýn son önemli çarpýþmasý olan bu savaþýn ardýndan 1699'da Karlofça Antlaþmasý imzalanmýþtýr.

1698 Þehremini Baruthanesi yangýný
1699 Karlofça Antlaþmasý'nýn imzalanmasý (26 Ocak)
1700 Ruslar'la Ýstanbul Antlaþmasý'nýn imzalanmasý
1702 Ýskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
1703 Edirne Vak'asý

[/color][/font][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #23 : 13 Aralık 2009, 01:35:51 »
Sultan III.Ahmed (1703-1730)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4725.jpg[/img]


1703 III. Ahmed'in tahta çýkýþý
1703 "Tuðralý" altýn paranýn piyasaya çýkarýlmasý
1711 Prut Savaþý ve Barýþý

Prut Savaþý

          Prut Savaþý, (1710-1711) Rusya'yla Osmanlý Devleti arasýnda yapýlmýþ bir savaþtýr. Rusya, Osmanlý Devleti ile mücadelesinde kendi lehine bir zemin yaratmak istiyordu. Osmanlý Devleti içinde yaþayan Ortodoks toplumlarý kýþkýrtarak Osmanlý Devleti'ni zayýflatacak ve yapacaðý savaþlarda daha önce kaybettiði topraklarý geri alacaktý. Eflak ve Boðdan Beylerini Osmanlýlara karþý kýþkýrtan Rus Çarý I. Petro, Poltova Savaþý'nda Ýsveç Kralý XII. Karl'ý ("Demirbaþ Þarl") yenince, Demirbaþ Þarl Osmanlýlara sýðýndý. Ýsveç Kralýný kovalayan Rus birliklerinin Osmanlý topraklarýna akýnlar düzenlemesi üzerine ve Bender'de mülteci bulunan Demirbaþ Þarl'ýn Ýstanbul'a yazdýðý mektuplarla Rusya aleyhine yaptýðý kýþkýrtmanýn etkisi ile Sultan III. Ahmed Rusya'ya karþý savaþ ilan etti (1711).

          Sadrazamlýða getirilen Baltacý Mehmet Paþa, 200.000 kiþilik bir orduyla Tuna'yý geçerek Eflak'a girerken, Osmanlý donanmasý da Karadeniz'e açýldý. Osmanlý kuvvetleri, Kýrým Ordusunun da desteði ile Rus birliklerini Prut Nehri kýyýsýnda Stanileþti kasabasý yakýnýnda çember içine aldýlar. O an için kurtuluþ imkâný bulunmayan Rus Çarý Deli Petro, Moskova'ya bir mektup yazarak durumun zorluðunu ve ümitsizliðini anlattý. Çariçe I. Katerina araya girerek Osmanlý Devletine barýþ teklifinde bulundu. Hem Kýrým Haný, hem de Ýsveç Kralý saldýrýya geçilip Rus ordusunun yok edilmesini savunuyorlardý. Ancak Baltacý Mehmet Paþa, Deli Petro'nun ordusunun etrafýný sarmýþken, Çariçe Birinci Katerina'nýn araya girmesi üzerine veya isyan belirtileri gösteren Yeniçerilere güvenmemesi nedeniyle barýþý kabul etmiþtir. 22 Temmuz 1711'de taraflar arasýnda bir antlaþma yapýlmýþtýr. Antlaþmanýn imzalanmasýndan Sultan III. Ahmed de memnun olmuþtu. Ancak ordusunu muhasaradan kurtaran Çar I. Petro'nun, vaatlerini yerine getirmemesi, sadrazama karþý Ýstanbul'da bir muhalefet grubunun oluþmasýna yol açtý. Baltacý ile Katerina arasýnda ne tür bir iliþki kurulduðuna dair zaman içinde geniþ kapsamlý söylentiler, tartýþmalar ve literatür oluþmuþtur. Ancak bilimsel anlamda yapýlan araþtýrmalarýn, Prut Savaþý sýrasýnda Baltacý ile Katerina arasýnda bir buluþmanýn gerçekleþmediðini ortaya koyduðu söylenmektedir.

          Kuþatma sýrasýnda yeni bir kutsal ittifakýn oluþturulabileceði düþüncesine sahip olan ve Osmanlý ordusunun çok yýpranacaðý endiþesini taþýyan Baltacý Mehmet Paþa barýþ yapýlmasýný kabul etti (21 Temmuz 1711). Ýmzalanan Prut Antlaþmasý ile Azak kalesi Osmanlýlara geri verildi. Ruslar, Ýstanbul'da devamlý bir elçi bulundurmayacak ve Ýsveç Kralý Þarl'ýn serbestçe ülkesine dönmesine izin vereceklerdi.Osmanlý devleti bu antlaþmadan yeterince faydalanamamýþtýr.

1715 Venedik ile savaþ ve Mora Seferi
1718 Pasarofça Antlaþmasý; Lâle Devri'nin Baþlangýcý

Lâle Devri

          Lâle Devri, Osmanlý Devleti'nde, 1718 yýlýnda Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaþmasý ile baþlayýp, 1730 yýlýndaki Patrona Halil Ýsyaný ile sona eren dönemdir. Bu dönemin padiþahý III. Ahmet, sadrazamý Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa'dýr. Zevk ve sefâ devri olarak bilinir. Adýný, o dönemde Ýstanbul'da yetiþtirilen ve zamanla ünü dünyaya yayýlan lale çiçeklerinden alýr.Bu dönem gerileme dönemine dahil olmaktadýr. Nedim, Lâle Devri'nin günlük hayatýný ve Ýstanbul'un tasvirini aþaðýdaki unutulmaz mýsralarla yapmýþtýr:

          Bu sehri Ýstanbul kî, bî misl ü behâdir;
          Bir sengine yekpare Acem mülki fedadir.
          Bazari hüner madeni ilm ü ulemadir.


          [img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4738.jpg[/img]


          Ýnce ve hassas bir ruha sahip olan Sultan III. Ahmet, sadrazam Damat Ýbrahim Paþa ile uyum içerisinde çalýþmýþ, bu sýrada yaþanan Lâle Devri'nde sanata, edebiyata ve toplumsal hayata özgün bir anlayýþ getirilmiþti. Sultan III. Ahmet, Topkapý Sarayý ile Yeni Câmii'de birer kütüphane, Ayasofya'da Bâb-ý Humâyun'un karþýsýnda Türk sanat þaheserlerinden sayýlan Sultan Üçüncü Ahmet Çeþmesi ve Ýstanbul'un su ihtiyacýný karþýlamak amacýyla da Deryayi Sim adlý bir su bendi inþa ettirmiþtir.

          Bunlardan baþka Üsküdar Yeni Vâlide Câmii, Çorlulu Ali Paþa Medresesi, Damat Ýbrahim Paþa Camii ve Külliyesi, Ýstanbul'da Yeni Postane arkasýnda Daarül Hadis ve Sebil, Ortaköy Camii önündeki çeþme, Üsküdar Þemsi Paþa'da Hüsrev Aða Camii önündeki çeþme ve Çubuklu Camii yanýndaki Mesire Çeþmesi gibi eserler yine bu dönemde yapýlmýþtýr. Dönemin belki de en gözde eseri olan Sâdâbâd, maalesef günümüze kadar gelememiþ, bize yýkýntýdan fazla bir þey kalmamýþtýr.

          Halkýn büyük bir kýsmý zor durumdayken Ýstanbul'da bazý devlet büyüklerinin rahat bir yaþam sürdürmeleri, eðlenceye düþkünlükleri huzursuzluklara sebep oluyordu. Patrona Halil isimli bir hamam tellaký bu durumdan memnun olmayan halký da yanýna katarak isyan çýkardý. Ýsyan sonucu Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa idam edildi ve yakýnlarý öldürüldü. Padiþah III. Ahmet tahttan indirildi ve yerine I. Mahmut getirildi.

1718 Valilerin sefer masraflarýný karþýlamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarýnýn kabulü
1720 Batýya hediye gönderilen ilk mehter takýmý (III. Ahmed tarafýndan Lehistan'a)
1720 III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafýndan yapýlan Surname-i Vehbi
1721 Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidiþi
1723 Ýran seferinin üç cepheli olarak açýlýþý
1724-1725 Tebriz ve Cence'nin alýnýþý
1726 Ýbrahim Müteferrika tarafýndan ilk Türk matbaasýnýn kuruluþu
1729 "Zer-i mahbub" adýyla yeni bir altýnýn piyasaya sürülmesi
1729 Cevheri'nin Lügat-ý Sýhah'ýnýn Vankulu tarafýndan yapýlan tercümesinin matbaada basýlan ilk kitap olmasý

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #24 : 13 Aralık 2009, 01:36:38 »
Sultan I.Mahmud (1730-1754)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4775.jpg[/img]


1730 Patrona Halil isyaný, III. Ahmed'in hal'i, Lâle Devri'nin Bitimi, I. Mahmud'un tahta çýkýþý
1733 Ýran Savaþý'nýn hýzlanmasý, Nadir Þah'ýn baþarýlarý
1735 Bonneval Ahmed Paþa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracý Ocaðý'nýn kurulmasý
1735 Osmanlý-Avusturya-Rus Savaþlarý
1739 Belgrad Antlaþmasý
1739 Rus tüccarlarýna Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlý sularý ve topraklarýnda ticaret hakký tanýnmasý
1746 Osmanlý-Ýran barýþý (Kerden Antlaþmasý)
1751 Osmanlý musikisi üzerine Batýda yazýlan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #25 : 13 Aralık 2009, 01:39:01 »
Sultan III.Osman (1754-1757)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4792.jpg[/img]


1754 I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ýn tahta çýkýþý

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #26 : 13 Aralık 2009, 01:39:54 »
Sultan III.Mustafa (1757-1774)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4809.jpg[/img]


1757 III. Osman'ýn ölümü, III. Mustafa'nýn tahta çýkýþý
1768 Osmanlý-Rus Savaþý'nýn baþlamasý
1770 Rus filosunun Ýngilizler'in yardýmýyla Akdeniz'e girmesi
1771 Kýrým'ýn iþgali
1772 Tersane yakýnlarýnda Topçu Mektebi'nin kurulmasý
1773 Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluþu
1773-1774 Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeði vazifesini görmeye baþlamasý
1774 Avrupa tarzýnda teþkil edilmiþ olan Sürat Topçularý Ocaðý'nýn kurulmasý


[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #27 : 13 Aralık 2009, 01:40:40 »
Sultan I.Abdülhamid (1774-1789)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4852.jpg[/img]


1774 III.Mustafa'nýn ölümü, I.Abdülhamid'in tahta çýkýþý
1774 Küçük Kaynarca Antlaþmasý ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakký tanýnmasý (21 Temmuz)
1776 Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açýlýþý; Aynalýkavak Antlaþmasý
1783 Rusya'nýn Kýrým'ý ilhaký
1784 Avusturyalýlar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakký verilmesi
1784 Osmanlý Devleti'nin Rusya'nýn Kýrým'ý ilhakýný bir "sened" ile resmen tanýmasý (8 Ocak)
1787-1788 Ýstanbul'da bulunan Fransýz uzmanlarýn ve subaylarýn tamamen ülkelerine dönmeleri
1787 Osmanlý-Rus Savaþý'nýn ilaný (17 Aðustos)
1788 Yýlan Adasý Deniz Savaþý
1788 Rusya'nýn müttefiki sýfatýyla Avusturya'nýn da savaþa girmesi (9 Þubat)
1789 Özi Kalesi'nin Ruslar tarafýndan zaptý

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #28 : 13 Aralık 2009, 01:41:32 »
Sultan III.Selim (1789-1807)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4884.jpg[/img]


1789 I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çýkmasý (7 Mayýs)
1789 Osmanlý-Ýsveç ittifaký 11 Temmuz
1790 Ýlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapý'da açýlmasý
1790 Osmanlý-Prusya ittifaký (31 Ocak)
1790 Avusturya'nýn Prusya tarafýndan barýþa zorlanmasý. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
1790 Yergöðü Mütarekesi (18 Eylül)
1790 Kili ve Ýsmail kalelerinin Rusya tarafýndan zaptý
1791 Avusturya ve Osmanlý Devleti arasýndaki son savaþýn bitirilmesi. Ziþtovi Antlaþmasý (4 Aðustos)
1791 Rus Savaþý'nýn sonu. Kalas Mütarekesi (11 Aðustos)
1792 Nizam-ý Cedid hareketinin baþlamasý
1792 III. Selim devrinde 100'lük guruþ basýlmasý
1792 Yaþ Antlaþmasý (10 Ocak)
1793 Daimi elçiliklerin ýslahý ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdasý
1793 Nizam-ý Cedid Ordusu'nun Kuruluþu


[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4895.jpg[/img]
Nizam-ý Cedit Geçit Töreninde

1793 Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açýlmasý
1793 Zahire Nezareti'nin kurulmasý
1793-1794 Baruthane-i Amire'de Ýngiliz perdahý barut imaline baþlanmasý
1794 Halkalý'da yapýlan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
1795 Lehistan'ýn Avrupa haritasýndan silinmesi
1795 Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açýlýþý; Osmanlý sarayýnda ilk yabancý bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiði)
1797 Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdasý
1797 Pazvandoðlu isyaný
1797 Venedik Devleti'nin ortadan kaldýrýlmasý (17 Eylül)
1798 Fransa'ya karþý Osmanlý-Rus ittifaký (3 Ocak)
1798 Fransa'nýn Mýsýr'a saldýrmasý (1 Temmuz)
1798 Fransa'ya savaþ ilaný (3 Eylül)
1799 Fransa'ya karþý Ýngiltere ile ittifak (5 Ocak)
1799 Napolyon'un El-Ariþ ve Gazze'yi ele geçirmesi (Þubat)
1799 Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paþa tarafýndan maðlup edilmesi (Mayýs)
1799 Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mýsýr'ýn iþgalinin devamý (Aðustos)
1800 Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazýrlanmaya baþlamasý
1800 Rus ve Osmanlý kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmalarý (Mart)
1801 Kara Mühendishanesi hocalýðýna Hüseyin Rýfký Tamani'nin getirilmesi
1801 Mýsýr'ýn tahliyesine dair mütareke (Aðustos)
1802 Fransýz ve Ýngiliz gemilerinin kendi bayraklarý altýnda Karadeniz'e çýkmalarýna müsaade edilmesi
1802 Paris Antlaþmasý. Fransa ile barýþ (25 Haziran)
1804 Sýrp isyanlarýnýn baþlamasý (Þubat)
1805 Avrupa tarzýnda ilk hastane'nin Kasýmpaþa'daki Tersane-i Amire'de açýlmasý
1805 Osmanlý Devleti'nin Napolyon'un "Ýmparator" unvanýný tanýmasý
1805 Mehmed Ali Paþa'nýn Mýsýr'a vali olarak tayini (Temmuz)
1806 Nizam-ý Cedid'in baþarýsýzlýðý ve gerilemesi. Ýkinci Edirne Vak'asý
1806 Osmanlý-Rus Savaþý
1806 III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
1806 Tersane Týbbiyesi'nin kurulmasý (Ocak)
1806 Memleketeyn'in Rusya tarafýndan iþgal edilmesi (Ekim)
1807 Vehhabi isyanýnýn had safhaya varmasý. Haccýn engellenmesi
1807 Ýngiltere'nin Rusya'nýn yanýnda Osmanlý savaþýna iþtiraki ve Ýngiliz filosunun Ýstanbul önlerine gelmesi (20 Þubat)
1807 Ýngiliz filosunun Ýskenderiye'ye saldýrmasý ve Mehmed Ali Paþa tarafýndan maðlup edilmesi (Mart Eylül)
1807 Nizam-ý Cedid'e karþý ayaklanma (25 Mayýs)

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #29 : 13 Aralık 2009, 01:42:21 »
Sultan IV.Mustafa (1807-1808)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4917.jpg[/img]


1807 III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ý Cedid'in ilgasý (29 Mayýs)
1808 Mustafa Rakým'ýn celi sülüs ve tuðra'ya yeni üslubunu getiriþi (29 Mayýs)

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!