• 14 Temmuz 2020, 10:37:21

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Osmanlý Ýmparatorluðu  (Okunma sayısı 4503 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #30 : 13 Aralık 2009, 01:43:34 »
Sultan II.Mahmud (1808-1839)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4937.jpg[/img]


1808 Alemdar Mustafa Paþa'nýn müdahalesi, IV. Mustafa'nýn tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çýkmasý (28 Temmuz)
1808 Sened-i Ýttifak : Devletin ayanlarla uzlaþmasý (29 Eylül)
1808 Yeniçeri Ayaklanmasý: Alemdarýn Sonu (15-16 Kasým)
1809 Ýngiltere ile süren savaþýn sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaþmasý (5 Ocak)
1810 II. Mahmud devrinde beþlik "cihadiyye"lerin basýlmasý
1810 Ýzmir Jimnasium'unun kurulmasý; Yesarizade Mustafa Ýzzet'in ta'lik'e son þeklini veriþi
1812 Vehhabi ayaklanmasýnýn Mehmed Ali Paþa tarafýndan bastýrýlmasý
1812 Fransýz postalarýnýn ilk kuruluþu
1812 1806-1812 Osmanlý-Rus Savaþý'nýn sonu: Bükreþ Antlaþmasý, Sýrbistan'a özerklik verilmesi (28 Mayýs)
1816 Miloþ Obronoviç'in "baþknez" olarak tanýnmasý ve Sýrbistan'ýn özerliðinin temini
1821 Eflak ve Mora'da Rum isyanlarýnýn baþlamasý (Þubat Mart)
1823 Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapýlmasýna teþebbüs edilmesi
1824 Rum ayaklanmasýný bastýrmak üzere Mýsýr kuvvetlerinin çaðrýlmasý
1824 Fatih Külliyesindeki Darü'þ-Þifa'nýn yýkýlmasý; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sýbyan adý ile ferman yayýnlamasý; St. Pierre mektebinin kurulmasý
1826 Ýhtisab müessesesinin düzenlenmesi
1826 Yeniçeri Ocaðý'nýn kaldýrýlmasý, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulmasý (14 Haziran)
1826 Rusya ile Akkerman Antlaþmasý'nýn akdi (7 Ekim)
1827 Osmanlýlar'ýn Ýngiliz yapýsý ilk buharlý gemiye sahip olmalarý
1827 Týphane-i Amire'nin kurulmasý; Ýlk "Marþ-ý Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)
1827 Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrýlmasý
1827 Ýngiltere ile Rusya arasýnda Yunanistan'ýn baðýmsýzlýðýna dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)
1827 Mýsýr kuvvetlerinin (Kavalalý Mehmet Ali Paþa) Yunan Ýsyanýný bastýrmalarý, Atina'nýn teslimi (Temmuz)
1827 Navarin Deniz Savaþý : Osmanlý-Mýsýr donanmasýnýn yakýlmasý (20 Kasým)
1828 Rusya'nýn savaþ ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlý-Rus Savaþý)
1829 Ziya Paþa'nýn doðumu; Mahmud Celaleddin'in Ýstanbul'da vefatý; Þevki Efendi'nin Ýstanbul'da doðuþu
1829 Deli Teþkilatýnýn kaldýrýlmasý
1829 Edirne Antlaþmasý : Yunanistan'ýn baðýmsýzlýðý (14 Eylül)
1830 Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kýþlaya taþýnmasý; Avrupa'ya talebe gönderilmeye baþlanmasý
1830 Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanýnmasý
1830-1831 Nüfus sayýmlarý
1830 Fransýzlar'ýn Cezayir'e saldýrmalarý ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
1831 Ýlk saray konservatuarý (Mýzýka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrasý)
1831 Týmarlarýn kaldýrýlmasý (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
1831-1834 Ýshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ý Riyaziye adlý eserinin basýlmasý
1831 Ýlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neþri (1 Kasým)
1832 Týphane-i Amire'nin Þehzadebaþý'ndan Cerrahhane'nin bulunduðu binaya nakledilmesi
1832 Mýsýr Valisi Mehmed Ali Paþa'nýn isyaný

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4942.jpg[/img]
Kavalalý Mehmed Ali Paþa

1832 Ýstanbul-Ýzmit "posta yolu" nun yapýmý
1832 Ýngiliz postalarýnýn kuruluþu
1832 Topkapý Sarayý'na bitiþik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açýlmasý (29 Ocak)
1832 Mýsýr kuvvetlerinin Konya'da Osmanlý ordusunu yenmeleri (12 Aralýk)
1833 Feshanenin kuruluþu
1833 Mýsýr kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri (2 Þubat)
1833 Rus kuvvetlerinin yardým amacý ile Beykoz'a asker çýkartmalarý ve Rus filosunun Ýstanbul'a gelmesi (5 Nisan)
1833 Mehmed Ali'nin uzlaþmaya zorlanmasý : Kütahya Antlaþmasý (Mayýs)
1833 Mehmed Ali Paþaya karþý Osmanlý-Rus ittifaký : Hünkar Ýskelesi Antlaþmasý, Boðazlar'ýn diðer devletlere kapatýlmasý (8 Temmuz)
1833 Münchengraetz Antlaþmasý (18 Eylül)
1834 Maçka Kýþlasý'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulmasý
1834 Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak deðiþtirilmesi
1835 Hazine-i Amire ile darphanenin birleþtirilmesi
1835-1845 Ýlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) Ýstanbul Süleymanpaþa Haný'ndaki kahvede)
1836 Umur-ý Hariciye Nezareti'nin kurulmasý (11 Mart)
1837 Osmanlý yapýmý "Eser-i Hayr" adlý buharlý geminin denize indirilmesi (26 Kasým)
1838 Mekteb-i Adli'nin açýlmasý; Sultan II. Mahmud'un ilk öðretim alanýnda yeni bir teþebbüse giriþmesi
1838 Maliye Nezareti'nin kurulmasý ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrýlýp Mansure Hazinesi'yle birleþtirilmesi
1838 Defterdarlýðýn Maliye Nazýrlýðý'na çevrilmesi
1838 Meclis-i Vala-yý Ahkam-ý Adliyye'nin kurulmasý (24 Mart)
1838 Ýngiliz tüccarýna geniþ imkânlar tanýyan Baltalimaný Antlaþmasý'nýn imzalanmasý (16 Aðustos)
1839 Kaime-i mutebere-i nakdiyye'nin çýkarýlmasý
1839 Mekatib-i Rüþdiye Nezareti'nin kurulmasý; Mekteb-i Týbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasýna taþýnmasý ve mektebin adýnýn Mekteb-i Týbbiye-i Adliye-i Þahane olarak deðiþtirilmesi; Mekteb-i Ulum-ý Edebiye'nin açýlmasý
1839-1844 Dr. Bernard'ýn Mekteb-i Týbbiye nazýrlýðý dönemi
1839-1845 Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
1839 Kavalalý Mehmed Ali Paþa ile savaþýn tekrar baþlamasý, Nizip Savaþý (24 Haziran)

Nizip Savaþý

          Nizip Savaþý 24 Haziran 1839 tarihinde Nizip'te Mýsýr ile Osmanlý Devleti arasýnda meydana gelen savaþ. Kavalalý Mehmet Ali Paþa'nýn oðlu Kavalalý Ýbrahim Paþa komutasýndaki Mýsýr ordusu Hafýz Osman Paþa komutasýndaki Osmanlý ordusunu imha etmiþtir.

          Osmanlý Devleti'nin parçalanmasýný istemeyen Birleþik Krallýk ile Avusturya Ýmparatorluðu müdahale ederek Osmanlý Devleti'ni kurtarmýþtýr. Ýki ülke donanmalarýný yollayarak Mýsýr ile Suriye arasýndaki deniz yolunu kesmiþ ve nihayetinde Ýbrahim Paþa Þubat 1841'de Mýsýr'a dönmek zorunda kalmýþtýr. Bu muharebede Hafýz Osman Paþa'nýn yanýnda Prusya krallýðýndan gönderilmiþ Helmuth von Moltke ve kurmaylarý yer almýþtýr.


[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #31 : 13 Aralık 2009, 01:44:25 »
Sultan Abdülmecid (1839-1861)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4951.jpg[/img]


1839 II. Mahmud'un vefatý üzerine Abdülmecid'in tahta çýkmasý, Osmanlý donanmasýnýn Mehmed Ali'ye teslimi (1 Temmuz)
1839 Tanzimat Fermaný'nýn ilaný (3 Kasým)
1840 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayýs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürürlüðe girer)
1840 Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye baþlanmasý
1840 Tanzimat'ýn tatbik edildiði yerlerde temettü vergisi konulma kararý
1840 Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katýlmasý
1840 Posta Nezareti'nin kurulmasý
1841 Lübnan olaylarý
1841 Ýngiltere'nin yardýmýyla Mýsýr meselesinin halli, Mýsýr'ýn veraset usulü ile Mehmed Ali Paþa'ya býrakýlmasý (24 Mayýs)
1841 Londra Boðazlar Antlaþmasý (13 Temmuz)
1842 Askeri Baytar Mektebi'nin açýlmasý
1843 Hereke Fabrikasý'nýn kurulmasý
1843 Zeytinburnu Demir Fabrikasý inþaatýna baþlanmasý
1844 Tashih-i sikke (1 Þubat)
1844 Feshane'de buhar makinelerinin kullanýlmaya baþlanmasý
1845 Ýzmir'de su kuvvetiyle çalýþan kâðýt fabrikasýnýn kurulmasý
1845 Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasýna taþýnmasý; Kadý yetiþtirmek için Süleymaniye'de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulmasý; Rüþdiyelerin Darü'l-fünun'a öðrenci yetiþtiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
1845 Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yý ziyareti (Ocak)
1845 Meclis-i Muvakkat'ýn (Geçici Maarif Meclisi) çalýþmalarýna baþlamasý (13 Mart)
1845 Polis (zabýta) teþkilatýnýn kuruluþu (10 Nisan)
1846 Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulmasý; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulmasý; Baþhoca Seyyid Ali Paþa'nýn ölümü
1846 Rus Ticaret Muahedesi
1846 Zabtiye müþiriyetinin kurulmasý (16 Þubat)
1846 Darü'l-Fünun kurmada ilk teþebbüs
1847 Timarlý Sipahi Teþkilatý'nýn ilgasý
1847 Telgrafýn Beylerbeyi Sarayý'nda denenmesi
1847 Dersaadet Bankasý'nýn kuruluþu
1847 Ýstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marþý'ný çalýyor); Yeþilköy'de bulunan Ayamama Çiftliðinin ziraat talimhanesi þekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eðitiminin burada verilmeye baþlanmasý
1848 Avrupa'da liberal ihtilaller: Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
1848 Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanýnmasý
1848 Ýstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasýna teþebbüs edilmesi
16 Mart 1848 Ýstanbul'da Darü'l-Muallimin açýlmasý
18 Kasým 1848 Osmanlý yapýmý ilk demir vapurun denize indirilmesi
1849 Veteriner öðretim faaliyetlerine baþlanmasý; Yesarizade Mustafa Ýzzet'in Ýstanbul'da vefatý
1850 Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1850 Ýlk faizsiz kaimenin çýkarýlmasý
1850 Muallim Naci'nin doðumu
12 Mart 1850 Darü'l-Maarif'in öðrenime baþlamasý
1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1851 Londra Sergisi
1851 Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniþ'in açýlmasý
18 Temmuz 1851 Encümen-i Daniþ'in kurulmasý
1852 Abdülhak Hamid'in doðumu; Ýstanbul Þark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulmasý
1853 "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nýn tazyikleri ve Kýrým Savaþý'nýn patlamasý
1853 Ýstanbul'da I. Abdülmecid tarafýndan Dolmabahçe Sarayý'nýn inþa ettirilmesi
1854 Ýlk dýþ istikraz: Borçlanma devrinin ve alýþkanlýðýnýn baþlamasý
1854 Meclis-i Vala'nýn "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ý Adliye'ye" ayrýlmasý
1854 Ýhtisab teþkilatýnýn laðvý
12 Mart 1854 Rusya'ya karþý Ýngiltere ve Fransa ile ittifak
1855 Gayri müslimlerden alýnan "cizye"nin kaldýrýlmasý
1855 Paris Sergisi
16 Aðustos 1855 Ýstanbul'da Þehremanetinin kurulmasý (modern belediye idarelerinin baþlangýcý)
9 Eylül 1855 Osmanlý Ýmparatorluðu'nda telgrafýn hizmete girmesi
14 Kasým 1855 Et ve Ekmek dýþýnda hemen bütün maddelerden narhýn kaldýrýlmasý
1856 Rusya'nýn Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere baþlamasýnýn þartlarýnýn oluþmasý
1856 Bank-ý Osmani'nin kurulmasý
1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasýyla telgraflarýn Türkçe olarak çekilmeye baþlanmasý
1856 Islahat Fermaný
1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattýnýn yapýmý
1856-1866 Ýzmir-Aydýn demiryolu hattýnýn yapýmý
15 Þubat 1856 Ýstanbul Týp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulmasý
18 Þubat 1856 Islahat Fermaný'nýn ilaný
30 Mart 1856 Paris Barýþ Antlaþmasý
30 Mart 1856 Rusya'nýn bozguna uðramasý
30 Mart 1856 Karadeniz'in tarafsýz ve silahsýz bir hale getirilmesi
22 Mayýs 1856 Ýstanbul Týp Cemiyeti'ne Þahane ünvanýnýn verilmesi ve cemiyetin adýnýn, Cemiyet-i Týbbiye-i Þahane olarak deðiþmesi
1857 Orman Mektebi açýlmasý hususunda ilk teþebbüs
1857 Cidde olaylarý ve Ýngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatýþmalarýna müdahalesi
1857 Gümrük resminin, eþyanýn vardýðý deðil çýktýðý yerde alýnmasý usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayýmlanmasý
1857-1862 Beyrut Þam þosesinin yapýmý
17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulmasý
6 Kasým 1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adýnda bir Osmanlý mektebinin açýlmasý
1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1858 Kýz rüþdiye mekteplerinin açýlmasý
1858-1859 Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrýlmasý
6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
8 Haziran 1858 Beyoðlu ve Galata'da kurulacak Altýncý Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanmasý
1859 Fransýzca'dan yapýlan ilk þiir tercümesi risalesi, Þinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neþri
12 Þubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluþu
1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluþu
1860 Ýlk basýlý yerli tiyatro, Þinasi'nin Þair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
1860-1861 Lübnan ve Suriye Olaylarý
1860-1861 Lübnan'ýn imtiyazlý bir eyalet haline getirilmesi
22 Ekim 1860 Tercüman-ý Ahval gazetesinin yayýna baþlamasý

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #32 : 13 Aralık 2009, 01:45:00 »
Sultan Abdülaziz (1861-1876)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4978.jpg[/img]


1861 Abdülmecid'in vefatý ve Abdülaziz'in tahta çýkmasý
1861 Cemiyet-i Ýlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluþu
1861 Usul-i Muhakemat-ý Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
1861-1866 Rusçuk Varna demiryolu hattýnýn yapýmý
9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrýflýðý'nýn hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
9 Haziran 1861 David Paþa'nýn Lübnan'a vali olarak atanmasý
29 Nisan 1861 Fransýz ve Ýngilizler'le Kanlýca Ticaret muahedelerinin yapýlmasý. Bu muahede dýþ ticarette gümrük resmi oranýnýn %8'e yükseltilmesi ve esnaflýkta inhisar sisteminin kaldýrýlmasý
1862 Tuna vilayetinin kuruluþu ve Mithad Paþa'nýn vali olarak tayini
1862 Gümrük resimlerine esas teþkil eden mal fiyatlarýnda %10 indirim yapýldýktan sonra gümrük resmi alýnmaya baþlanmasý
1862 Kaimelerin piyasadan tamamýyla toplanmasý
1862 Altýnýn deðerinin 100 kuruþ olarak tesbiti
1862 Roman türünde Batýdan yapýlan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ýn Yusuf Kamil Paþa tarafýndan yayýnlanmasý; Cemiyet-I Týbbiye-i Osmaniye'nin kurulmasý
1862 Mahrec-i Aklam'ýn kurulmasý
20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adý altýnda yeni bir þekle sokulmasý
8 Ekim 1862 Islah-ý Sanayi Komisyonu'nun teþkil edilmesi
1863 Abdülaziz'in Mýsýr'a seyahati
1863 Mithad Paþa tarafýndan Niþ'te ilk Islahhane'nin (sonraki yýllarda Sanayi Mektebi) kuruluþu
1863 Ýstanbul Eczacýlýk Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulmasý; Protestan Robert Koleji'nin açýlmasý
1863 Menafi Sandýðý'nýn kurulmasý
1863 Mektuplara pul yapýþtýrýlmaya baþlanmasý
1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
13 Ocak 1863 Darü'l-Fünun'da, halka açýk serbest konferans þeklinde derslere baþlanmasý
18 Þubat 1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açýlýþý
1864 Mekatib-i Sýbyan-ý Müslime Komisyonu'nun kurulmasý; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ý Harp sýnýfýnýn açýlmasý; Cemiyet-i Tedrisiye-i Ýslamiye'nin (Darü'þ-Þafaka) kurulmasý; Ýlk basýlmýþ nazariyat kitabý (Haþim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ý)
1864 Ýyonya adalarýnýn (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluþturan adalar) Ýngiltere tarafýndan Yunanistan'a verilmesi
1864 Karadan Hindistan'ý Avrupa'ya baðlayan telgraf hattýnýn tamamlanmasý
1864 Islah-ý Sanayi Komisyonu'nun kuruluþu
1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluþu
1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi
8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulmasý
1865 Ýstanbul Birinci Þehir Postasý'nýn kuruluþu
1865 Darü'l-Fünun binasýnýn inþasýnýn tamamlanmasý ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Týbbiye'nin nazýrlýðýna Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
Eylül 1865 Mekteb-i Osmani'nin laðvedilmesi
1866 Girit isyanlarý , Yunanistan ile birleþme faaliyetleri
1866 Mýsýr veraset usulünün deðiþtirilmesi
1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazýrladýðý seri ateþli topla Osmanlýlar'ýn topçulukta hamle yapmasý
1866 Simkeþler Þirketi'nin kuruluþu
1866 Dahilde sarfedilecek mallarýn rayiç fiyatýndan %10 indirim yapýldýktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararý
1866-1867 Avusturya'nýn Prusya karþýsýnda maðlup olmasý ve Macaristan ile eþit bir birlik kurmasý : Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu
1867 Sýrbistan'daki son Osmanlý askeri temsiliyetinin ortadan kaldýrýlmasý, Sýrp kalelerinin tahliyesi
1867 Rüþdiyelere gayri müslim talebe alýnmaya baþlanmasý; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulmasý
1867 Mýsýr Valisi Ýsmail Paþa'nýn "hýdiv" olmasý
1867 Genç Osmanlýlar'ýn Avrupa'ya kaçmaya baþlamalarý
1867 Yabancýlara mülk edinme hakkýnýn verilmesi
1867 Bahriye Nezareti'nin Kuruluþu
1867 Menafi Sandýðý'nýn bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayýlmasý
1867-1876 Ýzmir Rýhtýmý'nýn inþasý
22 Þubat 1867 Eðitim sahasýnda Fransýz notasýnýn verilmesi
8 Haziran 1867 Mýsýr'a hýdivlik statüsünün verilmesi
21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
1868 Ali Paþa'nýn Girit isyanlarýný teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
1868 Galatasaray Sultanisi'nin açýlmasý
1868 Ýstanbul Emniyet Sandýðý'nýn kurulmasý
1868 Demirciler ve Dökümcüler þirketlerinin kuruluþu
1868 Yunan postasýnýn kapatýlmasý
1868 Feshane'nin modern bir dokuma fabrikasý haline getirilmesi
1868 Darü'l-Muallimin-i Sýbyan'nýn açýlmasý; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulmasý; Sanayi Mektebi'nin kurulmasý
1 Mart 1868 Adliye Nezareti'nin kurulmasý
1 Nisan 1868 Þura-yý Devlet'in teþekkülü ve Divan-ý Ahkam-ý Adliyye'nin ayrý bir temyiz organý olarak ayrýlmasý
8 Nisan 1869 Ýkinci Darü'l-Fünun binasýnýn inþasýnýn tamamlanmasý ve Darü'l-Fünun-ý Osmani'nin kurulmasý
21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati
1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani'nin açýlmasý
2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatýn düzenlenmesi
26 Aðustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
13 Ekim 1869 Ýmparatoriçe Eugénié'nin Ýstanbul'a geliþi
1869 Süveyþ Kanalý'nýn açýlmasý
1869 Osmanlý Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfýz diye üç bölüme ayrýlmasý
1869 Mecelle-i Ahkam-ý Adliyye'nin ilk kitabýnýn kabulü
1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sýnýfýnýn açýlmasý
Ekim 1869 Darü'l-Fünun-ý Osmani'de talebe kaydýna baþlanmasý
1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulmasý ve Bulgarlar'ýn Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çýkmalarý
1870 Fransa'nýn, Almanya ve Prusya Savaþý'nda aðýr maðlubiyet almasý
1870 Cenab Þehabeddin'in doðumu; Batýlý tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Midhat'ýn Su-i Zan-Esaret adlý kitabýnýn neþri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sýnýflarýnda eðitim faaliyetlerine devam etmesi; Sýbyan mekteblerinin ýslahý ve iptidai adý altýnda yeni mekteplerin açýlmasý; Darü'l-Fünun'ý Osmani'yi teþkil eden þubeler arasýnda "Ýlm-i hukuk" þubesinin de yer almasý; Týp eðitiminin Türkçe yapýlmaya baþlanmasý
1870 Karadeniz'in tekrar silahlandýrýlmasý ve Rusya'nýn Paris Antlaþmasý'nýn hükümlerini tanýmamasý
1870 Darülfünunun açýlmasý teþebbüsü
1870-1927 Kemaledin Bey (mimar)
20 Þubat 1870 Darü'l-Fünun-ý Osmani'nin büyük bir merasimle açýlmasý
26 Nisan 1870 Darü'l-Muallimat'ýn açýlmasý
2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açýlmasý
Ekim 1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açýk konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
1871 Sadrazam Ali Paþa'nýn vefatý
1871 Abdülaziz'in þahsi idaresinin artmasý, Mahmud Nedim Paþa sadareti
1871 Dersaadet Tahvilat Borsasý Nizamnamesi'nin yayýmlanmasý
1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleþtirilmesi ve Ýkinci Posta Nizamnamesi'nin neþri
22 Ocak 1871 Ýdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
13 Eylül 1871 Þinasi'nin ölümü
1872 Emniyet Sandýðý'nýn þubelerinin açýlmasý
1872 Darü'l-Maarif idadisinin kurulmasý; Maadin Mektebinin kurulmasý
1873 Meclis-i Tetkikat-ý Þer'iyye'nin kuruluþu
1873 Mehmed Akif'in doðumu; Türkçe ilk modern týp lugatý olan Lügat-ý Týbbiye'nin neþredilmesi; Sava Paþa'nýn yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ý Osmani'nin kapanmasý
Haziran 1873 Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitiþik binalara nakledilmesi
1874 Rusya'nýn kýþkýrtmalarý ve Panislavist faaliyetlerin artmasý
1874 Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluþan Darü'l-Fünun-ý Sultani'nin açýlmasý; Ýstanbul Darü'l-Muallimi'nin açýlmasý; Ýlk basýlmýþ nota (Notacý Emin Efendi, 1845-1907)
1874 Kara gümrüklerinin laðvý
1874 Islah-ý Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulmasý
1874-1875 Darü'l-Fünun-ý Sultani'nin eðitime baþlamasý; Osmanlý Ýmparatorluðu'nda sivil mühendislik eðitiminin baþlamasý
1875 Osmanlý maliyesinin iflasýný açýlamasý
1875 Bosna-Hersek isyanlarý
1875 Askeri rüþdiye mekteplerinin açýlmasý; Mora Yeniþehir Ýdadisi'nin açýlmasý
1876 Bulgar isyanlarý
1876 Karadað'ýn Osmanlý Devleti'ne savaþ ilaný

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #33 : 13 Aralık 2009, 01:45:48 »
Sultan V.Murad (1876-1876) (Üç Ay tahtta kalmýþtýr)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/4994.jpg[/img]


1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ýn tahta çýkmasý

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #34 : 13 Aralık 2009, 01:47:24 »
Sultan II.Abdülhamid (1876-1909)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/5019.jpg[/img]


1876 V. Murad'ýn hal'i (3 ay tahtta kalmýþtýr) ve II.Abdülhamid'in cülusu
1876 Meþrutiyet'in ilaný
1876 Ýstanbul'da Balkan krizini görüþmek üzere internasyonal bir konferansýn toplanmasý : Tersane Konferansý
1876 Ýstikrazlarýn mürettebat ödemelerinin durdurulmasý
1876 Mecelle-i Ahkam-ý Adliyye'nin son kitabýnýn kabulü
1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namýk Kemal'in Ýntibahý'nýn neþri; Ýzmir ve Manastýr'da yatýlý idadiler açýlmasý
23 Aralýk 1876 I. Meþrutiyet'in (Kanun-ý Esasi) ilaný
1877 Rusya'nýn tecavüzü ve Osmanlý-Rus Savaþý'nýn baþlamasý: Balkanlar'ýn ve Doðu Anadolu'nun Rus iþgaline uðramasý
1877 Mahrec-i Aklam'ýn Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sýnýflarýyla birleþtirilmek suretiyle kaldýrýlmasý; Mekteb-i Týbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulmasý
1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yýl eðitime ara vermesi
19 Mart 1877 Ýlk Meclis-i Meb'usan'ýn içtimaý (o yýlýn 28 Haziran'ýna kadar çalýþýr)
25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
13 Aralýk 1877 Meclis-i Meb'usan'ýn süresiz tatili
1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaþmalarý imzalanmasý
1878 Sýrbistan, Karadað ve Romanya'nýn müstakil birer devlet olmalarý
1878 Bulgaristan Prensliði'nin ortaya çýkmasý
1878 Ermeni meselesinin zuhuru
1878 Ali Suavi'nin öldürülmesi
1878 Kýbrýs'ýn Ýngiltere tarafýndan ele geçirilmesi
1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ýn iþgal ve idaresine terki
1878 Makedonya meselesinin ortaya çýkmasý
13 Þubat 1878 Meclisin kapatýlmasý
Ekim 1878 Darü'l-Fünun-ý Sultani'nin tekrar eðitime baþlamasý
1879 II. Abdülhamid devrinde basýlan kaimelerin toplatýlýp imha edilmesi
1879 Mehakim-ý Nizamiye Teþkilatý Kanunu'nun kabulü
1879 Mekatib-i Sýbyaniye Dairesi'nin kurulmasý; Maarif merkez teþkilatýnýn yeniden düzenlenmesi
1879 Usul-ý Muhakemat-ý Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
1880 Vergi reformu
1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattýnýn tamamlanmasý
1880 Ýlk köy romaný, Ahmed Midhat'ýn Bahtiyarlýk'ýnýn neþri; Darü'l-Fünun-ý Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarýný vermesi
1880 Usul-ý Muhakemat-ý Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
13 Mart 1880 Ýstanbul'da bir kýz idadisinin açýlmasý
Ekim 1880 Darü'l-Fünun-ý Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarýný vermesi
20 Aralýk 1880 Darü'l-Fünun-ý Sultani'nin ilk mezunlarýný vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayýnlanmasý; Cemiyet-I Ýlmiye'nin kurulmasý
1881 Mustafa Kemal'in Doðumu
1881 Mýsýr'ýn Ýngilizler tarafýndan iþgali
1881 Muharrem Kararnamesi'nin neþri
1881 Düyun-ý Umumiyye idaresinin kurulmasý
1881 Mühendishane'de mümtaz sýnýf adý altýnda yeni bir sýnýf teþkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ý Sultaný Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulmasý; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleþtirilmesi
1882 Tunus'un Fransýzlar tarafýndan iþgali
2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulmasý ve Osman Hamdi Bey'in müdür olmasý
1883 Osmanlý ordusunun Prusya askeri heyeti tarafýndan ýslahýna baþlanmasý
20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulmasý
1 Kasým 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasýnda eðitimine baþlamasý
1885 Doðu Rumeli'nin Bulgaristan tarafýndan ilhaký
1885 Abdülhak Hamid'in Makber'inin neþri
18 Eylül 1885 Doðu Rumeli eyaleti valiliðinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayýflamasý
1886 Adana-Mersin demiryolu hattýnýn tamamlanmasý
1886 Maarif Nezareti'ne baðlý olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettiþliði'nin kurulmasý
1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatýlý hale getirilmesi
1887 Yedikule Havagazý Fabrikasý'nýn kurulmasý
1887 Ahmed Haþim'in doðumu; Þevki Efendi'nin Ýstanbul'da vefatý
5 Þubat 1887 Beþir Fuad'ýn intiharý
1888 Haydarpaþa-Ýzmir-Ankara demiryolu imtiyazýnýn Almanlar'a verilmesi
1888 Baytar sýnýfýnýn tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alýnmasý
1889 Ýttihad-ý Osmaný Cemiyeti'nin (Ýttihat ve Terakki) kurulmasý
1889 Ýdadi öðrenimine dayanan dört yýllýk bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulmasý
1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttýrmalarý
1891 Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalý Ziraat Mektebi'ne yatýlý olarak nakledilmesi
1891 Yol inþaatýnda bedenen çalýþma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
1891 Kadýköy Kurbaðalýdere Havagazý Fabrikasý'nýn kurulmasý
1891 Hereke Fabrikasý'nýn halý kýsmýnýn açýlmasý
3 Kasým 1891 Darü'l-Muallim'in aliye þubesi açýlmasý
1892 Haydarpaþa-Ýzmit demiryolu hattýnýn iþletmeye açýlmasý
1892 Orman ve Maden Mektebi'nin kapatýlmasý; II. Abdülhamid tarafýndan Yýldýz'da porselen atölyelerinin kurulmasý
1893-1896 Ýstanbul-Selanik demiryolu hattýnýn yapýmý
1894 Halkalý Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarýný vermesi; Ýmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulmasý; Ýlk basýlmýþ musiki lugatý (Hoca Kazým Bey'in Musiki Istýlahatý)
1894 Sasun'da Ermeni olaylarý
1894 Selanik-Manastýr demiryolu hattýnýn tamamlanmasý
1895 Ýstanbul'da Ermeni olaylarý, yabancý devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
1895 Galata Rýhtýmý inþaatýnýn tamamlanmasý
1895 Gayri müslim okullarýna Türkçe muallimi tayininin kararlaþtýrýlmasý
1895 Baruthane-i Amire'de dumansýz barut imal edilmesi
14 Þubat 1895 Sadrazam Said Paþa'nýn beþ fakülteden "darü'l-icaze" oluþan bir darü'l-fünun kurma teklifi
1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarýnýn idareciliðini yüklenmesiyle Edebiyat-ý Cedide devrinin baþlamasý
1896 Ermenilerin Osmanlý Bankasý'nýn Ýstanbul þubesine saldýrmalarý
1896 Girit isyanýnýn alevlenmesi
1896 Eskiþehir-Konya demiryolu hattýnýn tamamlanmasý
1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çýkmasý, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlý sýnýrlarýna saldýrmalarý
17 Nisan 1897 Osmanlý-Yunan Savaþý ve Osmanlý zaferi
1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlý kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
1899 Baðdat demiryolu imtiyazýnýn Almanlar'a verilmesi
1899 Arifiye-Adapazarý demiryolu hattýnýn açýlmasý
1900 Hicaz Demiryolu'nun inþasýna giriþilmesi
1900 Ýstanbul Rýhtýmý inþaatýnýn tamamlanmasý
1900 Darü'l Fünun-ý Þahane'nin kurulmasý (31 Aðustos)
1901 Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatýlmasýyla Edebiyat-ý Cedide topluluðunun daðýlmasý
1901 Makedonya'da çete faaliyetlerinin artmasý, büyük devletlerin müdahaleleri
1901-1908 Hicaz demiryolu hattýnýn yapýmý
1902 Yemen isyanlarýnýn tekrar baþlamasý
1902 Makedonya'da Bulgar Ýhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasým)
1902 Cum'a-ý Bala ayaklanmasý (23 Kasým)
1902 Hüseyin Hilmi Paþa'nýn geniþ yetkilerle "umumi müfettiþ" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralýk)
1903 Þam Mekteb-i Týbbiyesi'nin kurulmasý (31 Aðustos)
1903 Mürzsteg Programý : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
1904 Haydarpaþa Rýhtýmý'nýn tamamlanarak iþletmeye açýlmasý
1905 Hereke Fabrikasý'nda fes imalatýna baþlanmasý
1905 Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalý saldýrý tertiplemeleri (21 Temmuz)
1906 Akabe olaylarý ve Akabe krizi
1908 Osmanlý Eczacý Ýttihat Cemiyeti'nin kurulmasý; Osmanlý Cemiyet-i Ýlmiye-i Baytariyesi'nin açýlmasý; Osmanlý Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulmasý
1908 II. Meþrutiyet'in ilaný (23 Temmuz)
1908 Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiðini ilan etmesi (5 Ekim)
1908 Girit Rumlarý'nýn adayý Yunanistan'a baðladýklarýný ilan etmeleri (6 Ekim)
1908 II. Meþrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ýn toplanmasý (17 Aralýk)
1909 Adana'da Ermeniler'in ayaklanmalarý
1909 Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulmasý
1909 Fecr-i Ati edebi topluluðunun kuruluþu
1909-1910 Osmanlý Mühendis ve Mimar Mecmuasý'nýn çýkmasý
1909 31 Mart Olayý (13 Nisan)
1909 Hareket Ordusu'nun Yeþilköy'e varmasý, Ýstanbul'daki kargaþaya son vererek düzeni saðlamasý (19 Nisan)

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #35 : 13 Aralık 2009, 01:49:56 »
Sultan V.Mehmed (Reþad) (1909-1918)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/5038.jpg[/img]


1909 II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reþad'ýn tahta çýkarýlmasý (27 Nisan)
1909 Meclisin açýlmasý (17 Aralýk)
1910 Arnavutlar'ýn ayaklanmalarý
1910 Dahili gümrüklerin tamamen kaldýrýlmasý
1911 Sultan Reþad'ýn Arnavutlar'ý teskin için Rumeli seyahatine çýkartýlmasý
1911 Ýtalya'nýn Trablusgarp ve BinGâzi'ye saldýrmasý ve iþgali
1911 Gayri müslim cemaatlerin birleþerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
1911-1912 Osmanlý Ýtalyan Savaþý
1912 Yeþilköy Hava Uçuþ Okulu'nun açýlýþý
1912 -1913 Balkan devletlerinin Osmanlý-Ýtalyan Savaþý'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaþý
1912 Meclis-i Mebusan'ýn feshi (1908-1912 Osmanlý Meclis-i Mebusaný) (18 Ocak)
1912 II. Dönem Meclis-i Mebusan'ýn toplanmasý (18 Nisan)
1912 Ýtalyanlar'ýn Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boðazý'na tecavüzleri (18 Nisan)
1912 II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ýn feshi (5 Aðustos)
1912 Gâzi Ahmed Muhtar Paþa hükümeti: Büyük Kabine (22 Temmuz)
1912 Trablus ve BinGâzi'nin Ýtalya'ya terki: Uþi Antlaþmasý, Rodos ve Oniki Ada'nýn Ýtalya elinde kalmasý (15 Ekim)
1912 Kýbrýslý Mehmed Kâmil Paþa'nýn sadareti (29 Ekim)
1912 Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasým)
1913 Bâb-ý Âli Baskýný : Mahmud Þevket Paþa'nýn sadareti (23 Ocak)
1913 I. Balkan Savaþý'nýn sona ermesi (30 Mayýs)
1913 Sadrazam Mahmud Þevket Paþa'nýn öldürülmesi, Said Halim Paþa'nýn sadareti (11 Haziran)
1913 II. Balkan Savaþý'nýn baþlamasý (29 Haziran)
1913 Edirne'nin geri alýnmasý (21 Temmuz)
1913 Osmanlý-Bulgar barýþý : Ýstanbul Antlaþmasý (29 Eylül)
1913 Osmanlý-Yunan barýþý : Atina Antlaþmasý (14 Kasým)
1914 Dýþ ticarette gümrük resmi oranýnýn %15'e çýkarýlmasý
1914 Islah-ý Medaris Nizamnamesi
1914 Türk Bilgi Derneði'nin kurulmasý; Medreset'ül-Hattatin'in kurulmasý; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulmasý
1914 5. Meclis-i Mebusan'ýn açýlýþý (14 Mayýs)
1914 Avusturya-Macaristan veliahdý Arþidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)
1914 Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu'nun Sýrbistan'a savaþ ilaný (28 Temmuz)
1914 Almanya'nýn Rusya'ya savaþ ilaný (1 Aðustos)
1914 Osmanlý Devleti ile Almanya arasýnda ittifak antlaþmasýnýn imzalanmasý (2 Aðustos)
1914 Almanya'nýn Fransa'ya, Ýngiltere'nin Almanya'ya savaþ ilaný: I. Dünya Savaþý'nýn baþlamasý (4 Aðustos)
1914 Alman savaþ gemileri Goben ve Breslav'ýn (Yavuz ve Midilli) Boðazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Aðustos)

         
[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/5050.jpg[/img]
Yavuz (Goben) Zýrhlýsý                                                                   


[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/5060.jpg[/img]
Midilli (Breslav) Zýrhlýsý

1914 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý (9 Eylül)
1914 Ýslah-ý Medaris Nizamnamesi'nin yayýnlanmasý (29 Eylül)
1914 Almanya'ya ait Goben ve Breslav zýrhlýlarýnýn Türk bayraðý çekilerek, Rus limanlarýný bombalamasý (29 Ekim)
1914 Enver Paþa kumandasýndaki Osmanlý kuvvetlerinin Sarýkamýþ Harekâtý (Kasým Aralýk)
1914 Rusya'nýn Osmanlý Devleti'ne savaþ ilaný (3 Kasým)
1914 Ýngiltere ve Fransa'nýn Osmanlý Devleti'ne savaþ ilaný (5 Kasým)
1914 Osmanlý Devleti'nin Ýtilaf Devletleri'ne savaþ ilaný (11 Kasým)
1914 Cihad-ý Ekber ilaný (14 Kasým)
1914 Mýsýr'ýn Ýngiltere himayesinde bir "krallýk" haline getirilmesi, Osmanlý Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralýk)
1915 Gümrük resmi oranýnýn %30'a yükseltilmesi
1915 Mekteb-i Týbbiye'nin Darü'l-Fünun'a baðlanarak bugünkü Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi'ne dönüþmesi
1915 Cemal Paþa kumandasýndaki Osmanlý kuvvetlerinin Kanal Seferi
1915 Müttefiklerin Çanakkale Boðazý'ný geçmeye çalýþmasý : Çanakkale Savaþlarý (Ocak 18 Mart)
1915 Doðu Anadolu'da Ruslar'la iþbirliði yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taþýnmasý : Tehcir Kanunu 27 Mayýs
1916 Hicaz ve Mekke'nin kaybý
1916 Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassýsýn adý altýnda bir ihtisas medresesi kurulmasý; Ýlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
1917 Yýldýrým Ordularý Grubu'nun kurulmasý
1917 Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküþü

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/5068.jpg[/img]

1917 Rusya'da Bolþevik Ýhtilali'nin çýkmasý ve çarlýðýn sonu
1917 Þer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine baðlanmasý
1917 Amerika Birleþik Devletleri'nin savaþa iþtiraki ve Almanya'ya savaþ ilaný (25 Mart)
1918 Þam Mekteb-i Týbbiyesi'nin Beyrut'un iþgali neticesinde kapanmasý; Gâzi Ahmed Muhtar Paþa'nýn ölümü (6 Nisan)
1918 Brest Litovsk Barýþ Antlaþmasý (3 Mart)

[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Osmanlý Ýmparatorluðu
« Yanıtla #36 : 13 Aralık 2009, 01:51:47 »
Sultan VI.Mehmed (Vahdeddin) (1918-1922)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/5092.jpg[/img]


1918 Sultan Reþad'ýn vefatý ve Mehmed Vahdeddin'in tahta çýkmasý
1918 Bulgaristan'ýn savaþtan çekilmesi (2 Ekim)
1918 Sadrazam Talat Paþa'nýn istifasý, Ahmed Ýzzet Paþa'nýn sadareti (8 Ekim)
1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasý (30 Ekim)
1918 Almanya ve Avusturya'nýn savaþtan çekilmeleri (3 Kasým-4 Kasým)
1918 Ahmed Ýzzet Paþa'nýn istifasý ve Ahmed Tevfik Paþa'nýn sadareti (8 Kasým)
1918 Ýtilaf Devletleri'nin Ýstanbul önlerine gelerek þehri teslim almalarý (13 Kasým)
1919 Damat Ferid Paþa'nýn sadareti: Hürriyet ve Ýtilaf Fýrkasý'nin iktidara geçmesi
1919 Yunanlýlar'ýn Ýzmir'i iþgali ve Batý Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayýs)
1919 Mustafa Kemal Paþa'nýn Ýstanbul Hükümeti tarafýndan Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayýs)
1919 Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
1919 Sivas Kongresi (4 Eylül)
1919 Damat Ferid'in istifasý ve Ali Rýza Paþa'nýn sadareti (2 Ekim)
1919 Amasya Protokolü (22 Ekim)
1919 Misak-ý Milli: Milli gaye ve hedeflerin, milli sýnýrlarýn belirlenerek ilaný (29 Kasým)
1920 Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ý Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahý" olarak açýlmasý
1920 Ýtilaf iþgal kuvvetlerinin Ýstanbul'daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlý Meclis-i Mebusaný'nýn daðýtýlmasý ve kapanmasý
1920 Damat Ferid Paþa'nýn sadareti (5 Nisan)
1920 Ferid Paþa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardý (11 Mayýs)
1920 Ýstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaþmasý'ný imzalanmasý (10 Aðustos)
1920 Gümrü Antlaþmasý'nýn imzalanmasý (3 Aralýk)
1921 Londra Konferansý: Anadolu için söz söyleme hakkýnýn Ankara Hükümeti'nde olduðunun tespiti (27 Ocak 12 Þubat)
1921 II. Ýnönü Savaþý (31 Mart)
1921 Sakarya Meydan Savaþý (3 Eylül)
1921 Fransa ile barýþ (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransýz Cephesi)
1922 Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi (27 Aðustos)
1922 Ýzmir'in kurtuluþu (9 Eylül)
1922 Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
1922 Mehmet Vahidettin'in yurtdýþýna çýkmasý ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasým)

[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/5100.jpg[/img]
Osmanlý Ýmparatorluðu Armasý


[img width= height=]http://i0910.hizliresim.com/2009/10/16/5108.jpg[/img]
Osmanlý Ýmparatorluðu Haritasý[/color][/font][/size][/b]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!