• 11 Temmuz 2020, 08:11:27

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Yeni boykot Sloganýmýz....Mescidiniz nerede? !!  (Okunma sayısı 886 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Yeni boykot Sloganýmýz....Mescidiniz nerede? !!
« : 13 Aralık 2009, 15:04:48 »

Alýþveriþ merkezi deðil aslýnda bunlar; kendi ifadeleriyle ve
iddialarýyla "Yaþam Merkezi". Demek istiyorlar ki, "Bu kapýdan içeri
girdiðinizde, yaþamanýz için ne lazýmsa bulacaksýnýz! Dýþarý
çýkmanýza, sokaklarda vakit kaybetmenize gerek yok. Açsanýz
restorantýmýz var. Film seyretmek isterseniz sinemamýz hazýr. Oynamak
isterseniz, hem çocuklarýnýz hem sizin için oyun salonlarý kurduk.
Tuvalet ihtiyacýnýzý da görebilirsiniz. Ayakkabýdan tornavidaya,
fotoðraf makinesinden kitaba her þeyi bizden alýn; baþka yere
yorulmayýn. Kahve bile içebilirsiniz, dilerseniz. Týraþ da
olabilirsiniz." Tüm bu yaþama seçeneklerinin bir istisnasý var ama...
 
 "Namaz kýlacaksanýz, dýþarý!" Niye ki? "Dýþarýda cami var, mescid
var!" ukalalýðý... Ýyi ama dýþarýda da sinema var, dýþarda da
dükkanlar var demeye kalmýyor. Zaten namaz kýldýðýný söyleyemeyecek
kadar eziðiz ya biz... Boynumuz bükük kabulleniyoruz þartlarý. Bir
koþu dýþarý çýkýp aradan çýkarýyoruz namazýmýzý. AVM yöneticileri
bildiklerini okusunlar. Dinimizin nasýl yorumlanacaðýna da karar
versinler; bizim kýldýðýmýz namazý bize öðretsinler.  "Kaza
edersiniz!" küstahlýðý...
 
Galiba en elem verici olaný da, meselâ Carrefoursa'da, mesela
Capitol'de alýþveriþ yapan ve isimlerini az sonra öðreneceðiniz
diðerlerine de milyonlarca TL kazandýran dindarlarýn namazlarýný
zamanýnda ve namazýn onuruna yaraþýr bir mekanda kýlmayý dert
edinmemeleri, dahasý belki de namaz kýlmanýn kendisini  dert
edinmemeleri...
 
 
 
Sanýyorum Capitol yönetimine yazdýðým Kalite Yönetimi Þikayet Formu
arþivlerde bir yerde duruyordur. Ama hallerinden memnunlar ki,
müslümanlara meydan okurcasýna kýl kadar dert edinmiyorlar mescit
yokluðunu. Bir de ödül almýþlar! Bravo! Galiba Carrefoursa'lar
SA'larýný ödünç aldýklarý merhum Sakýp Aðanýn dine ve dindarlara
müsamahalý bakýþýndan az da olsa ders almýyorlar. "Biz biliriz!"
edasýndalar... Ne diyelim biz þýmarttýk onlarý.
 
Hatta bunlardan biri var ki, sýrf Baþbakan'a açýlýþta mahcup olmamak
için Maltepe þubesinde yaptýrdýklarý "açýlýþ mescidi"ni Baþbakan
ayrýlýr ayrýlmaz kapattý. Aymazlýk! Terbiyesizlik!
 
Beni aþýrý tepkisel bulursanýz, iþin baþka bir boyutunu daha
hatýrlatayým. Dikkatinizden kaçmýþ olabilir. Bu AVM'lerin sadece
müþterileri deðil, çalýþanlarý da var. Kimi yerde binlere ulaþan bu
çalýþanlar arasýndan çalýþma saatleri içinde namaz kýlmak isteyenleri
de maðdur ediyor bu kendini bilmezler. Bana kalýrsa, mescid
konusundaki dirençlerinin önemli bir bileþeni, çalýþanlarýný namaz
kýlmaktan caydýrmak...
 
Ýnanmayacaksýnýz ama, benim gençliðimde, 70'li ve 80'li yýllarda,
þehirlerarasý otobüslerin mola verdiði tesislerin çoðunda da mescit
olmazdý. Hatta utana sýkýla sorardýk "mescit var mý?" diye. Onlar da
olmamasý gerekiyormuþ edasýnda terslerdi bizi. Ama sonra n'oldu?
Baktýlar ki, müþteri gelmiyor mescit olmayýnca, her yer
mescidleniverdi. En azýndan, mescid bulundurmayý müþteri
memnuniyetinin þartý olarak görmeye baþladýlar.
 
Yaþlýlýk iþte; bir baþka hatýra daha geldi aklýma. Çok deðil, daha
90'lý yýllarýn ortalarýna doðru, Ýstanbul'dan Þile'ye kadar tek tek
sorduðumuz halde alkolsüz lokanta bulamamýþtýk. Peki ya þimdi durum
ne? "Alkolsüzdür" tabelasýný özellikle öne çýkaran onlarca tesis!
Demek ki namaz kýlanlarýn yaptýrým gücü varmýþ..
 
Þimdi gücümüz þu kendini bilmez AVM'lere mi yetmiyor?
 
Ne diyeyim! Yuh! Sadece namaz gibi hayati bir ihtiyaca bigane kalan
AVM'lere deðil, namazýný yaþam hakký olarak görmeyen dindarlara da...
 
Ýþte size liste... Mümkünse uzak durun bu AVM'lerden... Yolunuzu
gözlesinler. "Niye gelmiyor bunlar?" diye meraktan çatlasýnlar. Ýlle
de gidecekseniz, her gittiðinizde "mescidiniz nerede?" diye sorun.
(Dikkat: "Mescidiniz var mý?" deðil, "Mescidiniz nerede?" Yaþam
Merkezi iddialarýný ispatlamak istiyorlarsa, mescide, hem de en
iyisinden mescide yer vermeleri zorunluluklarýdýr.) Hatta sözde
kalmasýn, þikayet ve dilek formu isteyin ve doldurun. Hem sonra, baþka
AVM mi yok? Aþaðýda da göreceðiniz gibi, mescidli AVM'lerin sayýca da
kalitece de mescidsizlerden geri kalýr yaný yok:
 
Ýþte mescidi olmayan Alýþveriþ Merkezleri:
 
AK Merkez Capitol AVM Carousel AVM Kanyon AVM Carrefour Haramidere
Carrefoursa Maltepe Carrefoursa Ümraniye Carrefoursa Bayrampaþa
Carrefoursa Ýçerenköy Prestige Mall AVM World Atlantis Atrium AVM
Migros AVM Beylikdüzü Capacity AVM Beþ Yýldýz AVM Sunway AVM Verde
Molino AVM Doðuþ Power Center Baþak Park AVM MKM AVM Kemermall Kule
Çarþý Mayadrom Akadlar AVM Colony Outlet Ömür Plaza AVM Yayla'da
Süreyyapaþa Kuyumcukent Bazaar AVM Mesa Studio Plaza AVM Espri Outlet
Center Bomonti Park
 
Þükür ki, memleketimizde her þey birilerinin sandýðý gibi deðil.
Tebrikle ve teþekkürle bildirmem gerek ki, namazýn hakkýný ve
müslümanýn onurunu incitmeden çok güzel mescidler tasarlamýþ
AVM'lerimiz var. Demek istenirse oluyormuþ...
 
Bunlar da mescidli AVM'ler:
 
Ýstinye Park 1. kat Tepe Nautilist AVM 2. kat Hayatpark AVM 1. kat
Ýstanbul Outlet Park 1. kat Kale Center AVM 1. kat Deposite Outlet
Merkezi 1. kat Atýrus AVM 2. kat Cevahir AVM 2. kat Palladium Rezidans
ve AVM 3. kat Optimum Outlet AVM 3. kat Airport AVM 3. kat ve 4. kat
Metrocity 4. kat Astoria AVM 4. kat City's Niþantaþý 5. kat Metroport
AVM Bodrum 3. kat Pendik Park Outlet Center Her katta Akvaryum AVM Her
katta Kadir Has Çocuk Dünyasý Otopark hizasýnda Historia AVM Otopark
hizasýnda Profilo AVM Zemin Via Port Outlet Zemin Maxi Center Silivri
Zemin Silivri AVM Zeminde dar yer Aymerkez Olivium Outlet Center
 
Fox City Real Beylikdüzü (bütün ihtiyaçlara yönelik bir mescidi var)
M1 Meydan AVM Armonipark Outlet Center Flynn AVM 1. kat Beylicium AVM
2. kat Town Center 3. kat Paradise AVM Bodrum 2
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Yeni boykot Sloganýmýz....Mescidiniz nerede? !!
« Yanıtla #1 : 13 Aralık 2009, 15:33:25 »
kýymetli ablam, Rabbim sizden razý olsun. harikulade bir hizmete vesile oldunuz.
kulluðun sadece ibadetlerle deruhte edilemeyecek kadar girift ve þümullü bir kavram olduðunu, ibadet kadar onun özgür bir ortamda yapýlmasýnýn da önemli olduðunu anlamamýz gerekiyor. bilinç önemli bir kavramdýr bizim dinimizde... onu kuþanmadan kulluðumuzun asker çorbasý kadar deðeri olmayacaðýný da ayný zamanda...

kitabýmýz, namaz ve zekattan toplam 37 ayet içinde bahsederken, bilinç ve onu çaðrýþtýran kavramlarý havi ayetlerin sayýsý takriben 700 civarýndadýr.

bu dahi bize yol haritamýzý gösterecek kadar önem ve kýymeti haizdir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Yeni boykot Sloganýmýz....Mescidiniz nerede? !!
« Yanıtla #2 : 14 Aralık 2009, 00:49:19 »
  Yeni boykotumuz, hayýrlý olsun...
Bugün iþ baþý yaptým,çok þükür..
"namazlarýný kýlan çok sayýda yobaz kardeþim var, ALLAH'a þükür" o sebeple bu "boykotu" ilði ile karþýladýlar..
Diyer sitelerde dahi bu boykot hakkýnda bilði verilmeye baþlanýldý..
Canýmýzý sýkanlarýn "canýný" sýkýcaz ...güzel dimi..

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Yeni boykot Sloganýmýz....Mescidiniz nerede? !!
« Yanıtla #3 : 14 Aralık 2009, 00:56:32 »
Amin ecmain abi...

Ýnsan  harikasýnýz:)

evvettt...Canýný sýkacaðýz!...Süper... :Anlastik:

 
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Yeni boykot Sloganýmýz....Mescidiniz nerede? !!
« Yanıtla #4 : 14 Aralık 2009, 01:30:55 »

Canýmýzý sýkanlarýn "canýný" sýkýcaz ...

 :Begendim:

sýkýcaz, ve...  :aaa1: :aaa1:

sonra da:

 :duvar:

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

MaHru

 • Ziyaretçi
Ynt: Yeni boykot Sloganýmýz....Mescidiniz nerede? !!
« Yanıtla #5 : 19 Aralık 2009, 15:09:41 »
Bu yazýyý bugun Senai Semirci yazýlarý arasýnda gördüm ve beðendim buraya yazdým  düzenledim sonra dedim arama butonu ile arayým belki yazýlmýþtýr sevgili ablam yazmýþ ALLAH razý olsun ellerine saðlýk hem senden hem Senai Demirci üstaddan inþ...  :cicek1:

Namazý "satan" Alýþveriþ Merkezleri  :Kotu: