• 11 Ağustos 2020, 16:09:29

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Gökyüzünü Sünnet Gölü'nden seyredin  (Okunma sayısı 578 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Gökyüzünü Sünnet Gölü'nden seyredin
« : 03 Mart 2010, 14:40:52 »
Hani belediye otobüsünün buðulu camýndan dýþarý bakarken bir an için gözlerinizi kapatýr da aslýnda olmak istediðiniz yeri hayal edersiniz ya! Hani böyle yemyeþil aðaçlarýn ortasýnda uzanan bir gölün kýyýsýnda...

Kristal bir ayna gibi gökyüzünün aksini hapsetmiþ olmanýn verdiði suçlulukla durgunlaþmýþ. Rüzgâr saçlarýnýzý þöyle bir okþayýp geçerken irkilip sýcak çayýnýzdan bir yudum daha alýrsýnýz ya hani! Ýþte Sünnet Gölü o hayalini kurduðunuz yer...

400 yýl kadar önce dere yataðýnýn heyelanla týkanmasý sonucu oluþan göl ve çevresi, doðal güzellikleriyle ziyaretçilerine yenilenme fýrsatý veriyor. Bolu'nun tarihi ilçesi Göynük'e baðlý 1050 rakýmlý göl, her mevsim farklý bir giysiyle çýkýyor misafirlerinin karþýsýna. Gökyüzünün her tonunu bulabileceðiniz sularýnýn durgunluðunu kazlar ve ördekler bozuyor bazen. Etrafýnda yapacaðýnýz gezilerde bir taraftan ciðerlerinize oksijen depolarken diðer yandan göl etrafýnda sýralanmýþ çam aðaçlarýna eþlik eden kýzýlcýk, dað nanesi, dað fýndýðý ve böðürtlen gibi aðaçlarýn yapraklarýnýn rüzgârda salýnýþýný izleyebiliyorsunuz.

Millî parklar kontrolündeki gölün yanýnda yer alan Doðal Yaþam Oteli de doðanýn ahengine ayak uydurmuþ. Büyük bir dað evi görünümündeki otelin bahçesinde zýplayan tavþanlara hiçbir þeyi umursamadan yemlenen tavuk ve horozlar eþlik ediyor.

Bütün gürültülerden arýnmýþ doðanýn ortasýnda kendi sesinize daha fazla kulak verme þansýnýz oluyor. Ailenizle yapacaðýnýz bir hafta sonu tatilinin yaný sýra grup etkinliklerinin de adresi olmaya aday bir yer Sünnet Gölü. Zaman zaman yeni fikirler üretmeye ihtiyacý olan gruplarý aðýrlayan göl, bazen de üniversiteye hazýrlanan gençlerin duraðý oluyor. Dört duvar arasýnda sýnav stresi yaþayan genç beyinler geçici süreyle de olsa tabiatýn kucaðýnda ders çalýþýp kitap okuyabiliyorlar.

Önceden haber verildiðinde gruplar için özel programlar ve yemekler de hazýrlanabiliyor. Türkiye'nin her yöresinden birbirinden güzel yemekler ev yemeði titizliðinde ve lezzetinde hazýrlanýyor. Ancak size tavsiyemiz bu muhteþem manzara eþliðinde arkadaþlarýnýzla yapacaðýnýz mangal keyfi.

Tarih ve doða iç içe

Gölün bir diðer avantajý ise Göynük ve Mudurnu gibi Osmanlý'nýn izlerini taþýyan tarihi yerleþim birimlerine yakýnlýðý. Mudurnu-Sünnet Gölü arasý 28 kilometre, gölden Göynük'e gitmek ise 20 kilometrelik bir yol üzerinden gerçekleþiyor.

7 yüzyýl öncesine kadar uzanan tarihi eserleriyle Fatih'in hocasý Akþemseddin'in beldesi olan Göynük, tarihi evleri ve konaklarýyla olduðu kadar kaplýcalarý ile de yerli-yabancý turistlerin ilgisini çeken bir yer. Tarihi Zafer Kulesi'nin olduðu tepeye çýkýp þehre baktýðýnýzda bir anda kendinizi yüzyýllar öncesinde bulmanýz iþten bile deðil.

Osmanlý'nýn ilk yerleþim birimlerinden biri olan Mudurnu ise þehre inat dar sokaklarýyla birlikte yaþamanýn en güzel örneklerini sunuyor. Komþusunun yüzündeki tebessümle güne baþlayan ilçe halký tarih kokan Arnavut kaldýrýmlý dar sokaklarý, kaplýcalarý ve tarihi kalesiyle ziyaret edilesi bir diðer lokasyon.

NASIL GÝDÝLÝR?

Göle Ýstanbul'dan gidenler Akyazý-Mudurnu çýkýþýna geldiklerinde otobandan çýkýp Kuzuluk kaplýcalarýna doðru devam ediyorlar. Taþkesti beldesini geçtikten 8 km. sonra Sünnet Gölü tabelasýndan saða dönüp tabelalarý takip etmeleri yeterli. Ankara'dan gelenler ise Nallýhan üzerinden Mudurnu'ya kadar gelip oradan Göynük yoluna sapýyorlar. 11 km. sonra gördükleri Sünnet Gölü tabelasý ziyaretçileri göle ulaþtýracak yola çeviriyor.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?