• 07 Temmuz 2020, 00:03:35

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: MalcoLm X  (Okunma sayısı 647 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

 • Ziyaretçi
MalcoLm X
« : 22 Aralık 2009, 16:06:17 »


Malcolm X (Malcolm Little ve daha sonrasýnda Hacý Malik el-Þahbaz, Ýngilizce: El-Hajj Malik Shabazz ) (Omaha, 19 Mayýs 1925 – New York, 21 Þubat 1965), ABD'li siyaset adamý, mücahid ve siyah haklarý savunucusudur.

1952'de Malcolm X adýyla Siyah Müslümanlar Hareketine girdi. Elijah Muhammad'ýn yolunu izledi ve ona ABD içinde tümüyle baðýmsýz olacak bir siyah cumhuriyetinin kurulmasý fikrini benimsetti. Ancak Mart 1964'de iki önderin arasý açýldý; Malcolm X, Afrika - Amerika Birliði örgütünü kurdu ve 1964'de Afrika ile Ortadoðu'ya (Mekke'de hac için bulundu) iki gezi yaptý. Dönüþünden 1 yýl sonra da öldürüldü.

Massachusetts'in siyah mahallesinde ilköðrenimini bitirir. Çok istemesine raðmen, üniversiteye gidemeyince, küçük yaþta çalýþmak zorunda kalýr. Michigan ve Boston derken, kendini birden Harlem'de bulur. Bir siyah olarak, kendisine dayatýlan yaþama biçimi, onu sonunda hapishaneye düþürür. Üniversiteyi Harlem sokaklarýnda tamamladýðýný ve doktora tezini de hapishanede hazýrladýðýný uzun uzun anlatýr. O okuma açlýðýný hapishanede giderir. Doymak bilmez bir istekle hapishane kütüphanesindeki kitaplarý tek tek okur. Hapishane yýllarý için: "Bir insanýn düþünmeye ihtiyacý varsa, gidebileceði en iyi yer, bana sorulursa, üniversiteden sonra hapishanedir" diyerek, hiç kimsenin çaresiz ve çözümsüz olmadýðýný vurgular.

O, yedi yýllýk “hapishane eðitiminden” sonra, baþka bir Malcolm X olarak Harlem’e geri döner. Hapisten önce bir sokak serserisiyken, þimdi Amerika’da büyük bir hýzla geliþen Ýslam’ýn etkili ve ateþli bir temsilcisidir.


Malcolm Little olan soyadýný Harlem’de X olarak deðiþtirir. Yeni soyadý, onun Afrikalý atalarýnýn artýk kendisi baþta olmak üzere, kimse tarafýndan bilinmediðinin simgesidir. Elijah Muhammed'in öncülüðünü yaptýðý Siyah Müslümanlar Hareketi Malcolm X’le birlikte daha da kuvvet kazanarak yayýlmaktadýr. Artýk Malcolm, Elijah Muhammed’in baþ kurmayýdýr. Fakat Elijah Muhammed'in zina yapmasýna karþý çýkmasý, daha sonra da Elijah Muhammed’in, Malcolm'a, Baþkan Kennedy'nin öldürülmesi hakkýndaki yetkisiz ve iðneleyici sözlerinden ötürü sessiz kalmasýný emretmesi, Malcolm’un kendi hareketi içinde izole edilmesine sebep olur.

Gerçek Ýslam'ýn Elijah'tan çok uzak olduðunu biliyordu. Ancak Ýslam'ý bütün incelikleriyle kavrayabilmek ýrk, renk ve dil ayrýmý yapmadýðýný görebilmek için Hac’a gitmesi gerekiyordu. O Amerika'da bildiði Ýslam'la, Hac'da Mekke'de gördüðü Ýslam arasýnda daðlar kadar fark olduðunu anlayýnca, X olan soyadýný El Þahbaz'a çevirdi. Çünkü o “gözleri mavinin en mavisi, saçlarý sarýnýn en sarýsý insanlarla ayný tabaktan yemek yemiþ, ayný saflarda omuz omuza namaz” kýlmýþtý.

Baþlangýçta, ilk siyah müslüman hareketinin öncüsü Elijah Muhammed'in baðlýsý olarak ýrkçý düþünceler taþýyorken, Hac dolayýsýyla Ýslam dünyasýna yaptýðý bu gezi onu bu düþüncelerden döndürdü. Artýk kendisini Ýslam'ýn sömürgecilik ve ýrkçýlýk karþýtý evrensel mesajýný tüm dünyaya iletmeye adamýþtý. Bu amacýný kitleler çapýnda gerçekleþtirmeye çalýþtýðý toplantýlarýndan birinde suikasta uðrayýp, 21 Þubat 1965'de öldürüldü.

X, Manhattan'da bulunan Audubon Balo salonunda konuþma yaparken[1]bir kiþi "Zenci, ellerini cebimden çek!" ("Nigger, get your hand outta my pocket!") þeklinde baðýrdý.[2][3]Bu baðýrma üzerine korumalar adama yönelirken, bu kiþi daha hýzlý davrandý ve namlusu kesilmiþ tüfekle Malcolm X'i göðsünden vurdu. Baþka yere konuþlanmýþ diðer iki arkadaþý ile birlikte X'i 16 kez vurdular. Salonda bulunanlar suikastçilerin bir tanesini yakalayýp darp ettilerse de diðer ikisi profesyonelce olay yerinden kaçtý.[4]Malcolm X, aldýðý yaralarla uzun sürmeden öldü. Cinayet zanlýsý olarak Talmadge Hayer adýndaki, ama Thomas Hagan olarak bilinen ve kendisini Müslüman olarak tanýtan Siyah þahýs tutuklandý. Diðer zanlýlar Norman Butler ve Thomas Johnson ile birlikte üç kiþi yargýlandýlar. Yargýlamada kimi suçlamalar düþtü, suikastý baþkasýnýn iþlediði tezleri ortaya atýldý. Ama bu üç zanlý hayatýna devam etti. Þu an Hayer; Mücahid Halim olarak tanýnmakta, Butler; Muhammad Abdül Aziz olarak tanýnmakta ve Harlem Camisi baþkanlýðýný yürütmektedir. Johnson ise Halil Ýslam ismini almýþtýr.[5]

Malcolm X isimli sinema filmi ile yaþamý çarpýcý bir þekilde ortaya konmuþtur.


Kaynakça 


^ Malcolm X Shot to Death at Rally Here 2008-08-01 Kihss, Peter 22 Þubat 1965 The New York Times
^ Karim, Benjamin (1992). Remembering Malcolm, with Peter Skutches and David Gallen, New York: Carroll & Graf. ISBN 0-88184-881-6, p. 191.
^ Evanzz, Karl (1992). The Judas Factor: The Plot to Kill Malcolm X. New York: Thunder's Mouth Press. ISBN 1-56025-049-6, p. 295.
^ Police Save Suspect From the Crowd 2008-08-01 Gay Talese 22 Þubat 1965 The New York Times
^ Perry, p. 374. Alex Haley, in his Epilogue to The Autobiography of Malcolm X, says 22,000 (p. 519).
Büyük Larousse
« Son Düzenleme: 27 Aralık 2009, 19:51:22 Gönderen: Þeb-î_YeLda »

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Malcom X
« Yanıtla #1 : 22 Aralık 2009, 17:11:59 »
Hayraným..!

Onun nezdinde "Aramalar" sonucu O'nu bulan  ve en güzel þekilde ortaya koyan Müslüman kardeþlerime...

Rabbim onlardan razý olsun...Onlar gibi bilmek  nasip etsin....

eyvALLAH arkadaþ....
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Malcom X
« Yanıtla #2 : 23 Aralık 2009, 00:29:02 »

ALLAH cc. razý olsun kardeþim..
Öldürülmemiþ olsaydý Malcom X ,tarih nasýl tecelli ederdi acaba..
Siyah bir insanýn, ABD baþkaný olmasý için 2000 li yýllar ,geç bir tarihmi olurdu ?
Ýkiz kuleler yalanýna gerek kalýrmýydý ?
Afkanistan , Irak, Filistin bugünkü dramý yaþamak zorunda kalýrmýydý ?
Afrika kýtasý birbirlerini kesen kabileler diyarý olarak anýlýrmýydý ?
Afrikada "açlýktan ölen insanlar" diye bir yürek yangýnýmýz olurmuydu ?
Bir siyah insan.... Ýslam ile þereflendiðinde öldürülmemiþ olsaidi ,bugünkü dünya sorunlarýmýz olurmuydu ?
Kimbilir ???

Çevrimdışı Avni

 • 'Mucize'ye en yakýn gerçektin lâkin mucize/m diyemedim sana üzgünüm
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 132
 • Teþekkür 3
Ynt: Malcom X
« Yanıtla #3 : 23 Aralık 2009, 01:32:49 »
Malcolm-X ..

Siyasetçi, devrimci, mücahit, bürokrat ...

Ve dahasýný bünyesinde barýndýran bir dev !

Malcolm x, hayatýmda gördüðüm en beyaz bedene sahip siyahtýr. Çünkü o hep kendini paklamýþtýr, parlatmýþtýr. Gerek ülkesinde gerekse de islamda yýldýz gibi parlamýþtýr.

Malcolm X yaþamý itibari ile bir çok deðiþime imza atmýþtýr. Ve bu deðiþimlerin insanlar için kötü deðil çok gerekli olduðunu göstermiþtir.

Malcolm, bir hýrsýzdý, dolandýrýcýydý, keþti. Bu hayatý hapiste son buldu ve islamý seçti. Ýslamý seçince hayatý büsbütün deðiþti. Sonra Ýslamý seçtikten sonra akýl hocalýðýný yaptýðý Elijah Muhammad'in bencil ve dinden menfaat bekleyen birisi olduðunu sezince stratejisini deðiþtirdi ve hacca gitti. Ve sonra siyahlarýn ve siyahlar nezdinde tüm ezilen müslümanlarýn sözcüsü olarak ABD ye geri dönmüþtür. O kadar güzel hatiptir ki Malcolm, onu desteklemeyenler bile hayrandýr ona.

Malcolm bu denli büyük deðiþimler geçirirken onun bu deðiþimi sevmeyenler ise ona hep saldýrmýþ. Her seferin de durdurmaya çalýþmýþtýr. Nitekim vefatý bir konferans baþlangýcýnda 16 kurþun mermisi ile olmuþtur. Dramatik olan, Malcolm X'i katledenler 'kardeþlerim' dediði Afro-Amerikanlýlar ve müslümanlar olmuþtur (Ne yazýk)

Bugün ABD gibi bir ülkede, müslüman birisinin adýnýn anýlmasýna bile müsade edilmezken, MalcolmX'in adýnýn sokaklara verilmiþ olmasý onun bu savaþta kazanmýþ bir asker olduðunu göstermektedir.

Mekanýn cennet olsun siyah mücahit.

Ruhun Þad olsun.

Analar nice malcolmlar doðursun.

EyvALLAH mücadelene, eyvALLAH direniþine, eyvALLAH korkusuzluðuna, eyvALLAH asaletine, eyvALLAH yoluna..
Ey Hekim !
Bendeki bu derdi(aþký) eksiltme. Öyle bir tedavi yap ki, derdim gün be gün artsýn.

______________________________________________
Aþk...bir defa olur, bin defa öldürür!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Malcom X
« Yanıtla #4 : 23 Aralık 2009, 02:27:50 »
bir taþ at.
bir taþ daha at.
bir þiir ateþle.
bir yumruk yükselt.
sesini yükselt.
bir çocuk yetiþtir.
duvara bir slogan yaz.
þehitleri an.
bir hayal kur.
tarihine sahip çýk.
sokaklara sahip çýk.
bir slogan at.
bir tohum ek.
bir ateþ yak.
terle.
bir yara sar.
bir dosta sevgi göster.
hakikati söyle.
arkaný kolla.
gökyüzüne bak.
iz býrakma.
aklýný kullan.
iþçilerden öðren.
bir yoldaþa öðret.
bir hücreyi ziyaret et.
bir savaþ esiri kurtar.
kendi kalbini çal.
parolayý aklýnda tut.
bir füzeyi caliþmaz hale getir.
bir fýkra anlat.
bir plan yap.
bir umut ýþýðý ol.
ismini deðiþtir.
bir teoriyi test et.
bir dogmaya meydan oku.
korkunu kullan.
bir damla gözyaþý akýt.
hainlerle hesaplaþ.
aðýrlýðýný hakkýyla taþý.
sevmek için mücadele et.
sevdiðini söyle.
sýnýrý aþ.
sevdiðini bir daha söyle.
-malcolm x-
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

...

 • Ziyaretçi

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: MalcoLm X
« Yanıtla #6 : 27 Aralık 2009, 19:50:42 »
Video  türkçe olsadý keþke..

.
« Son Düzenleme: 27 Aralık 2009, 19:56:16 Gönderen: Þeb-î_YeLda »
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

...

 • Ziyaretçi
Ynt: MalcoLm X
« Yanıtla #7 : 30 Aralık 2009, 12:19:27 »


"Mavi gözlü beyaz adam, üstün olduðunu ileri sürüyor. Ona atalarýnýn bizler olduðunu anlatmanýn zamaný geldi de geçti bile!.."

"Daha açýk konuþun Hoca Efendi, bize her þeyi açýklayýn."

Konuþmacý, Harlem'in bir sokaðýnda toplanmýþ üç binden fazla dinleyiciye þöyle sesleniyordu:

"Eðer söylediklerimi can kulaðýyla dinlerseniz; siyahlarýn beyazlardan niçin daha üstün olduðunu anlayacaksýnýz."

"Dinliyoruz, anlatýn."

"Siyah temel renktir. Baþka herhangi bir rengi, öteki renkleri birbirine karýþtýrarak elde edebilirsiniz ama, siyahý bu yoldan elde edemezsiniz. Siyah ancak siyahtan meydana gelir. Siyah da temel ve en güçlü renk olduðuna göre, en iyi renk demektir, öyle deðil mi?"

"Evet, öyle..."

"Bu durumda iyilik de, Tanrý da siyahtýr!.. Bir insan ne kadar siyahsa, o kadar iyidir. Bir insan ne kadar beyazsa o kadar siyahlýktan uzaktýr. Yani, iyi olmaktan o kadar uzaktýr!.. Haklý mý yoksa haksýz miyim?"

"Haklýsýnýz!.."

"Sözün kýsasý; beyaz adam ahlâk bakýmýndan bütünüyle kokuþmuþ bir yaratýktýr. Bir yýlan, bir þeytan; yeryüzünden yok olmasý, silinip süpürülmesi gereken bir insandýr!.."

Dinleyiciler büyük bir coþkunluk içinde kendilerinden geçmiþ, konuþmacýyý çýlgýnca alkýþlýyorlardý.

Bu konuþmacý, Amerika'daki zenci Müslümanlarýn büyük önderlerinden Malcolm X'di...

Bir zenci papazýn oðlu olarak Nebraska eyaletinin Omaba þehrinde dünyaya gelen Malcolm X, Müslümanlýðý kabul ettikten sonra Malik Þahbaz adýný almýþtýr. Çocukluðu açlýk ve üzüntü içinde geçmiþti. O doðduktan kýsa bir süre sonra ailesi Michigan'ýn Lansing þehrine göç etmiþti. Altý yaþýndayken ýrkçý Amerikalýlarýn kurduðu Ku Klux Klan'cýlar tarafýndan evleri yakýlmýþtý. Malcolm X, yýllar sonra yangýn olayýný þöyle anlatmýþtýr:

"Ýtfaiye geldi, fakat yanan evimizi kurtarmak için hiç bir yardýmda bulunmadý. Yangýna bir damla su sýkmadý. Baba evimizi yakan ateþ, hâlâ ayný þiddetle yüreðimi yakmaktadýr."

Malcolm'un babasý, çoluk çocuðunu geçindirmek için ufak bir dükkân açmýþtý. Çok geçmeden cesedi, kafatasý tanýnmayacak ölçüde ezilmiþ durumda, bir tramvayýn altýnda bulundu. Bu iki olay, küçük Malcolm'un hayatýnda derin izler býrakmýþ, büyüdüðünde Müslümanlýðý kabul etmesinde ve beyazlara karþý savaþ açmasýnda önemli rol oynamýþtýr.

Babalarýnýn ölümünden sonra aile, açlýk ve sefalet yüzünden daðýldý. Malcolm ve erkek kardeþleri geceleri sokaða çýkarak bulabildikleri öteberiyi çalmakla karýnlarýný doyurmaya baþladýlar. Bazen yakalanýyor ve beyazlardan dayak yiyorlardý. Sonunda Malcolm bir ýslahevine verildi. Hayatýnda ilk olarak burada sevgi ve anlayýþ gördü, ýslahevinin beyaz bir Amerikalý olan müdiresi onu öbür çocuklara karþý koruyordu. Burada bulunan beyaz çocuklar da, zenciler konusunda týpký büyükleri gibi düþünüyorlardý. Bu yüzden de küçük Malcolm, her gün saldýrýya uðruyor ve ancak müdirenin yardýmýyla onlardan kurtulabiliyordu.

Daha sonra Malcolm X, müdire tarafýndan, ýslahevinin yanýndaki ortaokula yazdýrýldý. Kýsa süre içinde zekâ ve çalýþkanlýðýyla dikkati çeken Malcolm, sýnýfýnýn birincisi oldu.

Fakat, bu durum öbür çocuklarýn, hatta öðretmeninin düþmanlýðýný kazanmasýndan baþka bir iþe yaramadý. Son sýnýftayken kendisine ne olmak istediðini sorduklarýnda, "hukukçu olacaðým," diyordu. Ama, konuþtuðu herkes ona, avukatlýðýn bir zenci için uygun olmadýðýný, kendisine demircilik, marangozluk gibi bir meslek seçmesini öðütlüyorlardý.

Malcolm, istediði mesleði elde edemeyeceðini anlayýnca, öðrenimini yarýda býrakarak New York'a gitti. Burada karanlýk iþler çeviren adamlarla tanýþarak, onlar arasýnda da iþe yarar, becerikli ve güvenilir bir kimse olduðunu gösterdi. Çok dürüst ve sadýk olduðundan, yaptýðý her iþte hile yoluna sapmaz, elde ettiði bütün parayý son kuruþuna kadar teslim ederdi.

On sekiz yaþýna girdiðinde, "Koca Kýzýl" lakabýyla kendine hatýrý sayýlýr bir ün saðlamýþtý. Artýk o, emrinde beþ-altý adam çalýþtýran bir çete reisiydi. Afyon ve eroin gibi mallarý alýp satýyor, ahlâk düþkünü beyazlarý zencilerin barlarýna, gizli fuhuþ yuvalarýna götürüyordu. Malcolm X, hayatýnýn bu kirli döneminin özelliklerinden söz ederken þöyle diyordu:

"En iyi müþterilerim papazlar, güvenlik mensuplarý, toplumsal yardým iþlerinde çalýþanlar ve baþkalarýnýn hayatlarýný yönetmekte büyük rolleri olan önemli kiþilerdi."

Þimdi geliri ayda birkaç bin dolarý geçmekteydi. Polise bol bol rüþvet vermesine raðmen, sonunda yakalanýp hapse atýlmaktan kurtulamadý. Ancak bu hapis hayatý onun yaþantýsýnda köklü bir deðiþiklik yaratacaktý. 1947 yýlýnda, cezasýný çekerken tanýþtýðý bir Müslüman tutuklunun etkisiyle Ýslâmiyet'i kabul etti. O günden sonra da yaþadýðý kötü hayatý býrakarak, kendisini Müslüman zencilerin davasýna adadý.

Malcolm X ya da Müslüman olduktan sonraki adýyla Malik Þahbaz, 1946-52 yýllarý arasýnda hayatýný hapishanelerde geçirdi. 1962 yýlýna kadar da, Amerika'da zenci Müslümanlarýn önderi olan Elijah Muhammet'in en yakýn adamý ve eylemin en etkili konuþmacýsýydý. Fakat 1962'den sonra Ýslâmiyeti iyice öðrenmiþ, Elijah Muhammet'in peygamberlik iddiasýna ve ýrkçýlýðýna karþý çýkmýþtý.

1964 yýlýnda hacca gitti. Orada dünyanýn her yanýndan gelen Müslümanlarla görüþüp tanýþarak, bütün beyazlarýn Amerika'dakiler gibi olmadýðýný öðrendi. Tunus, Cezayir gibi birçok Müslüman ülkelerini dolaþtý. Amerika'ya döndüðünde þunlarý söylüyordu: "Ben ýrkçýydým ve Ýslâmiyeti ancak o þekilde benimsemiþtim. Fakat Hz. Muhammet ve Hz. Ýbrahim'in yaþadýklarý kutsal ülkeleri ziyaret ettikten sonra þimdi gerçek bir Müslüman oldum. Artýk eski ýrkçý deðilim."

Bu davranýþý, beyaz ve zenci Hýristiyanlarýn yanýnda Elijah Muhammet'in de düþmanlýðýný kazanmasýna yol açtý. Hac dönüþünden kýsa bir süre sonra 1965 yýlýnda New York'ta bir salonda dini konuþmalarýndan birini yaparken, kendisine sekiz adým uzaklýktan ateþ edilerek öldürüldü.

Malcolm X'i, Elijah Muhammet'in öldürttüðü ileri sürülüyordu, ikisi arasýnda 1964 Martýndan beri süregelen çatýþmalarý bilenler, bu suikastýn Elijah Muhammet taraftarlarýnca düzenlendiði kanýsýndaydýlar. Amerika zenci Müslüman hareketinin "Peygamberi" bu söylentileri yalanlamak için yaptýðý basýn toplantýsýnda:

"O çok konuþuyordu, cezasýný buldu!." demiþtir. Bu söz bile, Elijah Muhammet'in suikast olayýndaki payýný göstermeye yeter bir kanýttý
« Son Düzenleme: 30 Aralık 2009, 12:32:59 Gönderen: M@lcom_x »