• 21 Şubat 2020, 07:26:14

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Dünyanýn en iyi saklanan 5 sýrrý  (Okunma sayısı 474 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

 • Ziyaretçi
Dünyanýn en iyi saklanan 5 sýrrý
« : 23 Aralık 2009, 15:15:17 »
Sizce dünyada en iyi saklanan sýrlar hangileri? Amerikanýn Nükleer bombasýnýn kodlarýmý yoksa Jimmy Hoffa'nýn kemiklerinin nerede olduðu mu? Size 5 örnek vereceðiz ama sadece dünyada 2 kiþinin bildiði sýrlar olacak. Ölümüne saklanan bu sýrlar dünyada en çok merak edilen konular arasýnda. Ýþte o sýrlar

5- Coca Cola'nýn formülü

Dünyanýn en çok kâr eden þirketlerinden Coca Cola'nýn formülünü ölesiye saklamasýndan daha doðal birþey yoktur. Birçok kola markasýna raðmen hala dünyanýn lideri konumundadýr. Ýçindekileri herkes merak ediyor ama sadece bilinenlerden kabarcýklý su, yüksek oranda fruktoz mýsýr þurubu, ****in ve kahverengi boya maddesinin olabileceði.

Formülün bu kadar sýký korunmasýna karþýn 1970'de Hindistan'da bir firma Coca Cola'nýn formülünü açýklamýþtý. Bu þirket daha sonra iflas etti ve dava üstüne davalarla karþýlaþtýlar. Coca Cola þirketinin haleflerinden biri boþanýrken eþi tarafýndan talep edilen orjinal kola formüllerini talep etmiþti. Þirket bu olayýda çözerek formüllerin varlýðýnýn gerçek olmadýðýný ortaya çýkarmýþtý.

Kim biliyor? Sadece dünyada 2 kiþi. Söylentilere göre 2 kiþide formülün yarýsýný biliyor ve ancak birlikteyken gerçek formül ortaya çýkýyor.

Nasýl sýr olarak saklanabiliyor? Formülün orjinali ve kopyalarý Atlanta'daki SunTrust Bankasýnda tutuluyor. Bu sýrrýn iyi saklanmasý için þirket SunTrust Bankasýna 48.3 milyon dolar bir pay ayýrmýþ. Coca Cola þirketinin politikalarý arasýnda sýrrý bilen 2 kiþinin ayný uçaklarda seyahat etmesi yasak. Bütün bu sýrra raðmen kolanýn içinde coca bitkisinden bir katký olduðu biliniyor. (Kokaininde yapýldýðý bir bitki)

4- KFC'nin 11 þifalý otu ve soslarý

KFC firmasýnýn menü sýrlarý 1930'lu yýllarýnda benzin istasyonu iþleten Harland Sanders'ýn müþterilerine sattýðý tavuklardan geliyor. Kentucky Corbin'den çýkan bir baþarý hikayesi. 1936'da savaþ sýrasýnda askere katýlmamasýna raðmen baþarýlarýndan dolayý eyaletinden madalya bile almýþ. Bu alandaki baþarýlarýný devam ettiren Sanders bir restoran zinciri kurmaya baþlar ama asýl þirketin en büyük kozlarýndan biri 11 þifalý ot ve özel soslarý olur.

Kim biliyor? Coca Cola firmasýnda olduðu gibi sadece 2 yönetici bu sýrrý biliyor.

Nasýl sýr olarak saklanabiliyor? KFC'nin ana þirket binasýnda sýr saklanýyor. Görevimiz Tehlike'den Tom Cruise gelse bu formülü alamayabilir çünkü çok iyi bir þekilde korunuyor. Ana üssteki güvenlik þefinin açýklamarýna göre, sýrrýn korunduðu yerin tanýmý þöyle: "2 metre kalýnlýðýnda duvarlarý olan bir oda, heryeri kameralarla dolu, 7/24 silahlý görevliler hazýrda tutuluyor, 2 farklý anahtarý, 2 farklý PÝN þifresi"
Evet bunlar bir tavuk için yapýlýyor ama dünyanýn en çok tavuk satan firmasý olduðu düþünülünce garip kaçmýyor.

3- Oliver Cromwell'in kafasýnýn olduðu yer

Oliver Cromwell 1600'lü yýllarda Ýngiltere'de monarþik yapýyý tek baþýna sona erdiren önemli isimlerden biri. Cromwell'in doðal nedenlerden dolayý ölümünden sonra monarþik yapý tekrar kurulmuþtur. Kral II. Charles'ýn emriyle mezarý kazýlarak ölü olan Cromwell'in tekrar öldürülmesi emri gelmiþtir.

Cesedini 12 saat ipte asýlý tutan Kral Charles Cromwell'in baþýný kestirtmiþti. Daha sonra Cromwell'in kellesi müze tarafýndan devralýndý daha sonra ise bir koleksiyoncuya satýldý.

Kellenin son sahibi 1957 yýlýnda ölünce oðlu kelleyi saklamak istemedi ve gömmek için uygun bir yer aradý. Baþý gömmek için 3 yýl yer arayan aile sonunda bunu gerçekleþtirebildi. Þuan ise 2 kiþi kellenin yerini biliyor.

Kim biliyor? Cambridge Üniversitesi'nden 2 profesör.

Nasýl sýr olarak saklanabiliyor? Mezarýn üstünde bir iþaret yok ama yakýnlarýnda mezarýn yönünü gösteren bir iþaret var. Bu sýr sadece profesörlerden profesörlere aktarýlabiliyor.

2- Çiftçinin hava durumu almanaðýndaki formülleri

Çiftçinin Almanaðý içinde çok ilginç hikayeler, söylentiler ve daha fazla bilgi içeren bir kitap. Bu almanakta çiftçilerin hava durumu tahminlerine iliþkin anahtar bilgiler yer alýyor.

Bu önemli formül 1792'de almanaðýn sahibi Robert B.Thomas tarafýndan geliþtirilmiþ. Matematik ve astronomik kodlar içinde barýndýran formülün güneþ, dalga ve bitkilerin aktivitelerine göre yazýldýðý biliniyor. Bilim çevreleri her ne kadar uzun soluklu hava tahminleri için bu formülün kullanýlamayacaðýný söylesede bugün bu tüyolar çoðu çiftçi tarafýndan kullanýlýyor.

Kim biliyor? Çiftçi Almanaðý'nýn editörü Sandi Duncan ve adý bilinmeyen bir yazar.

Nasýl sýr olarak saklanabiliyor? Formül siyah bir kutunun içinde New Hampshire'da tutuluyor. Ýþte bu videoda nasýl korunduðu gösteriliyor. 200 yýllýk bu sýr formül yüzde 80 doðruluk payýyla hava durumu tahminleri yapabilmemize yarýyor.

1- Deniz maymunlarý

Günümüz çocuklarýnýn yeni gözdesi deniz maymunlarý suya attýðýnýz tohumlarýn geliþmesiyle birer canlý haline geliyorlar. Aslýnda deniz maymunlarý denilen canlýlar geliþememiþ donmuþ salamura karidesten ibaret.

Bu canlýlar Harlod von Braunhunt tarafýndan 1957 yýlýnda bulundu. O zamanlar çocuklar için oyuncak olmasý için birkaç dakikada sperm þeklinde canlanan hayvanlar olarak tanýtýlmýþtý. Ama su maymunlarý o zamanlar hemen canlanýp çokta çabuk ölüyorlardý. Nobel ödüllü bilimadamý Braunhut bu buluþunu ilerletme kararý aldý ve su maymunlarýný daha uzun yaþatmayý baþardý. Braunhut bugn 75 yaþýnda ve hala þirketinin baþýnda.

Kim biliyor? Harlod von Braunhunt ve karýsý Yolanda

Nasýl sýr olarak saklanabiliyor? Þirket ve buluþlar ne kadar ilerlese ilerlesin Braunhut formülünü karýsýndan baþka kimseye söylemedi. Þirketteki en güvendiði yardýmcýlarýnýn binlerce kez sormalarýna raðmen hep reddetti.

Braunhunt'un bu kadar iyi sýr saklayabilmesi olarak Nazi olmasý gösteriliyor. Kazandýðý bütün paralarý Ari ýrkýnýn geliþtirilmesine harcamýþtý. Etnik olarak Yahudi kökenli olan Braunhunt'un su maymunu buluþunun asýl nedeninin Naziler için deniz altýnda yaþayabilen süper askerler yaratmak olduðu söylentiler arasýnda.

Askman.Mynet.com
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2009, 15:16:54 Gönderen: M@lcom_X »

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Dünyanýn en iyi saklanan 5 sýrrý
« Yanıtla #1 : 23 Aralık 2009, 15:19:24 »
ne kadar önemli sýrlarmýþ :) pehhh
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Ynt: Dünyanýn en iyi saklanan 5 sýrrý
« Yanıtla #2 : 23 Aralık 2009, 16:38:39 »
Bunlar bizle dalga geçiyorlar galiba...

Sýrlarýný onlar aynada kendilerine bile söylemezler... :sustum: :sustum: :sustum: :sustum:
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))

...

 • Ziyaretçi
Ynt: Dünyanýn en iyi saklanan 5 sýrrý
« Yanıtla #3 : 23 Aralık 2009, 16:47:26 »
Alıntı
5- Coca Cola'nýn formülü

Dünyanýn en çok kâr eden þirketlerinden Coca Cola'nýn formülünü ölesiye saklamasýndan daha doðal birþey yoktur. Birçok kola markasýna raðmen hala dünyanýn lideri konumundadýr. Ýçindekileri herkes merak ediyor ama sadece bilinenlerden kabarcýklý su, yüksek oranda fruktoz mýsýr þurubu, ****in ve kahverengi boya maddesinin olabileceði.

Formülün bu kadar sýký korunmasýna karþýn 1970'de Hindistan'da bir firma Coca Cola'nýn formülünü açýklamýþtý. Bu þirket daha sonra iflas etti ve dava üstüne davalarla karþýlaþtýlar. Coca Cola þirketinin haleflerinden biri boþanýrken eþi tarafýndan talep edilen orjinal kola formüllerini talep etmiþti. Þirket bu olayýda çözerek formüllerin varlýðýnýn gerçek olmadýðýný ortaya çýkarmýþtý.

Kim biliyor? Sadece dünyada 2 kiþi. Söylentilere göre 2 kiþide formülün yarýsýný biliyor ve ancak birlikteyken gerçek formül ortaya çýkýyor.

Nasýl sýr olarak saklanabiliyor? Formülün orjinali ve kopyalarý Atlanta'daki SunTrust Bankasýnda tutuluyor. Bu sýrrýn iyi saklanmasý için þirket SunTrust Bankasýna 48.3 milyon dolar bir pay ayýrmýþ. Coca Cola þirketinin politikalarý arasýnda sýrrý bilen 2 kiþinin ayný uçaklarda seyahat etmesi yasak. Bütün bu sýrra raðmen kolanýn içinde coca bitkisinden bir katký olduðu biliniyor. (Kokaininde yapýldýðý bir bitki)


En ilgi çekici,esrarengiz bu olsa gerek :Sasirdim:

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Ynt: Dünyanýn en iyi saklanan 5 sýrrý
« Yanıtla #4 : 23 Aralık 2009, 16:55:24 »
Onun içindeki madde baþta fare diye biliyorum.Kaynak bu doðal ya herhal ondan...... :heheheh: :heheheh:
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))