• 11 Temmuz 2020, 07:27:19

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Bu hafta vizyonda 5 yeni film var  (Okunma sayısı 435 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Bu hafta vizyonda 5 yeni film var
« : 25 Aralık 2009, 10:52:42 »
Vizyona girecek 2'si yerli 5 yeni film, sinemaseverlerin beðenisine sunulacak.

Hakký Kurtuluþ ile Melik Saraçoðlu'nun yönettiði ve Dolunay Soysert, Sinan Tuzcu, Erol Günaydýn ve Füsun Erbulak'ýn oynadýðý ''Orada'', katýldýðý uluslararasý festivallerden sonra Türk izleyicisiyle buluþuyor.

Filmde, parçalanmýþ Ýstanbullu bir ailenin, ölümün soðuk yüzünü, yabancýlýðý, sevgisizliði ve yalnýzlýðý tattýðý 24 saatlik öyküsü anlatýlýyor. Kýsýtlý imkanlarla çekilen filmde, gerçekte evli bir çift olan Dolunay Soysert ve Sinan Tuzcu'nun filmde abla-kardeþi oynamasý gibi ilginç ögeler de bulunuyor.

''Orada'' ayrýca 2001 ekonomik krizi ve 17 Aðustos depremi gibi yakýn tarihe dair acýlý olaylara da deðiniyor. 25 ve 29 yaþlarýndaki iki genç yönetmenin Kültür ve Turizm Bakanlýðý destekli denemesi, Türkiye'deki sanat filmi-popüler film ayrýþmasýna da bir alternatif olmayý amaçlýyor.

TÜRK KORKU FÝLMÝ: DABBE 2
Hasan Karacadað'ýn yönettiði ve Sefa Zengin, Ýncinur Daþdemir ile Deniz Olgaç'ýn oynadýðý ''Dabbe 2'', kýyametin internetten yayýlan bir virüsle baþlayacaðý konusunu ele alýyor.

Film, yaz aylarýnda 4 haftada çekildi. Filmdeki zaman akýþýný daha ürkütücü hale getirmek için gerek çekim, gerekse bilgisayar animasyon efektlerinde yeni 3D ve modelleme teknikleri kullanýldý.

Türk korku sinemasýnýn dünya tanýtýmýnda büyük etkileri olan ve 20'ye yakýn uluslararasý film festivalinde gösterilen ''Dabbe'' ve ''Semum''dan sonra ''Dabbe 2''yi vizyona çýkaran Hasan Karacadað'ýn, Kur'an-ý Kerim'de ''Duhan Suresi''nde geçen ve göklerden bir duman þeklinde ineceði belirtilen ürkütücü kýyamet alameti ''Duhan''ýn ani istilasýna uygun olacak þekilde tasarlamaya çalýþtýðý filmin konusu þöyle:

''Ýnternet yoluyla tüm dünyaya hýzla yayýlan ve her eve giren Dabbe, ona eþlik eden Cinler ve bilinmeyen gölge varlýklar, dünyadaki tüm elektromanyetik sistemleri ve interneti ele geçirerek son saldýrý için göklerden gelecek bir iþareti beklemektedirler. Huzursuz ve tedirgin edici bir Ýstanbul þafaðýnda göklerde beliren garip ve siyah bulut kümeleri aðýr aðýr açýlýrken arkalarýna saklanmýþ olan 'Duhan' az sonra baþlayacak kara istilanýn ilk iþaretidir. Kur'an-ý Kerim'de Duhan suresinde belirtilen ve aniden göklerden inecek olan ürkütücü kýyamet alameti Duhan, artýk yeryüzüne doðru hareket etmeye baþlamýþtýr. Ýstanbul'da son saatin yaklaþtýðýndan habersiz ve kendi dünyalarýnda sessizce yaþayan bir grup insan, kara bir felaketin arkasýna gizlenmiþ, sýr varlýklarla karþýlaþmanýn dehþetini yaþayacaklardýr. Kýyametin en korkunç alameti olan Duhan'dan bir kaçýþ yolu var mýdýr?''

SÝNCAPLAR ÝÞ BAÞINDA

Betty Thomas'ýn yönettiði ve Zachary Levi, David Cross ile Jason Lee'nin oynadýðý ''Alvin ve Sincaplar 2/Alvin and the Chipmunks 2''de, okullarýna devam etmek için süper starlýktan vazgeçen sincaplar Alvin, Simon ve Theodore Dave, Seville'nin yeðeni Toby ile yaþamaktadýr. Sincaplar, okulun müzik programýný 25 bin dolar ödül verilen yarýþmayý kazanýp kurtarmakla görevlendirilirler. Fakat bu sefer yalnýz deðillerdir ve rakipleri kýz sincaplardan oluþan bir müzik grubu olan The Chipettes'ler, Britany, Eleanor ve Jeanette'dir. Aralarýnda hem romantizm, hem de tatlý bir rekabet geliþen bu iki gruptan hangisinin kazanacaðýný sinemaseverler bu hafta görme imkaný bulacak. 

''ARIZALI ÇÝFTLER'' TATÝLDE
Peter Billingsley'in yönettiði ve Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau, Faizon Love ve Jean Reno'nun oynadýðý ''Arýzalý Çiftler/Couples Retreat''de, orta batýlý 4 çiftin tatilleri anlatýlýyor.

Lüks bir cennet adaya hayatlarýnýn gezisine çýkan çiftlerden biri evliliklerini kurtarmak için oraya giderken, diðer 3 çift jet ski yapmak, güneþte eðlenmek için yola çýkar. Ancak kýsa sürede fark ederler ki, tatil köyünün sýra dýþý çiftler terapisine katýlmak mecburidir. Bir anda, grup indirimi aldýklarý tatilleri onlara pahalýya patlar.

Senaryosu Jon Favreau ve Vince Vaughn ve Dana Fox tarafýndan yazýlan film, uzun zamandýr yapýmcý olan Peter Billingsley'nin ilk yönetmenlik ürünü oldu.

Ruben Fleischer'in yönettiði ve Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone ile Abigail Breslin'in oynadýðý ''Zombieland'' adlý filmde ise, zombilerin istila ettiði bir dünyada hayatta kalmanýn yolunu bulan iki adamýn hikayesi iþleniyor.


AAThere are no comments for this topic. Do you want to be the first?