• 28 Mart 2020, 23:25:09

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sezar  (Okunma sayısı 474 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Sezar
« : 28 Aralık 2009, 15:53:51 »
Sezar


Caius Ýulius Caesar, Romalý general ve devlet adamý (M.D. 101-44).

Gelmiþ geçmiþ devirlerin en parlak savaþ komutanlarýndan ve devlet adamlarýndan biri sayýlan Julius Sezar ayný zamanda yazar olarak da çok ünlüdür.

Aineias´ýn oðlu Ýulius´tan ve dolayýsýyla, soyunun tanrýça Venüs´ten geldiðini iddia eden bir patrici ailesindendi. Çok genç yaþta gururu ve tutkularýyla göze çarptý: «Roma´da ikinci olmaktansa bir köyde birinci olmayý yeð tutarým!» diyordu. Zaten zekâsý ve iradesi sayesinde kýsa, zamanda ün kazanmaða baþladý. Önemli bir komutanlýða gelme kaygýsýndaydý ve o tarihlerde bir Roma eyaleti olan Ýspanya´ya giderek orayý bir yýl baþarýyla yönetti (61-60). Roma´ya döndüðünde, zengin Crassus ve ünlü Pompeius ile siyasî bir birlik kurdu: bu, birinci triumvirlik´ti. Ertesi yýl Sezar konsül seçildi (59).

ÝKTÝDAR VE ZAFER

O zaman Galya´ya gidip birkaç yýl süren bir savaþla (58´den 51´e kadar) bütün ülkeye boyun eðdirdi; Galyalýlarýn ayaklanmasýný bastýrdý ve bu arada Vercingetorix´in örgütlediði genel isyaný bastýrdý. Bu uzun savaþý, Galya Savaþý Üstüne Yorumlar adlý eserinde, kendisi anlatacaktýr. Sezar askerleri yönetmeyi biliyor, onlar da, kendi çetin koþullarýný ve yorgunluklarýný paylaþmaktan geri durmayan bu komutana deðer veriyorlardý. Ama Roma´daki þöhreti, senatoyu ve özellikle iktidarý kendi baþýna yürütmek sevdasýnda olan Pompeius´u kaygýlandýrmaktaydý. Bunu anlayýnca Sezar meþruluk dýþýna çýkmaða karar verdi: askerleriyle Rubico Irmaðý´ný aþýp þehre yürüyerek iç savaþý baþlattý. Pompeius Yunanistan´a kaçtý, orada, 48 yýlýnda Pharsale´de yenilgiye uðradý, taraftarlarý ise Afrika ve Ýspanya´da darmadaðýn edildiler, kýlýçtan geçirildiler. 45 yýlýnda iç savaþ sona erdi.

Zaferi kazanan Sezar, artýk mutlak hükümdar olarak ülkeyi yönetebilecekti. Diktatör, ömür boyunca konsül ve en yüksek majistra seçildi. Kuruluþlarda derin bir reforma giriþti. Bir yýl içinde cumhuriyeti imparatorluða dönüþtürdü. Yerine geçecek vârisi olmadýðýndan, yeðeninin oðlu, müstakbel Augustus olacak Octavius´u evlât edindi. Ama düþmanlarý ona karþý, himayesindeki Brutus ve Cassius yönetiminde bir suikast hazýrladýlar. Sonunda senatoda, Pompcius´un heykelinin dibinde öldürüldü.

SEZAR´IN ADI

Augustus ile halefleri tarafýndan Sezar adý, «imparator» ile eþanlam!: olarak kullanýldý: imparatorlara «sezar» deniyordu. Bu terim sonradan deðiþime uðrayarak Avrupa´da kayser ve Rusya´da çar terimlerine köken olmuþtur.

VENÝ, VÝDÝ, VÝCÝ

«Geldim, gördüm, yendim». Bu sözlerle Sezar, senatoya, Küçük Asya´da, Zela yakýnlarýnda, Pontus kralý Pharnekes´e karþý kazandýðý zaferi bildiriyordu (M.Ö. 47´de).

SEZAR´IN YAZARLIÐI

Sezar´ýn bize kadar gelmiþ olan çeþitli eserleri (þiirler, siyasý yazýlar) arasýnda en ünlüsü, Galya Savaþý Üstüne Yorumlar´dýr. Bu, Sezar´ýn askeri taktiðinin gizemini korumak ve saygýnlýðýný arttýrmak için gerçeði saptýrdýðý bir propaganda eseridir: yardýmcýlarýnýn oynadýðý rolü küçümser, düþman birliklerinin kalabalýðý ve kuvveti (özellikle Vercingetorix´in) üzerinde ýsrarla durur; böylece zaferi daha da parlak görünür. Bu kusurlarýna karþýn Galya Savaþý Üstüne Yorumlar, tarihçilerin, Sezar´ýn yaptýklarýný ve kiþiliðim aydýnlatmalarýna yardýmcý olmuþtur.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?