• 12 Temmuz 2020, 23:17:38

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Niye kýzýyorsun ki baba? Bu senin karnen!  (Okunma sayısı 543 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SaBa_YeLi

  • Ziyaretçi
Niye kýzýyorsun ki baba? Bu senin karnen!
« : 05 Ocak 2010, 10:40:59 »
Karne zamaný gelince öðrencilere üzülüyorum, anne babalara kýzýyorum. Öðrencilik yýllarýnda en nefret ettiðim soru, “dersler nasýl?” diye baþlayan sorulardý. Hangi akrabanýzý ziyarete gitseniz ayný soruyla karþýlaþýyorsunuz. Sanki dünyada en önemli þey yüksek notlarla dolu karneler almak.
 

Geçenlerde bir konferansýmdan sonra iki veli randevu istedi benden. Müsait olduðum bir gün iþyerime geldiler. Oturup konuþtuk. Uzun uzun çocuklarýný kestiler bana. Derslerinin zayýf olmasýndan baþlayarak tüm þikayetlerini sýraladýlar.

Hatta bir ara Anne, “Bu çocuðu psikologa götürmeyi düþünüyorum” dedi. Psikologa gitmeyi gerektirecek bir durum olmadýðýný düþündüðümü söyledim.

Anne konuþmasýna devam ederken bir ara aynen þu cümleyi kullandý. “Ya hocam! Bizim alt katta bir komþu var. Onun kýzý bu yýl Anadolu lisesini kazandý. Benim kýzým kazanamadý. Eve girip çýkarken o komþuyla karþýlaþtýkça sinirimden kuduruyorum!”

Anne bu cümleyi kurunca ben gerçek sorunu anlamýþtým. Annenin sinirlenmesini de göze alarak, “Abla sen kýzýný psikolga götürme. Ama kendin mutlaka git!” dedim.

Anne önce kýzdý. Ben öfkeme hakim oldum ve durumu izah etmeye çalýþtým. Çocuklarýný baþka çocuklarla kýyaslamamasý gerektiðini uzun uzun anlatmaya çalýþtým.

 

Karnesinde zayýflarý yüzünden çocuklarýný dýþlayan, baþka çocuklarýn baþarýsýyla kendi çocuklarýnýn baþarýsýzlýðýný sürekli kýyaslayan bütün anne babalara sesleniyorum;  Çocuklarýnýzý deðil kendinizi psikologa götürün!

 

* * * * * *

 

Karne günü hastalanan Mustafa, annesi mutfaða geçince, sýnýf arkadaþýna telefon açmýþ. “Öðretmenden karnemi alýnca bizim evi mutlaka ara. Ailemi zayýflara hazýrlamam gerek! Telefona annem çýkar genelde. Þayet karnemde bir tane zayýfým varsa anneme “Ebubekir’in Mustafa’ya selamý var!” dersin. Þayet iki tane zayýfým varsa “Ebubekir ve Ömer’in Mustafa’ya selamý var dersin. Beklemiyorum ama þayet üç tane zayýf gelirse “Ebubekir, Ömer ve Osman’ýn Mustafa’ya selamý var dersin” diye sýký sýký tembihlemiþ.

Öðleden sonra evin telefonu çalýnca Mustafa heyecanlanmaya baþlamýþ. Karnesinde altý tane zayýfý olduðundan habersiz beklerken anne telefonu açmýþ. Telefondaki ses, “Yenge Mustafa’ya Ümmeti Muhammed’in sana selamý varmýþ” dersiniz demiþ.

 

* * * * * *

Ben muzip öðrencileri çok severim. Aslýnda tüm öðrencilerimi severim de, “muzip” olanlara ayrý bir sempatim var. Öðrencilik yýllarýmda muziplik yapmayý sevdiðimden olsa gerek…

Böyle muzip bir öðrenci karnesini aldýðý günün akþamýnda babasýna karnesini uzatmýþ. Baba karneyi eline alýp incelemeye baþlamýþ.

Türkçe: 1

Sosyal: 1

Matematik: 1

Fen Bilgisi: 1

Baba notlarý görünce iyice sinirlenmiþ. “Yazýklar olsun sana verdiðim emeðe. Bu ne biçim karne?” gibi cümleleri sýralamaya baþlamýþ. Hýzýný alamayýp tam oðluna bir tane vuracakmýþ ki çocuk, “Baba niye kýzýyorsun ki? Bu karne senin karnen! Sandýktan çýkarttým. Ýstersen karþýlaþtýr. Benim sadece bir tane zayýfým var!” demiþ.   

 

* * * * * *

Çocuðunuzun getireceði karnedeki notlar sadece kendisinin notlarý deðildir. Eðitimi sisteminin, öðretmenin, anne babanýn ve öðrencinin karnesidir bu. Karne ortak, suç ortak… Tüm fýrçayý çocuða atmaya hakkýmýz yok. 

 

Karnesiyle eve gelen çocuðunuza kýzmayýn.

Onu baðrýnýza basýn.

Hem de karneye hiç bakmadan yapýn bunu.

Karneyi mi daha çok seviyorsunuz yoksa çocuklarýnýzý mý?

 

 

Sait ÇAMLICA

Eðitimci-Yazar


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?