• 18 Şubat 2020, 13:24:54

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Gözlüðün icad  (Okunma sayısı 555 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Gözlüðün icad
« : 12 Ocak 2010, 16:47:57 »
Gözlüðün icadýÞüphesiz tarih boyunca tüm insanlarda görme kusuru olmuþtur. 13. Yüzyýlda gözlük ortaya çýkýncaya kadar gerek doðuþtan gerekse sonradan göz bozukluðu olan insanlar ömürlerini böyle geçirmeye iþ yapamamaya hatta evden dýþarý çýkamamaya mahkumdular.

Aslýnda gözlüðün ana malzemesi olan camýn tarihi 4 500 yýl evveline kadar gidiyor. Antik dünya insanlarýnýn optik hakkýnda bilgileri olduðu camýn belirli bir formunun cisimleri büyüttüðünü fark ettikleri biliniyor. Halta milattan önce l000 yýllarýna ait büyüteç olarak kullanýlmýþ cam örneklerine Girit'teki kazýlarda rastlanýlmýþtýr. Ne var ki büyütecin cam haline gelmesi çok zaman aldý.

Gözlüðü ilk bulan kiþinin kim olduðu bilinmiyor. Ýnsanlýk tarihinin büyük teþekkür borçlu olduðu bu parlak buluþu gerçekleþtiren kiþinin kim olduðu bütün araþtýrmalara raðmen hala sýrrýný koruyor. Bu kiþinin 1250 veya 1280 yýllarýnda Venedik'te yaþamýþ olmasý büyük bir olasýlýk çünkü 13. Yüzyýlda Ortaçaðda Venedik Ýtalya'da cam üretimiyle ünlü olan bir yerdi.

Ýlk gözlüklerin mercekleri konveks yani dýþbükeydi ve sadece yakýný görme problemi olanlarýn iþlerine yarýyordu. Uzaðý görme sorunu olanlarýn derdine çare olacak konkav (içbükey) merceklerin üretilmesi için yüzyýl geçmesi gerekecekti. Görüldüðü gibi gözlüðün tarih içindeki geliþmesi oldukça yavaþtýr.

Uzaðý görme sorununu yani miyopluðu düzeltecek merceklerin ancak 15. yüzyýlda yapýlabilmesinin sebebi o tarihlerde gözlüðün daha çok yakýný okuma amaçlý kullanýlmasý uzaðý görememenin o kadar önemsenmemesi ve içbükey merceklerin imalinin daha zor ve pahalý olmalarýydý.

Gözlük icat edildikten ancak 350 yýl sonra düþmeden yüzün ortasýna tutturulabildi. Aslýnda bu gözlük tarihindeki en son ve önemli buluþtu. Edward Scarlett 1730'da Londra'da sabit gözlük sapýný icat etti. Saplar kafaya göre ayarlanabildiði için gözlük burun üzerine daha az aðýrlýk yapýyor düþme tehlikesi de önlenmiþ oluyordu.

Ancak tüm bu yavaþ geliþmeye karþýn gözlüðün insanlýða hizmeti büyük oldu en azýndan onlarýn yaþama baðlýlýklarýný arttýrdý. Matbaanýn icadýndan basýlan kitap ve gazete sayýsýnýn artmasýndan sonra gözlük lüks olmaktan çýkýp tam bir ihtiyaç oldu.

14. Yüzyýl ortalarýnda Ýtalyanlar gözlük camlarýna belki þekillerindeki benzerlikten dolayý 'mercimek' anlamýnda 'lenticchie' adýný verdiler. Ýngilizcesi de 'lentis' olan mercimek yaklaþýk iki yüzyýl gözlük camý anlamýnda da kullanýldý. Günümüzde kullanýlan 'lens' adýnýn kökeni de bu sebeple mercimeðe dayanýyor.

Ýlk gözlükçü dükkaný 1783'de Philadelphia'da açýldý. Francis Mc Allister dükkanýnda gözlükleri bir sepetin içine yýðýyor müþteriler de bunlarý tek tek deneyerek gözlerine uygun geleni alýyorlardý.

Ýlk güneþ gözlüklerinin 1430'lu yýllarda Çinliler tarafýndan kullanýldýðýný biliyor muydunuz? Ateþte dumanýn isi ile kararttýklarý gözlükler görme kusurlarýný düzeltmek için deðildi. Sanýlacaðý gibi Güneþ'ten korunmak için de deðildi. Çinliler baþta mahkemeler olmak üzere bir çok yerde gözleri görünmesin düþünceleri göz ifadelerinden belli olmasýn diye bu koyu renkli gözlükleri takýyorlardý. Daha sonralarý Ýtalya'dan Çin'e numaralý gözlükler de getirildi ama Çinliler onlarýn da çoðunu iste kararttýlar.


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?