• 10 Nisan 2020, 20:39:48

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sherlock Holmes  (Okunma sayısı 695 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
Sherlock Holmes
« : 12 Ocak 2010, 23:17:27 »


Sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle tarafýndan oluþturulan hayali dedektif kahraman, polisiye edebiyatýnýn önemli ilk kiþiliklerinden biridir. Gazetelerde basýlmýþ, ve polisiyenin halk arasýnda yaygýnlaþmasýna yardýmcý olmuþtur.
Sherlock HolmesArthur Conan Doyle'un  hayali dedektif 6 Ocak 1854'de Londra'da doðmuþtur. Ýlk hikâyesi olan Kýzýl Soruþturma 1887 yýlýnda gazetede basýlmaya baþlanmýþtýr. Sherlock Holmes, dedektif kahramanlar içerisinde belki de en meþhur olanýdýr. Olaylarý gözlem yoluyla çözmesi ile ünlüdür. Tümdengelim yöntemini çok iyi kullanmaktadýr, sorduðu sorularýn cevaplarýnýnýn birbiriyle tutarlý bir bütün oluþturmasýna dikkat eder, yani yöntemindeki fark, ipuçlarýný biraraya getirip bir çözüm bulmak yerine, elindeki ipuçlarýndan anlamlý bir bütüne ulaþmaya çalýþmaktýr; bunu yaný sýra kendi kendine yaptýðý laboratuar araþtýrmalarý sonucunda elde ettiði bilgileri tekil olaylara uygular ve sigara izmaritlerinden, el yazýlarýndan, ayak izlerinden, ve her türlü bilgi kýrýntýsýndan sonuca ulaþýr. Yazar Doyle, Holmes karakterini yaratýrken dönemin ünlü doktorlarýndan Profesör Joseph Bell'i kendisine örnek almýþtýr. Bell, Sherlock Holmes maceralarýnda sýkça karþýlaþýlan gözlemleme yöntemini hastalarýyla ilgili bilgi sahibi olmak için kullanýr ve bu yöntemi týp öðrencilerine öðretirdi.Holmes, iþiyle ilgili olmayan hiçbir konuya ilgi duymaz, iþine yarar diye sosyete haberlerini takip eder ama Dr. Watson'ýn Holmes'ün politika bilgisine verdiði not on üzerinden sýfýrdýr. Hatta bu konuda abartýya kaçýp, "dünyanýn güneþ etrafýnda döndüðünü bilmek iþime yaramýyorsa, neden bu bilgiyi kafamda tutayým ki" dahi diyebilmiþtir. Dönemin pozitivizmi, kendisi bir doktor olan Conan Doyle tarafýndan, Holmes karakterine fazlasýyla giydirilmiþtir..

Aslýnda varolmayan bu detektifin kitaplarda her zaman adresi olarak gösterilen ve bugün müze olan evi Ýngiltere'de Baker Sokak 221B'dedir. Holmes, kendi dönemi için oldukça bohem bir adamdýr, garip zevkleri de vardýr ve ayný zamanda bipolar kiþiliðe sahiptir. Morfin ve kokain kullanýr ve bunlarý evdeki garip yerlere koyar, usta bir eskrimcidir,çok iyi keman çalar, Irene Adler dýþýnda takdir ettiði veya hayatýna giren bir kadýn yoktur. Yunanlý Tercüman Hikayesinde, Holmes'ün bir aðabeyi olduðu ortaya çýkar. Mycroft, Ýngiltere Hükümetine baðlý gizli servis adýna çalýþan yöneticidir ve zaman zaman Holmes'e yardým ettiði olur.Mycroft Holmes, Ian Fleming'in karakteri olan James Bond'un gizli patronu "M" olduðu da söylenir.Holmes oldukça kibirli bir adamdýr ancak Dr. Watson'a yaklaþýmý herkesten farklýdýr.

Dr.Watson Dr. Watson, bu kurgudaki en önemli yere sahiptir çünkü yazarýn okuyucuya anlatmak istedikleri onun Holmes'e sorduðu sorular sayesinde ortaya çýkar. Holmes, hem onu kýskanan hem de ona hayranlýk duyan ve asla olay çözmeyi beceremeyen Scotland Yard dedektifleri tarafýndan ya da Baker Sokak'taki evine gelen müþteriler tarafýndan yardýma çaðýrýlýr.
[/color]


Türkçeye Çevrilen Maceralarýndan Bazýlarý


Kýzýl Dosya (Roman)
Dörtlerin Ýmzasý (Roman)
Kýzýl Saçlýlar Kulübü
Bohemya'da Skandal
Bir Kimlik Vakasý
Boscombe Vadisinin Esrarý
Beþ Portakal Çekirdeði
Bükük Dudaklý Adam
Mavi Yakut
Benekli Kordon
Mühendisin Baþ Parmaðý
Asil Bekar
Zümrüt Taç
Akgürgenlerin Esrarý
Gümüþ Þimþek    
Borsa Katibi
Gloria Scott
Musgrave Töreni
Reigate Bulmacasý
Baskerviller'in Köpeði (Roman)
Albayýn Ölümü
Brook Sokaðý Cinayeti
Yunanlý Tercüman
Kayýp Antlaþma
Son Vaka    Boþ Ev Vakasý
Norwood'lu Ýnþaatçý       
Kara Peter Vakasý
Charles Augustos Milverton Vakasý
Altý Napolyon'un Esrarý
Üç Öðrenci
Altýn Gözlüðünün Esrarý
Kayýp Futbol Oyuncusu
Abbey Çiftliði Vakasý
Ýkinci Lekenin Esrarý
Wisteria Lodge Vakasý    
Kýrmýzý Çember Vakasý
Bruce Partington Vakasý
Ölmek Üzere Olan Dedektif Vakasý
Lady Frances Carfex'in Kayboluþu Vakasý
Þeytan Ayaðý Vakasý
Korku Vadisi (Roman)
Þöhretli Bir Müþteri Macerasý
Solgun Asker Macerasý
Mazarin Elmasýnýn Serüveni
Sussex Vampirinin Serüveni
Üç Garrideb Macerasý
Thor Köprüsü Vakasý
Sürünen Adam Macerasý    
Peçeli Kiracý Macerasý
Shoscombe Old Place Macerasý     
Son Görev
Emekli Boya Ýmalatçýsý
Aslan Yelesi Macerasý
Karton Kutu Vakasý
Dans Eden Adamlar
Priory Okulu Vakasý
Bisikletteki Takip
Sarý Surat

 
« Son Düzenleme: 12 Ocak 2010, 23:49:20 Gönderen: __MiM__ »


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?