• 30 Mayıs 2020, 01:41:41

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kâbe'nin þu 2 fotoðrafýna dikkatli bakýnýz  (Okunma sayısı 423 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Kâbe'nin son çekilen resimleri, iki ayrý düþünce yapýsýný çarpýcý bir þekilde ortaya koyuyor. Bakalým Ankara, Kâbe’deki son Osmanlý eserinin yýkýlmasýný mý onaylayacak, yoksa özenle sökülerek bir þekilde korunmasýný mý?

Son yazýmýzýn altýna, “bir müddet elektronik ekranlardan uzak durarak radyoaktif diyet uygulamayý düþünüyorum. Ne telefon açacaðým, ne de bilgisayar. Þu keþmekeþte sükûnetin tadýný çýkaracaðým. Biraz da kendimi dinleyeceðim, bakalým ne diyor?” þeklinde bir not düþmüþtük. ALLAH’a þükür, gerçekleþtirmeye muvaffak olduk.

     ‘Sayýlý günler çabuk geçer’ der atalarýmýz. Nitekim öyle oldu. Bayramý da vesile ederek, tespit edilebilmiþ aile soyaðacaðýmýzda önemli yeri olan büyük dedemiz ve ninemizin ilk aile birlikteliðini gerçekleþtirdiði yeri bu vesile ile görme imkaný bulduk. Saygýn insanlarla birbirinden güzel mekanlarda vakit geçirdik. Bayram vesilesi ile eþ dost ziyareti de bir araya gelince, hoþ vakitlerimiz geçti.

     Radyoaktif diyetin ardýndan adý gündem olan ve fikrî obeziteye neden olan keþmekeþle yine hemhal olmak zorunda kalýnca, internete girdiðimde dikkatimi çeken ilk haber, Kâbe’nin etrafýndaki Osmanlý revaklarýnýn tavaf alanýný geniþletme amacýyla önümüzdeki günlerde yýkýlacaðýný öðrenmek oldu. Üzülmemek elde deðil. Mimar Sinan’ýn tasarýmýydý o güzelim revaklar. Kanuni Sultan Süleyman'ýn emriyle Sinan'ýn hazýrladýðý planlar, 1590'da Mimar Mehmed Aða tarafýndan uygulanabildi.

     Hac farizasýný eda ederek dönen eþ dostu bu vesile ile ziyaret etme fýrsatý buldum. Herkes Kâbe’nin etrafýný mütevazý bir edeple sarmalayan ve kucaklayan Osmanlý revaklarýný son kez görmenin üzüntüsü içinde.

      Bu arada konuyu araþtýrdým. Duyumlarýma göre, Suudi yönetimi Ankara’yý  konu hakkýnda bilgilendirmiþ. Gerekçe makul görününce yýkýmýn  önündeki olasý Ankara tepkisinin de önüne daha baþtan geçilmiþ  durumda. Bu konuyu aþaðýda açacaðým.

Ýlk fotoðrafta da görüldüðü gibi, Kâbe’nin etrafýndaki üzerinde 500 küçük kubbe bulunan Osmanlý revaklarýnýn boyu Kâbe’den yüksek deðildi.

Osmanlý Devleti deðil sadece Kâbe’nin çevresinde, tüm Mekke þehrinde de Kâbe’den daha yüksek hiçbir binanýn yapýmýna müsade etmedi. Dünyanýn en yüksek minarelerini yapan Osmanlý, Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduðu Medine-i Münevvere’deki Ravza’ya inþa ettiði minareyi de oldukça kýsa ve o kadar da zarif tutmuþtu. Mescidin geniþletilmesi iþleminden sonra imamýn namaz kýldýrdýðý bölümün üstüne inþa edilen kubbeyi de, Peygamber Efendimizin kabrinin üstündeki yeþil kubbeden daha küçük inþa etmeye özen gösterdi.


Ýkinci resimde, Kâbe’nin etrafýna inþa edilen Osmanlý yapýmý olan Ecyad Kalesi’nin yýkýlmasý suretiyle dikilen zemzem kulelerini görüyorsunuz. Kapitalizmin mabedi sayýlan ve parasal bir güç gösterisi tapýnaðý gibi inþa edilen Manhattan’da olduðu gibi, bu yapýlar Kâbe’yi adeta boðuyor, gölgeliyor. Pek yakýn zamanda Kâbe’nin dört tarafý bu tür binalarla çevrili olacak. Kâbe’den yansýttýðýmýz iki fotoðraf, iki ayrý düþünce yapýsýný çarpýcý bir þekilde ortaya koyuyor.

     Bu arada þu noktanýn da altýný çizelim.

     Kýyamete kadar Kâbe ile baðlantýlý olarak Mekke’de inþa çalýþmalarý asla bitmeyecektir. Þu an dünya nüfusunun yaklaþýk beþte biri Müslüman. Ýslam alemi yoksul. Nitekim dünyadaki Müslüman nüfusun 5’te biri üzerine Hac farz olacak bir ekonomik varlýða sahip. Yani dünya nüfusunun beþte birinin en fazla beþte biri þu an için Hac farizasýný yerine getirebilecek durumda. Dünyadaki Ýslamlaþma oraný arttýkça ve þu an yoksul olan Ýslam aleminin ekonomik durumunda iyileþme oldukça, Hacca olan raðbet de artacaktýr. Artan bu talebe baðlý olarak Mekke’de sürekli bir inþa çalýþmasý olacaktýr. Ve dahi olmalýdýr da...

    Asýl sorun þu: Artan talebe baðlý olarak isterse 200, 300 katlý  binalar yapýlsýn. Yapýlsýn ama, bu yapýlar tavaf esnasýnda görünmeyecek þekilde biraz geride inþa edilmelidirler. Kâbe’de namaz kýlarken veya tavaf ederken baþlar yukarýya kaldýrýldýðýnda minarelerin ardýndan sadece sema ve gökkubenin yýldýzlarý görünmeli.

     Gece tavaf edenler, Kâbe’nin hemen tepesinde yükselen otellerin gözkamaþtýrýcý ýþýltýlarýnýn Kâbe’de kýlýnan namazdaki huþuyu olumsuz etkilediðini, tavaf esnasýnda Kâbe’de deðil de, sanki yýlbaþý gecesi için süslenmiþ caddelerde dolaþýr gibi rengarenk ýþýltýlý ortamlara tanýklýk edildiðini ve manevi konsatrasyonun iyice daðýldýðýný ifade ediyorlar.

     Bu tür bir ortamda insanlar Kâbe’deki ibadetin öznesi olmaktan öte, seyir teraslarýna yuvalanmýþ insanlarýn temaþa zevkine hitap eden figüratif nesneler haline geliyorlar. Buna asla izin verilmemeli. ALLAH ile kulun birbirine en yakýn olduðu bu kutsal mekan, asla dünyanýn gözkamaþtýcý çekiciliðinin ipoteðine esir edilmemeli

     Velhasýl kelam, Kâbe’de ALLAH’ýn varlýðýna ve birliðine, güç ve kudretine odaklanarak ihlaslý bir ibadet süreci geçirmeye çalýþan insanlarýn karþýsýna dünya hayatýnýn gözkamaþtýrýcý ýþýltýlarýný dikmek ciddi bir tezat oluþturuyor.

    Ne yapýlabilir?
     Bu milletin evlatlarý tasavvuf edebiyatýnda ve gönül sohbetlerinde Kâbe’nin yoluna ve bir tozuna bile kurban olduðunu dile getirir. Bu anlayýþtaki bir milletin mensuplarý, tam 420 sene Kâbe ile göz göze yaþamýþ taþlara dozerle yýkýlýp geçilen birer moloz muamelesi yapýlmasýný içine sindiremez.

     Öyleyse tam bu noktada bir önerimiz var. Biliyorsunuz, Sýrplar tarafýndan bombardýman edilerek yýkýlan Mostar Köprüsü’nün suya karýþan taþlarý tek tek numaralandýrýlarak yeniden aslýna uygun inþa edildi.

     Benzer bir durum Kâbe etrafýndaki Osmanlý revaklarý için neden yapýlmasýn. Bu taþlar numaralandýrýlmak suretiyle özenle Ýstanbul’a veya baþka bir þehrimize taþýnabilir. Bu taþlarla aslýný andýran mahiyette Osmanlý medreselerine benzeyen bir kütüphane, baþta Hac olmak üzere dini konularý araþtýran bir merkez veya sadece Kâbe’ye ait eserlerin sergilendiði bir müze inþa edilebilir.

     Böyle bir görevi Kültür Bakanlýðý, ya da Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin baþarýlý yöneticilerinden Kültür AÞ Genel Müdürü Nevzat Bayhan üstlenebilir. En geç ocak ayýnda yýkýlacaðý iddia edilen Osmanlý revaklarý konusunda gecikmeksizin harekete geçmek yerinde olacaktýr.

     Osmanlý’ya ait Kâbe’deki son  eser olan revaklarýn kaldýrýlmasý eðer (bir döneme ait herþeyi kazýyýp atma gibi) art niyetten deðil de, artan talebe baðlý olarak tavaf alanýnýn geniþletilmesi gibi zaruri nedenlerden kaynaklanýyorsa (ki, sordum soruþturdum, bunun gerekli olduðunu söyleyen sözüne güvenilir insanlar var), Suudi yönetimi bu revaklarý dozerle yýkýp geçmek yerine, özenle sökülerek en uygun amaca yönelik olarak kullanýlmasýna fýrsat oluþturacak bir kolaylýk saðlamalýdýr.

     Bu konuda Suudi yönetiminin ve Ankara’nýn samimiyetini yakýndan izleyeceðimize emin olabilirsiniz. Ben gerekeni yazarak kalem sorumluluðumu yerine getirdim. Ayný duyarlýlýðý ilgililerden ve herkesten bekliyoruz.

     Hacdan dönenleri ziyaret ettiðimde, bu konuda üzüntülü olduklarýný gördüm.

     Haydi Ankara, sahip çýk ecdadýn eserine. Sana bu yakýþýr.

Prof. Dr. Osman ÖZSOY


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?