• 02 Temmuz 2020, 21:59:00

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ateþ Böceði Nasýl Iþýk Saçýyor?  (Okunma sayısı 505 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Ateþ Böceði Nasýl Iþýk Saçýyor?
« : 21 Ocak 2010, 16:34:31 »


Yaz gecelerinin karanlýðýnda otlarýn arasýnda veya havada uçarken parýldayan, yanýp sönerek sarý-yeþil bir ýþýk veren bir böceði görmüþsünüzdür. Yanýna yaklaþýldýðýnda ýþýðýný söndüren, gece karanlýðýnda izini kaybettiren bu böceðin ismi ateþ böceðidir.
Aslýnda bu böceðin verdiði ýþýðýn ateþle de sýcaklýkla da bir ilgisi yoktur. Bunun bilimsel adý “soðuk ýþýk”týr ki günümüz teknolojisi bu ýþýðý henüz yapay olarak üretmeyi baþaramamýþtýr. Bilim insanlarý dünyada milyonlarca yýldýr mevcut olan bu tabiat teknolojisinin önce çalýþma mekanizmasýný çözmek sonra da taklit ederek insanlýk hizmetine sunabilmek için çalýþmalarýna hýz vermiþlerdir.
Kýsa bir zaman öncesine kadar sürtünme veya ýsý olmadan ýþýk elde etmenin imkansýz olduðuna inanýlýyordu. Nasýl ki normal bir ampul kendisine verilen enerjinin yüzde 4”ünü, florasan ampul ise yüzde 10”unu ýþýða dönüþtürebiliyor, geri kalanýný ýsý olarak yayýyorsa, ateþ böceðinde de benzer bir durum olduðunu sanan bilim insanlarý, böceðin bu iþ için kullandýðý enerjinin tamamýný ýþýða dönüþtürebildiðini tespit edince hayrete düþtüler. Gelelim ateþböceðinin ýþýk üretme mekanizmasýna… Aslýnda ateþ böceklerinin ýþýk verme reaksiyonlarý o kadar hýzlýdýr ki bu fonksiyonun kademelerini incelemek hemen hemen imkânsýzdýr. Yani ýþýk üretim mekanizmasý hakkýndaki bilgiler hala teoride kalmaktadýrlar. Kesin olarak bilinen bunun moleküler seviyede kimyasal bir iþlem olduðu, bazý moleküllerin ayrýþarak daha yüksek enerjili hale geçebildikleri ve bu fazla enerjiyi ýþýða dönüþtürebildikleridir.
Ateþ böceðinin karýn bölgesindeki ýþýk organýnda bulunan guddelerden, ýþýk elde elmede rol alan iki ana kimyasal madde üretilmekledir. Bunlardan birincisinin kimyasal yapýsý aydýnlatýlmýþ ve yapay olarak elde edilmiþtir. Ýkincisinin ise yapýsýndaki gizem çözülmesine raðmen sentetik olarak üretilmesi hala mümkün olamamýþtýr. Ateþ böceklerinde üretilen iki kimyasalýn birleþiminin de ýþýk vermeye tam olarak yetmediði, böceðin ýþýk bölgesine yakýn solunum organýnýn ýþýk verme anýnda burayý oksijenle beslemesi gerektiði tespit edilmiþtir. Bilinmeyen bir baþka ayrýmý ise bu ýþýðý hangi þalterin açýp kapadýðýdýr.
Bu gizemli böceklerin 2 bin çeþidi olup erkekleri uçabilirken diþileri kanatsýzdýrlar. Erkekler diþileri aramak için geceleri uçarlar ve ýþýklarýný birbirleri ile iletiþim kurmak için kullanýrlar. En iyi ýþýk verimini geliþmiþ diþiler verir. Ateþ böcekleri geceleri 3 saat süreyle ýþýk verebilirler.
Genellikle ýsýrarak zehirledikleri salyangozlarý yedikleri için kireçli topraklarýn olduðu nemli bölgelerde daha çok görünürler. Parlamayý saðlayan kimyasal maddeler sayesinde, kazara onu yiyen bir düþmaný kusmak zorunda kalýr ve bir daha baþka ateþ böceði yemeye teþebbüs etmez.There are no comments for this topic. Do you want to be the first?