• 20 Şubat 2020, 20:20:04

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Tahran Konferansý  (Okunma sayısı 470 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Tahran Konferansý
« : 26 Ocak 2010, 10:02:37 »
Tahran Konferansý
Tahran Konferansý, Roosevelt, Churchill ve Stalin´in katýlmasýyla 28 Kasým-1 Aralýk 1943 tarihleri arasýnda yapýldý. Buna þifre adý ile "Eureka" da denir. Tahran Konferansý´nda söz konusu olon meselelerin en önemlileri þöyledir:

Ruslar ikinci cephenin açýlmasýnda yine ýsrar etmiþler ve bu ýsrarýn sonucu olarak bu cephenin açýlmasý tarihi 1 Mayýs 1944 olarak tesbit edilmiþtir. Churchill, ikinci cephenin Balkanlarda açýlmasý fikrini Ruslara da kabul ettirememiþtir. Ýkinci cephe ile ilgili olarak, Türkiye´nin de savaþa katýlmasýna karar verilmiþtir.

Savaþ sonrasý barýþ düzeninin korunmasý için bir milletlerarasý teþkilat kurulmasý fikri bütün taraflarca kabul edilmekle beraber, Ruslar, dört büyük devlet arasýna Çin´in de katýlmasýna yine itiraz etmiþler, fakat onlar da isteklerini kabul ettirememiþlerdir.

Moskova Konferansý´nda olduðu gibi bu konferansta da Polonya meselesi söz konusu olmuþtur. Ruslar Londra´daki mülteci Polonya Hükümeti´ni tanýmayý yine reddetmiþlerdir. Polonya´nýn sýnýrlarý meselesinde ise, Oder Nehri´ne kadar olan Alman topraklarýnýn Polonya´ya verilmesi kabul edilmiþtir.

Tahran Konferansý´nda birçok önemli meseleler de, gayri resmi toplantýlarda yapýlan özel konuþmalarýn konusunu teþkil etmiþtir. Bunlarýn çoðu da Rusya ile ilgili olmuþtur. Mesela Roosevelt, Ruslarýn Baltýk, Türk Boðazlarý ve Pasifik´in sýcak sularýna çýkma arzusunu sempati ile karþýladýðýný belirtmiþtir. Ruslar Finlandiya´dan da toprak istekleri olduðunu da belirtmiþlerdir.

Bir yemekte Churchill, Stalin´e, savaþtan sonra Ruslarýn toprak istekleri olup olmayacaðýný sorduðu zaman, Stalin "Vakti geldiðinde konuþacaðýz" demiþtir. Bu konuþmalarda ortaya çýkan ilgi çekici noktalardan biri de, Sovyetler´in Almanya´dan duyduðu derin korku idi. Bu sebeple, Almanya´nýn adamakýllý ezilmesini ve parçalanmasýný istiyorlardý. Buna karþýlýk Churchill, Almanya´nýn 5 ayrý baðýmsýz devlete bölünmesini ileri sürmüþtür.

Yine bir yemekte Stalin, Almanya´nýn tesliminden sonra 50.000 Alman subayýnýn kurþuna dizilmesini teklif edecek kadar ileri gitmiþtir. Tahran Konferansý´nýn önemli sonucu zafere doðru yaklaþýldýkça müttefikler arasýndaki görüþ ayrýlýklarýnýn da belirmeye baþlamasýydý.

Churchill durmadan ikinci cephenin Balkanlar´da açýlmasýný ileri sürmüþtü. Çünkü Sovyetler´in Balkanlar´a girip bir daha çýkmamalarýndan endiþe etmekteydi. Tabii bunu Ruslar da farkettiklerinden, bu fikre karþý gelmiþlerdir. Roosevelt ise, Tahran´da mümkün olduðu kadar Stalin´e kur yapmaya çalýþmýþ ve savaþtan sonra Sovyetler´le sýký bir iþbirliði yapabileceði hayaline kapýlmýþtý.

Ýngiltere ile Amerika arasýndaki bu görüþ ayrýlýðý, savaþ sonrasý tasarýlarý bakýmýndan Sovyetler´i çok hoþnut býrakmýþ ve bu sebeple de Stalin, Tahran Konferansý´nda savaþ sonrasý için fazla baðlayýcý taahhütlere giriþmekten özellikle kaçýnmýþ

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?