• 18 Şubat 2020, 13:02:39

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Yalta Konferansý  (Okunma sayısı 437 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Yalta Konferansý
« : 26 Ocak 2010, 10:51:41 »
Yalta Konferansý
Ýkinci Dünya Savaþý?nýn sonlarýnda Kýzýl Ordu doðudan, ABD ve müttefikleri batýdan Almanya içlerine doðru ilerlerlerken, taraflar arasýnda sürtüþmeler baþlamýþtý. Hangi bölgelerin kimin denetiminde olacaðý ya da kimlerin nereleri kurtaracaðý konusunda anlaþmazlýklar ortaya çýkmýþtý. Ýþte hem bu anlaþmazlýklarýn bir çözüme baðlanmasý ve hem de savaþ sonrasý dünyasýnýn ana çizgileriyle düzenlenmesi amacýyla SSCB?nýn Yalta Kenti´nde liderler düzeyinde bir konferans toplanmasýna karar verildi.

Þubat 1945?te toplanan Yalta Konferans?ýnda ABD?yi Roosevelt, Ýngiltere?yi Churchill ve SSCB?yi Stalin temsil ediyorlardý. Konferans´ta karara baðlanan konular arasýnda Almanya?nýn savaþ sonrasýnda silahsýzlandýrýlmasý, Avrupa?nýn etki alanlarýnýn taraflarca belirlenmesi gibi hususlarýn yaný sýra, Birleþmiþ Milletler?in kurulmasý da kabul edildi ve Birleþmiþ Milletler Sözleþmesi?nin temel ilkeleri belirlendi.

Birleþmiþ Milletler Hazýrlý Konferansý?nýn ABD?nin San Fransisco Kenti´nde yapýlmasý kararlaþtýrýldý ve 1 Mart 1945 tarihinden önce Almanya?ya savaþ açan ülkelerin bu toplantýya kurucu üye olarak katýlabilecekleri ilkesi getirildi. (Türkiye bu nedenle 23 Þubat 1945?te Almanya?ya savaþ açtý).

Yalta Konferansý?nda Türkiye de geniþ bir biçimde tartýþma konusu oldu. Bazý hususlar henüz tam anlamýyla açýklanmamýþ olmakla birlikte, Konferans´ýn 10 Þubat 1945?te yapýlan 6. oturumunda Stalin, Ýstanbul ve Çanakkale Boðazlarýna iliþkin Montreux Sözleþmesi?nin gözden geçirilmesini ve deðiþtirilmesini istedi. Ancak SSCB?nin de bu konuda somut ve ayrýntýlý öneriler getirememesi ve inandýrýcý gerekçeler sunamamasý nedeniyle, konunun daha sonra toplanacak konferanslarda yeniden ele alýnmasý ve bu konulardaki geliþmelerden Türkiye?nin de haberdar edilmesi kararlaþtýrýldý.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?