• 22 Şubat 2020, 09:11:18

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Adolf Hitler  (Okunma sayısı 454 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Adolf Hitler
« : 26 Ocak 2010, 10:55:44 »
Adolf Hitler
Alman siyaset adamý ve diktatör (1889-1945). Avusturya´da orta halli bir gümrükçü ailesinin çocuðu olan Hitler, Viyana´da pek baþarýlý sayýlmayacak bir sanat öðrenimi gördü. Birinci Dünya Savaþý´nda, Alman ordusuna katýldý. Almanya´nýn yenilgisi onu çok etkiledi ve içinde þiddetli bir öç alma isteði uyandýrdý. Ý919´da Alman Ýþçi Partisi´ne girdi. Çok kýsa zamanda partinin yönetimini ele geçirip Nasyonal Sosyalist Parti´ye dönüþtürdü. Sonradan kötü birer ün sahibi olacak kiþileri kendine yardýmcý aldý: Rohm, Göring, Hess, Ludendorff ve Goebbels.

1923´te Münih´te giriþtiði hükümet darbesinin baþarýsýzlýða uðramasý üzerine Hitler hapsedildi. Hapiste, siyasal öðretisini açýkladýðý Mein Kampf (Kavgam) adlý kitabýný yazdý. Bu öðreti Germen ýrkýnýn üstünlüðü iddiasý üzerine kuruluydu; bu iddia ise, saldýrgan bir milliyetçiliðe (büyük bir Alman Reich´ý [imparatorluðu] kurma), savaþa ve kuvvete tapmaða dayanýyordu. Ona göre, bütün felâketlerden sorumlu olan Yahudiler de, komünistler gibi yok edilmeliydi.

1929´dan baþlayarak Hitler, partisinin nüfuzunu arttýrdý. 1933´te iktidara geldi ve þansölye (baþbakan) oldu. O tarihten sonra ülkede þiddet her geçen gün biraz daha yerleþti.

Hitler, sloganlarýný yayarak gitgide daha büyük topluluklarý etkiliyordu. Hastalýk derecesinde ölçüsüz bir hýrsý vardý. Kendini Führer, yani önder, Almanya´nýn müstebit efendisi, baþkaný olarak kabul ettirdi. Rejime karþý direnenler ve bütün Yahudiler toplama kamplarýnda yok edildi. Wehrmacht (Alman ordusu) Avrupa´yý ateþe ve kana buladý.

Hitler´in Münih´te 1938 yýlýnda verdiði sahte barýþ teminatýna kanan Müttefik Devletler, diktatörün ancak beþ yýlda hakkýndan gelebildiler. Ikinci Dünya Savaþý´nýn son günlerinde, Berlin´deki yeraltý sýðýnaðýnda kuþatýlmýþken, 30 Nisan 1945´te kendini öldürdü.

S.A., S.S. ve Gestapo

Hücum Birlikleri (S.A.) 1933´te Hitler´in iktidara geçmesine olanak saðladý. Hitler bunlarý fazla güçlenmiþ buluyordu; 30 haziran 1934´te (Uzun býçaklar gecesi) baþkanlarýný öldürtüp bu birlikleri ortadan kaldýrdý. Kara Milisler de denilen Güvenlik Teþkilâtý (S.S.), önce Nazi subaylarýnýn korunmasý için kurulmuþken, sonradan Almanya´da ve iþgal altýndaki ülkelerde dehþet rejimini sürdürdüler. Gestapo (gizli polis) ise, «aþaðýlýk iþlerle» görevlendirildi: Yahudilerin, direnenlerin tutuklanmasý ve iþkence edilmesi v.b.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?