• 22 Şubat 2020, 08:57:53

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Lenin  (Okunma sayısı 479 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Lenin
« : 26 Ocak 2010, 10:57:00 »
Lenin
Vladimir Ýlyiç Ulyanov, «Lenin» denir, Rus devrim kuramcýsý, Sovyet Devleti´nin kurucusu (1870-1924).

1870 yýlýnda Simbirsk´te (Ulyanovsk) kentsoylu bir ailede dünyaya gelen Lenin, çara karþý suikast düzenlemek suçundan 1887 yýlýnda idam edilen aðabeyi Aleksandr´ý kaybetti. Hukuk öðrenimi gördükten sonra, çok erken bir yaþta Marx´ýn düþüncelerini savunmaða baþladý: devrimci hareketin öncü rolü ve «proletarya diktatörlüðü»nün gerekliliði üzerinde ýsrarla durdu. Bunlar Leninciliðin iki temel ilkesi oldu.

Tutuklanýp Sibirya´ya sürüldü, 1900´de hapisten kurtulunca Ýsviçre´ye gidip yerleþti. Orada Ýskra (Kývýlcým) gazetesini çýkarmaða baþladý. 1903 yýlýnda, Rus Sosyal Demokrat Partisi´nde «menþevikler»e (azýnlýk) karþý «bolþevikler»in (çoðunluk) lideri oldu. 1905 Devrimi´nin baþarýsýzlýða uðramasý üzerine, Bolþevik Partisi´ni örgütledi ve 1912´de Pravda (Gerçek) gazetesini çýkarmaða baþladý.

Devrimin «Baba»sý

1917´de, Petrograd´daki (Leningrad) ayaklanmalar, çarlýðýn düþmesine yol açtý ve Ekim Devrimi patlak verdi. Lenin hemen Rusya´ya döndü. Halk Komiserleri Konseyi baþkanlýðýna seçildi, Almanya ve Avusturya-Macaristan ile barýþ imzaladý (Brest-Litovsk Antlaþmasý); ondan sonra kendisini sosyalizmin kuruluþuna adadý: sanayinin millileþtirilmesi, topraklarýn köylülere daðýtýlmasý, fabrikalarýn «Sovyetler»e (iþçi kurullarý) devredilmesi. Ayný dönemde, Troçki ile birlikte Kýzýlordu´yu kurdu.

1919 yýlýnda bütün dünya komünist partilerinin delegeleri Moskova´da toplanarak, Lenin´in yönetimi altýnda, hepsini biraraya getiren bir hareketin temelini attýlar: III. Enternasyonal.

Lenin´in son yýllarý, genç devletin karþýlaþtýðý güçlükler ve hastalýk içinde geçti. Bununla birlikte, 21 Ocak 1924 tarihinde öldüðü zaman, devrimci rejim, saðlam bir þekilde yerleþmiþ bulunuyor ve S.S.C.B. dünyada, sosyalist bir devletin ilk örneði oluyordu. Lenin´in tahnit edilmiþ cesedi, Moskova´da Kýzýl Meydan´da bir anýt-mezarda halka gösterilmektedir.

Eserleri

Ne yapmalý?, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý; Devlet ve Devrim; Solculuk, Komünizmin Çocukluk Hastalýðý.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?