• 28 Mart 2020, 23:07:56

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Evinizdeki her prizden internete baðlanýn  (Okunma sayısı 535 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Evinizdeki her prizden internete baðlanýn
« : 27 Ocak 2010, 15:13:45 »
Evde yerel bir að kurup her odadan internete baðlanmak istemez misiniz? Yeni nesil adaptörlerle evlerdeki elektrik prizleri bir internet vericisi haline gelecek.
Bu iþ için kullanacaðýnýz WLAN, sizi çabucak kapsama alaný dýþýna atacaktýr. Elektrik hattý (Powerline) adaptörleri ile bu iþi çok daha hýzlý yapabilirsiniz; zira her odadaki prizden internete baðlanabileceksiniz.

Yeni kablo, matkapla delme iþlemleri, pislik, toz... Bu sayýlanlarýn hiçbirine gerek yok. Henüz yaygýnlaþma aþamasýnda olan ve çoðu kullanýcý tarafýndan tam olarak ne olduðu bilinmeyen Powerline adaptörleri sayesinde evinizin her odasýnda bulunan standart bir priz ile evin her tarafýna internet ve að eriþimi yayabilirsiniz. Çiftler halinde satýlan adaptörlerin birçok avantajý var:

Basit ve stabil

Evinizdeki her odada en az bir adet priz vardýr. Bunlar aracýlýðý ile her yöne veri gönderebilir veya alabilirsiniz. Normal bir LAN aðý kurmak için matkapla delikler açýp kablo döþemeniz gerekir. Kablosuz að kullandýðýnýzda ise delme iþinden kurtulursunuz; fakat bu sefer de sinyal birçok duvar ve/veya tavandan geçmek zorunda kaldýðý için beklenmedik bir anda kablosuz tekniðinin sýnýrlarýna gelirsiniz.

WLAN'dan daha güvenli

Kablosuz að her zaman beraberinde bir nebze de olsa tehlike getirir. Doðru þekilde güvence altýnda almadýðýnýz vakit (örneðin WPA þifrelemesi ile) yabancýlar dýþarýdan aðýnýza izinsiz bir þekilde girebilir. Ýþte bu konuda Powerline daha fazla güvenlik vaat ediyor. Bu tip bir yapýlandýrmada sadece elektrik hattýnýza direkt eriþim saðlandýðýnda saldýrý mümkün oluyor; yani evinizdeki prizlerden birine eriþim saðlanmýþ olmasý gerekiyor. Saldýrgan bunu becerse bile ek olarak þifrelemeyi de kýrmasý gerekiyor.

NASIL ÇALIÞIYOR

Chiponline'da yer alan bilgiye göre, Powerline cihazlarý HomePlug 1.0 veya HomePlug AV standardýný kullanýr. Bu iki teknik özellikle iletim hýzý ve þifreleme konusunda birbirinden ayrýlýr. Þunu belirtmemizde fayda var: Farklý üreticilerin adaptörlerinin birbiriyle anlaþmasý genellikle çok zordur.

Powerline, að oluþturmak için evdeki mevcut elektrik hattýný kullanýr. Að sinyalleri 230 Volt gerilime modüle edilir. Her zaman sadece bir cihaz veri gönderebilir veya alabilir. Veriler priz bulunan her odada kullanýma sunulur. Adaptörler ayný normal elektrik fiþi gibi prize takýlýr ve að kablosu ile bir bilgisayarýn Ethernet kartýna baðlanýr. Bir aðýn oluþabilmesi için en az iki adaptör gerekir.

HomePlug 1.0 standardýný kullanan cihazlarýn sunduðu bant geniþliði 14 Megabit/saniye ila 85 Mbit/saniye arasýnda deðiþir. Bu deðerler normal bir DSL hattý veya ses iletimi için fazlasýyla yeterlidir. Buna karþýn HomePlug AV, 200 Megabit/saniyeye kadar hýz sunar. AV, Audio (ses) ve Video kelimelerinin kýsaltýlmýþ halini temsil eder ve veri yoðunluðu yüksek multimedya uygulamalarý, internet TV veya video-on-demand hizmetlerinde aktarým kalitesine pozitif etki eder.

KALÝTE

Kapsama alaný, adaptörün gönderim kalitesinin yanýnda evdeki elektrik hattýnýn kalitesine ve hattaki parazit kaynaklarýna da baðlýdýr. Örneðin adaptörler arasý uzaklýk bir sonraki elektrik sayacý tarafýndan sýnýrlandýrýlýr. Sinyal emilimi o kadar büyüktür ki kural olarak bunun dýþýnda veri aktarýmý yapmak mümkün deðildir. Fakat çoklu prizdeki bir ampulün þalteri de sinyali emer.

UYARI

Optimal gönderim ve alým performansý için adaptör, prize tek baþýna takýlý olmalý. Ek olarak takýlan her cihaz performansýn bir kýsmýný emecektir. Yahut üzerinde priz bulunan bir adaptör seçin (Devolo ve Zyxel marka adaptörler); böylece prizi tamamýyla kaybetmiþ olmazsýnýz.

timeturk


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?