• 15 Temmuz 2020, 04:28:49

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: 5 Sevgi Dili Sizin Sevgi Diliniz Hangisi  (Okunma sayısı 600 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
5 Sevgi Dili Sizin Sevgi Diliniz Hangisi
« : 10 Ekim 2009, 12:00:54 »
Gerek arkadaþýmýz, gerek anne, baba, eþi ve gerekse de iletiþime geçmiþ olduðu karþý cins arkadaþlarýmýzla beraber ayný fiziksel ve sosyal ortamý paylaþtýðýmýzda bile genellikle anlaþýlmamaktan þikayet ederiz.

Genelde ‘biz birbirimizi sevdik ve aldýk, flört dönemimiz oldu ama ben bunun böyle olduðunu bilmiyordum’, ‘vay hain demek bana bunu da yapacaktý’, ‘nasýl olur ben bu adama kanabilirim’, ‘ama ne yapabilirim ki bana hep iyi olduðundan bahsetmiþti niþanlý olduðumuz yýllarda bunlara kýzmazdý þimdi nasýl olur anlamýyorum’ vs sözleriyle sýk sýk karþýlaþýrýz. Bunlarýn kendimize göre bir açýklamasý vardýr tabi, ama acaba ‘doðru dili’ konuþtuðumuzdan emin miyiz?

Ýþte Garry Chapman, yýllarýn tecrübesiyle mutluluk yolunu arayanlara ‘5 Sevgi Dili’ni sunuyor... 

5 SEVGÝ DÝLÝ...

Sevgi deposunun dolu tutulmasý gerekmektedir. Ýnsanlardaki sevgi oluþumu iþte bu deponun varlýðýna baðlýdýr. Aþýk olan kiþi sevdiði kiþini mükemmel olduðu illüzyonuna sahiptir. Aþýk olma deneyimi 3 nedenden dolayý gerçek sevgi olmadýðý sonucuna vardý Dr. Peck.

a) Aþýk olma iradi bir fiil veya bilinçli bir seçim deðildir.
b) Aþýk olmak gerçek sevgi deðildir,çünkü çaba göstermeden yaþanýr.
c) Aþýk olan kiþi diðer kiþinin geliþimine yardýmcý olmakla gerçekten ilgili deðildir...

5 sevgi dilini aþaðýya sýraladýktan sonra konu açýklamalarýna geçeceðiz. Önce bu dillerin nasýl olduðu konusunda sizler tahminde bulunun. 

(1) ONAY SÖZLERÝ
(2) NÝTELÝKLÝ BERABERLÝK
(3) HÝZMET DAVRANIÞLARI
(4) ARMAÐAN ALMA
(5) FÝZÝKSEL TEMAS

Yukarýdaki sýralanan maddeler 5 sevgi dilinin varlýðýndan bahsediyor ve þimdide bunlarýn ne demek olduklarýný öðrenelim. 

(1) ONAY SÖZLERÝ

Antik Ýbrani bilgesi, Solomon "Dil; yaþamýn ve ölümün gücüne sahiptir. Kaygýlý bir yürek insaný bunaltýr,ama sevecen bir söz onu neþelendirir." Sözlü iltifatlar veyi takdir sözleri sevgiyi güçlü þekilde iletir.
Bu kýyafetle çok þýk görünüyorsun...

Ooo ! Bu elbiseyle çok hoþ görünüyorsun...

Bu dünyada patatesi en iyi piþiren kiþi sen olmalýsýn...
Sevginin hedefi,istediðiniz bir þeyi elde etmek deðil,sevdiðiniz insanýn saadeti için bir þey yapmaktýr. Bununla birlikte þu bir gerçektir ki onaylayýcý sözler aldýðýmýzda karþýlýkta bulunmak için güdülenmemiz çok daha muhtemeldir. 

Onay sözlerinde;

a) Cesaret verici sözler: Duygularý sezinlemeyi ve dünyayý eþinizin gözüyle görmenizi saðlar.
b) Sevecen sözler: Seni seviyorum kelimesi buna bir örnek bu tür durumlarda da eþiniz genellikle sesinizin tonuna yüklenmiþ olan mesajý yorumlayacaktýr. Kullandýðýnýz kelimeleri deðil,konuþurken tavrýnýz ve ses tonunuz çok önemlidir.
c) Alçakgönüllü sözler: Ricalarda bulunmak,takdir edilmek,pardon haným efendi 2 dakikanýzý alabilir miyim? Ricalar iletiþime yön verir ve kiþinin kendisinin
önemli olduðunu hissini verir. 

(2) NÝTELÝKLÝ BERABERLÝK

Nitelikli beraberlikte bütün dikkatimizi kiminle berabersek ona vermemiz gerekmektedir. Kanepeye birlikte oturup,beraberce TV. Ýzlemek deðil,televizyonu kapatýp,tüm dikkatlerimizi toplayýp,birbirimize bakmamýzdýr. Ýkinizin beraberce konuþmasý,beraberce yürüyüþe çýkmanýz,beraberce dýþarýlarda yemeðe çýkmanýz vs. birbirini seven 2 gençle ,bir karý-kocanýn ayný ortamda otururken bile davranýþlarý farklýdýr, çýkan gençler gözbebeklerinin içine bakar,dýþarýdaki ortam 2.plan beraberdirler,karý-kocadan biri mutlaka dýþarýyý izliyordur bunlar ne yapýyor garsona bakar,baþka müþterilere bakar. Nitelikli beraberlik yoktur onlarda.

 

 

 

Nitelikli beraberlikte;

a) Birliktelik: Bedensel yakýnlýk demek deðil,odaklanmýþlýkla ilgili bir þey hem dikkatimizi hem de ruhen yakýnlýk ve birliktelik demektir.
b) Nitelikli sohbet : 2 bireyin deneyimlerini, düþüncelerini, duygularýný ve arzularýný dostça ve rahatsýz edilmeyecekleri bir ortamda paylaþtýklarý anlayýþýna dayanan diyalogdur. 

Nitelikli Sohbet Ve Nitelikli Beraberlikte Dikkat Edilecek Hususlar:

1) Eþiniz konuþurken göz temasýný sürdürün.(Eþinize tüm dikkatinizi verdiðini anlatýr.)
2) Eþinizi dinlerken baþka bir þeyle meþgul olmayýn .(Baþka bir þey yapmayýn.)
3) Duygularý dinlemesini öðrenin. (Haklý olduðunuz belli olacaktýr.)
4) Vücut dilini gözlemleyin. (Sýkýlmýþ yumruklar,titreyen eller,gözyaþlarý.)
5) Sözünü kesmeyin. ( Araþtýrmalar bir insan en fazla karþýsýndakinin sözünü kesmeden yalnýzca 17 saniye dinler normal olarak ama susmasý gerektiðini bildiði zamanlar bu uzar ve susma süresi susana baðlý olur.) 

c) Konuþmayý öðrenmek: Eþinizle konuþmayý öðrenmeniz gerekmektedir. Mümkün olduðu kadar da eþinizle sohbete girmekten kaçýnmayýn. 2 kiþilik tipi vardýr 1. Ölü denizdir : Ýsrail´de Galileo denizi,Jordan nehri yolu ile güneye ölü denizine akar,alýr fakat vermez. Bu kiþilikte alýr kesinlikle vermez. Bilgisi vardýr paylaþmak istemez suskundur. 2.Çaðlayan çayýdýr. Gözden veya kulaktan her ne girerse aðýzdan dýþarý çýkar ve ikisi arasýnda nadiren 60 sn. vardýr her gördüðünü ve iþittiðini anlatýr.

d) Nitelikli faaliyetler : Birinizin veya her ikinizin ilgi duyduðu her þeyi içerir.
Vurgu ne yaptýðýnýz üzerinde deðil,neden yaptýðýnýz üzerindedir. Amaç birlikte
þey yapmak ve bu yaþantýyý "bana deðer veriyor". Ýmajýný vermektir. 

(3) ARMAÐAN ALMA

Armaðanlar sevginin görsel sembolleridir. Kriz zamanlarýnda fiziksel varlýðýnýz eþinize verebileceðiniz en güzel armaðandýr. Armaðanýn pahalý olmasý gerekmez. Nede her hafta verilmesi gerekir. Bu yüzden armaðan insanýn iliþkilerinde,kendisinin diðer kiþinin karþýsýnda kýymetli olduðu izlenimimi verdiði için etkili olacaktýr. Bu armaðanlar eþinizi ve arkadaþýnýzý daha iyi tanýdýktan sonra çeþitliliði artacaktýr. Bazen bakarsýnýz bir tatlý söz, bazen bakarsýnýz bir öpücük,bazen de akþam yemeði bazen de mahallenin çiçekçisinden alýnmýþ kýrmýzý bir gül armaðan için yeterli olacaktýr. Ayrýca armaðan; verdiðiniz kiþide sizi de hatýrlamasý ve unutmamasý ihtimalini verdiði için,iliþkiniz ve sevginiz de hatýrlanacak olmasý yönünden çok önemlidir. 

(4) HÝZMET DAVRANIÞLARI

Hizmet davranýþlarý ile eþinizin,yapmanýzdan hoþlandýðý þeyleri yapmayý kastediyorum. Ona hizmet ederek,onu memnun etmeye onun için bir þeyler yaparak ona sevginizi ifade edersiniz, yemek piþirmek,masayý hazýrlamak,bulaþýklarý yýkamak,evi süpürmek,çöpleri dökmek,bebeðin bezini deðiþtirmek,odayý boyamak,ütü ütülemek vs. bu gibi durumlarda kiþi kendisinin sevildiðini kendisine ve ortamýna hizmet edildiði zaman anlar. Ricalar sevgiye yön verir ama talepler sevginin akýþýný durdurduðu için isteklerinizde rica etmeyi ihmal etmeyiniz.

(5) FÝZÝKSEL TEMAS

Çocuk geliþim alanlarýnda çok sayýda araþtýrma þu sonucu vermiþtir. Kucaklan an ve öpülen çocuklar uzun zaman süreçlerinde fiziksel temastan mahrum býrakýlmýþ çocuklara nazaran daha saðlýklý bir duygusal yaþam geliþtiriyorlar. Fiziksel temas evlilikte sevgiyi iletmek için güçlü bir araçtýr. Öpme,sarýlma,cinsel iliþki,fiziksel temasta ileti güçlüdür. Dilin ucu,parmaklarýn ucu, burun ucu dokunmaya çok duyarlý olan yerlerdir. Ama omuzlarýn arkasý en az duyarlý olan yerlerdir. Fiziksel temas 2 ye ayrýlýr,a) Örtülü temas: Vücudunuzu çaktýrmadan sürtmek,elini omzuna koymanýz.
b) Aþikar temas: Bilerek temastýr. Masaj elle tutma masaj vs.

El tokalaþmalarý da bir nevi teminattýr. Vücut dokunulmak için vardýr. Kriz zamanlarýnda neden iç güdüsel olarak,birbirimiz kucaklarýz. Çünkü fiziksel temas sevgiyi güçlü olarak ilettiði için.NOT:Yukarýda saymýþ olduðumuz 5 sevgi dilini iyice anlamýþ bulunuyorsunuz ama burada unutulmamasý gereken en önemli nokta,her insanýn farklý sevgi dili olacaðýdýr. Eþiniz için 1. sevgi dili nitelikli beraberlikken arkadaþýnýz için de 1.sevgi dili onay sözleri olabilir. Erkek için 1. sevgi dili hizmet davranýþlarý iken kadýn için armaðan alma 1. sevgi dili olacaktýr. 

KARÞINIZDAKÝNÝN BÝRÝNCÝL SEVGÝ DÝLÝNÝ
VE KENDÝ SEVGÝ DÝLÝNÝZÝ
NASIL KEÞFEDECEKSÝNÝZ ?


Eþinizin en çok hangi yönünü eleþtiriyorsanýz,hangi davranýþlarýndan rahatsýz oluyorsanýz yaptýðý ve yapmadýðý davranýþlar sizin sevgi dilinizi öðrenme açýsýndan yardýmcý olacaktýr.

Evlendiðinizde geriye dönüp baktýðýnýzda, þu soruyu sormanýz gerekmektedir. Bugüne kadar eþimden ben en çok ne istedim?

Sizin eþinize yaptýklarýnýz ve yapmaktan hoþlandýðýnýz davranýþlar çünkü yaptýðýnýz muhtemelen size yapýlmasýndan hoþlandýðýnýz demektir.

Sizi inciten eþinizin davranýþlarý nelerdir?

Eþinizden en çok neyi ister ve rica edersiniz?

2 türlü insanýn 1. sevgi dilini tespit etmekte zorlanýrýz.
A) sevgi deposu, uzun süredir dolu olan kiþiler,
B) sevgi deposu, sevildiðini hissetmeyecek kadar boþ olan kiþiler


SEVGÝ DÝLÝ (Garry Chapman)


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?