• 25 Şubat 2020, 13:09:18

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sahabe Hanýmlarýn Örtünme Hassasiyeti;  (Okunma sayısı 451 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SaBa_YeLi

  • Ziyaretçi
Sahabe Hanýmlarýn Örtünme Hassasiyeti;
« : 18 Şubat 2010, 20:05:58 »
Sahabe Hanýmlarýn Örtünme Hassasiyeti;

Yaz mevsimi, kimileri için açýlýp saçýlma mevsimi olarak algýlanýyor. Ama yine bazý hanýmlar, ALLAH'ýn tesettür emri gereði, yakýcý sýcaktan tesettürün serin iklimine koþacaklar. Ve bu esnada bitmeyen tesettür tartýþmasý, yine bütün hýzýyla devam edecek.

Merak edenler için kýsaca örtünmenin nereden çýktýðýný hatýrlatmakta faydalar vardýr.

Müslüman kadýnlara örtünme emri, Hicrî 4. yýlda (Miladî 624) Zilkâde ayýnda farz kýlýndý. Tesettür ayetleri inzal olunca, Peygamberimiz, tesettür ayetini sahabeye bildirdi.

Sahabeler tesettür emrini evlerindeki kadýnlarýna, kýzlarýna ilettiler. Ve Müslüman kadýnlar evlerinde bulduklarý kumaþ parçalarýna örtü yaparak büründüler.

O dönemde müslüman kadýnlarýn tesettüre nasýl sarýldýðýný Hz. Aiþe validemiz þöyle anlatýyor:

"VALLAHi ben, ALLAH'ýn kitabý Kur'an’ý tasdik, onun indirdiðine iman bakýmýndan Ensar kadýnlarýndan daha faziletlisini görmedim. Nur Suresi’ndeki örtünme ayeti inince, erkekleri kendilerine varýp ALLAH'ýn indirdiði ayetleri okumaða baþladýlar.

Herkes bu emirleri zevcesine, kýzýna, hemþiresine ve bütün yakýnlarýna okuyordu. Kadýnlardan hiçbiri istisna edilmemek þartýyla ALLAH'ýn Kur'an’ýnda indirdiði emirlere uyarak, yünden ve pamukludan mamül örtülerine büründüler. Ve sabah namazýnda Rasûlullah'ýn arkasýnda, örtülerine bürünerek namaz kýldýlar ." (Buhari, Tefsirüs Süre 24-12)

Ýþte, Peygamberimiz döneminden, Kýyamet gününe kadar devam edecek örtünme emri, böylece müslümanlarýn hayâtlarýna girmiþ oluyordu. Bu yüce örtünme nimeti, fasýklar ve inkârcýlar istemese dahi, müslüman kadýnlarca þerefle sürdürülecek ve kýyamete kadar yaþatýlacaktýr.

Örtünme ALLAH’ýn Açýk Emridir
Bazý art niyetliler ne derlerse desinler, müslüman haným ALLAH'ýn emri olduðu için örtünür.

Ýþte, bir ayet-i kerimede Rabbimiz þöyle buyurur:

"Ey Peygamber! Eþlerine, kýzlarýna ve mü'minlerin kadýnlarýna dýþ elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu onlarýn tanýnýp, kendilerine sarkýntýlýk edilmemesi için daha uygundur. ALLAH çok baðýþlayan ve çok merhamet edendir." (33/Ahzâb, 59).

"(Ey Muhammed) Mü'min kadýnlara söyle; gözlerini þehvetli bakýþlardan sakýnsýnlar, cinsel organlarýný harama bulaþtýrmaktan korusunlar, (açmaksýzýn) görülmesi zaruri olanlar hariç süslerini göstermesinler, baþ örtülerini yanlarýna sarkýtsýnlar.

“Süslerini; (tabiî ve sun'i güzelliklerini) kocalarýndan babalarýndan veya kocalarýnýn babalarýndan veya kendi oðullarýndan veya kocalarýnýn oðullarýndan veya kendi kardeþlerinden veya kardeþlerinin oðullarýndan veya kadýnlarýndan veya kýzkardeþlerinin oðullarýndan veya sahip olduklarý (cariyeleri)nden

veya cinsî iktidarý olmayan hizmetçilerinden veya kadýnlarýn mahrem yerlerini henüz anlayacak çaðda olmayan çocuklardan baþkasýna göstermesinler. Gizledikleri süslerini baþkalarýna bildirmek için ayaklarýný da vurmasýnlar. Ey Mü'minler! Hepiniz ALLAH'a tevbe edin ki kurtuluþa eresiniz." (Nur Suresi, ayet:31)

Örtünmeyle ilgili hadîs-i þeriflerden bir tanesini sizlere arz etmek isteriz.

Peygamber Efendimiz (sav) de aþaðýda sunacaðýmýz hadîs-i þeriflerinde müslüman hanýmlarý hâyâ ve iman timsali tesettüre davet etmekte ve þöyle buyurmaktadýr:

"Ebu Bekir (ra) kýzý olan Esmâ (r.anha) üzerinde ince elbiseler bulunduðu halde, Rasûlullah'ýn yanýna geldi. Rasûlullah hemen yüzünü ondan baþka bir yana çevirdi ve ‘Ya Esma! Bir kadýn hayýz (görecek çað)a ulaþtýðýnda, þundan ve þundan baþka (bir yerinin) görülmesi iyi olmaz." Buyurarak, yüzüne ve iki eline iþaret etti.” (Ebu Davut, C.4 s. 62)

Yukarda verdiðimiz ayet ve hadisler, 1400 küsür yýllýk bir uygulama olan tesettürün müslümanlar için bir farz olduðunu ortaya koymaktadýr. Örtünme kulluðun gereði bir ibadettir, namaz ve oruç gibi bir farzdýr.

Bu ayetlerden yola çýkarak, örtünme dört mezhepte de farz kabul edilmiþtir. Kadýnlarýn kadýnlara ve mahremlerine, yani aralarýnda devamlý evlenme engeli bulunan erkek akrabasýna karþý avret yeri, Hanefî ve Þâfiîler’e göre erkeðin erkeðe karþý avret yeri gibidir.

Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde aðýrlýklý görüþ, kadýnýn mahremi erkekler yanýnda el, yüz, baþ, boyun, kol, ayak ve baldýr hariç, bütün vücudunun avret olduðu ve örtülmesinin gerektiði yönündedir.

Kadýnýn yabancý erkekler, yani mahremi olmayan erkekler karþýsýnda avret yeri yüzü, el ve ayaklarý hariç bütün vücududur. Bu Hanefî mezhebinin görüþü olup diðer fýkýh mezheplerine göre kadýnýn ayaklarý da avrettir.

Bunun için müslüman hanýmlar ALLAH'ýn rýzasýný kazanmak ve O'nun bu farz emrini yerine getirmek için örtünürler.

Herhangi bir görüþe bir tepki olarak örtünmezler, ya da

"Efendim, önceden kadýnlarýn saçlarý yemeðin içine dökülüyormuþ da, yemeðin içine dökülmesin diye örtünmüþlermiþ” gibi saçma iddia ve hezeyanlar için örtünmezler.
   

Örtünmenin Faydalarý

•Örtünmenin sayýlamayacak kadar yararlarý vardýr. Baþta ALLAH'ýn emri olduðu için örtünme emrine yerine getiren müslümanlar hanýmlar ALLAH'ýn rýzasýný kazanmaktadýrlar.

•Yine, yukarda da yer verdiðimiz Ahzab süresinin 59. ayetinde tesettür emrine uyarak, güzelliklerini gizleyen müslüman hanýmlar, kötü niyetli kiþilerin sözlü ve fiili saldýrýlarýndan korunmuþ olurlar.

Þöyle etrafýmýzda baktýðýmýz zaman dekolde kýyafetli, makyajlý, mini etekli bayanlarýn sokaklarda, toplu taþýma araçlarýnda el ve dille uðradýklarý tacizler, her zaman olaðan olaylardandýr.

Tesettürlü hanýmlarýn da yabancý erkeklerin sözlü ve fiili tacizlerinden korunduðunu bilinen ve yaþanan bir gerçektir.

•Ýnsanoðlu yaratýlýþý icabý tahriklere çabuk kapýlan bir yaratýktýr. Evde, okulda, iþyerinde, pazarda, TV'de ve her yerde açýk kadýnlarla muhatap olan erkekler, yoðun bir cinsel tahriðin ve yönlendirmenin kurbaný olmaktadýrlar.


•Erkeklerin, hayatýn tüm birimlerinde kadýnýn açýk saçýklýðýyla tahrik edilmesi sonucunda, cinsel sapýklýðýn büyük boyutlara ulaþtýðý yapýlan araþtýrmalarla da teyit edilmektedir.

Kadýnlarýmýz tesettüre büründükleri takdirde, hem kendilerini cinsel tacizlerden korurken, hem de erkekleri cinsel sapýklýða düþmekten korurlar. Kadýnlarýn erkekleri tahrik etmediði bir sistemde, cinsel anarþi diye bir þey sözkonusu olamaz.


•Kadýnýn açýk saçýklýðý ve hâyâsýzlýðý, aile baðlarýný koparan en önemli etkendir. Kadýn-erkek iliþkisinin sýnýr tanýmadýðý toplumlarda, evli açýk kadýnlar daha çok yakýþýklý ve kibar bulduðu erkeðe yaklaþabilmekte, evli yakýþýklý bir erkek de karýsýndan daha güzel bulduðu kadýna yaklaþmakta; eþler birbirlerini böylece aldatmakta, dolayýsýyla yuvalar yýkýlmaktadýr.

Âile sadakatinin korunmasýnda örtü ve namusun rolü çok büyüktür. Baþkalarýna deðil de kocasýna karþý güzelliklerini sergileyen imanlý kadýn, sadakatini ispatlamýþ olmaktadýr.


•Ýslâmýn diðer emirlerinde olduðu gibi Örtü emrinde de sayýsýz týbbî hikmetler mevcuttur. Örtü, kadýný harici etkilerden, erkeði de kadýnýn cezbedici güzelliklerine bakmaktan alýkoymakta, dolayýsýyla insan saðlýðýna olumlu katkýlarda bulunmaktadýr.

Örtü, kadýnlarýn tenlerini erkeklerin zararlý bakýþlarýndan koruduðu gibi güneþin zararlý ýþýnlarýna da siper olduðu bir gerçektir. Güneþ ýþýnlarý, vücuda direk temas ettiði için yakýcýdýr. Ama örtülü kadýnda güneþ ýþýnlarý, elbisenin üzerinden yansýyarak tesirini kaybeder. Kapalý kadýnýn hali gölgelikte oturan birinin haline benzer.


•Tesettürlü kadýnlarýn bir özelliði de derilerini güneþten ve soðuktan koruduklarý için yumuþak ve taze bir tene sahip olmalarýdýr. Açýk kadýnlarýn derileri; güneþ ve soðuktan dolayý, örtülülere göre daha serttir.


•Prof. Dr. Asaf Ataseven yaptýðý araþtýrmalarda elbisenin iklim vazifesi gördüðünü ortaya koymuþtur. Ataseven'e göre elbise dýþ ortam ile vücudumuz arasýnda bir ortam oluþturmak gibi önemli bir vazife ifa etmektedir. Bugün buna "elbise iklimi" deniliyor.

Elbise, dýþarýdaki sýcaklýðýn cildimize doðrudan doðruya intikal etmemesi ve güneþ ýþýnlarýna fazla maruz kalmamamýz için de faydalýdýr.

Elbise soðuðun zararlý tesiri gibi, sýcaðýn zararlarýndan da insaný koruyor; hatta vücut sýcaklýðý ile dýþ ortam arasýndaki harareti tanzim gibi bir fonksiyon ifa ediyor. Böylece insanýn elbise ikliminde yaþamasýný saðlýyor.


•Örtülü bir kadýn, görünümüyle toplum içinde kadýn olarak deðil, insan olarak var olduðunu anlatýr. Çýplak bir kadýn toplumda bakýlmak görülmek ve beðenilmek için vardýr. Ama o evden dýþarýya çýkmadan önce saatlerce ayna karþýsýnda, gözleri üzerinde toplayacaðý bir "biçim"e dönüþtürmeye çalýþýr kendisini.


•Acaba kadýn sade ve aðýrbaþlý bir þekilde toplum içinde yer almasý mý daha hayýrlýdýr?

Yoksa dýþarý çýkýþ için ayna ve tuvalet masasýnýn yanýnda bir kaç saat zamanýný öldürse, dýþarý çýktýðýnda da bütün iþi erkeklerin dikkatini kendine çekmek olsa, gençleri nefislerine düþkün, þehvetperest ve göz otlatan varlýklar durumuna soksa mý toplum için daha hayýrlýdýr?


Tesettür kadýna diþiliðiyle deðil, kiþiliðiyle insan olduðunu gösteren bir araçtýr.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?