• 06 Nisan 2020, 18:34:57

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Namaz...  (Okunma sayısı 978 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Namaz...
« : 21 Şubat 2010, 18:18:31 »

- "Ne dersiniz? Birinizin kapýsýnýn önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beþ defa yýkansa, kirinden bir þey kalýr mý?" Sahâbîler:

- O kimsenin kirinden hiçbir þey kalmaz, dediler. Resûl-i Ekrem (a.s.m.):

- "Beþ vakit namaz iþte bunun gibidir. ALLAH beþ vakit namazla günahlarý silip yok eder." buyurdular.Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Ayrýca bk. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; Ýbni Mâce, Ýkâmet 193
« Son Düzenleme: 21 Şubat 2010, 18:38:44 Gönderen: mis@fir »

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Ynt: Hadislerle Namaz
« Yanıtla #1 : 21 Şubat 2010, 18:19:53 »
"Ýnsanlar ezan okumanýn ve namazda birinci safta bulunmanýn ne kadar faziletli olduðunu bilselerdi,

sonra bunlarý yapabilmek için kur'a çekmek zorunda kalsalardý kur'a çekerlerdi.

Þayet camide cemaate erken yetiþmenin ne kadar faziletli olduðunu bilselerdi, birbirleriyle yarýþa girerlerdi.

Eðer yatsý namazý ile sabah namazýndaki fazileti bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi."
« Son Düzenleme: 21 Şubat 2010, 19:56:45 Gönderen: __MiM__ »

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Ynt: Hadislerle Namaz
« Yanıtla #2 : 21 Şubat 2010, 18:22:40 »
"Namaz için ezan okunduðu zaman, þeytan ezaný duymamak için arkasýný dönüp yellenerek kaçar.

Ezan bitince tekrar geri gelir.

Namaz için kamet edilince yine arkasýný dönüp kaçar.

Kamet bittiðinde yine gelir ve kiþi ile nefsi arasýna sokulur ve ona:

Filân þeyi hatýrla, filân þeyi hatýrla diyerek, namazdan önce aklýnda olmayan þeyleri hatýrlatýr da, neticede insan kaç rek'at namaz kýldýðýný bilemez olur."

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Ynt: Hadislerle Namaz
« Yanıtla #3 : 21 Şubat 2010, 18:23:50 »
"Kim ezaný iþittiði zaman: Ey þu eksiksiz davetin ve kýlýnacak namazýn rabbi

ALLAHým!

Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver.

Onu, kendisine vaadettiðin makâm-ý mahmûda ulaþtýr, diye dua ederse, kýyamet gününde o kimseye þefâatim vâcip olur."

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Ynt: Hadislerle Namaz
« Yanıtla #4 : 21 Şubat 2010, 18:25:53 »

"Birtakým melekler geceleyin, diðer birtakýmý da gündüz vakti birbiri ardýnca gelip sizin aranýzda bulunurlar. Onlar sabah namazý ile ikindi namazýnda bir araya gelirler. Geceleyin aranýzda kalmýþ olanlar ALLAH'ýn huzuruna çýkarlar. ALLAH Teâlâ, kullarýnýn halini çok iyi bildiði halde, meleklere:

-Kullarýmý ne halde býraktýnýz? diye sorar. Melekler:
-Onlarý namaz kýlarken býraktýk; yanlarýna da namaz kýlarken varmýþtýk, derler."

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Ynt: Hadislerle Namaz
« Yanıtla #5 : 21 Şubat 2010, 18:27:21 »"Kim sabah akþam camiye gider gelirse, her gidip geliþinde ALLAH Taâlâ o kimseye cennetteki ikramýný hazýrlar."

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Ynt: Hadislerle Namaz
« Yanıtla #6 : 21 Şubat 2010, 18:28:38 »


- "Size, ALLAH'ýn kendisiyle günahlarý yok edip, dereceleri yükselteceði hayýrlarý haber vereyim mi?" buyurdular. Ashâb:

- Evet, yâ ResûlALLAH! dediler. Resûl-i Ekrem:
- "Güçlükler de olsa abdesti güzelce almak, mescidlere doðru çok adým atmak, bir namazý kýldýktan sonra öteki namazý beklemek.

Ýþte ribâtýnýz, iþte baðlanmanýz gereken budur" buyurdular.

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Ynt: Hadislerle Namaz
« Yanıtla #7 : 21 Şubat 2010, 18:29:43 »

"Mescidlere devam etmeyi alýþkanlýk haline getiren bir adamý gördüðünüz zaman, onun gerçek mü'min olduðuna þahitlik ediniz".

ALLAH Taâlâ þöyle buyurur: "ALLAH'ýn mescidlerini, ancak ALLAH'a ve âhiret gününe inanan, namazý kýlan, zekâtý veren ve ALLAH'tan baþka kimseden korkmayanlar onarýrlar.

Ýþte onlar, doðru yolu bulanlardan olabilirler

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Ynt: Hadislerle Namaz
« Yanıtla #8 : 21 Şubat 2010, 18:31:28 »

"Bir kimsenin cemaatle kýldýðý namazýn sevabý, evinde ve çarþý pazarda kýldýðý namazdan yirmi beþ kat daha fazladýr.

O kimse abdestini güzelce alýp, sonra sadece namaz kýlmak maksadýyla mescide giderse attýðý her adým sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatasý da silinir.

Namazýný kýldýktan sonra abdestini bozmadan namaz kýldýðý yerde kaldýðý müddetçe, melekler ona:

ALLAHým! Ona rahmetinle muamele et, ona acý! diyerek dua etmeye devam ederler.

O kimse namazý beklediði sürece namazda imiþ gibidir."

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Ynt: Hadislerle Namaz
« Yanıtla #9 : 21 Şubat 2010, 18:32:55 »


"Ýnsanlar yatsý namazý ile sabah namazýndaki fazilet ve sevabý bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi."

"Münafýklara sabah ve yatsý namazýndan daha aðýr gelen hiçbir namaz yoktur. Ýnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduðunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi."

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Ynt: Hadislerle Namaz
« Yanıtla #10 : 21 Şubat 2010, 18:36:18 »


"Kýyamet gününde kulun hesaba çekileceði ilk ameli onun namazýdýr.
Eðer namazý düzgün olursa, iþi iyi gider ve kazançlý çýkar.
Namazý düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlý çýkar. Þayet farzlarýndan bir þey noksan çýkarsa,

Azîz ve Celîl olan Rabb'i:
- Kulumun nâfile namazlarý var mý, bakýnýz? der.
Farzlarýn eksiði nafilelerle tamamlanýr. Sonra diðer amellerinden de bu þekilde hesaba çekilir."

Çevrimdışı mis@fir

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 124
 • Teþekkür 0
Ynt: Hadislerle Namaz
« Yanıtla #11 : 21 Şubat 2010, 18:37:39 »"Erkeklerin en çok sevap kazanacaðý saf ilk saf, en az sevap kazanacaklarý saf son saftýr.

Kadýnlarýn en çok sevap kazanacaðý saf son saf, en az sevap kazanacaklarý saf ise ön saftýr."

Çevrimdışı ~*medinemin_nuru*~

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 397
 • Teþekkür 1
Ynt: Namaz...
« Yanıtla #12 : 21 Şubat 2010, 19:00:33 »
ALLAH razý olsun aplam çok güzel bir konunun üstüne bastin  :alkis: :alkis: Namaz dinin direðidir  :Senin_icin: