• 12 Temmuz 2020, 21:22:43

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: HAFIZA EÐÝTÝMÝNDE HATIRLAMA  (Okunma sayısı 433 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
HAFIZA EÐÝTÝMÝNDE HATIRLAMA
« : 27 Şubat 2010, 17:41:59 »
HAFIZA EÐÝTÝMÝNDE HATIRLAMA

Hatýrlama zihinde saklanan bilgilerin ihtiyaç duyulduðunda tekrar hatýrlanabilmesidir.

Hatýrlamayý Kolaylaþtýran Faaliyetler

1) Bilgilerimiz Sistematikleþtirilmelidir:

hatýrlamaz zorunda olduðumuz bilgiler öðrenildikten sonra belli özelliklerine göre sýnýflandýrýlýr. Mesela ortak özelliklerine göre hayalimizdeki eve yerleþtirilebilir. Bu yerleþtirme tarih veya konu sýrasýna göre 1. Kat, 2. Kat þeklinde bölümlere ayrýlýr.

Bunu yaparken bilgilerimiz hayal gücümüz kullanýlarak daha canlý olarak saklanýlabilir.

2) En Sondan Baþlayarak Hatýrlamaya Çalýþma:

Unutulan bir bilgi veya nesne en son yapýlan iþten baþlayarak kullanýldýðý yerler ve kullanýþ biçimi vb. özellikleriyle yakýndan uzaða doðru düþünülürse daha iyi hatýrlanýr.

3) Anahtar sözcükleri Çengel Olarak Kullanma:

her sayýya hiç deðiþmeyecek anahtar sembol verilmelidir. Daha sonra bu anahtar sembol ile hatýrlanmak istenen nesne, olay ya da konu hakkýnda hayal gücümüz kullanýlarak bir bað oluþturulur. Böylece kuru ezber olmaktan çýkar bize mal olur.

4) Ýnsanlarýn Hatýrlanmasý:

Ýnsanýn en zoruna giden hususlardan biri unutulmasýdýr. En hoþuna giden kelime ise kendi ismiyle hatýrlanmasýdýr. Fakat genellikle tanýþtýðýmýz insanlarýn isimlerine pek önem vermediðimiz için unuturuz. Oysa insanlarý isimleri ile tanýmak, sýcak iliþkilerin baþlayýp derinleþmesinde çok önemlidir.

Eðer bu konudan siz de muzdarip iseniz þu hususlara dikkat etmelisiniz:

a) Yeni tanýþacaðýnýz insanlarla ilgili mümkünse önceden bilgi edinin. Tanýþýrken fazla heyecanlý görünmemeye dikkat edin. Giyiniþinize dikkat edin.

b) Karþýnýzdaki insaný unutmamak için iyi gözlemleyin. Yüz þekli saç biçimi, baþý, alný, kaþlarý, gözleri, burnu vb. özelliklerine dikkat edilmelidir.

c)Karþýnýzdaki insaný çok iyi dinleyin. Özellikler ismini doðru anlamaya çalýþmalýyýz. Ayrýca konuþma sýrasýnda ismin tekrar tekrar kullanýlarak, kendi içimizden tekrar ederek, ayrýlýrken ismiyle hitap edilerek kalýcý hale getirilmelidir.

d) Önemli zamanlarda sevdiklerinizi hatýrlamaya çalýþýn.(bayram, yýldönümü). Böyle zamanlarda hediyeleþerek dostluðunuzu pekiþtirin.

e) Mümkün olduðu kadar iþlerinizi yazarak takip etmeye çalýþýn. Bir ajandaya tanýþtýðýnýz insanlarýn özelliklerini, iþlerinizi yazýn. Yapabilirseniz bir günlük tutarak yaptýðýnýz iþleri yazýn.

5) Öðrenilen bir bilginin belli bir sayýda tekrar edilmesi lüzumludur. Bu öðrenme eþiðini aþana kadar devam etmelidir. Bir bilgi tam öðrenilse dahi daha sonra belli bir sayýda tekrar edilmezse unutulur. Tekrarlar þu þekilde yapýlabilir.

Günler 1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün 5. Gün 1. Hafta 1. Ay 1. Yýl

Tekrar sayýsý 5 4 3 2 1 1 1 1

Tekrar olmazsa hatýralarýnýzýn karýþabileceðini bilin.

6) Öðrenilen bilgi kuru ezberde kalmamalý, günlük hayatta kullanýlmalýdýr. Kullanýlmayan bilgilerin silineceðini unutmayýn.

7) Çalýþmaya çok ara verilmemelidir. Yaz tatilinde dahi belli zamanlarda bilgilerin tekrarý yapýlabilir.

8) Dersi dikkatli dinleyerek, dersle ilgilenerek, dersi derste tam öðrenmelidir. Eksik öðrenilen bilgiler çabuk unutulur.

9) Öðrenirken önceki bilgilerinizin kolaylaþtýrýcý etkisinden yararlanýn. Tam öðrenemezseniz geçmiþ öðrendiklerinizin þimdiki öðrendiklerinizi karýþtýrabileceðini ya da þimdiki öðrendiklerinizin geçmiþ öðrendiklerinizi unutturabileceðini biliniz.

10) Dersi ve öðretmeni sevmeye çalýþýn. Sevilmeyen derslerin çabuk unutulacaðý kanýtlanmýþ bir hakikattir.

11) Lüzumsuz bilgilerden kaçýnýn, sizin için lüzumlu bilgilere daha fazla zaman ayýrýn.

12) Müþahhas konularýn unutulmayacaðýný bilerek öðrenirken þekil, grafik ve haritalardan yararlanýn. Ayrýca öðrenilen bilgileri çeþitli þekillerle formülleþtirerek müþahhaslaþtýrýn.

13) Öðrenilen bilgileri belli nesnelerle kotlayýn. Misal: arkadaþýnýzýn telefon numarasý 258 90 67 ise onu kolay ezberlemek için 258 Denizli'nin kodu, 90 Türkiye'nin kodu, 67 Zonguldað'ýn plaka kodu olarak kodlanabilir.

14) Bilmediðiniz kelimeleri, formülleri, kurallarý ezberlerken küçük kartonlara yazýp sürekli yanýnýzda taþýyarak ezberleyebilirsiniz.

15) Ezberlediðiniz kelime gruplarý ya da formülleri nerede kullanacaðýnýzý da bilmelisiniz.

16) Kendinize tam güvenmeli, kendinizi tanýmaya çalýþarak neleri yapýp neleri yapamayacaðýnýzý tespit edip ona göre çalýþmalýsýnýz. Hedef tespit edilip yazýlý plan hazýrlayarak bu hedeflere ulaþmaya çalýþmalýsýnýz.

17) Öðrendiðiniz malzemenin sizin için anlamýný ve önemini kavrayýp her zaman yeni bilgiler öðrenmeye istekli bir þekilde çalýþmalýdýr. Kolay pes etmemelidir.

18) Öðrendiðiniz bilgileri çeþitli yöntemlerle test etmelisiniz.

19) Bilgiyi mümkün olduðu kadar baþka yollardan almalýdýr. Görerek, duyarak, okuyarak bilgi daha fazla öðrenilir.

20) Bilgiyi kesinlikle yýðarak, son akþama býrakarak çalýþmalýdýr.

21) Öðrenmeden sonra yapýlacak en doðru davranýþ uyumaktýr. Bu yüzden uyumadan önce o gün öðrenilenlerin tekrar edilmesi çok faydalýdýr.

Kýsaca bir bilginin öðrenilesi demek ezberlemek demek deðildir. O bilgi tam olarak anlaþýlýp, tatbik edilebilmelidir. Kalýcý olmayan, davranýþ deðiþikliðine sebep olmayan bir bilgi öðrenilmemiþtir. Bunun da olabilmesi için yukarýdaki hususlara dikkat edilmesi lüzumludur.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?