• 18 Şubat 2020, 13:02:46

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Vermek Güzelleþtiriyor Ýnsaný...  (Okunma sayısı 697 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SaBa_YeLi

  • Ziyaretçi
Vermek Güzelleþtiriyor Ýnsaný...
« : 28 Şubat 2010, 08:59:35 »
VERMEK’, ne güzel bir kelime.

 Kulak vermek, gönül vermek ve ALLAH yoluna hayatý vermek…

Ýllâ ALLAH için vermek, ne veriyorsak O’nun adýna vermek.

 Verirken güzelleþiyor, seviniyor, mü’min olduðunu anlýyor insan.

Ýþte sahabelerin de yaþadýðý bu halis sevinçlerden bir numune:

Tâbiîn âlimlerinden Ebû Hâlim, Seleme bin Dinar anlatýyor:

“Bir gün, Ashâb-ý Kiram’dan Sehl Ýbn-i Sad (ra): ‘Cuma günleri pek sevinçli olurduk’ dedi. ‘Niçin sevinçli olurdunuz?’ diye sordum.

Þunlarý söyledi: ‘Yaþlý bir haným ninemiz vardý. Su kenarlarýna dikilen pazý köklerini toplar, onlarý bir þömineye koyar, içine biraz arpa ilâve ederek piþirirdi.

Bu yemeðin içinde ne iç yaðý, ne et yaðý olurdu. Cuma namazýný kýlýp döndüðümüzde onu ziyaret ederdik, onun bize ikram ettiði bu yemeðe kaþýk sallardýk.” (Buharî, Cum’a; 40)


Vermek güzelleþtiriyor insaný.


Vermemek, elindeki nimeti kendinden bilmek, kendine ait zannetmek, cimriliktir.

 Cimrilik ise cehennem aðacýndan bir daldýr.

ALLAH’ým, kim ne verirse versin, onun eliyle gönderen Sen’sin.

Bizi de verenlerden eyle, vermekle sana yaklaþanlardan eyle.

Mevlânâ Câmi’den ibretli bir öykü:


“Bir cömerte sordular: ‘Muhtaçlara verdiðin, yoksullara daðýttýðýn þeylerden dolayý gönlünde, kibir ve fakirler üzerine bir minnet yüklemek hisleri geliyor mu?’

Cömert þöyle cevap verdi:


‘Hayýr, ne münasebet! Ben bir þey verirken, kendimi aþçýnýn elindeki kepçe gibi farz ediyorum. Veren aþçýdýr, fakat kepçeden geçiyor. Kepçe, ‘Rýzký veren benim’ gibi bir histe bulunabilir mi?!’


“Verilen rýzk insanlarýn elinden çýkýyorsa da, asýl veren Cenâb-ý Hak’týr.

 Bundan dolayýdýr ki, rýzka vâsýta olan hiç kimsenin minnet yüklemesi doðru deðildir.”

Vermek güzelleþtiriyor, insana yakýþýyor.

Ve onu ALLAH’a yaklaþtýrýyor.

 Hele verenin, verdirenin sadece ALLAH (cc) olduðunu bilmek ne kadar izzetli ve þerefli, yüksek bir hâldir.

Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Cevad’dýr, yani ‘çok ihsân eden, çok cömert olan’.

Rabbimiz, Cevad isminin bir tecellisi olarak yarattýðý kâinattaki her bir canlýya bol bol ihsan etmekte, yeryüzünü bir nimet sofrasý halinde açmakta, hiç kimsenin sayamayacaðý sayýsýz nimetlerini o sofrada sermektedir.

Yine bu ismin tecellisidir ki, bahar ve yaz mevsimlerini gayb hazinesinden gelen binler nimetlerle yüklü birer vagon hâline getirip, onlarý en tatlý ve lâtif rýzýklarla doldurup göndermektedir.

ALLAH cömert olduðu gibi, bizim de cömert olmamýzý, bizim de kendi servet ve mallarýmýzdan gücümüz yettiði oranda yardým ve hayýrda bulunmamýzý istiyor.

Bir hadis-i þerifte:

 “ALLAH tayyiptir, iyiliði sever; ve ALLAH cömerttir, cömertliði sever” buyurulur. (Tirmizî, Edep; 41)
Ýnanan bir insan, hakîkî bir tevekkülle ALLAH’a baðlanmýþtýr.

Her þeyi verenin de alanýn da O (cc) olduðuna inanmýþtýr.

Her þeyle birlikte kendisinin ve elindekilerin de, Rabbinin mülkü olduðunu ve O’nun hazinesinin ise bitmez tükenmez olduðunu bilir.

Bu bilginin getirdiði güvenle, Hak yolunda yapacaðý harcamanýn neticesinde, sonsuz hazinelerin sahibi olan ALLAH’ýn (cc) kendisini asla muhtaç býrakmayacaðýna inanýr.

Ýmaný kuvvetlendikçe tevekkülü artar, tevekkülü kuvvetlendikçe cömertliði artar.

Cömertlik, inancýmýzýn kuvvetini gösteren ölçülerden biridir.

Hz. Peygamberimiz (asm) bir baþka hadis-i þerifinde þöyle buyurur:

“Ýki haslet vardýr ki, onlarýn ikisi de bir mü’minde bir araya gelmez: Cimrilik ve kötü ahlâk.” (Tirmizî, Birr; 41)
Gerçekten de cimrilik kuvvetli bir imanla bir arada olamaz, çünkü hayatý ve hayatýna lâzým olan her þeyi yoktan var eden sonsuz merhamet sahibi bir Rabb’e iman eden kimsenin, fakir olacaðý endiþesiyle cimrilik yolunu seçmesi, Yüce Yaratýcýnýn sonsuz rahmetine olan o temiz imaný zedeler, sarsar.

 Hem bizdeki mal-mülk de fânidir, her an elimizden çýkabilir. Ýnanana yakýþan, ALLAH’ýn vaadine kulak vermektir, þeytanýn telkin ve vesveselerinden uzak kalmaktýr.

“Þeytan sizi fakir olacaksýnýz diye korkutur ve kötülüðü emreder. ALLAH ise lütfundan bir maðfiret ve bir kâr vaad ediyor. ALLAH’ýn kudreti geniþtir, her þeyi kemâliyle bilir.” (Bakara, 268)


Vermek insaný güzelleþtiriyor.

Rabbimize yakýn ediyor.

Býrakýn vermeyi, vermeyi istemenin kendisi bile güzel.

 “Vermek istemeseydi, istemek vermezdi.

” ALLAH, vermek istemeseydi, bize de isteme duygusunu vermezdi.

 ALLAH’ým, kim ne verirse versin, o verme duygusunu insanda yaratan da Sen’sin.

Cömertlik yolu, Peygamberlerin yoludur. Her iki dünyanýn mutluluðudur.

Nasýl olsa elimizden çýkacak olan dünya malý ile ALLAH’ýn rýzasýný ve ebedî sevaplarý kazanmak, gönülleri fethetmektir. Bu ne büyük bir þeref ve fazîlettir.

Hz. Ali (ra):


“Dünya sana yöneldiði zaman, ondan ALLAH yolunda harca” diyor. “Çünkü o ALLAH yoluna harcamakla yok olmaz.

Dünya senden uzaklaþtýðý zaman, yine ondan ALLAH yolunda harca, çünkü o senin elinde kalmaz.”

Vermek, sevmek demektir.

 ALLAH için vermek, onun en güzel isimlerinden biri olan Cevâd ismine aynadarlýk etmektir.

Vermek kolay deðil…

Güzel hasletler her zaman ve herkeste doðuþtan bulunmayabilir.

Bir insan cömert olmayabilir veya hayýr ve iyiliðe karþý elini alýþtýrmýþ da olmayabilir.

Ama þurasý bir gerçek ki, her güzel haslet gibi cömertlik de, irâdemizi zorlamakla elde edilir.

 Ýnsan vere vere, vermeye alýþýr. Vermek duygusu, onun bir melekesi haline gelir.

 Ruh, vermekten ulvî bir zevk almaya baþlar.

Evet, hiçbir karþýlýk ve menfaat beklemeden, sadece ALLAH için yapýlan yardýmlar ve ikramlar, inanan insanlarýn ebedî kârýdýr, kazancýdýr.

Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yapýlan yardýmlar, ALLAH nâmýna ve O’nun emri dairesinde olmadýðý takdirde, boþu boþuna gider ve birtakým tehlikeli sonuçlar doðurur.


Ey sevgili ALLAH’ým, Rabbim, Rahman’ým! Biz bu dünyada senin misafiriniz. Sofra Senin, nimetler Senin, karþýnda boyun bükmüþ duruyoruz. Senden gelen her þeye râzýyýz. Sen bizi, bizden daha çok düþünürsün. Her hâlimizi bizden daha iyi bilirsin. Ýhsan ve in’âmýný bekliyoruz. Ümidimizin boþa çýkmayacaðýný biliyoruz. Âmin.
Selim Gündüzalp
Yeni Asya Gazetesi
« Son Düzenleme: 28 Şubat 2010, 12:49:26 Gönderen: SaBa_YeLi »

SaBa_YeLi

  • Ziyaretçi
Ynt: Vermek Güzelleþtiriyor Ýnsaný...
« Yanıtla #1 : 28 Şubat 2010, 13:05:40 »Yine onlar, ALLAH'ýn hoþnutluðunu kazanmak amacý ile sabrederler, namazý kýlarlar, kendilerine verdiðimiz rýzýktan gizlice ve açýkça hayýr yolunda harcarlar, kötülüðü iyilikle savarlar. Ýþte geçici dünyanýn ardýndan gelecek olan mutlu akýbet onlarý bekliyor.” (Ra’d; 22)

“Ey müminler, kazandýklarýnýzýn temiz ve kaliteli olanlarý ile sizin için topraktan yetiþtirdiklerimizden sadaka verin, sakýn kendiniz göz yummadan almayacaðýnýz, adi ve kalitesi bozuk þeyleri vermeye kalkýþmayýn. Ýyi bilin ki ALLAH'ýn hiçbir þeye ihtiyacý yoktur, övülmek O'na mahsustur.” (Bakara; 267)

“Ey müminler, týpký ALLAH'a ve Ahiret gününe inanmadýklarý halde baþkalarýna gösteriþ olsun diye mallarýný harcayanlarýn yaptýklarý gibi, sadakalarýnýzý baþa kakarak ve onur kýrma aracý haline getirerek boþa çýkarmayýn. Böylesi, saðanak halindeki bir yaðmura tutulunca, çýr çýplak kalan toprakla örtülü bir kayaya benzer. Bunlar yaptýklarý iyilikten hiçbir þey elde edemezler. ALLAH kâfir topluluðu doðru yola iletmez.”(Bakara; 264)


“Buna karþýlýk mallarýný ALLAH'ýn rýzasýný elde etmek ve gönüllerindeki imaný pekiþtirmek için harcayanlarýn durumu da yüksekçe bir tepedeki bol yaðmur alarak ürünlerini iki kat olarak veren ve bol yaðmur görmediðinde de mutlaka çisinti gören verimli bir bahçe gibidir. Hiç kuþkusuz ne yaparsanýz ALLAH onu bilir.” (Bakara; 265)

“ALLAH yolunda ne harcarsanýz, karþýlýðý tam olarak size ödenir, kesinlikle haksýzlýða uðratýlmazsýnýz.“ (Enfal; 60)


“Eðer sadakalarý açýktan verirseniz bu güzeldir. Þayet onlarý kimse görmeden fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayýrlýdýr ve bu, bir kýsým günahlarýnýzýn silinmesine vesile olur. ALLAH yaptýklarýnýzdan haberdardýr.“ (Bakara; 271)“Kendilerini ALLAH yoluna adamýþ, bu yüzden yeryüzünde (dünyalýk için) koþmaya fýrsat bulamayan ve hayâlarý yüzünden tanýmayanlar tarafýndan varlýklý sanýlan fakirlere yardým edin. Sen onlarý yüz ifadelerinden tanýrsýn. Yüzsüzlük edip hiç kimseden bir þey istemezler. Yaptýðýnýz her hayýr amaçlý harcamayý kuþku yok ki ALLAH bilir.“ (Bakara; 273)

“Þeytan fakirlikle korkutarak size cimriliði, kötülük iþlemeyi emreder. Oysa ALLAH size kendi katýndan baðýþlama ve bol nimet vaadeder. ALLAH'ýn lütfu geniþtir, O her þeyi bilir.“ (Bakara; 268)
“Verdiðiniz her nafakayý, adadýðýnýz her adaðý kuþku yok ki, ALLAH bilir. Zalimler için bir yardýmcý yoktur.“ (Bakara; 270)

« Son Düzenleme: 28 Şubat 2010, 13:07:17 Gönderen: SaBa_YeLi »

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ynt: Vermek Güzelleþtiriyor Ýnsaný...
« Yanıtla #2 : 28 Şubat 2010, 14:40:31 »
can ablam benim, emeklerin yüreðin kadar güzel!
kuru bir teþekkürden baþka bir karþýlýðý olmasýný ne kadar isterdim halbuki...
Rabbim binler kez razý olsun sizden sevgili mahru ablam...
yazacak baþka söz bulamýyorum!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

SaBa_YeLi

  • Ziyaretçi
Ynt: Vermek Güzelleþtiriyor Ýnsaný...
« Yanıtla #3 : 28 Şubat 2010, 15:01:23 »
can ablam benim, emeklerin yüreðin kadar güzel!
kuru bir teþekkürden baþka bir karþýlýðý olmasýný ne kadar isterdim halbuki...
Rabbim binler kez razý olsun sizden sevgili mahru ablam...
yazacak baþka söz bulamýyorum!

Güzel bakan güzel görürmüþ abicim...

Sizin herþeyden deðerli dualarýnýz yeter...

Rabbim sizlerdende razý olsun inþ... :gul: :gul: :gul:

SaBa_YeLi

  • Ziyaretçi
Ynt: Vermek Güzelleþtiriyor Ýnsaný...
« Yanıtla #4 : 04 Mart 2010, 11:45:59 »
Sahip olduklarýnýzdan verdiðinizde,çok az þey vermiþ olursunuz;
gerçek veriþ,kendinizden vermektir....

Çok fazla þeye sahip olup,çok az verenler,
bunu gösteriþ isteyen gizli arzularý için yaparlar,
ki buda hediyelerini yararsýz kýlar...

Bazýlarý vardýr ki,çok az þeye sahiptirler ve hepsini verirler...

Bunlar hayata ve hayatýn definesine inananlardýr ve kasalarý hiç boþ kalmaz...
Bazýlarý sevinçle verirler,
bu sevinç onlarýn ödülüdür...

Bazýlarý ise ýzdýrap içinde verirler
ve bu acý onlarýn hayatýdýr...
Ýstendiði zaman vermek güzel bir davranýþ olabilir;
fakat istenmeden,
ihtiyacý hissederek vermek çok daha anlamlýdýr...

Ve cömert olan için,verecek kimseyi aramak,
veriþ olayýndan daha fazla sevinç getirir...

Vermekten alýkoyacaðýnýz herhangi birþey olabilir mi?
sahip olduðunuz herþey birgün verilecektir...

Çoðunlukla þöyle dersiniz;
"vereceðim ama,hak edeni bulabilsem.."

...ne korulukta ki meyve aðaçlarý böyle düþünür,nede çayýrda ki sürüler...
onlar,saklandýðýnda çürüyecek olaný,yaþayabilsin diye verirler...

Herhalde kendisine günler ve geceler verilmesini hak eden bir kiþi,
sizden gelebilecek þeyleride hak eder...


Ve hayat okyonusundan içmeye hak kazanmýþ bir insan,
sizin küçük ýrmaðýnýzdanda bir bardak su alabilir...

Siz önce kendinizi vermeye hak kazanmýþ ve verme olayýnda
bir aracý olarak görün...

Çünkü gerçekte herþeyi veren vardýr...

Ve siz kendinizi bir verici olarak belirlediðinizde,

sadece bir þahit olduðunuzu
unutuyorsunuz!!! ........« Son Düzenleme: 04 Mart 2010, 11:48:45 Gönderen: SaBa_YeLi »