• 14 Temmuz 2020, 10:51:05

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Merc-i Dabýk Zaferi  (Okunma sayısı 624 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Merc-i Dabýk Zaferi
« : 03 Mart 2010, 08:21:14 »
Merc-i Dabýk Zaferi

Bir söz der ki; “Tarih aklý artýrýr”. Bireylerin aklýný artýrdýðý gibi tarih, ortak aklýn, toplumun ortak þuurunun geliþmesinin de en önemli sebebidir.

Nereden geldiklerini bilmeyenler, nereye gideceklerini de bilemezler.
Tarih bilinci geliþmemiþ bir milletin, millî onurunu ve millî menfaatlerini koruyabilmesi mümkün deðildir. Böyle milletler, dalýndan kopan yapraðýn yönünü rüzgârýn tayin ediþi gibi, dünyada esen fýrtýnalarýn önünde sürüklenir giderler.

Türk tarihinin geçmiþ dönemlerinde, tüm dünyada olduðu gibi; tarih, devlet için yazýlmýþtýr. Örneðin; Osmanlý Devleti’nin tarihçileri, olaylarý Ýstanbul’dan göründüðü gibi kaleme alýp yorumlamýþlar, Timur’un tarihçileri ise Semerkant’tan hadiselere bakmýþlardýr. Büyük Atatürk’le birlikte baþlayan pek çok yenilik gibi, tarihe bakýþýmýz da deðiþmeye baþlamýþ, Cumhuriyetle birlikte kurduðumuz millî devlet, tarihe bakýþýmýza Osmanlý penceresi yerine Türk perspektifi getirmiþtir. Fakat, alýþkanlýklarý terk edebilmek o kadar da kolay olmamaktadýr. Hâlâ tarihe bakýþýmýzda büyük Türk perspektifinin yanýnda, zaman zaman Osmanlý penceresi veya Oðuz penceresi çýkývermektedir.

Bazen bu tutumu, Türk tarihinin en önemli meselelerinde dahî görmek mümkündür. Tarih kitaplarýna bakýnýz veya tarih bilgilerinizi hatýrlayýnýz. Ýlk Müslüman Türk Hakaný Saltuk Buðra olarak öðretilir. Halbuki Türk Bulgarlarýn Hâný Elmas Han, Karahanlý Haný’ndan 20 yýl evvel resmen Ýslam Dîni’ni kabul etmiþtir. Peki neden bizim kitaplarýmýz Saltuk Buðra Han yazarlar? Çünkü, Oðuz soyundan Ýslam’ý ilk kabul eden Han Saltuk Buðra olduðu içindir. Yani; tarih yazýcýlýðýmýzda Oðuzculuk vardýr. Tarihimizi böyle yazýnca bazý art niyetliler de çýkýp diyorlar ki, “Türkler kýlýç zoruyla Müslüman olmuþlardýr”. Halbuki, Türk milletine yapýlan bu haksýz saldýrý ve hakarete en güzel cevap onlara ilk Müslüman Türk Hakaný’nýn Elmas Han olduðunu söylemektir. Çünkü Elmas Han’ýn topraklarý ve devleti, bugünkü Tataristan civarýnda idi ve Ýslam ordularýnýn en son ulaþabildikleri Kafkasya’dan binlerce kilometre uzakta bulunmaktaydý. Hiçbir silah ve güç tehdidinin ulaþmadýðý Türk bölgesinde Ýslam Dini’nin kabulü, yalnýzca ve yalnýzca ALLAH’ýn lütfu ile Türklerin kendi irade ve istekleriyle olmuþtur.
Merc-i Dabýk yani Halep yakýnlarýndaki Dabýk Ovasý’nda kazandýðýmýz zafere de biraz fazlaca Osmanlý penceresinden baktýðýmýzý söylenebilir.

Elbette ki Dabýk Ovasý’nda kazanýlan zafer çok önemli tarihî sonuçlar doðurmuþtur. Osmanlýlara Mýsýr’ýn deðilse bile, Suriye, Lübnan, Filistin ve hattâ Hicaz’ýn fethinin yollarý açýlmýþtýr. Bu önemli sonuçlarýyla birlikte Dabýk Ovasý Savaþý, kendisi bizâtihî büyük bir muharebedir. Meml?kler, ne ordularýnýn geçtiði yerlerde ot bitmeyen Cengiz Han’ýn önünde, ne de atlýlarý yeryüzünü titreten Türkistan Baþbuðu Emir Timur’un önünde beyle bir yenilgi tatmamýþlardý. Merc-i Dabýk zaferi, sonuçlarý bir yana, sadece savaþ olarak da harp tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Hepimizin bildiði bu bilgileri hatýrladýktan sonra gelin þu sorularý birlikte soralým? Memlükler kimdi?

Bizim Orta Asya’dan Anadolu’ya geliþimiz gibi, Mýsýr’a gelmiþ Türklerdi.
Onlarý Türk Bayraðý’ný üç kýtada dalgalandýran aziz ecdadýmýz Osmanlý’ya karþý kýþkýrtan kimdi?

Kafkasya’dan Basra’ya büyük Safâvi Türk Devleti’nin Hakaný Þah Ýsmail.
“Söz ola kestire baþý
Söz ola kese savaþý
Söz ola aðulu aþý
Bal ile yað ide bir söz.”
Diyen Türkçe’mizi Yunus gibi, arý ve duru kullanan Hakan.
Þimdi, Dabýk Ovasý’na tekrar bakalým.
Kaçan da Türk, kovalayanda.

Bir an düþünelim; bu güçler birbirleriyle mücadele edeceklerine Üç Hilâl’in altýnda, Osmanlý Bayraðý’nýn altýnda birleþebilselerdi neler olurdu?
Tarih bilimi açýsýndan bu sorunun cevabýnýn olmadýðýný biliyorum. Ama bu düþüncenin temiz yüreklerde bir sýcaklýk ve kanýmýzda bir hareketlilik oluþturduðunu görür gibiyim.
Tarihin aklý artýrmasý ancak oradan alýnacak derslerin günümüzde hayata geçirilmesiyle anlam kazanýr.

Bugün de birlik beraberliðe, her zamankinden çok ihtiyacýmýz var.
Selâm ve saygý ile, 24 Aðustos’ta 486. yýlýný kutladýðýmýz Merc-i Dabýk zaferi Türk Milletine kutlu olsun.Hüsnü Yusuf Gökalp

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?