• 05 Nisan 2020, 23:05:59

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ahmet KABAKLI'nýn "SON YAZISI"  (Okunma sayısı 460 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ahmet KABAKLI'nýn "SON YAZISI"
« : 03 Mart 2010, 08:36:28 »
Damda Deve Aranýr mý?

Tasavvuf'un "fakrý" yaþayan sultaný Ýbrahim Edhem, tahtýnda otururken, bir gece sarayýnýn damýnda iri dev adýmlarla dolaþýr gibi gürültüler, sallantýlar takýrtýlar duydu.

Padiþahýn damýnda gezmek kimin haddine! Ýbrahim Edhem de þaþýrdý. "Bu gezenler insan olamaz, peri gezindi her halde" diye düþündü. Ama meraktaydý.

Derken hiç görülmemiþ çehrede adamlar, karþýsýnda belirdiler.

- Kaybýmýz var sultaným, onu ararýz, dediler

- Neyinizi kaybettiniz ey güzel kiþiler?

- Develerimizi yitirdik, onu ararýz...

- Ýyi ama, damda deve arandýðýný kim görmüþtür?

Hiç görülmemiþ çehrede adamlar, iþte o zaman taþý gediðine koydular:

- Peki öyleyse sultaným... Tahtý üzerinde oturup saltanat sürerken ALLAH'ý arayan adamýn, ALLAH'ý bulduðunu kim görmüþtür?

(Mevlâna, Mesnevî)

Bu sözden sonra, Ýbrahim Edhem'i tahtý üzerinde gören olmamýþtýr. Belki Kafdaðý'na gitmiþtir, belki alelâde bir su kenarýna, hiç bir þeye ihtiyaç duymayan "fakr"ýn son derecesini yaþamýþtýr. Ancak kendi gözünden ve halkýn gözünden ýrak olduktan sonra Zümrüdüanka misali, âlemde meþhur olmuþtur.

Ýbrahim Edhem, tasavvufta, ALLAH için yapýlan, ona kavuþmak için katlanýlan büyük feragatin timsalidir. Fakir iken fakrý derviþliði yaþamak belki kolaydýr: Aðzýný harama sürmemiþsin, büyük lezzet, süslü elbise, kuþ sütü eksik sofralar, birbirinden güzel cariyeler, bir emrinle ihya olan, öbür fermanýnla baþý kesilen binlerce insan görmemiþsin... Bir de ahlâkýn, itikadýn, imanýn var:

- Az yemiþ, az konuþmuþ, malda mülkte hýrslý olmamýþ, iradeni namazla oruçla, çalýþma ile güçlendirmiþsin... Bu da zor ama, sultan iken yokluðu, yoksulluðu seçmekten çok kolay.

Tasavvufta bu büyük tecrübeyi, bu büyük feragati yapan hükümdar Ýbrahim Edhem'dir. ALLAH yolunda varýný yok etmenin son ölçüde kâmil insanýdýr. Tasavvufta eriþilmez, "ideal" tip'tir. "Ders"tir ve ibrettir.

Bundan ötürü, bütün mutasavvýflar gibi ve Yunus gibi Mevlâna da onu çok sever. Mesnevi'de birçok kýssalar, birçok hikmetler Ýbrahim Edhem üzerine kurulmuþtur.

Ýnsan, böyle bir timsale baktýkça düþünür:

Acaba can vermek, mal vermekten kolay mýdýr? Gönlü ve iradesi ile saltanat terketmek o kadar müþkül müdür? Bu olmayacak bir þey midir ki, Ýbrahim Edhem, esasen bir feragat yolu terk felsefesi, malý mülkü hiçe saymak düþüncesi olan Tasavvuf'un tarihinde, destanýnda, efsanelerinde bile tektir?

Neden hakikaten, "damda deve arar gibi" biz böyle ALLAH yolunda, iman yolunda, vatan yolunda tac ve tahtýndan, mal ve mülkünden saltanat ve nüfuzundan feragat etmiþ Ýbrahim Edhem'leri ararýz? Çevremizi kurcalayarak, devrimizi silkeleyerek, tarihi kulaçlayarak ararýz da yine Ýbrahim Edhem'lere pek rastlayamayýz.

Aksine, saltanatý, malý mülkü, kudreti ele geçirmek için çýlgýnlýklar yapanýn, kan dökenin, hileye, dalkavukluða, namussuzluða bile baþvuranýn haddi hesabý yoktur.

Buna karþýlýk, tatlý canýný vermek o kadar kolay mý ki... Can maldan daha az mý deðerli ki... Hayrettir canýna kýyanlar, intihar edenler, ölmek isteyenler yýðýn yýðýn görülmüþtür.

Ayrýca din yolunda, vatan yolunda, tasavvuf "terîk"inde þehitler, milyonlarcadýr. Aþk uðruna ölenler az deðildir. Daha basit, daha adi þeyler için, hatta para için ölümü göze alanlar çoktur.


Ahmet Kabaklý

Son yazýsý (19.11.2000)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?