• 05 Nisan 2020, 22:36:21

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: TÜRKÝYE SÝZÝ BEKLÝYOR  (Okunma sayısı 448 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
TÜRKÝYE SÝZÝ BEKLÝYOR
« : 03 Mart 2010, 08:58:30 »
TÜRKÝYE SÝZÝ BEKLÝYOR

Bak kardeþim !                                                                                 

Okulda derslerini iyi öðren. Matematiði iyi öðren.

Kendini (çap, hacim, fikir ve beyin olarak) iyi öðren.

Mesleðini iyi öðren.

Çevreni (coðrafyasý, ekolojisi ile )iyi öðren.

Ülkenin komþularýný iyi öðren.

Meraklý isen siyaseti iyi öðren.

Dünyayý ve gidiþatýný iyi öðren.

Enerji konusunu , petrolün mânâsýný iyi öðren.

Ulaþýmýn, haberleþmenin deðerini iyi öðren.

Estetiði, görgü kurallarýný, kazanmayý, harcamayý, kulluðu iyi öðren.

Bir konuda danýþýlacak uzman ol.

Türkçe'yi iyi öðren.

Ýktisadî, siyasî, içtimaî tarihi, yakýn tarihimizi iyi öðren.

Milletini (akîdeleri, iþaretleri ve hasletleriyle ) iyi öðren. Sonra otur, Türkiye üstüne konuþ. Sana "Münevver" desinler.

Fazla mý zor?

O zaman git top oyna, parklarda köpek gezdir.

Akþama ne yiyeceðini düþün.

Yýkýcý olma, tamire heveslen.

Bir gözün kötüyü görüyorsa, öteki güzelliklere baksýn.

Karamsarlýk deðil, iyimserlik de daðýt.

Moral bozma, bozgunculuða kalkýþma, ikiliklere sakýn ola yüz verme.

Mesleðinde yorulma.

Yeniliklere, hoþgörüye, sabra açýk ol.

Akranlarýndan hep üç adým önde durmaya çalýþ.

Dolmadan taþmaya kalkýþma.

Fazla mý zor?

O zaman git mantar topla, balýk tut.

Gece yarýlarýna kadar televizyon seyret.

Þükretmeyi bil.

Gayreti, azmi, fedakarlýðý elden býrakma.

Sýk sýk kendinden aþaðýdakilere bak. Senin kazancýnda onlarýn da hakký var.

Varlýklý isen; þoför tut, ahçýlar, bahçývanlar, temizlikçiler çalýþtýr. Düðüm üstüne düðüm atma.

Yetimi, öksüzü, isteyemeyenleri hep hatýrla.

Ýnsanlarý; dilleri, inançlarý, renkleri, mezhepleri, görüþleriyle deðil, insanlýklarýyla tart.

Fazla mý zor?

O zaman git bir çiftliðe yerleþ.

Fýskiye önlerinde mýsýr patlat.

Bak kardeþim!

Can sýkmadan, can yakmadan konuþ.

Dostlarýný çoðalt, kuru þöhret peþinde koþma.

Ne ez, ne ezil. Olduðun gibi yaþa.

Aþýrý hýrslardan, hasetlerden, geçimsiz bilinmekten uzak dur.

Sýhhatine dikkat et. Sigaranýn, alkolün, uyuþturucunun, gece hayatýnýn, talih oyunlarýnýn, iþretin esiri olma.

Selamýný, tebessümünü kimseden esirgeme.

Fazla mý zor sahi?

O zaman git çember çevir, salýncaða bin.

Ayna kuþu ol, gözlüðünü sil, pop þarkýlarýný dinle.

Ýnsanýn da kanatlarý var, frenleri, direksiyonlarý.

Bilmek zorundayýz.

Haritasýz, pusulasýz hayat yolculuðuna çýkamayýz.

"Olmak", ölmekten güçtür.

Bak kardeþim, "Olmayý" seç önce. Bize böylesi yakýþýr.

Türkiye, münevverlerini bekliyor. Yani sizleri!Gürbüz AZAK

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?