• 05 Nisan 2020, 22:20:41

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ATATÜRK-ÞEVKÝ YILMAZ ve DÝÐERLERÝ...  (Okunma sayısı 754 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
ATATÜRK-ÞEVKÝ YILMAZ ve DÝÐERLERÝ...
« : 04 Mart 2010, 09:54:26 »
ATATÜRK-ÞEVKÝ YILMAZ ve DÝÐERLERÝ...

Bütün edebiyat tarihinin en dalkavuk þairleri, Cumhuriyet Devrinde yetiþmiþtir. Yahya Kemal, Necip Fazýl dýþýnda þairlerin hemen hemen hepsi, Atatürk'ün önünde secdeye kapandýlar. Kim isi ona: "Sen bizim yeni ALLAH'mýzsýn !" dedi. Kimisi "Tanrýmýzsýn !, Peygamberimizsin !"diye iki büklüm oldu.

CHP Edirne Milletvekili Þeref Aykut, Kemalizm isimli bir kitap yazdý. Kemalizm milletimizin yeni dini olarak gösterdi. "Kemalizm, bütün dinlerin üstünde bir yaþamak dinidir !" iddiasýndaydý. Þeref Aykut, CHP altý okunu, Kemalizm dininin amentüsü þeklinde anlatmaya çalýþtý. Halkla Atatürk'ü karþý karþýya getirdi. CHP'li dalkavuk þairler arasýnda, Behçet Kemal Çaðlar, ilk sýrayý kimseye kaptýrmak istemedi. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i "Yeni Mevlid" ismiyle Atatürk'e uygulandý.
"Ol Zübeyde Mustafa'nýn annesi
Ol sedeften doðdu ol dür danesi
Gün gelip oldu Rýza'dan hamile
Vakt eriþti hafta ü eyyam ile
Ger dileriz bulasýz od'dan necat
Atatürk'e Atatürk'e esselat..."

 
Behçet Kemal Çaðlar, daha sonraki þiirlerinde Atatürk'e "Yaradan-ALLAH" diye de hitap etti.
......................................
"Adýn besmeledir her iþimizde
Açar al günümüz her sonbaharda
Yarýn bir iskelet olsak mezarda
Atatürk çaðrýþýr kemiklerimiz
Nimetinle dolu ilikleirmiz!"


Edip Ayel, Behçet Kemal'e yetiþmek istedi. And þiirinde, aruz vezninin tumturaklý vezniyle, Atatürk'e hem peygamber, hem de ALLAH diye seslendi.

"Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doðdun
Türk ýrkýnýn, en son ulu Peygamberi oldun.
Ölmez bize, cennetlerin ufkundan inen ses
Ýnsanlar ölür, Türklüðe ALLAH olan ölmez !"


Edip Ayel, sonra yalvarýp yakardý Atatürk'e:

"Gazi, bize bir din sun Türk felsefesinden !"

Faruk Nafiz Çamlýbel
de, dalkavukluk yarýþýnda, atýný týrýsa kaldýranlardandýr.

"Tanrý Peygamber diye nedir, kimdir, bilmeden
Taptýðýmýz ne varsa, hepsi onda þekl aldý !"


Atatürk'ün büstlerine ve heykellerine "put" diyen, "put nazarýyla bakan" da ne yazýk ki Faruk Nafiz'di.
"Ey ilahýn yüce davetlisi, göklerden eðil,
Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun"

Çok sevdiðim þairlerden biri olan Ömer Bedrettin de ayný yoldaydý:
"Bir güneþ gibi yalnýz
Sensin ülkü Tanrýmýz
Ey Türklüðün bütünü "


Ya CHP'nin " þen ve esen kulu "Nurettin Artam ?
"Her zaman ýrkýma büyükbaþ Atam
Tanrýlaþ gönlümde, Tanrýlaþ Atam ! "


Vasfi Mahir Kocatürk
'e göre, Peygamber, bizim Atatürk'e duyduðumuz hasreti, Tanrý'ya karþý duymamýþtý. Tanrý da Atatürk'e verdiði kuvveti peygamberine vermemiþti.
"Peygamber Tanrýsýna duymadý bu hasreti
Vermedi bu kudreti Tanrý Peygamberine "


Þair Ýlhami Bekir, kimseden geri kalmak istemedi. Mustafa Kemal baþlýklý þiirinde, bir Köroðlu heybetiyle gürledi:
"ALLAH deðil
O yazdý, alýnyazýmýzý ! "


Örnekleri çoðaltmaya yerimiz müsait deðil. Atatürk'ün Nutuk isimli üç ciltlik eserinin Yeni Kur'an olarak kabul edilmesini ve camilerimizde okunmasýný teklif edenler bile oldu. Bütün bu þiirler, yaltaklanmalar, dalkavukluklar... Atatürk'e kýl kadar, ama kýl kadar bir fayda saðlamadý. Aksine, ciddi bir Atatürk düþmanlýðýnýn doðmasýna yol açtý.

Atatürk, Milli Mücadelemizin rakipsiz lideridir. Büyük bir kumandandýr. Cumhuriyetimizin kurucusudur. Zeki ve kararlý bir devlet adamýdýr. Ona: "Sen bizim yeni Peygamberimizsin ! Sen bizim yeni ALLAH'ýmýzsýn!" diye yaltaklanmaya ne gerek vardý? Din ve dünya iþlerini birbirinden ayýrmak isteyen bir devlet ve siyaset adamýna, dini bir hüviyet yapýþtýrmaktan daha yanlýþ, daha akýlsýzca bir davranýþ olabilir mi? Nitekim o dalkavuk þairlerden bazýlarý , þiirlerini daha sonra düzeltmiþlerdir. "ALLAH-Peygamber" sýfatlarýný mýsralarýndan ayýklamýþlardýr. Yakýnen biliyorum : Behçet Kemal Çaðlar, sonra yeniden Müslümanlýða dönmüþtür. Ve ölürken, yanýnda bulunalara: "Þahit olun !" demiþtir. "Müslüman olarak ölüyorum" Sonra kelime-i þehadet getire getire son nefesini vermiþtir.

Atatürk bize akýl ve müspet ilimleri miras býrakmýþtý. Son yýllarda, akýldan ve müspet ilimlerden uzaklaþanlarla, bazý Marksisit yazarlar ve kuruluþlar, milleti belirli ölçülerle Atatürk'ten uzaklaþtýrmýþlardý. Fakat, birdenbire Atatürk ismi etfarýnda kaynaþma baþladý. Mesela 1997 yýlýnýn Cumhuriyet Bayramý çok büyük þenliklerle kutlandý. 10 Kasým 1997 tarihinde, onbinlerce kiþi, Anýtkabir'e koþtu. Bu hareketi, hükümetimiz veya üniversitelerimiz saðlamadý. Kim ne derse desin; etrafýmdakileri dinleyerek ve görerek yazýyorum: Atatürk'ün yeniden bayraklaþmasýnda Þevki Yýlmaz gibi siyasetçilerin büyük tesirleri oldu. Bana göre Atatürk Ödülleri, Mandela gibi münasebetsizlere verilmemeli. Þevki Yýlmaz gibi siyasilerin yakalarýna takýlmalý. Anam der di ki: "Kaval çalmasýný bilmeyen çoban, sürüye kurt getirir."


 YAVUZ BÜLENT BAKÝLER

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ynt: ATATÜRK-ÞEVKÝ YILMAZ ve DÝÐERLERÝ...
« Yanıtla #1 : 04 Mart 2010, 10:00:25 »
bu yazýyý çok önemli buldum.
benim de olduðu gibi, sizin de katýlmadýðýnýz pek çok tarafý olabilir...
ama þöyle dingin bir kafa ile eðri oturup doðru konuþmak gerekirse düþünmeye deðer önemli ayrýntýlarýn varlýðýný yadsýyamazsýnýz.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

...

  • Ziyaretçi
Ynt: ATATÜRK-ÞEVKÝ YILMAZ ve DÝÐERLERÝ...
« Yanıtla #2 : 04 Mart 2010, 10:15:27 »
Alıntı
düþünmeye deðer önemli ayrýntýlarýn varlýðýný yadsýyamazsýnýz.

Kesinlikle  :Begendim:

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: ATATÜRK-ÞEVKÝ YILMAZ ve DÝÐERLERÝ...
« Yanıtla #3 : 04 Mart 2010, 12:45:21 »
Ya CHP'nin
" þen ve esen kulu "Nurettin Artam ?

"Her zaman ýrkýma büyükbaþ Atam

*****
Bu iltifatý ben etseydim sýradan bir Kemalist'e "eðer Kemalist iseniz ,katiyen sýradan deyilsinizdir gerçi"
 ya kýrk katýr , ya kýrk satýr, muamelesi görürüdüm ....

Haklýsýnýz hocam..Önemli bir yazý..
"Tabi faydalanmak isteyene.."