• 28 Şubat 2020, 10:40:04

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ÇOCUKLARDA GÖZ KAYMASI- ÞAÞILIK  (Okunma sayısı 516 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

  • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
  • MüDaViM
  • ***
  • İleti: 929
  • Teþekkür 11
  • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
ÇOCUKLARDA GÖZ KAYMASI- ÞAÞILIK
« : 07 Mart 2010, 00:11:25 »
ÇOCUKLARDA GÖZ KAYMASI- ÞAÞILIK
    Þaþýlýk Nedir?
    Þaþýlýk (göz kaymasý) gözlerin birbirine paralel bakmamasý durumudur. Doðuþtan olabileceði gibi daha ileri yaþlarda da görülebilir. Gözlerde kayma sürekli olmayabilir, çocuk dikkatle yakýn bir nesneye baktýðýnda ya da uykusuz, yorgun, ateþli olduðu zamanlarda çýkabilir. Bazý çocuklar güneþte kaymalarý arttýðý için rahatsýz olurlar ve tek gözlerini kapatýrlar, bazen de daha iyi görebilmek için baþlarýný kaymadan duyduklarý rahatsýzlýðýn en az olduðu pozisyonda tutarlar.
    Ne Zaman Görülür?
    Doðumda bebeklerin gözü geliþimini tamamlamamýþtýr. Görmenin hemen hemen normal düzeye ulaþmasý ve renk hissinin geliþmesi 3-4. ayda olur. Ýlk 3 aylýk dönemde gözlerde kayma tespit etmek zordur. Bu dönemdeki bebeklerde çoðu zaman gözler paralel deðildir. 3. Aydan sonra gözlerin pozisyonu belirginleþir. 3-4 aydan sonra çocuðunuzun gözünün kaydýðýný farkederseniz, konuyu mutlaka bir göz doktoruyla görüþün.
    Neden Olur?
    Doðumsal þaþýlýklar, genellikle ilk 6 ayda ortaya çýkar. En sýk nedeni gözleri hareket ettiren kaslarla bu kaslarýn sinirlerinin uyumsuzluðudur. Doðumsal þaþýlýklarýn daha az görülen nedenleri doðumsal katarakt, tümörler ve enfeksiyondur. Gözü kayan çocuklarda mutlaka göz dibi muayenesi yapýlmalýdýr.
    6. aydan sonra görülen þaþýlýklarýn nedeni göz bozukluklarý, çoðunlukla da hipermetropidir. Böylesi durumlarda gözlük kullanýmý þaþýlýðý kýsmen veya tamamen düzeltir.

    Göz tembelliði
    Göz tembelliði gözde herhangi bir hastalýk olmaksýzýn gözün görmeyi öðrenememesine baðlý görme azlýðýdýr. Görme yeteneði, doðuþtan 6 yaþa kadar öðrenilerek kazanýlýr. Herhangi bir nedenle gözün görmesi engellenirse göz görmeyi öðrenemeyecek ve tembellik geliþecektir. Bunun en sýk nedeni þaþýlýktýr.Daha az rastlanan nedenler arasýnda doðumsal katarakt, ileri derecede göz bozukluðu (miyopi, hipermetropi, astigmatizma) gibi çocuðun görmesini engelleyecek sorunlar,-özellikle tek gözdeyse- sayýlabilir.

    Ne zaman ve nasýl tedavi edilir?
    Þaþýlýk ve göz tembelliði temel olarak
    Doðumsal þaþýlýklarýn tek tedavisi ameliyattýr ve erken dönemde yapýlmalýdýr. Çünkü iki gözle birden görmenin oluþabilmesi için ameliyat mümkün olduðunca erken yapýlmalýdýr. Yapýlabilecek en büyük hata, ameliyatýn okul çaðýna kadar ertelenmesidir.
    Göz bozukluðuna baðlý þaþýlýklarda gözlük, kaymayý kýsmen veya tamamen düzeltebilir. Bazýlarýnda ise, gözlük þaþýlýðý düzeltmeye yetmez, bu durumda þaþýlýðýn düzelmeyen bölümü ameliyatla düzeltilir.
    Göz tembelliðinin tedavisi gören gözün kapatýlmasýdýr. Burada amacýmýz, saðlam gözü kapatarak, tembel gözü görmeye zorlamaktýr. Kapama tedavisi süresince düzenli göz kontrolleri gereklidir. Gözün ne süreyle kapatýlacaðýna, çocuðun yaþý ve her iki gözdeki görme keskinliðine göre karar veririz.
    Yalancý þaþýlýk
    Bebeklerin burun köklerinin geniþ olmasý nedeniyle gözlerde içe kayma varmýþ gibi bir görünüm oluþur. Biz buna yalancý þaþýlýk diyoruz. Çocuk büyüdkçe, burun kökü daralýr ve þaþýlýk görünümü ortadan kalkar.
    Sonuç olarak
    Çocuðunuzun gözünde kayma olduðundan þüphe ediyorsanýz gecikmeden bir göz doktoruna baþvurunuz. Ameliyat ihtimali sizi korkutmasýn, unutmayýn, ameliyat  –eðer gerekiyorsa- bazen tek tedavi yöntemidir ve ne kadar erken davranýrsanýz, çocuðunuzun görmesi o ölçüde korunmuþ olur.

“Sükût Kafesindeki Sancýlar…


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?