• 08 Temmuz 2020, 04:56:47

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sizin Çocuðunuz Kaç Hatim dinledi (küçük çocuðu olanlar mutlaka okusun)  (Okunma sayısı 477 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı kir_pi

  • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
  • FoRuM Dostu
  • UzMaN ÜYE
  • ****
  • İleti: 1221
  • Teþekkür 6
  • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
ÞUURALTI
Günümüzün en büyük buluþ ve anlamalarý, dýþ dünya deðil aksine insanýn iç dünyasý, beyin-zihin yapýsý konularýnda yoðunlaþmaktadýr. Bu baðlamda günümüzde en çok araþtýrýlan konulardan biri;þuur ve þuuraltý fonksiyonlarýnýn nasýl deðiþtiði ve nelerin tesirinde kaldýðýdýr. Son araþtýrmalar insanýn, beþ duyusunun olabileceði uyarýlar açýsýndan zengin bir dünyada yaþadýðýný, dýþ dünyadan çok az ham bilgi aldýðýný ve geri kalan kýsmýný kendi zihninde var olan temel kapýlara göre þekillendirdiðini ortaya çýkarmýþtýr. Bu temel kapýlar 0-10 yaþ arasýnda verilen eðitimle þuur altýnda oluþturulmaktadýr. Düþünceden davranýþ ve tutumlara varýncaya kadar, bütün zihni iþlemler, þuur altýnda oluþmaktadýr. Ýnsanýn düþünce, tercih ve tutumlarýný bir yemeðe benzetirsek; yemeklerin hepsi, bu þuur altýmýzda var olan programlarda hazýrlanmaktadýr. Hangilerinin dýþa yansýtýlacaðýna ise, þuur ile þuur altý arasýnda köprü görevi gören merkezi yönetim yapýsý (cüz-i irade) karar vermektedir.

CANLI BÝR ÖRNEK
Bir arkadaþým anlatmýþtý. Kendisinin 20 aylýk çocuðu var. Þimdiye kadar çocuðuna 20 hatim dinletmiþ. Bir tanýdýðýndan almýþ bu fikri. Tanýdýðýda ayný þekilde her ay bir hatim dinletmiþ çocuðuna. Þimdi 5 yaþýnda olan çocuðu Kur'an'ý çok kýsa bir zamanda ezberlemiþ. Çünkü dinlediði Kur'an , þuuraltýnda büyük yer etmiþ. Dolayýsýylada onu ezberlemesi kolay olmuþ.
EFENDÝMÝZ (s.a.v) de KUR'AN dinlerdi
Sahabe Efendilerimizden Ýbn Mes'ud (r.a) anlatýyor: Bir gün ALLAH Rasulü bana “Bana Kur'an oku” deyince: Ya RasulALLAH, size mi okuyayým? Oysa Kur'an bizzat size indirildi dedim. Bunun üzerine ALLAH Rasulü (s.a.v) “ Ben Kur'an'ý baþkalarýndan dinlemeyi severim” buyurdu. Ben de okumaya baþladým. Nisa suresinin 41. ayetine- ki þudur-:” Ey Rasulüm! Her ümmetten haklarýnda tanýklýk edecek bir sahid (peygamber) celb ettiðimizde ve senide bütün onlara (ümmetine) þahit olarak getirdiðimizde, bakalým onlarýn hali nice olacak?” geldiðimde, “Þimdilik yeter” buyurdu. Efendimize baktým, gözlerinden yaþlar akýyordu.”
hz. Ömer (r.a) de Kur'an'dan bir ayet iþittiði vakit baygýnlýk geçirir ve yere düþerdi. O kadar çok aðlardý ki, gözünden akan yaþlar yüzünde iki siyah çizgi oluþturmuþtu.
Siz de çocuðunuza Kur'an dinletin! Ýletiþim araçlarý öyle geliþti ki bir cd'ye iki hatim sýðýyor þu anda. Kur'an'ý Kerim'in seslendirildiði VCD'ler o kadar çok ki etrafýmýzda. Yeter ki çocuðumuz için birþeyler yapma gayreti olsun bizde. Haydi teknolojinin getirdiði güzellikleri biraz da çocuðumuzun hayrýna olacak bir iþte kullanalým.
O güzel çocuklarýmýzýn hafýzasýna hep tv reklamlarý veya müzikler yer etmesin. Ona hem dünyasýný hem de ahiretini kazandýracak çok önemli bir hakikat olan Kur'an'ý Kerim', yavrumuzun þuuraltýna þimdiden yerleþsin.
YUSUF ÖMEROÐLU
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?