• 06 Nisan 2020, 17:27:15

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: KIR/I/K HADÝS: Kapýlarý kapanýnca insanýn, içeride kim tutuklu kalýr?  (Okunma sayısı 559 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

  • YöNeTiCi
  • UzMaN ÜYE
  • *****
  • İleti: 1122
  • Teþekkür 8
  • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Kýrýk bir kuþkanadý.
Acýdýr.
Acýtýr insaný. 
Duvardan düþen her taþla yaralanýr insan.
Kalbini deler kurþunlarýn hepsi.
Elinden tutulacak her çocuk, avuçlarýný kanatýr insanýn.
Küstürülmüþ ihtiyarlar gelir, kapýsýnýn önünde aðlar.
Terk edilmiþ sevgililerin hepsi kucaðýna döker gözyaþlarýný.
Ötelerde bir kedi kurtulsa kuyudan, umutlarý tazelenir.
Baþka ülkelerde bir yetim sevinse, bir öksüz doyuverse, hüzünleri silinir.
Gözlerine pýrýltý deðer insanýn bir masûm ipten dönse.
Bir katil elinden býçaðýný düþürse, yüzüne kan doluþur, dudaðýna tebessüm dolanýr.
Bombalarýn parçaladýðý her beden bin pýhtý atar kalbine.
Yol kenarlarýnda, kuyu diplerinde, çýkmaz sokak baþlarýnda, köprü altlarýnda, yalnýz odalarda, yakasýna sarýlmaya hazýr hüzünler ve sevinçler nöbet bekler.
Ayaðýný geri çekemez insan baþka hayatlarýn kuytularýndan.

Uzak yoktur insana.
Hep yakýndýr acýlar.
Çok yakýndýr hüzünler.
Ýnsandýr çünkü.
Daðlarýn taþýyamadýðýný taþýr omuzlarýnda.
Gökleri çatlatacak o aðýr sorumluluðu kalbinin odacýklarýnda aðýrlar.
Ben olma sancýsýný büyütür göðsünde.

Ben olmak, fark etmektir.
Fark etmek, herkesi ben bilmektir.
Varlýðýna ben diyebildiði için insan, her acýya kaçýnýlmaz bir özne olur.
Kaçamaz.
Baþkalarýna dokunan acýlar ona dokunur.
Kaçýlmaz olur.
Baþkalarýnýn sevinçleri de sevinci olur.
En uzak köþelerdeki en küçük mutluluklar bulaþýr ellerine.
Kuþtüyünden yastýklarý olur kanadý kýrýk kuþlarýn yeniden cývýldamasýyla.
Yuvaya dönen her ceylan yavrusu haberi, evine taþýr insaný.
Hiç gitmeyeceði þehirlerde, hiç tanýmadýðý sokaklarýn pürneþe adýmlanmasý insanýn süsüdür.
Hiç bilmediði pencere önlerinde açýlan rengârenk çiçekler insanýn sevincidir.
Saksýlara dökülen sular önce onun yüreðini serinletir.
Hiç uðrayamayacaðý odalarda, hiç tanýyamayacaðý, tanýsa bile belki hiç sevemeyeceði, sevse bile belki ilgilenemeyeceði insanlarýn huzuru, insanýn kalbinde göllenir.
Yüreðinin loþ sokaklarý baþkalarýnýn mutluluklarýyla daralýr ve geniþler.

Kapýlarý açýktýr ötekilere.
Kapatamaz gözeneklerini dýþarýya.
Alýþý vardýr veriþi vardýr.
Umursamaz deðildir.
Kalýn kabuklarla sarýp sarmalayamaz kendini.
Kendi olarak var oldukça, her yerine çizikler atar yeryüzünün kýpýrtýlarý.
Eksilmeler çoðalmalar, ölümler kalýmlar, kurtulmalar yitmeler nabzýna yürür, damarlarýný doldurur.
"Bana ne!"lerin soðuk duvarlarýna hapsetmeye kalksa bile kendini, her aynaya baktýðýnda gözlerinden utanýr.
Bahanelerin siperine girip sorumluluðunu unutmak istese de, yakalanýr acýlara.
Sobelenir utancýna. Evet, utanýr insan gözlerinden.
Aynada kendine bakan adam tutar yakasýndan sessizce... 
Baðýrýp çaðýrmaz ama hesap sorar gizlice.
Ya saklar yüzünü aynadaki adamdan ya gel-geç hazlarýn makyajýyla avutur bir süreliðine.
Ama bir süreliðine. Sonra yine utanýr.
Ki utanabiliyor olmasý bile iyi haberdir.
Ya hiç utanamasaydý?
Ya vicdanýyla sýcak temasýný hepten kaybetseydi? 
Vicdanýnýn itirazýný susturacak denli saðýrlaþanlarýn düþtüðü yalnýzlýk kuyusuna kimse el uzatamaz.
Uzatsa bile uzanan bir el bulamaz.

Yazýk deðil mi bencilliðini bile fark etmeyecek denli bencilleþmiþlere?
Kibrini kibrinin çuvalýnda unutup da elini kolunu baðlayanlara ne demeli?
Baþkalarýný rahatsýz etmesi bile kendisini rahatsýz edemeyecek kadar zulmün karanlýðýnda yitmiþler ne kadar acýnasýdýr?

Baþkalarýný görmeyen insan insansýzlaþýr.
Komþusunu dert edinemeyenin kalbi sokaksýzlaþýr.
Þefkatini dýþarý taþýrmayan insan kalpsizleþir.
Ötekilerin varlýðýný hesaba katmayan insan kendine yabancýlaþýr.
Kendinden öte uzanamayan insanýn varlýðý azalýr.
Baþkasýna hayrý dokunmayýnca, kendine de hayýrsýzlaþýr.

Dediðince âlemlere rahmet Peygamberinin [asm],

"insanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr."Senai Demirci« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2011, 07:33:11 Gönderen: insan »

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63Dediðince âlemlere rahmet Peygamberinin [asm],

"insanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr."Bir faydam olsa..
Bir kiþiye..
Birine...
Sevdigime..