• 12 Temmuz 2020, 21:45:00

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Tarla faresiyle mücadelede 'egzoz gazý' yöntemi  (Okunma sayısı 551 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Türkiye'nin önemli tarým bölgelerinden Yozgat'ta, son dönemde sayýlarý artan tarla fareleriyle ilaçlý mücadeleden sonuç alamayan çiftçi, egzoz gazý kullanarak tarla farelerinin ölmelerini saðlýyor.

Yozgat'ýn Yerköy ilçesinde çiftçilik yapan Ömer Torun yaptýðý açýklamada, tarla faresiyle mücadelede daha önce ilaç kullandýklarýný, ancak sonuç alamadýklarýný söyledi.

Ýlaçla mücadelenin pahalý, ayný zamanda da yorucu ve zahmetli bir iþ olduðunu, üstelik sonuç alýnamadýðýný öne süren Torun, “Ýlaçla mücadelede çalýþan iþçilerimiz, kendi aralarýnda konuþurken, otomobilin egzoz gazýndan farelerin ölüp, ölmeyeceðini tartýþmýþlar. Bu fikri ortaya atan Rýza Ergin, otomobili alýp, denemiþ, farelerin toplu halde öldüðünü görüp, bize de gösterince, þimdi yaygýn olarak bu yöntem bölgemizde kullanýlmaktadýr” dedi.

Rýza Ergin ise otomobilin egzozuna veya el hýzarý motoruna hortum baðlayarak, farelerin yuva deliðine gaz bastýklarýný, gaz kokusunu alan farelerin yuvalarýný terk eder etmez öldüklerini belirterek, “Bu yöntem, ilaçlý mücadeleden daha kolay ve ucuz. Ýlaçlý mücadelede tüm fare deliklerini kontrol ediyor, sonra ilaç býrakýyorsunuz. Bu yöntemde ise herhangi bir deliðe hortumla egzoz gazýný basýyorsunuz, birbirine baðlantýlý olan yuvalarda bulunan fareler, yuvalarýný terk ederken hemen ölüyorlar” diye konuþtu.

“ÝLK KEZ UYGULANIYOR”

Çiftçi Rýza Ergin'in tarla farelerine karþý egzoz gazýyla mücadele verdiði Kýrþehir'in Çiçekdaðý ilçesi Tarým Müdürü Ragýp Dað, çiftçilere, tarla farelerine karþý ilaçlý mücadeleyi tavsiye ettiklerini söyledi.

Dað, “Çiftçilerimizle fare ile mücadele konusunda toplantýlar yaptýk. Ýlaçlý mücadelenin nasýl yapýlmasý gerektiði konusunda bilgiler verdik. Bu yöntemi ilk defa duyuyorum, tarým alanýna fazla bir zararýn olduðunu sanmýyorum. Sonuç alýyorsa çiftçinin tercihidir” dedi.

Yozgat'ýn Sorgun ilçesi Ýlçe Tarým Müdür Vekili Ýsmail Karabulut da, ilginç bir yöntem olduðunu, görmeden bir þey söylemenin uygun olmayacaðýný ifade etti.


 


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?