• 28 Şubat 2020, 11:16:43

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Bebeðinize bu iþkenceleri yapmayýn...  (Okunma sayısı 463 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Renanet

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1959
  • Teþekkür 15
Bebeðinize bu iþkenceleri yapmayýn...
« : 12 Mart 2010, 16:52:37 »

 
Ýleride teri kokmasýn diye yeni doðan bebeði tuzlu su ile yýkamak,
sarýlýk olmasýn diye sarý giydirmek,
göbek kordonunu evde saklamak,
gözü tok olsun diye yarý kýrkýnda yumurta ve soðan daðýtmak,
çocuðun ilk týrnaðýnýn baba tarafýndan kesilmesi ve nazar deðmesin diye türlü þeyler yapmak...

Bir kýsmý kültür tarihinin güzel birer unsuru olsa da birçok gelenek bebeklerin saðlýðýný tehlikeye atýyor. 
 
Bebeklere dair o kadar çok geleneðimiz var ki...Kültür tarihinin birer öðesi olan bu geleneklerin birçoðu bebek saðlýðýný olumsuz etkiliyor. Çoðunluðu din ile baðdaþtýrýlan bu geleneklere ilahiyatçýlar temkinli yaklaþýyor. Prof. Dr. Nebi Bozkurt, çocuklar için nazar deðmesin, ömrü uzun olsun, zeki olsun, bahtý açýk olsun diye yapýlan birçok davranýþýn Ýslam diniyle ilgisi olmadýðýný söylüyor. Prof. Dr. Nejat Narlý ise birçok âdetin bebek saðlýðýný olumsuz etkilediðini vurguluyor. Çukurova Üniversitesi Hastanesi Çocuk Saðlýðý bölümü hocasý Narlý, bu konudan oldukça muzdarip. Çünkü "ileride kokmasýn" diye tuzlandýðý için birçok bebeðin ölümüne tanýk olmuþ. Tuzlama, bebeklerin sývý kaybetmesine ve hatta beyin kanamasý geçirmesine sebep oluyormuþ.

Bir baþka yaygýn inanýþ ise sarý giydirilirse çocuklarýn sarýlýk olmayacaðý. Sarý giydirmekten medet umulduðu için bebekler doktora geç götürülüyor. Geç kalýnmasý çoðu zaman tedavisi imkansýz kalýcý hasarlara sebep oluyor. Narlý, bu yanlýþ kabulün deðiþmesi gerektiðini söylüyor.

Narlý bu duruma þöyle bir açýklama getiriyor: "Eskiden çocuklarýn önemli bir kýsmý yenidoðan döneminde daha bir ayýna gelmeden kaybediliyordu. Ýþte insanlar ölümlere ve yenidoðan dönemindeki hastalýklara karþý yüzyýllardýr kendilerine göre mücadele yöntemleri geliþtirmiþ, þifa aramýþ. Ama artýk týbbî yöntemler geliþti. Bebek ölümleri azaldý. Bu batýl inanýþlarý býrakmalarý gerekiyor." Sanýldýðýnýn aksine bu gelenekler sýrf Anadolu'da uygulanmýyor. Þehirde yaþayanlar, üst gelir seviyesindekiler, hatta üniversite bitirmiþ olanlar bile adettendir deyip batýl inançlardan medet umuyor.

Dinle bir alakasý yok

Bebeðin göbeðini topraða gömmemek, sýrtý saðlam olsun, ömrü uzun olsun diye sýrtýný un çuvalýna dayamak ve saçýný unlamak, gözü tok olsun diye yarý kýrkýnda yumurta ve soðan daðýtmak, çocuðun ilk týrnaðýnýn baba tarafýndan kesilmesi, bebeðe atleti ters giydirilirse nazar deðmeyeceðini düþünmek, bebek beþiðini boþken sallamamak gibi inanýþlarýn birçoðu Ýslam diniyle iliþkilendiriliyor. Hadis bilimci Prof. Dr. Nebi Bozkurt, bunlarýn dinle ilgisinin olmadýðýný söylüyor. Bozkurt, böyle düþünülmesinin sebebinin Müslüman toplumlarda tüm referanslarýný Ýslam'dan almak isteði olduðunu düþünüyor.

Yaygýn olan geleneklerden biri olan tahnik (Yenidoðan bebeðin damaðýna tatlý bir þeyler, özellikle hurma sürmek) aslýnda bir sünnet. Ýmam Malik'in El-Muvatta eserinde Hz. Peygamber'in yeni doðan bir bebeðin aðzýna hurma sürdüðünü yazýyor. Bozkurt sahih kaynaklarda geçmeyen ve Ýslam dinine atfedilen birçok geleneðin hurafeden ibaret olduðunu söylüyor. Bebeðin baþýna soðan koymak, doðumun 20. gününde soðan daðýtmak gibi. Bunlarýn ayýrýmýnýn iyi yapýlmasý gerektiðini belirtiyor.

Din psikoloðu Prof. Dr. Ali Köse ise birçok geleneði bir kalemde silmenin çok doðru olmadýðýný düþünüyor. Çünkü rasyonellik adýna reddettiðimiz birçok þeyin sonradan doðru olduðunun fark edildiðini vurguluyor. Köse, birçok geleneðin ise yanlýþ algýlama ve aktarma sebebiyle farklý þekiller aldýðýný ifade ediyor.

ZAMAN / GÜLÝZAR BAKÝ
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?