• 15 Temmuz 2020, 05:45:53

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Çizilen þekle göre ruh hali  (Okunma sayısı 2755 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Renanet

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1959
 • Teþekkür 15
Çizilen þekle göre ruh hali
« : 12 Mart 2010, 17:25:56 »

Karalamalar yaparken kiþiliðimizideki sýrlarý ele veriyoruz...biliyor musnuz?

# karalama yaparken kullandýðýmýz harflerin birbirine baðlý olmasý, sabit fikirliliðin göztergesiymiþ.

# yaptýðýmýz karalamalarýn içinde kare kutucuklar varsa, keskin bir zekaya sahip olduðumuzu gösterirmiþ.

# eðer yaptýðýmýz karalamalarýn içinde halkalar, daireler varsa baðýmsýz bir zekanýn göstergesiymiþ. böyle insanlar sistem içi baþarýlar yerine, bireysel baþarýlara inanan insanlarmýþ.

# aþýrý saða yatýk karalama yazýlarý; dýþa dönük bir kiþiliðin, tam tersi olan karalama þekli ise; içine kapalý bir kiþiliði temsil ediyormuþ.

# yaptýðýnýz karalamalarýn içinde yumuþak daireler, düzensiz harfler; sorunlarý çözmede pratik yapýcý biri olduðunuz anlamýna gelirmiþ.

# karalamalarýn içinde sýk sýk gemi, uçak, araba gibi çizimler varsa bulunduðunuz yerden, hayattan kaçýp kurtulma isteðini temsil eder.

bununla birlikte karalamalarýnýzý sayfanýn hangi köþesine yaptýðýnýz da önemli. þekillerin sol tarafa yoðunlaþmasý geçmiþe, saða yoðunlaþmasý geleceðe dönük bir sosyal karakter olduðunuzu gösterir.


Çoðumuz, elimize bir kalem geçirince küçük þekiller çizmeye baþlarýz. Þimdilerde psikologlar, kiþilerin ruh dünyalarýna ayna tutmak amacýyla bu küçük þekillerden yararlanmaya baþladýlar...ELÝNÝZÝN altýnda bulunan kaðýt parçalarýna farkýnda bile olmadan çizdiðiniz þekiller, sizin ruh halinizi ele vermeye yetiyor. Bu konudaki ilk araþtýrmalar ve bulgular, psikanalizin babasý sayýlan Sigmund Freud'un sayesinde saptanmýþtý. Psikiyatristler, ellerinin altýndaki örnekler sayesinde hastalarýnýn sorunlarýný daha kolay günýþýðýna çýkarmaya baþlamýþlardý. Öyle ki, çeþitli karalamalarýn anlamlarýný kapsayan kitaplar elden ele dolaþmaya bile baþlamýþtý.


Bilinçaltýnda gizli kalan duygu ve düþünceleri, bir kaðýt parçasý üzerindeki þekillerin açýklamasý, gerçekten þaþýrtýcý bir keþifti. Sakýn, ‘‘Ben hiç öyle þekiller çizmem’’ diye bir iddiada bulunmayýn. Mutlaka zaman zaman ve farkýna varmadan bir yerlere þekiller çiziyorsunuzdur. Ne düþündüðünüzü bilmeden ve herhangi bir cismin resmini yapmayý düþünmeden çizdiðiniz þekiller aslýnda sizi ele veriyor. Psikiyatristlere rehber olan þekillerden bazýlarý hakkýnda size de bilgi vermek istiyoruz. Böylece belki kendinizi daha iyi tanýma fýrsatýný bulursunuz. Kendi kendinizin psikoloðu olup iç dünyanýzda kopan fýrtýnalar hakkýnda bilgi sahibi olabilirsiniz. Kuþkusuz þekillere verilen anlamlarýn birer matematik formülü gibi kesin olduðunu söyleyemeyiz. Sadece yýllar boyunca ruhbilimcilerin yaptýklarý çalýþmalardan sonra vardýklarý sonuçlarý sizlere aktaracaðýz. Kendinizi daha iyi tanýmak için aynaya deðil, defter köþelerine, kaðýt parçalarýna rasgele çizdiðiniz þekillere bakýn...


Þekiller anlatýyor


Resim yapmak amacýyla kalemi elinize aldýðýnýz zaman çizgilerinize büyük özen gösterirsiniz. Ama duygularýnýzýn, düþüncelerinizin dýþa vurumu sayýlan o küçük þekillerin çizilmesinde ayný özeni göstermezsiniz. Psikiyatristler, kiþilerin belli bazý þekilleri çizmeye meraklý olduklarýný saptadýlar...


ÜÇGEN: Öðrenmeye susamýþ, araþtýrýcý, tehlikelere atýlmayý göze alan ve güçlü bir iradeye sahip biri sürekli üçgen çizer. Bu kiþi zor karar verir ama hiç kimse onu kararýndan döndüremez.


KÜP: Ýþte size pratik, gerçekçi biri. Güven altýnda olmaya büyük önem verir, mesleðinde ve iliþkilerinde saðlam temeller kurabilmek için canla baþla çalýþýr. Küp çizen kiþilerin hayal güçleri kuvvetlidir ayný zamanda prensip sahibi olurlar.


YILDIZ: Altý köþeli yýldýz çizen kiþilerin insan doðasýnýn erkek ve diþi yanlarý arasýnda bir denge kurabildikleri anlaþýlýr. Meraklý, öðrenmeye açýk, konularý derinlemesine inceleyen kiþilerdir.


KALP: Aþýrý derecede duygusal kiþiler, akýllarýna estikçe kalp çizerler. Aþkta sadakat onlar için çok önemlidir. Her daim hislerinin sesini dinleyerek hareket ederler.


ÇÝÇEK: Daha çok kadýnlarýn çiçek resmi çizdiklerini söylenebilir. Hayatlarýnýn en romantik dönemini yaþayanlar çiçek çizmeye meraklý oluyorlar. Bu kiþiler duyarlý ve dost canlýsý olurlar.


KUÞ: Uçan bir kuþ çizen kiþilerin hayal güçleri çok kuvvetlidir. Her zaman büyük hayaller peþinde koþmaya bayýlýrlar. Ayrýca seyahat etmeyi, macera yaþamayý da severler.


DAÝRE: Daire þekli sonsuzluðu, bütünlüðü, birliði ve korumayý simgeler. Kalbi sevgi dolu olan esprili kiþiler, daire çizmekten hoþlanýrlar. Genelde kendilerini ikinci planda tutarlar.


PARALEL ÇÝZGÝLER: Soðukkanlý ve acil durumlarda hemen harekete geçmeyi baþaran kiþilerdir. Ne istediklerini çok iyi bilirler. Eðer çizgiler diagonal çizilmiþse, o kiþinin lider olma eðiliminde olduðu söylenebilir.


KARE: Ciddiyeti, kararlýlýðý simgeler. Pratik amaçlara yönelen ve özü sözü doðru kiþiler kare çizerler. Hayatlarýný güvence içinde sürdürmeye çalýþýrlar.

Alýntý
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....

Çevrimdışı ViYA

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 292
 • Teþekkür 1
 • "Enna govaðarare si, dadalaþkimi"
Ynt: Çizilen þekle göre ruh hali
« Yanıtla #1 : 13 Mart 2010, 11:14:49 »
Küçükken küp þeklini çizmeyi severdim. Belki de okulda yeni gördüðümüzden merakýmý celbetmiþtir. Sonrasýnda yýldýzlar yapmýþsam da -ders için istenilen bayrak resimlerinden olsa gerek- sonrasýnda paralel çizgileri çizer ve sever oldum. Çizerken stres de atýyoruz. :birsey_mi_dedin:

*Hayat hikayesi gibi oldu. :haha:

Çevrimdışı HAdeKa

 • Mani_Sa_Karya_lý_10
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 420
 • Teþekkür 4
Ynt: Çizilen þekle göre ruh hali
« Yanıtla #2 : 13 Temmuz 2010, 17:30:16 »
benim çizdiðim hiç bir þekili bunlara uyduramadým :)
>>> "Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana] <<<

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Ynt: Çizilen þekle göre ruh hali
« Yanıtla #3 : 13 Temmuz 2010, 17:57:01 »
karalama yaparken kullandýðýmýz harflerin birbirine baðlý olmasý, sabit fikirliliðin göztergesiymiþ.

........Benim yazýmý pek kimse okuyamaz birbirine yapýþýktýr sabit fikirlimiyim evet :heheheh:
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Bende

 • Ziyaretçi
Ynt: Çizilen þekle göre ruh hali
« Yanıtla #4 : 26 Mart 2011, 17:46:48 »
Ýlginç bir konu.

Çevrimdışı MaHru

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 135
 • Teþekkür 1
 • “Derman Aradim derdime, Derdim Bana Derman ÝmiÞ”
Ynt: Çizilen þekle göre ruh hali
« Yanıtla #5 : 09 Nisan 2011, 15:50:52 »
Küçükken küp þeklini çizmeyi severdim. Belki de okulda yeni gördüðümüzden merakýmý celbetmiþtir. Sonrasýnda yýldýzlar yapmýþsam da -ders için istenilen bayrak resimlerinden olsa gerek- sonrasýnda paralel çizgileri çizer ve sever oldum. Çizerken stres de atýyoruz. :birsey_mi_dedin:

*Hayat hikayesi gibi oldu. :haha:


:)