• 08 Temmuz 2020, 04:03:26

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kendini Görme Biçimleri  (Okunma sayısı 522 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Kendini Görme Biçimleri
« : 16 Mart 2010, 08:21:47 »
Eðer bir insan kendini geliþtirmek ve tekâmül etmek istiyorsa yapacaðý en önemli þey “kendini bilme” çalýþmasýdýr. Asýrlardýr bir çok öðretide, dinlerde bu konu devamlý olarak iþlenmiþ, insanlara “Kendini bil”, “Kendini bilen, Rabbini bilir” denmiþtir. Dolayýsiyle kendini bilme çalýþmasý, ayný zamanda insanýn özüne doðru yaptýðý bir yolculuktur da. Özüne ulaþan insan orada Yaradanýn sevgisi ve bilgisi ile karþýlaþýr. Kendini bilme, gerekli deðiþim ve dönüþümü yapma ve öze ulaþma ise, ancak bilgilenmekle mümkündür. Çünkü bilgilenmek herþeyin baþýdýr.

Kendini bilme çalýþmasý kiþiye ruhsal bir geliþim saðlar. Dolayýsýyla, hayatý daha bilgece yaþar. Kendini bilme, ayný zamanda tekamülün de gereðidir.

Kiþinin kendini bilmesi, gerekli deðiþim ve dönüþümü yapabilmesi için önce kendini görmesi gerekir. Ýnsanýn kendini görme biçimlerini üç baþlýk altýnda toplayabiliriz.

1- Bilgilenmekle kendini görmek.

2- Olaylarýn içinde kendini görmek

3- Baþkalarýnýn diliyle kendini görmek

1- Bilgilenmekle kendini görmek: Bilgilenmek herþeyin baþýdýr. Ýnsan bilgilendikçe “farkýndalýðý” artar. Kendini ve çevresini daha iyi görmeye baþlar. Düþüncelerini ve duygularýný tanýmaya çalýþýr. Onlara hakim olabilmek için devamlý kontrolden geçirir. Düþüncelerinde ne kadar çok yargý taþýdýðýný farkeder. Bulduðu olumsuz düþünce kalýplarýný deðiþtirmeye çalýþýr. Doðru ve yanlýþý ayýrd etmeyi öðrenir. Kýsaca, düþünce ve duygularýnýn ne yönde olduðunun farkýndalýðýný yaþamak, ona deðiþim ve dönüþüm imkanýný hazýrlar. Bu da düþüncelerin ve duygularýn devamlý olarak kontrol edilmesiyle mümkündür. Farkedilen bir yanlýþ düþünce veya duygu, eyleme dökülmeden önce düþünce planýnda deðiþime uðratýlmýþ olur. Bu da kiþiyi doðru eyleme götürür. Onun için bilgilenmenin getirdiði farkýndalýk kiþinin kendini görmesinde çok önemlidir.

2 – Olaylar içinde kendini görmek: Ýkinci bir yol ise, kiþinin karþýlaþtýðý olaylar içinde kendini görmesidir ki, bu da “farkýndalýk” isteyen bir olaydýr. Ýnsan, duygu ve düþünce planýnda yakalayamadýklarýný veya kontrol edemediklerini zaman zaman eyleme yansýtýr. Dolayýsýyla yaptýðý herhangi bir eylemin doðru veya yanlýþ sonuçlarýyla karþý karþýya kalýr. Eðer insan kendini bilme ve deðiþim arzusu taþýyorsa, yani bir farkýndalýk içinde ise, o eylemin içinde kendi durumunun nerede olduðunu, eksikliklerini, yanlýþlýklarýný görüp, gerekli deðiþim ve dönüþümleri yapar. Karþýlaþtýðýmýz her olay, bize bizi gösteren bir aynadýr. Aynaya bakýp kendimizi olduðumuz gibi görmeye çalýþmak ve deðiþmek bizi yükseltir. Ayrýca Günlük yaþantýda kendimizin nerede olduðunu ölçebilecek evrensel deðerler, yasalar vardýr. Bu deðerleri kendimizi görmek için ölçü olarak kullanabiliriz.

3 – Baþkalarýnýn diliyle görmek: Ýnsan bazen yukarýda anlatýlan bu iki yolla da gözünden kaçýrdýðý, kendini göremediði zamanlar olabilir. O zaman bizi çevremizdeki diðer insanlar uyarýr. Dolayýsýyla kendimizi görebilmek için çevremizden yapýlan uyarýlara da kulak vermemiz gerekir. Genellikle insan, bir baþkasýndan gelen eleþtiriye, hemen kendini kapama ve savunma eðilimindedir. Hatta egosundan dolayý eleþtiriyi yapana alýnabilir, darýlabilir, kýzabilir de. Ama kendini görmek ve geliþtirmek isteyen bir insansa ve bunun farkýndalýðýný yaþýyorsa, böyle bir kiþi eleþtiriye her zaman açýk olacaktýr. Ancak yapýlacak olan eleþtirinin yeri, zamaný, dozu ve sevgi ile yapýlmasý, mesajýn karþý tarafa ulaþmasý açýsýndan çok önemlidir. O zaman kiþi söylenen yanlýþlýklar, eksiklikler üzerinde düþünecek, onlarý kabullenip deðiþime uðratacaktýr. Bu durum, kiþiye, kendini bilme ve yükselme yolunda kiþiye hýz kazandýracaktýr.

Yukarýda anlatýlan kendimizi görme biçimleriyle düþüncede, duyguda ve dolayýsýyle davranýþlarýmýzda yapacaðýmýz gerekli deðiþim ve dönüþüm, bizi süratle arýtacak ve yükseltecektir .

Alıntı
« Son Düzenleme: 16 Mart 2010, 08:23:23 Gönderen: El-Hajj Malik Shabazz »

Çevrimdışı dilerim

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 114
  • Teþekkür 3
Kendini Görme Biçimleri
« Yanıtla #1 : 30 Haziran 2011, 10:45:58 »
Güzel bir yazý. Lakin bu yazý böylesine oturup kalmamalý bu köþede. Bence hayatýn içinde bireysel tecrübelerimizi de paylaþmalýyýz bu baþlýk altýnda.
Biz kendimizi ne zannediyorken, olaylar karþýsýndaki tepkilerimiz hangi yönümüzü ortaya çýkardý? Bu yönümüz olumsuz ise neler yapmalý düzeltmek için?
Seksen küsür kere okunmuþ týk yok :Kotu:
Madem bilgi paylaþmayacaðýz, ne iþimiz var burada? Kitaplarýmýzý okur, okuduklarýmýzýn sayý hesabýný tutar kendimizi çoook bilgili hissederek allame allame yaþayýp gideriz he? :amanhaa:
Bana dua Eder misiniz?