• 09 Ağustos 2020, 17:13:23

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Dua Edelim...  (Okunma sayısı 6798 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
Dua Edelim...
« Yanıtla #90 : 17 Kasım 2012, 00:31:04 »
Mevlam!
Seni hakkýyla sevmeyi bizede öðret.
Seni sevmede bizlere sabýr-ý cemil ihsan eyle.
Senin sevdiklerini sevmeyi sevmediklerinide sevmemeyi öðret bize.
Senin sevgini bize furkan olarak ihsan buyur.
Seni gönülden gizlice zikretmeyi ve bu zikrimizde bizlere daim olmayý öðret çünkü bizim zikrimiz boðazýmýzdan aþaðý inmiyor.
Sana hakkýyla þükretmeyi bizede öðret çünkü þükürlerimiz boðazýmýzdan aþaðý inmiyor.

Mevlam!

Letaiflerimizi ebediyyen çalýþtýr.
Senin zikrinle gönlümüzü hoþnud eyle.
Zikri tevhidi bize öðret ve hayatýmýzý bununla anlamlandýr.
Ehli beytimizden müttakilere önder olan nesiller yarat.

Ey bizim Mevlamýz!

Ýlahi ente maksudi ve rýzake matlubi kelime-i tayyibesinin sýrrýna bizleri mazhar eyle.
Sevdiðin kullarýnla bizleri karþýlaþtýr ve onlarla hemhal eyle.
Bizlere doðruyu yalnýþtan ayýrt edebilecek aklý selim ihsan buyur.

Ey kullarýný rahmeti ile terbiye eden aziz Mürebbi olan Mevlamýz!

Zaman zaman bize suret-i haktan gözüken þeytandan ve onun ilham ettiði nefisten acýmana sýðýnýyoruz bizi koru.
Sen ALLAH cc ý seversen ALLAH cc seni sevmezmi sözünün esrarýna bizleri erdir.

Ey Mevlamýz!

Din-i Mübin-i Ýslam'a hizmet edenlere bizleride dahil eyle,sen bu kullarýnýna nice nice lutuflar veriyorsun.
Uykularýmýzý ibadet rüyalarýmýzý mubarek eyle.

Ey Mavlamýz!

Biliyoruz bizler çok hatalýyýz ve kusurumuz hadsizdir fakat sen þefkatlisin kullarýný affeder vede çok seversin.
"Her insan hata eder,hata edenlerin en hayýrlýsý tevbe edenlerdir" buyuruyor sevgili Peygamberimiz,bu hadis sýrrýnca piþmanlýklarýmýzý kabul eyle ve dularýmýza icabet et.
Tevbe yapýlmýþ olan kötülüðün arkasýndan gelen ve kalpte hissedilen piþmanlýktýr,ýzdýraptýr.Bizide hatasýný ve ýzdýrabýný kalbinde hissetmek suretiyle tevbe edenlerden eyle çünkü bu bir fazilettir.

Ey sevgisini çeþitli þekillerde ve suretlerde esma-ul hünasý ile kullarýna lutuf olarak gösteren ve veren her iþe Muktedir olan Mevlamýz!

Muhabbetine ermeden þu dar-ý dünyadan göçen bahtsýzlardan etme bizi nolur.
Nolur bizede sevgi hazinenden bahþeyle ki herþeyimiz ve her iþimiz sen ol vede nereye baksak seni görelim.

Ey Mevlamýz!

Ýþiten ve dualarý kabul eden sensin.
Sen dualarýmýzý ahsen olarak izzetli dergahýnda makbul eyle.

Amin...

Cenan

 • Ziyaretçi
Dua Edelim...
« Yanıtla #91 : 17 Kasım 2012, 00:32:56 »
Amin.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Dua Edelim...
« Yanıtla #92 : 18 Kasım 2012, 08:01:10 »

AMÝN..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Dua Edelim...
« Yanıtla #93 : 22 Kasım 2012, 22:43:52 »

Rabbim iki cihanda aziz ve bahtiyar kýlsýn sizleri...

Rabbim sýratý sorgusuz sualsiz geçenlerden eylesin...

Rabbim salihalar makamýn baþ köþesinde eylesin sizi...

Rabbim o kutlu günlere en güzel þekilde ulaþtýrsýn...

Rabbim Mehdi Aleyhisselamýn sað kolundan yakýn eylesin sizleri...

Ettiðiniz her dua misli misli dönsün size....

Rabbim ahirette tüm mümin ve müminelere þefaatçilerden eylesin sizi...


 :gul[1]:

Cenan

 • Ziyaretçi
Dua Edelim...
« Yanıtla #94 : 23 Kasım 2012, 10:14:54 »
Amin.  :gul[1]:

Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
Dua Edelim...
« Yanıtla #95 : 24 Kasım 2012, 03:35:24 »
Amin Ya Muin !.....

Çevrimdışı Renanet

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1959
 • Teþekkür 15
Dua Edelim...
« Yanıtla #96 : 26 Kasım 2012, 16:09:15 »
âmin ecmain...
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Dua Edelim...
« Yanıtla #97 : 13 Aralık 2012, 20:10:04 »


Ya Müheymin ..!
Sensin gariplerin sýðýnaðý
Sensin kimsesizlerin dayaðý
Sensin hakký himaye eden
Sensin aklýmý aldanýþlardan kollayan
Sensin ayaðýmý tuzaklardan kurtaran
Sen ki zayýflarý kuvvetlilerin þerrinden himaye edersin
Mazlumlarýn hakkýný zalimlerden almayý vaat edersin
Sen ki benim en küçük en önemsiz en gizli arzularýmý da bilir bana merhamet edersin
Nefsimin aldatmalarýna kanmaktan koru beni
Aþaðýlarýn aþaðýsýna yuvarlanmaktan koru beni...Ya Cebbar..!
Sen ki maðrurlarý gururlarýna esir eylersin
Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin
Sen ki zor kullanýp zülüm edenleri vicdanlarýn pençesine hapsedersin
Bir sineði vasýta eyle de nemrutlardan kurtar beni
Bir asayý vesile eyle de firavunlara galip getir beni
Ebabilleri gönderde ebrehelerin fillerinden koru kalbimi
Nefsimin beni isyana zorlamasýna izin verme
Aklýmýn beni saptýrmasýna geçit verme
Hep iteat üzere sabit kýl beni...

Cenan

 • Ziyaretçi
Dua Edelim...
« Yanıtla #98 : 13 Aralık 2012, 21:19:32 »
Amin.  :gul[1]:

Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
Dua Edelim...
« Yanıtla #99 : 15 Aralık 2012, 23:55:00 »
Ey Rabbimiz! Tembellikten, fakirlikten, zilletten, miskinlikten, borçtan, ihtiyarlayýp elden-ayaktan düþmekten, günahtan, zenginliðin þerrinden, hayatýn ve ölümün fitnesinden, kabir azabýndan, ateþin fitnesinden, sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Gafletten, küfürden, fýsktan, muhalefet edip düþmanlýk çýkarmaktan, baþkalarý duysun ve görsün diye bir þey yapmaktan sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Saðýrlýktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalýðýndan ve her türlü kötü hastalýklardan, nimetinin zevalinden, afiyetinin deðiþmesinden, azabýnýn ansýzýn gelip çatmasýndan sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Ýþlediðimiz ve iþlemediðimiz amellerin þerrinden, bildiðimiz ve bilmediðimiz þeylerin þerrinden sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Enkaz altýnda kalmaktan, yukarýdan yuvarlanmak ve düþmekten, boðulmaktan, yanmaktan, trafik kazalarýndan, her türlü kaza ve belalardan, yýlan, akrep vb. þeylerle sokulmuþ olarak ölmekten, ve ölüm anýnda þeytanýn çarpmasýndan sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Huylarýn, amellerin, arzularýn kötülerinden, düþmanýn galebesinden ve kullarýn baþýmýza gelen kötü þeylerden dolayý sevinmesinden sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Üzüntüden, tasadan, cimrilikten, açlýktan, hýyanetten sana sýðýnýrýz. Bize kendimizi bulmayý ilham et, bizi nefslerimizin þerlerinden koru.

Ey Rabbimiz! Bizi fitne-i nisadan koru.

Ey Rabbimiz! Eðer unuttuk veya kasýtsýz olarak yanlýþ yaptýysak bundan dolayý bizi sorumlu tutma.Takat getiremeyeceðimiz þeylerle bizi yükümlü tutma, bizi affet, lütfunla kusurlarýmýzý baðýþla, bize merhamet et. Bizim yardýmcýmýz Sensin kafir topluluklara karþý bize yardým et.

Ey Rabbimiz! Bizi dini ve dünyevi fitnelerden ve ahir zaman fitnesinden Mesih-i Deccal’ýn ve Süfyan’ýn fitnesinin þerrinden, dinsizlerin tecavüzünden, münafýklarýn þerrinden, fasýklarýn fitnesinden koru.

Ey Rabbimiz! Bizi dalaletten, bid’atlardan, belalardan, kötülüðe sevk eden nefsin þerrinden koru. Bizi bir an olsun nefsimizle baþ baþa býrakma.

Ey Rabbimiz! Bizi kabir azabýndan, kýyamet günü azabýndan, cehennem azabýndan ve kahrýnýn azabýndan koru.

Ey Rabbimiz! Bizi gösteriþten, baþkalarý duysun ve görsün diye ibadet etmekten, ameline güvenmekten ve övünmekten koru.

Ey Rabbimiz! Bizi ana-babamýzý iman ve Kur’an hizmetinde çalýþan bütün kardeþlerimizi, eþlerimizi, çocuklarýmýzý, mümin dostlarýmýzý, akrabalarýmýzý, ecdadýmýzý ve ahirete intikal eden bütün mü'min ve müslümanlarý cehennem azabýndan koru. Affýna sýðýnýyoruz. Bizi her türlü þer, fitne ve azaptan kurtar! Fazlýnla ikram eyle .Bütün günahlarýmýzý baðýþla. Ayýplarýmýz setreyle.

Ey Rabbimiz! Nefislerimize zulmettik, sana isyan ettik, eðer bizi baðýþlamaz, bize acýmazsan dünyada da ahirette de kaybedenlerden oluruz. Bizi hüsrana uðrayanlardan eyleme. Þeytanýn kalbimize girip saptýrmasýna fýrsat verme.

Ey Rabbimiz! Bizi Ýslam’dan ve Kur’andan ayýrma. Bizi daima sýrat-ý müstakimde tut. Ýslâm nurunu söndürmek isteyenlere fýrsat verme. Bizim yüzümüzden insanlarý helak etme.AMIN !!!

Cenan

 • Ziyaretçi
Dua Edelim...
« Yanıtla #100 : 16 Aralık 2012, 11:16:06 »
Amin.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Dua Edelim...
« Yanıtla #101 : 18 Aralık 2012, 17:24:47 »
AMÝN..

 :gul[1]:

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Dua Edelim...
« Yanıtla #102 : 12 Mart 2013, 14:05:22 »
ALLAH'ým, Sen'den gerçek imanlý zatlarýn baþarýsýný, ermiþ takýylerin amellerini, tevbe ehlinin öðütleþmesini, sabýr ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabýnýn irfanýný isterim ki, Sen'den gereði gibi korkayým. ALLAH'ým, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rýzana layýk olayým, Sen'den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sýrf Senin sevgini kazanmak için içten öðüt vereyim. Her iþte Sana güvenip, Sana sýðmayým, Sana hüsn'ü zan besliyeyim. Nurun yaratýcýsý Cenab-ý Hakk'a teþbih ederim.amin..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Dua Edelim...
« Yanıtla #103 : 08 Eylül 2013, 10:45:35 »Ýhtiyacým kadar istemeye bile haddim yokken,
Þânýnca lûtfetmeni istesem,
Hadsizliðimi baðýþlar mýsýn ALLAH'ým...

Serdar Tuncer