• 11 Ağustos 2020, 16:13:07

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Doðrulukla ilgili güzel sözler  (Okunma sayısı 588 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı mis@fir

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 124
  • Teþekkür 0
Doðrulukla ilgili güzel sözler
« : 26 Mart 2010, 17:06:40 »


* Doðruluk
* Acý da olsa, doðrularý söyleyiniz Hadis-i Þerif
* Birisi size "Dürüst insan diye bir þey yoktur" derse, o kimsenin bir düzenbaz olduðuna inanýn George Berkeley
* Budur benim hayatta beðendiðim meslek, sözün odun gibi olsun doðrun tek MAkif Ersoy
* Cümleler doðrudur sen doðru isen, Doðruluk bulunmaz sen eðri isen Yunus Emre
* Doðru olan þeyi görmek, fakat bunu yapmamak cesaretsizliktir Konfiçyus
* Doðruluk, hertürlü þartlar altýnda meyva verir Schiller
* Doðrularý korumaktan korkmayýnýz Atatürk
* Doðruluðun en güzel meyvesi ruh sükunudur Epikuros
* Doðruluk sonsuzluðun güneþidir, nasýl olsa doðar Wendel Philips
* Eðri olanýn gölgeside eðridir HzAli ra
* Gerçek baþarýlarýn en geçerli yolu doðruluktur Moge
* Hiçbir miras, doðruluk kadar zengin deðildir Shakeaspeare
* Ýste bu Kitap, ALLAH'ýn doðruluk rehberidir, onunla istediðini doðru yola eriþtirir Zümer Suresi/23
* "Rabbimiz ALLAH'týr" deyip sonra da dosdoðru yaþayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir Ahkaf Suresi/13
* Rabbinin sözü, doðruluk ve adaletle tamamlandý O'nun sözlerini deðiþtirebilecek yoktur Enam Suresi / 115
* Söylenen sözlerin doðruluðu, yapýlan iþlerin yanlýþlýðýný düzeltmezMehmet Aðar
* Yanlýþ, sonsuz þekillere girebilir, doðru ise yalnýz bir türlü olabilir JJRousseau
* Yanlýþlýk fare deliðinden geçer, doðruluk kapýlardan sýðmaz Bernard Shaw

Çevrimdışı mis@fir

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 124
  • Teþekkür 0
Ynt: Doðrulukla ilgili güzel sözler
« Yanıtla #1 : 26 Mart 2010, 17:07:35 »
Doðruluk her ne kadar seni öldürse bile,ondan ayrýlma

Hzömer (RA)

* Cevap vermede acele eden,doðru cevap vermede geri kalýr

HzAli (RA)

* Kuvvet merhametle,necat doðrulukla beraberdir

Hzömer (RA)

* Sadakâtýn mükâfata ihtiyacý yokturZira sadakâtýn mükâfatý,hakikat ve mahiyetine dahildir

HzAli (RA)

* iki söz vardýr ki,pek doðrudu:Haris mahrumdur,hased sahibi maðmum (gamlý) dur

Mâlik bin Enes (RahA)

* özü doðru olanýn sözü de doðru olur

HzAli (RA)

* istemez doðru giden,menzil-i maksûda delil (kýlavuz)

izzet Molla (KS)

* Her kim,dünya da uðradýðý cezâ ile doðru yola gelmezse,âhiret azâbýna uðrar

þeyh Sâdî þÎRÂZÎ (KS)

* önce doðru bilmek gerekir,doðru bilinirse,yanlýþ da bilinir,ama önce yanlýþ bilinirse,doðruya ulaþýlamaz

Fârâbî

* Ben,doðru yolda kaybolmuþ kiþi görmedim

þeyh Sâdî þÎRÂZÎ (KS)

* Cümleler doðrudur sen doðru isen, Doðruluk bulunmaz sen eðri isen

Yunus EMRE (KS)

* Minâre nasýl rüzgâr estiðinde boynunu eðmezse,doðru yolda olan kiþi de baþ eðmez,dik yürür

Ârifi Ahmed Paþa

* Doðru söylenip zincire düþmek,yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan iyidir

þeyh Sâdî þÎRÂZÎ (KS)

* insana sadakât yaraþýr,görse de ikrah, Yardýmcýsýdýr doðrularýn,HzALLAH

Diyarbakýrlý Said PAþA

* Doðru söyleyene delidir,derler Kimi deli,kimi velidir,derler

Sümmanî

* Ben,doðru yolda kaybolmuþ kiþi görmedim

þeyh Sâdî þÎRÂZÎ (KS)

* Korkma düþmanýndan ki,ateþ olsa yandýrmaz seni, Müstekîm ol,Hazreti ALLAH utandýrmaz seni

Said PAþA

* iyi düþün,iyi hisset,yanýlýp aldanma,Ne varsa doðrudadýr,doðruluk þaþar sanma

Cevdet PAþA

* Budur benim hayatta beðendiðim meslek, Sözüm odun gibi olsun,doðru olsun tek

Mehmed Akif ERSOY

* Doðruluk,yeryüzünde ALLAH'ýn kýlýcýdýr,hangi þeyin üstüne konsa,onu keser

DrMünir DERMAN

* iþinde ve sözünde doðruluktan ayrýlmaHak doðrularýn yardýmcýsýdýr

AFuad BAþGiL

* Birisi size <dürüst insan diye bir þey yoktur> derse,o kimsenin bir düzenbaz olduðuna inanýn

George BERKELEY

* Dinlerseniz,size her zaman doðru yolu gösteren bir sesin var olduðunu,unutmazsýnýz

Thomas HUGHAS

* Doðruyu bilmek,onu sevmek ve ona göre davranmak olsaydý,bu dünya bir cennet olurdu

HNevman

* Durup dururken darýlmak,yersiz konuþmak,tanýmadan güvenmek doðru deðildir

Madame ROLAND

* insanlarýn doðruluðu,yaptýklarý iþle deðil,davranýþlarýyla ölçülür

Junius

* Yanlýþ yola sapan kimse,baþkalarýna en iyi yolu gösterebilir

ChLehmann

* Yolun doðrusuna giden insanlarýn kimseye ihtiyacý yoktur

Friedrich von SCHiLLER

* Doðru ýrmak,eðri yataklar içinde akar

Sir Rabindranatch TAGORE

* Doðruya hiddetlenmek hak deðildir

EFLÂTUN

* Doðrular,her türlü þartlar altýnda meyve verir

Friedrich von SCHiLLERH i K M E T L E R :

* Doðruluk,insaný daima baþ tacý yaparçünkü,elif harfi bütün harflerin baþýnda gelir

* Doðruya aç görmedim ben,eðriyi tok, Eðri yay elde kalýr,menzili alýr doðru ok

* Doðruluktan ayrýlmayan kimse,murad ve merâmýna mutlaka eriþir!

* Kendini doðrultmayan,gayrini doðrultamaz

* Doðru söz ve helal lokma,anahtarýn diþleri gibidir

* Gerçek yolunda yürümeyenler,daima yarý yolda kalýrlar

* Doðruluk,en büyük kuvvettirHileyi her zaman yener

* Doðruluk,sonsuzluðun güneþidirNasýl olsa doðarA T A S ö Z L E R i :

* Doðru her daim yüce,yalan her dâim cücedir

* Doðru gidenin baþý,duvara çarpmaz

* Doðru söyleyen,kardeþine bile yaranamamýþ

* Sen doðru ol,eðri belâsýný bulur

* Bir emin,iki yeminden evlâ

* Haberin doðrusunu oðlandan al

* Eðri cetvelden doðru çizgi çýkmaz

* Doðru söyleyene ölüm yoktur

* Her doðruyu söylemek iyi deðildir

* Er doðruya,hak doðruya

* Mert kiþi;güler yüzlü,tok ve doðru sözlüdür

* özünde,sözünde doðru olanlarýn alýný açýk,yüzü ak olur

* Doðruluk,hak kapýsýdýr

* Yolda doðru gidene,kimse dokunmaz

* Doðru sarsýlýr ama yýkýlmaz

* Eðri bacanýn dumaný,doðru çýkmaz

* Doðrunun yardýmcýsý ALLAH'týr

* Doðru yolda düþen,tez kalkar

* Eðride tok,doðruda aç yoktur

* Yolundan giden yorulmaz

* Doðru yolda yürüyen kimsenin hali,Arslan yürüyüþünden daha heybetlidir

Arap özdeyiþi

* Dik duruyorsanýz,gölgenizin kambur olmasýna aldýrmayýn

Japon özdeyiþi

* Doðru söz,yemin istemez

Arap özdeyiþi