• 11 Ağustos 2020, 15:35:07

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Mahmud Esad Coþan (K.S) ÖÐÜTLER  (Okunma sayısı 488 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı mis@fir

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 124
  • Teþekkür 0
Mahmud Esad Coþan (K.S) ÖÐÜTLER
« : 26 Mart 2010, 17:17:44 »
  Cehalet felakettir, amelsiz ilim ise vebal! Silkinelim, atalet ve cehaleti yenelim

Hakký istemeli, gerçeði aramalý, onu sevmeli ve saymalý

Gülün dikenine deðil, kokusuna ve rengine bakýn

Az uyuyup çok çalýþýn, ilmi çalýþmalara önem, bilgin ve uzmanlara kulak verin

Artýk kabuðu kýrarak dýþ dünyaya açýlmalý, bizi seven ve sayanlarla saðlam alakalar kurmalýyýz

Gevþemeyiniz, ahireti, hesabý unutmayýnýz, hiç olmazsa düþmanlarýn çalýþmalarýna bakýp gayrete geliniz


Kültürel meselelerle ciddi olarak ilgilenin

Gücünüzün ve cesaretinizin, güçlüklerin üstesinden gelmeye yeterli olduðunu kabul edin

Ýlerleme, kalkýnma ve yükselmenin sonsuz deðerli, vazgeçilmez þartý, her yönü ve çeþidi ile, gerçek ilimdir

Yakýn ve uzak çevrenize ilgi gösterin, ilme, yeniliklere, geliþmelere önem verin

Dostlarýnýzý asla unutmayýn

Evlerimizde sadece akla uyan, iþe yarayan lüzumlu, faydalý eþya bulunsun

Çocuklarýný millî kültüre baðlý ve uygun yetiþtirmeðe var gücüyle çalýþmalýdýr

Batý dillerinden en az birini, kendi kültürümüzün temeli olan Arapça'yý, Farsça'yý, Osmanlýca'yý iyi öðrenmeye giriþmeliyiz

Çok ve devamlý okumalý, meslekî literatürü, ilmî geliþmeleri yakýndan, -ilmî mecmualar, yeni etüd ve makaleler seviyesinde- takip etmeliyiz


Hilelere tuzaklara düþmemek için, ALLAH'a sýðýnýn ALLAH'a tevekkül edin, çalýþýn

Kur'ân'ý Kerîm'i ve hadis-i þerifleri saðlam kaynaklardan öðrenin ve sahih hadisleri ezberleyin

Spor ve sýhhate çok önem verin Katiyyen sýhhatinizi tehlikeye sokacak iþler yapmayýn Sýhhatli kuvvetli müslüman daha hayýrlýdýr


Kur'ân-ý Kerîm'in en güzel izahý Resulullah'ýn hayatýdýr Sahabe-i Kirâm'ýn hayatýdýr Onlarýn hayatý çok önemlidir Sahabe-i Kirâm'ý iyi öðrenin


Mezun olduðumuz yerlerde mutlaka vakfýmýzýn þubesini veya bir dernek kurun Mutlaka bir eðitim , öðretim, kültür ve sosyal çalýþma içinde yerinizi alýn


Þahsi iþinizin yanýnda mutlaka sosyal iþ yapýn Yani bir ticaret bile, ticaretiniz Ýslâm'a hizmet etsin


Ýlme sarýlacaðýz, gerçek âlim olacaðýz, müslümanlarý kaliteli, meziyetli, bilgili, görgülü, ahlâklý yetiþtireceðiz


Daha çok çalýþýn, daha kaliteli üretim yapýn, daha çok tasarrufta bulunun, lüksü ve israfý terk edin, yeni ve modern, büyük müesseseler kurmaya gayret edin!


Ýthalât ve ihracatlarýnýzý kendiniz veya kardeþ müesseseler aracýlýðýyla yapýnýz, dýþ piyasaya mutlaka açýlýnýz


Alýþ veriþlerinizi kendi öz müesseselerimizden yapýnýz!


Üç kuruþluk maaþ için çalýþan basit insanlar olmayýn Ýdealleri unutmayýn


Tasarrufa önem verin, israfa kaçmayýn Tasarrufu da ticarette ve diðer çalýþmalarda deðerlendirin

Büyükþehirlerde yýðýlmak yerine, rahat yaþayabileceðiniz kenarlarý bahçeli yerleri tercih edin

Dünyanýn her yerinde Ýslâm'ý yayma, teblið, irþad, talim ve terbiye çalýþmalarýna yeni bir hýz ve güç vermeliyiz


Günahkârlara kýzmayýn, onlarý ayýplamayýn, sabýrlý olun onlara birer hasta gibi þefkatle yaklaþýn, doðru yola gelmeleri için gýyaplarýnda dua edin


Kadýnlarýn ve çocuklarýn da savaþa hazýrlanmasý lazým Karate, tekvando ve, yakýn savunma sporlarý dahil hepsini öðrenmeli


Mutlaka sosyal, kültürel çalýþmalarý yapacaksýnýz Mutlaka dergilerimizi okuyacaksýnýz, okutacaksýnýz


Halký bilgilendirmeli bilgi toplumu haline getirmeliyiz


Mutlaka sizin dýþýnýzdaki insanlarýn güzel taraflarýný görmeyi öðreneceksiniz Kusurlu olarak kendinizi göreceksiniz


Müslümanlar fikir farklarýna raðmen, iþbirliði yapmasýný öðrenmek mecburiyetindedirler


Ýnançlý, görgülü, bilgili, terbiyeli, iradeli, edepli, ahlaklý ve gönül ehli insanlar yetiþtirmeye yönelmeliyiz


Mert olalým, dürüst olalým! Bize iyilik yapana kötülük etmeyelim, kan kusturmayalým! Borcumuz varsa, sahibine ödeyelim, rahat etsin o da Ýyiliði için de teþekkür edelim!


Müslüman olarak giyimine dikkat etmen gerekli; pabucunun çamursuz olmasý, pantolonunun temiz olmasý önemli! Hatta, giyiminin renklerinin uyumlu olmasý önemli


Ýlim öðrenin, hadis öðrenin, Kur'an öðrenin, büyüklerimizin hallerini öðrenin; söylenecek yerde onlarý söyleyin!


Kur'an-ý Kerim ALLAH'ýn saðlam kurtarma ipidir, can kurtaran simididir Ona sýmsýký sarýlmalýyýz, yapýþmalýyýz ki selâmete çýkalým, kurtulalým


Kur'an-ý Kerim ne dediyse, "Amennâ ve saddaknâ, sadakallàhul-azîm Cenâb-ý Hak doðru buyurmuþtur, elbet öyledir" deyip onu tasdik etmemiz lâzým!


Her yerde, herkese, her vesile ile hizmeti bir ganimet bilelim, dua almaya çalýþalým, dua kazanalým!


Bu bayramlarýn sevaplarýndan istifade etmek lâzým Sevaplarý kaçýrmamak lâzým!


Zikir ehli; yâni ilim ehli, o meseleyi bilen kimseler demek Bilene sormak çok önemli Bir sorun çýktý karþýnýza Arayýp, bulup bilene sormak lâzým!


O halde müslümanlar ilmi, hakyolda ve hayra ve ALLAH için öðrenmeli, kullanmalý, ilmi ile âmil olmalý, takvâyý þiâr edinmeli


Bir insan her þeyi tam bilemez, bilmediði konularda "burasý benim saham dýþýndadýr" diyebilmeli, konuþmak kadar edebi, sukût etmeyi de öðrenmelidir


Hasta kardeþlerimize ziyaret yaparsýnýz, gönüllerini alýrsýnýz Bir de onlarýn dualarýný talep edin, "Bize dua edin!" diye dua isteyinEksiðimizle, kusurumuzla, hatalý þey yaptýðýmýzý itiraf ederek, tevazuu takýnmamýz lâzým geldiðini hatýrlamalýyýz


Cahil cahilliðiyle öyle kenarda yýllarca kalmamalý, cahil gelip cahil gitmemeli! Cahil yaþayýp cahil göçmemeli!Eski güzel an'anelerimizi canlandýralým; müslümanlarýn ne kadar misafirperver, fedâkâr, vefâkâr, hizmetli, gayretli, ihlâslý olduðunu fi'len gösterelim


Saðlam yürümek daha iyi Bildiðiniz insanlarla, samimi dostlarýnýzla iþ yapmanýzý tavsiye ederiz


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?