• 22 Şubat 2020, 10:41:28

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Beyin öyle bir güçtür ki..  (Okunma sayısı 434 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı AFFE

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 606
  • Teþekkür 26
Beyin öyle bir güçtür ki..
« : 04 Mayıs 2010, 16:42:55 »
Prof. Yýldýz Batýrbaygil yazýyor..


Kafadan geçen her düþüncenin ALLAH katýnda bir talep olduðuna inanýyorum iyi þey ister güzel þeyler düþünürseniz cevabý aynen öyle gelir ama hep korku ve kuþkuyla yaþarsanýz aynen bunlarý da çaðýrýrsýnýz.

Trafik kazasýndan korkan insanlar hep kazaya uðrarlar. Eðer siz korkuyla yola çýkar ve hep bunu beyninizde kurgulayýp etrafa negatif enerji yayarsanýz mutlaka þoföre kaza yaptýrýrsýnýz ama arabayý siz kullanýyorsanýz ve böyle korkularýnýz varsa eðer sakýn araba kullanmayýn… Çocuðuna aþýrý korumalý ana ve babalarýnýn çocuklarýna hep bir þeyler olur yani biri bir taþ atsa bile gelir sizin çocuðunuzun kafasýný bulur o zaman siz þunu düþünürsünüz –onu kollayýp korumasam hep baþýna olumsuz þeyler geliyor – Neden acaba ? Bu týpký yumurtamý tavuktan çýkar yoksa tavuk mu’yu andýrmýyor mu?

Öyle mutsuz bir toplum olduk ki birbirimize günaydýn diyemiyoruz, bir araya geldiðimizde hep olumsuz olaylar konuþuyoruz, biri bize nasýlsýn dese iyiyim demeye korkar olduk, iþler nasýl deseler, derhal þikayet etmeye ve her þeyin kötü ve daha da kötüye gittiðini söylüyoruz, hastalýklarýmýzdan ve ölümlerden bahsediyoruz yani dostlarla da sohbetin güzelliði , keyfi kalmadý.Hep para olmadýðýndan yakýnýyoruz sanki bunu soran bizden para isteyecekmiþ gibi.Aynen devam edin, neyi YOK diyorsanýz, onu YOK etmeye devam edin, sürekli þikayet edip etrafa olumsuz ve zavallý görünerek her þeyin bereketini kaçýrýn, ayrýcada bu kadar mýzýrdanma sonunda dostlarýnýzý da kaçýrdýðýnýzý fark edeceksiniz. Hep hastayým diyen insanlar mutlaka hasta olurlar beyin þartlanmaya görsün hangi hastalýktan korkup ,çaðýrýyorsanýz size onu getirir.

Sürekli param yok diyen insanlar paralarýnýn bereketini öyle kaçýrýrlar ki bir gün gelir birde bakarlar gerçekten paralarý bitmiþ ama bu bitiþ ani çýkan hesapta olmayan mecburi harcamalarda olabilir, saðlýða harcanmasý gereken miktarlar da olabilir.ALLAH zaten verilen nimetlere þükretmesini bilmeyen kullarýndan bu nimetleri bir müddet sonra almaya baþlar.Çevrenize bakýn örneklerini çok göreceksiniz. Gelin bundan sonra Nasýlsýn diyenlere ÇOK ÝYÝYÝM ÇOK ÞÜKÜR demekle iþe baþlayýn…….

Öyle bir toplum olduk ki karþýmýzdakini yargýlamaktan sevmeye zaman bulamýyoruz. Oysa her yaþta sevgiye ihtiyacýmýz var. Sevgi sunulmazsa sevgi deðildir. Neyi severseniz sevin ama içinizde yoðun sevgi duygularý olsun. Birisine sevginizi söylediðinizde hareketlerle bunu pekiþtirdiðinizde ona öyle güzel bir enerji yollarsýnýz ki, onun mutluluðunun enerji þeklinde size geri dönüþünden aldýðýnýz pozitifi baþka hiçbir þeyde bulamazsýnýz. Yeni bebeði olmuþ bir anne eðer sýkýntýlarý varsa veya olumsuz bir kiþiliðe sahipse lütfen en olumlu olduðunda bebeðini kucaðýna alýp onu çýplak tenine deydirsin. Eðer bebeklerinizin huzurlu ve saðlýklý bir bebek olmasýný istiyorsanýz onu sakin kavgasýz gürültüsüz ve pozitif bir ortamda büyütmeye çalýþýn, Kýzgýnken, sinirliyken kucaðýnýza almamaya çalýþýn ve ona sýnýrsýz sevginizi gösterin.

Öpün koklayýn ve bilin ki bu günler çok çabuk geçecek ve bilin ki çok çabuk büyüyorlar. Bazý anne ve babalar çocuklarýný çok sevdikleri halde bunu ifade edemez ve gösteremezler. Neden ? Ne zaman göstereceksiniz? Tanrý’nýn verdiði bu armaðana sevgiyi en güzel þekilde göstermemiz bir þükür ve teþekkür deðil mi ?

Beyin öyle bir güçtür ki , insan beyin gücünü kullanarak isterse kendini felç de edebilir, öldürebilir de, kanserini de yenebilir. Yeter ki beynini þartlandýrabilsin. Beynimizde yaklaþýk 13 milyar civarýnda sinir hücresi vardýr. Her bir hücre yaklaþýk 7.3 kilo voltluk enerji açýða çýkarýr. Pratikte mümkün deðil ama teorikte beyindeki tüm sinir hücrelerinin ayný anda enerjilerini saldýðýný varsayalým, yaklaþýk 350 milyon kilo voltluk bir enerji açýða çýkar ki bu da büyük bir metropolün tüm elektrik ihtiyacýný karþýlayacak güce sahiptir. Size týp kitaplarýna girmiþ bir olayý anlatmak istiyorum, et taþýmaya yarayan soðutuculu bir tren, temizlenmek için bir istasyonda duruyor. Ýþçiler vagonlarý temizlemeye baþlýyorlar, iþçinin biri bir vagonu temizlerken diðer iþçi o vagonu boþ sanýp kapýsýný dýþardan kilitliyor. Biraz sonra tren hareket ediyor, ve bir durak sonra et almak üzere bir istasyonda duruyor. Kapalý kalan iþçinin vagon kapýsý açýldýðýnda iþçinin donarak öldüðü görülüyor. Fakat bir bakýyorlar ki, vagonun ýsýsý normal ýsýda yani dondurucuya geçirilmemiþ. Ama kapalý kalan iþçi bunu bilmediði, donarak öleceðini sandýðý için beyin aynen donmanýn þartlarýný hazýrlayarak, donmanýn tüm belirtilerek göstererek vücudunu buna uyduruyor. Yani beyninizi olumlu þeylere kanalize edin .Bazý insanlar vardýr, hep konuþurken daha yaþasam 1-2 sene daha yaþarým diye konuþup sýk sýk bunu tekrar ederler ve kendilerine adeta bir ölüm zamaný belirlerler. Ben bu laftan çok korkarým ,eðer bunu inanarak söylerlerse beyinlerini öyle bir þartlarlar ki , öyle bir kurgularlar ki gerçekten dedikleri zamanda ölürler. Bu yüzden kaç yaþýnda olursanýz olun hep bir hedefiniz ve hayalleriniz olsun ki uzun yaþayabilesiniz. Ýnsan hayal ettiði müddetçe yaþarmýþ. Ne doðru bir laf deðil mi?

Dün bitti. Dünün tekrarý yok ayný rüyalar gibi.Yarýn, hiç bilmiyoruz, iyi þeylerde olabilir kötü de .Ama þu anýmý biliyorum,ayaðý m kýrýk bu yazýyý yazýyorum ama eþim yanýmda çocuklarým sað ve ben bu yüzden dünyanýn en mutlu kadýnýyým ve yarýnýmý da bilmediðim için bu anýmý en iyi, en keyifli ve en pozitif þekilde deðerlendiririm. Bilmediðim bir geleceði düþünerek de bu anýmý zehir edemem. Siz de böyle yapýn ve hayatýnýzý birbirine karýþtýrmamak kaydýyla 3’e bölün. Dün, bugün,yarýn diye…

Biz ani stresleri çok severiz. Çünkü ani streste vücutta Adrenokortikotrop hormon (ACTH) artar ve hafýza, algýlama, enerji süper olur. Yani bu hormon strese karþý vücudun bir sigortasýdýr. Ama siz bu stresi kýsýr döngüye çevirirseniz yani sürekli beyninizde kurarsanýz, hep bunu düþünürseniz, gelen olumlu þeylerin hepsi geri gider. Yani unutkanlýklar, enerji kayýplarý, isteksizlikler, migren, mide-baðýrsak þikayetleri, uykusuzluklar, beyin tümörler, tansiyon iniþ-çýkýþlarý, vücudun muhtelif yerlerinde uyuþmalar, mutsuzluk, hatta depresyon ,kalple ilgili þikayetler ve kansere zemin hazýrlamýþ olursunuz.

Bunlarý kendinize niye reva göreceksiniz ki ?
Akýllý, kontrollü ve olumlu olmak yeterli. Eðer büyük bir strese girdiyseniz kendinize hobiler bulun, yani kafanýzý daðýtýn baþka iþlere kanalize olun ki stres yaratan faktörün etkisi azalsýn veya sevdiðiniz, sizi mutlu eden þeylerle uðraþýn. Bunlarý da yapamýyorsanýz dua edin, dualarýn insanlarda yarattýklarý mistik etki onlarýn pozitiflenmesini saðlar. Ben evde yemek yaparken bile hep dua ederim (yiyenler þifa bulsun, mutlu olsun, bereket artsýn ) diye.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ALLAHA VERDÝKLERÝ ÝÇÝN DUA EDÝN, ÇOÐUMUZUN ÞÝKAYET EDÝP BÝZÝM YERÝNÝZDE OLMAK ÝSTEYEN BÝNLERCE ÝNSANI DÜÞÜNÜN, HEP POZÝTÝF OLUP MUTLU OLUN, MUTLU KALIN......


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?