• 14 Temmuz 2020, 10:27:10

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: HaKK'ý Talep Ediyorsan Zikre Sarýl  (Okunma sayısı 491 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

  • YöNeTiCi
  • UzMaN ÜYE
  • *****
  • İleti: 1122
  • Teþekkür 8
  • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
HaKK'ý Talep Ediyorsan Zikre Sarýl
« : 27 Mart 2010, 22:31:07 »
Ey Muhabbetullah’a talip olan!
Hakký talep ediyorsan zikre sarýl
ALLAH-u Zülcelal’i an Þunu bil ki, en çok anýlmaya layýk olan O’dur O’nun derecesini yükselt Þan ve þerefini yüce bil Her yerde ve her zaman O’nun fazlýný ve ihsanýný taný Ondan sonra, bu hali bütün varlýðýna taksim et Velhasýl O’nun bütün kuvvet ve kudreti, senin her zaman ve her hareketinde görünmeli Her halinde O’nun zikriyle olduðun bilinmeli

ALLAH-u Zülcelal’i anmak isteyene gerek olan, sakýnmaktýr Yapýlan zikrin fazlalýðý göze gelmemeli Ýnsan gayretini ve himmetini biteviye esirgememeli, iradesine sahip olarak, her olur olmaz þeye gönül kaptýrmamalýdýr

Þunu iyi bilmek gerekir ki, tam manasýyla yapýlan bir zikrin karþýlýðý ALLAH olur Bundan daha üstün ne olabilir ki?

Hz Ali ra þöyle buyurur: “ALLAH zikredildiði yerde, Kur’an okunduðu zaman, ilahi tecelli iner Ama bu tecelli görünmez O görülmekten yana münezzehtir Tek olan ALLAH’a yöneliniz O’nun zikriyle olunuz Ýnsanlara inen bela ve hidayet için, mutlaka ALLAH’ýn kitabýnda bir iþaret vardýr Bunu anlamak için Kur’an okuyunuz ve ALLAH’ý zikrediniz”

Bir gün, Ebu Abdullah Nessac arkadaþlarýný toplamýþtý Onlara þöyle dedi: “Dünyada ALLAH’ýn cenneti vardýr Ona giren, her beladan kurtulur, emin olur Oraya varanlara mübarek olsun Orasý ne kadar hoþtur” Ýçlerinden birisi sordu: “O Cennet nedir?” Þu cevabý aldý: “ALLAH’ýn zikriyle hoþ olmaktýr”

ALLAH-u Zülcelal bir gün, Ýbrahim (as)’a sordu: “Seni neden dost edindim bilir misin?” Ýbrahim (as) buna karþýlýk: “Hayýr” deyince Alah-u Zülcelal ona þöyle bildirdi: “Çünkü benden gafil olmadýn Her halinde beni zikrettin Kalbine benden baþkasý girmedi Ve seni, unutan olarak görmedim”

Bir gün Musa (as)a þöyle buyurulduðu rivayet edilir: “Ya Musa, ben ne namaz, ne de zikir kabul ederim Ancak benim azametim önünde eðilen ve kalbini korkuma baðlayanlar, ömrünü beni anmakla geçirenler müstesnaYa Musa, bunlarýn benzeri, cennetler içinde firdevs cennetidir Oranýn tadý deðiþmez Hoþluðu bitmez Yeþillikleri solmaz O kimseler için, korkuyu emniyet, karanlýðý nur ederim Dua ettikleri zaman da, icabet ederim Her arzularýný, onlar talep etmeden veririm”

Kabul Ahbar (ra) bir hadis-i Kutsi rivayet ediyor O kutsi hadiste ALLAH-u Zülcelal þöyle buyurdu: “Beni anmakla ömür tüketip, bu sebeple benden bir þey istemeye vakti olmayana, durmadan ihtiyaç beyan edenden daha fazla veririm Bir kimse korkacaksa, ancak ALLAH’tan korkmalý Zikredecekse, yalnýz ALLAH’ý zikretmeli Böyle yapabilene mübarek olsun”

Rabia (ks) diyor ki: “ALLAH’ý anmadan geçirdiðim an gibi, kötü bir þey bilmiyorum”

Bir gün Zünnun’a sordular: “Kul ne zaman saf olarak ALLAH’ý anabilir?”þu cevabý verdi: “ALLAH’ý bilip baþkasýndan uzak olduðu zaman”

Bazý büyükler þöyle dediler: “Ýnsanlar þeytandan kaçarlar Halbuki þeytan, ALLAH’ý zikredenden kaçar” Sonra þu ayet-i kerimeyi okudular: “Takva sahiplerine, þeytan tayfasýndan bir dokunan olsa hemen onu, basiretlerini kullanarak anlarlar” (7/201)

Ýbn Abbas (ra) diyor ki: “Her mü’minde bir þeytan vardýr Kalbde ALLAH’ýn zikrini görünce siner Unutulunca da fena duygu verir ALLAH’ýn zikri ruha þifadýr O oldukça, hastalýk zarar vermez

Ýnsanlara düþkün olmak ve onlarý hatýrlamak, çaresiz hastalýktýr ALLAH zikrini gayene kýble bil Düþüncelerine bir secdegah durumunda olsun

Þunu iyi bil ki, sevgiliyi anmak, baþkalarýný unutmak sayýlýr Bir kimsenin iþi, ALLAH’ýn zikri olunca, baþkalarýný unutur ALLAH’ýn hikmetli iþlerini düþünerek hoþ olmaya bakar ALLAH’ýn cemal sýfatýnýn güzelliði önünde, varlýðý söner ve O’nun iyilik denizinde yok olur

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: HaKK'ý Talep Ediyorsan Zikre Sarýl
« Yanıtla #1 : 28 Mart 2010, 01:44:47 »


ALLLAH cc. adýný zikretmeyi, Rabbim dilimizden yüreðimize çýkarsýn..
Yüreðimizle zikrettiðimiz isimlerini, hayatýmýz eylesin..