• 04 Temmuz 2020, 04:27:57

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kazalý otomobili tanýmanýn ipuçlarý  (Okunma sayısı 500 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Kazalý otomobili tanýmanýn ipuçlarý
« : 17 Ekim 2009, 20:05:24 »
Kazalý mý, deðil mi? Bir otomobilde bunu ilk bakýþta fark etmek genellikle zordur. Yani dikkatli olmanýz gerekiyor: En önemli noktalarý sizler için derledik.

Görüldüðü gibi artýk her þey yolunda, araç iyi gidiyor ve kazanýn varlýðýný görebilmek için çok dikkatli bir araþtýrma yapmak gerekiyor. Ýþte problem de tam bu noktada ortaya çýkýyor. Çünkü kazalý ve kazasýz otomobiller arasýnda hatýrý sayýlýr fiyat farklarý var. Özellikle de otomobiller 7 Serisi gibi lüks modeller ise. Durum böyle olunca kazalý aracýn sahibi, ya kazayý olduðundan daha hafifmiþ gibi açýklýyor ya da tamamen gizleyebiliyor.

Kapýlar: Arkadan bakýldýðýnda kapýlarýn sol tarafta tam oturacak þekilde kapanmadýðýný görülebilir.


Nedeni: Kaza sonrasýndaki tamiratta kapýlarýn doðru oturtulmamasý.


Tamponlar: Plakanýn sol yanýndaki parça birleþim noktasý aralýðý ile saðdakinin aralýðý birbirinden farklý.


Nedeni: Bir darbe sonrasý deformasyon oluþmuþ ve düzeltilememiþ.


Kaynak izleri: Bagaj bölmesine kaynaklanýn yeni sac plakayý, kaynak izlerinin düzensizliðinden anlayabilirsiniz.


Nedeni: Arkadan alýnan bir darbe nedeniyle tamirat yapýlmýþ.

Kapý döþemeleri: Kol dayanaðýndaki kumanda birimi yuvasýna tam oturmuyor.

Nedeni: Boya iþlemi sonrasýnda kapý parçalarý kötü monte edilmiþ.

Lastikler: Profil aþýnmalarý homojen olmalý. Eðer bir taraftaki aþýnmalar farklýysa yürüyen aksamda bir hasar olabilir.

Kaynak noktalarý: Bu noktalar fabrika çýkýþýnda eþit aralýklýdýr. Tamir gören B sütununda (solda) noktalar düzenli deðil.


Yan camlar: Camlarda üretici firmanýn iþaretleri olur ve bunlarýn tüm camlarda ayný olmasý gerekir. Aralarýnda farklýlýklar varsa deðiþtikleri anlamýna gelir.


Kapýlar: Kapýnýn karoserle kesiþtiði boþluklar homojen olmalý, kapýlar takýlmadan kapanabilmeli. Tamirat sonrasýnda hem kapanýþlar, hem boþluklar uyumsuz olur.

Direksiyon: Düz gidiþ sýrasýnda direksiyon da düz durmalý. Eðer direksiyon düz durmuyorsa düz gidiþte iz takibi de bozulabilir.

Boya: Boya katmanýnýn sabit kalýnlýkta olmasý gerekir. Eðer kalýnlýkta farklýlýklar varsa, sonradan boyandýðý anlamýna gelir.

Önemli: Kimse kimseye para hediye etmez. Eðer bir araç satýn alýyor ve satýcý da indirim yapmakta fazla nazlanmýyorsa dikkat etmeniz gerekir. Eðer acemiyseniz bir otomobilin önceden ciddi bir kaza geçirip geçirmediðini anlamanýz oldukça zordur. Bu nedenle en iyisi, aracý yetkili servise veya mümkünse muayene istasyonuna götürüp kontrol ettirtmeniz olacaktýr.

Autoshow


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?