• 05 Ağustos 2020, 21:58:47

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Deniz kaplumbaðalarý'' nýn soyu tehdit altýnda!!  (Okunma sayısı 769 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • ZiyaretçiDeniz kaplumbaðalarýnýn soyu tehdit altýnda.Dünya tarihinde yaklaþýk 95 milyon, yýllýk yolculuklarýnda 21. yüzyýl baþlarýnda soylarýný devam ettirmekte oldukça zorlanan bu canlýlarýn kara ve deniz arasýndaki o kýsacýk, ama ölümle yaþam arasýndaki zorlu yolculuðu...
 
Atlantik ve Pasifik Okyanusu' yla Akdeniz’ de yaþayan kaplumbaða sürüleri yumurtalarýný býrakmak için yine kendi doðduðu kumsala belki de binlerce kilometre yüzerek geri döner. Ülkemizde de Akdeniz sahillerinde belli bölgeler biliyorsunuz ki denizkaplumbaðalarýnýn üreme noktasý ve koruma altýnda. Bu hayvanlarýn geri döndüðünde o sahilleri bakir bulmasý ile gelecek kuþaðýn yaþamasý için çok önemli.

Kumsala varan bir deniz kaplumbaðasý eðer koþullar bozulmadýysa ve kendisine doðum için iyi bir yer seçebilirse yumurtalarý kumu kazarak hazýrladýðý bir yuvaya titizlikle býrakýp denize geri döner.Uzun ve tehlikeli yol...

Yumurtalar kumsaldaki sýcak güneþ ýþýnlarý ile ýsýnýr ve yaklaþýk iki ay kadar sonra zamaný geldiðinde güneþ ýþýðýnýn olmadýðý saatlerde çatlayarak kýrýlmaya baþlar. Etrafýn son derece sessiz ve loþ olmasý çok önemlidir. Bu savunmasýz canlýlar için bulunduklarý yerden denize uzanan yol öylesi uzun ve tehlikelidir ki dýþarýdan gelebilecek doðal ortamlarýnýn dýþýnda olan her türlü ses veya ýþýk onlar için öldürücü olabilir.
 
Minicik ve son derece hassas bir deniz kaplumbaðasý için hayatýnýn en büyük, en zor ve en önemli yarýþý kabuðundan çýktýðý anda baþlar:

'' Bulunduðu yerden denize kadar gidebilme yarýþý…'' 

Tüm yavrularýn ayný anda yumurtadan çýkmasý son derece önemlidir. Çünkü bu yarýþý ne kadar kalabalýk yaparlarsa o kadar çok þanslarý olacaktýr. Yaklaþýk beþ santimetrelik bu minikler için oldukça aðýr bir sýnavdýr bu yarýþ. Ýçlerinden birçoðu yengeçlere, martý ve balýkçýllara yem olur. Arada þanslýlarý denize ulaþabilir. Burada da onlarý zorlu bir dönem beklemektedir. Tüm tehlike bitmemiþtir.Her þey iyi giderse 100 yýl yaþayabilirler

Denizde de balýklara yem olmamak için vereceði uzun bir mücadele onu beklemektedir. Her þey iyi gider de büyüdükten sonrada, bir insan tarafýndan avlanýlmazsa yaklaþýk 100 yýl yaþayabilir. 

Onlar doðal dengenin bir parçasý. Türleri yok olursa buna tepki olarak birçok yaþamý etkileyeceði bir gerçek. Týpký doðanýn bir parçasý olan diðer canlýlar gibi… Onlarý koruyalým, yaþamalarý için destek olalým.


BÝA Haber Merkezi - ÝstanbulThere are no comments for this topic. Do you want to be the first?